Vilka omständigheter talar för att en sambo bäst behöver bostaden vid bodelning?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo med barn och ska separera, hemmet är köpt för gemensamt bruk. Vad finns det för exempel på andra skäl förutom ensam vårdnad och arbete för att den ena sambon ansetts vara den som bäst behöver bostaden?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När jag besvarar din fråga utgår jag från att ni är sambos i enlighet med sambolagens bestämmelser, och att ni ska göra bodelning av samboegendomen. Därför kommer jag tillämpa sambolagen när jag besvarar din fråga. .Eftersom bostaden är köpt för gemensamt bruk utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga är det den så kallade lottläggningen, alltså vilken egendom som ska tillfalla vilken sambo, som är av vikt. Enligt 16 § andra stycket ska sambon som bäst behöver bostaden tilldelas den. Precis som du säger kan ensam vårdnad om barn (och framförallt var barnet kommer att fortsätta bo) och arbete spela roll vid bedömningen. Exempel på andra omständigheter som kan spela roll är om bostaden har ett affektionsvärde för en av samborna, t ex genom att en av samborna har byggt bostaden eller om det finns en släktanknytning (se prop. 1986/87:1 s. 179-180). Andra omständigheter som kan vägas in är en sambos ålder, handikapp, och hälsa, och hur möjligheten ser ut för den andra sambon att få tag på en bostad på annat håll. Observera dock att det är en bedömning som måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. .Hoppas att svaret varit till din hjälp! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Bör jag som sambo dela på amorteringskostnader och ränta trots att jag inte äger bostadsrätten?

2020-10-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har en kompletterande fråga till https://lawline.se/answers/ska-jag-som-blivande-sambo-dela-pa-lan-amortering-etc-trots-att-jag-inte-ager-bostadenMin blivande sambo är den som köper Brf. står för kontantinsatsen, står för lånen, han anser att jag ska betala min del av amorteringen och räntan på lånen. Vilket jag motsätter mig till, då han kommer att äga brf. Har jag fel?Om jag står med som låntagare, vad innebär detta?
Natasha Fathifard |Hej igen!I mitt tidigare svar verkar jag missförstått din fråga lite, därför kommer jag förtydliga mitt svar här. Det finns inget rätt eller fel egentligen i hur ni väljer att dela upp kostnaderna, huvudsaken är att båda blir nöjda. Det är dock bra att veta konsekvenserna av att faktiskt inte äga bostadsrätten, men ändå betala för amorteringen och räntan. Som sagt i det tidigare inlägget är det inte att rekommendera att dela på ränta och amortering om du själv inte äger bostadsrätten. Detta med anledning av att du inte kommer tjäna på detta med tanke på att du inte har automatisk rätt till vinsten vid en försäljning av bostadsrätten. MEN du skriver att ni är sambos och att ni ska köpa en bostadsrätt för gemensamt bruk och då ser det lite annorlunda ut tack vare sambolagen.Bostad som förvärvas för gemensamt brukDet framgår inte hur länge ni har varit sambos. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Om ni uppfyller kraven gäller Sambolagen (SamboL) i erat fall. Det låter som att ni ska köpa bostadsrätten för gemensamt bruk. I detta fall har en sambo enligt 8 § SamboL rätt att begära bodelning av samboegendomen när ett samboförhållande upphör genom en separation. Den samboegendom som finns kvar efter att vardera sambo fått täckning för sina skulder ska då delas lika mellan parterna enligt 14 § SamboL. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som endast ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Alltså kommer värdet av bostadsrätten att fördelas lika mellan er, trots att du inte står som faktiskt ägare. Det går att avtala bort sambolagen i ett samboavtal om båda parter skulle vilja detta.LånStår ni på lånet tillsammans blir ni solidariskt ansvariga för lånet. Det innebär att om din sambo skulle slarva med sin månadskostnad och inte betala den, så kommer du att behöva betala även hans andel till banken. Sedan har du självklart regressrätt mot din sambo d.v.s. du kan kräva tillbaka pengarna som du betalat i hans ställe från honom i efterhand. Det krävs dock nödvändigtvis inte att du står som medlåntagare på lånet, utan det räcker med att skriva ett samboavtal där det framgår hur mycket du ska bidra med amortering och ränta per.RäntanNär det kommer till räntan på lånet är ju detta en kostnad för att ha lånet. Denna kostnad går till banken och är bankens sätt att tjäna pengar på att låna ut pengar. Räntan påverkar inte ens förmögenhet utan är bara en avgift för att man ska få ha lånet, vilket krävs för att man ska få äga bostadsrätten. Kom ihåg att den sambo som står på lånet får göra skatteavdrag för 30 % av sina ränteutgifter. Därför bör ni i eran uträkning dra av 30 % på räntekostnaden innan ni delar kostnaden lika mellan er.Sammanfattningsvis har du delvis rätt i att det är han som kommer stå som ägare då det är han som köper den, men du har fortfarande rätt till värdet av bostadsrätten om ni skulle separera. Därför blir det rättvist att ni delar på amorteringen och räntan. Viktigt är dock att ni skriver ett samboavtal ang lånen+ räntan och även andra krav som ni har på varandra, så att ni har ett underlag ifall ni skulle bli oense i framtiden. Om ni behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan ni maila natasha.fathifard@lawline.se för offert.Återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Sambolagen

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min mamma har avlidit och hennes sambo hävdar att han har rätt till arv? Min fråga är om detta stämmer?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL. Slutsats:Nej, din moders sambo har inte rätt till arv men han har rätt till bodelning, förutsatt att han gör en begäran om bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen

Rätt att ta del av min sambos arv

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har varit sambo (ej gifta) med en man i många år. Nu har han fått ett arv och sålt ett hus. Har jag rätt få ta del av de pengarna? Mvh
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att komma fram till om du har rätt till din sambos ärvda pengar tänkte jag diskutera vad som hade gällt om ni hade upphört samboförhållandet, eftersom det är då sambodelning görs. Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det enligt 8 § SamboL. I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § SamboL. Om din sambo exempelvis skulle köpa ett hus för de ärvda pengarna för att ni ska bo där tillsammans kan detta räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Dock finns det egendom som inte ska ingå i bodelningen, trots att det egentligen ska vara samboegendom. Det gäller till exempel egendom som den ena sambon fått i gåva eller testamente av någon med villkoret att det ska vara den sambons enskilda (4 § SamboL). Din sambos arv kan ha föreskrivits att det ska vara din sambos enskilda. Då kommer inte dessa, eller egendom som ersatt dessa, ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Slutsats: Du har inte rätt att ta del av din sambos ärvda pengar, men kan få rätt till dessa om din sambo köper bohag eller bostad som förvärvats för gemensamt bruk om inte något av de nämnda undantagen skulle vara uppfyllda.

Vem har rätt till hyresrätten när samboförhållandet upphör?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |A och hans sambo BM bodde med sina barn i en gemensam hyreslägenhet i Stockholms innerstad, båda stod på kontraktet. De bytte den mot en etta och en trea med avsikt att bo tillsammans i trean. A skrev kontrakt på ettan, BM skrev kontrakt på trean. De flyttade in i trean tillsammans med sina totalt 4 barn, varav ett är deras gemensamma. De övriga 3 barnen bodde där varannan vecka. Efter en tid blev de evakuerade till en annan lägenhet på 2 år, då huset med trean renoveras. När de bott i evakueringslägenheten i ca ett halvår ville BM separera. Konflikt uppstod. BM förbjuder A att vistas i evakueringslägenheten. Han har inte längre nyckel dit. A tvingas bo i ettan (18 kvm) på heltid. Varannan vecka bor hans och BM:s gemensamma barn (9 år) där med honom. Hans två övriga barn bor aldrig där av utrymmesskäl. BM hävdar nu att trean är hennes lägenhet, d v s att hon har ensamrätt till den och att ettan är A:s. A och BM har ett gemensamt fritidshus som de planerar att sälja våren 2021. 1. Är det att anse som "ekonomiskt våld " att stänga ute någon från en gemensam bostad? Om ja, finns det sanktioner mot detta? Vilka?2. Har BM rätt att hävda att den ena lägenheten är enbart hennes?3. Kan A kräva ekonomisk kompensation av BM för att gå med på att "ge" henne trean? T ex i form av fritidshuset eller större delen av det vid en försäljning. Eller på annat sätt?4. Något råd till A hur han kan komma vidare? Vad bör han göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten för mitt svar är utifrån att jag tolkat omständigheterna enligt följande: Samborna A och BM bodde i en gemensam hyresrätt. Hyresrätten byttes sedermera mot en etta och en trea. A skrev kontrakt på ettan, BM på trean. Syftet med trean vara att A och BM skulle bo där gemensamt; dels med deras gemensamma barn, dels med barn från tidigare förhållanden. Efter en tid evakuerades A och BM till en ersättningslägenhet då trean skulle renoveras. Efter att ha bott i ersättningslägenheten sex månader vill BM separera. Hon förbjuder därefter A att befinna sig i lägenheten. A tvingas att bo i ettan. BM hävdar att trean är hennes och att ettan är As. Samborna äger även ett fritidshus gemensamt, vilket är tänkt att säljas våren 2021."Är det att anse som 'ekonomiskt våld' att stänga ute någon från en gemensam bostad? Om ja, finns det sanktioner mot detta? Vilka?"Då A och BM är sambor regleras vad som gäller dem emellan av sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning (8 § första stycket sambolagen). Med sambos gemensamma bostad avses bland annat hyresrättslägenhet (5 kap. första stycket p3 sambolagen). För det fall att lägenheten är sambornas gemensamma bostad har BM inte rätt att stänga A ute. Något "ekonomiskt våld" är det inte fråga om, däremot kan det utgöra brottet egenmäktigt förfarande (jfr 8 kap. 8 § första stycket brottsbalken) att stänga någon ute från den gemensamma bostaden. Rör det sig om ett brott krävs det i sådana fall att det görs en polisanmälan och att det eventuella brottet utreds av polis."Har BM rätt att hävda att den ena lägenheten är enbart hennes?"BM har all rätt att hävda att lägenheten är enbart hennes. Kontraktet är hennes då hon står på hyresavtalet, däremot kan den ändå utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning. Att hon har den rätten innebär däremot inte att hon har rätt att stänga A ute, om lägenheten utgör den gemensamma bostaden. Det som talar till As nackdel i bedömningen av huruvida lägenheten utgör den gemensamma bostaden eller ej är att A samtidigt som BM tecknade ett avtal för trean tecknade ett avtal för en etta. Sådant som kan tala till As fördel är t.ex. om han varit folkbokförd i trean. Folkbokföring är inte avgörande i bedömningen men talar starkt för ett boende på adressen."Kan A kräva ekonomisk kompensation av BM för att gå med på att "ge" henne trean? T ex i form av fritidshuset eller större delen av det vid en försäljning. Eller på annat sätt?"En hyresrätt har inte något egentligt värde eftersom det är förbjudet att sälja ett hyreskontrakt. Förbudet är straffbelagt och kan medföra såväl böter som fängelse (jfr 12 kap. 65 § jordabalken). Eftersom det finns ett förbud mot att begära eller träffa avtal eller ta emot ersättning är det inte möjligt för A att begära sådan kompensation för att A ska låta BM behålla lägenheten."Något råd till A hur han kan komma vidare? Vad bör han göra?"I den bodelning som ska ske ska den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden få egendomen i avräkning på sin lott, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad som tillhör den andra sambon är att övertagandet med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (16 § andra stycket sambolagen). Det finns således möjlighet för A att få hyresrätten på sin lott i bodelningen. Eftersom det är just en hyresrätt, vilken saknar värde, ska det inte utgå någon kompensation. I den behovsprövning som ska ske kan många olika faktorer tillmätas betydelse. Om den ena sambon vid separation ensam får vårdnaden om barnen har denne i regel störst behov av bostaden. Motsvarande gäller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. Närheten till barnomsorg och skolgång är relevanta faktorer. En sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt är även dessa faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen av om denne har störst behov av bostaden. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll bör vara relevanta faktorer. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning av huruvida det anses att A eller BM bäst behöver bostaden. Om bostaden utgör samboegendom är det även möjligt för den sambo som vill bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen att begära att domstolen bestämmer vem av samborna som har rätt att bo kvar till dess. Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån (28-29 § sambolagen).Om den gemensamma bostaden inte skulle anses utgöra samboegendom kan A i vissa fall ha rätt att ta över den ändå. Om det bedöms att A är den som bäst behöver bostaden har han rätt att ta över den när samboförhållandet upphör om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans gäller rätten om övertagande av bostad i vissa fall endast om det finns synnerliga skäl (22 § första stycket sambolagen). Min rekommendation är att A begär att det görs en bodelning mellan samborna. Innan så sker rekommenderar jag att A anlitar en jurist som ser till hans intressen. Juristen kan vara behjälplig med att upprätta ett förslag till bodelning och att sköta kontakten med såväl den andra sambon som med domstolen. Detta kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga med. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får den som betalat bostaden behålla denna vid separation?

2020-10-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om den ena parten stått för hela kontantinsatsen till ett gemensamt boende, har hen då rätt att få behålla den vid separation från ett samboförhållande, även om endast en muntlig överenskommelse finns och inget samboavtal upprättats?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i sambolagen (SamboL). När sambor separerar ska en bodelning ske ifall en sambo begär detta inom ett år. Det är alltså möjligt att ni helt enkelt separerar och kommer överens om vem som tar vad utan att ingå en formell bodelning. Ifall någon begär en bodelning är det er s.k "samboegendom" som ska ingå i denna (SamboL 8§). Begreppet samboegendom omfattar er gemensamma bostad (dvs där ni bor) ifall denna köpts för gemensam användning (SamboL 3§ och 7§). Alltså kommer bostaden du betalat kontantinsatsen för som utgångspunkt ingå. Detta kan ändras endast genom ett skriftligt avtal som undertecknas av er båda (SamboL 9§). Ett muntligt avtal är inte tillräckligt. Dock innebär detta endast att bostaden ska ingå i bodelningen. I en bodelning ska värdet av er samboegendom med avdrag för skulder kopplade till denna räknas samman (SamboL 13§). Detta värde delas sedan lika mellan er (SamboL 14§). Det är sedan upp till er att fördela egendomen så att värdet delas lika (SamboL 16§ 1st). Dock har den som bäst behöver bostaden rätt till denna ifall det är "skäligt" och denne tar över lånen (SamboL 16§ 2-3st). Eftersom du stått för hela kontantinsatsen skulle det förmodligen inte ses som skäligt varför du troligtvis skulle få behålla bostaden. Dock får du mindre av den övriga samboegendomen då och kanske måste lösa ut din sambo ifall värdet av bostaden överstiger värdet av resten av samboegendomen. Notera att jag har redogjort för huvudreglerna. Det finns vissa specialbestämmelser som kan bli relevanta. Att du upp alla dessa skulle dock inte hjälpa dig särskilt mycket just nu. Mitt råd är att upprätta ett samboavtal där ni reglerar vad som ska ske med bostaden (och annan samboegendom, dvs främst inredning). Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är självklart varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline.

Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi flyttar ihop, min blivande sambo betalar bostaden, en Brf, han står för kontantinsats och lånen. Min fråga är, hur fördelar vi kostnaden? Min blivande sambo anser att jag ska betala lika mycket som honom av ränta, amorteringen och avgiften, jag anser att då han står för lånen, insats, amorteringar är det ett sparrande för honom. Sambon anser att han satsar sina pengar i insatsen och får ingen ränta på pengarna, jag anser att värdestigningen är hans ränta. Om vi separerar, avlider får han vinsten vid försäljning - jag får ingenting.Vi kunde inte reda ut detta, och köp på gång, hoppas ni kan hjälpa oss
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det viktigt att ni reder ut sådant innan ni köper något gemensamt, därför är det bra att du ställer frågan! Det låter som att han ska köpa en bostadsrätt för gemensamt bruk. Därav kommer sambolagens regler tillämpas vid erat dödsfall/separation gällande bostaden. Du kan bli inskriven som delägare hos Lantmäteriet genom t.ex. att han skänker 50 % av bostadsrätten i ett gåvobrev eller att du köper halva bostaden. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som endast ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Alltså kommer värdet av bostadsrätten att fördelas lika mellan er, trots att du inte står som faktiskt ägare. Det går att avtala bort sambolagen i ett samboavtal om båda parter skulle vilja detta.Giltig gåvaFör att din sambo ska kunna skänka halva bostadsrätten till dig ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från din sambo som gåvogivare att han vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Om ni därefter ska dela på lånet räcker det med ett samboavtal. Sälja halva husetEtt alternativ för er är att du köper del av bostadsrätten t.ex 50 %. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL) :* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med* Kontraktet behöver vara daterat* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partnerÖverlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL. Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kap. 1 § BRL. Sammanfattningsvis har du delvis rätt i att det är han som kommer stå som ägare då det är han som köper den, men du har fortfarande rätt till värdet av bostadsrätten om ni skulle separera. Därför blir det rättvist att ni delar på amorteringen och räntan. Viktigt är dock att ni skriver ett samboavtal angående lånen+ räntan och även andra krav som ni har på varandra, så att ni har ett underlag ifall ni skulle bli oense i framtiden. Om ni behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan ni maila natasha.fathifard@lawline.se för offert.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, återkom annars gärna.Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej jag har en fråga, har varit sambo med en kvinna i 7 år ,hon har ett vuxet barn och jag två vuxna.Är det någon fördel för oss om vi gifter oss.hälsningar Hans Höglin
Andrea Vrcic |Särkullbarn ärver alltid efter sin förälder enligt Ärvdabalken, och därmed spelar det ingen roll om föräldern är gift, sambo eller ensamstående, se här.. Alla särkullsbarn har rätt till sin arvslott även om ni gifter er. Vid giftemål blir förändringen endast hur stort arv som särkullbarnen har rätt till. Som sambor krävs för det första ingen bodelning när samboförhållandet upphör, detta sker bara på begäran av någon av parterna (se här). I ett samboförhållande där ingen bodelning sker tillfaller all egendom den part som äger den. I detta fall skulle särkullbarnen ärva allt som dennes förälder äger. Skulle en bodelning ske delas det därmed lika på egendomen och då ärver särkullbarnen bara av den del, den kvarlåtenskap, som föräldern har rätt till efter bodelningen. Detta blir även fallet om ni är gifta men då ska en bodelning ske och ingen begäran krävs. Ytterligare en skillnad på om ni gifter er eller inte är vad som kommer att ingå i en eventuell bodelning vilket sedan påverkar storleken på arvet för särkullbarnen då de ärver det föräldern får ut i bodelningen. I samboförhållanden delar man på gemensam bostad och gemensamt bohag, se sambolagen här. Det kan vara bra att skriva ett testamente om specifika föremål eller det som den ena partnern äger om ni inte gifter er om äganderätten bara står på ena parten men ni vill dela på det specifika föremålet. Sammanfattningsvis så kommer alltså särkullbarnen att ärva, den stora skillnanden om ni gifter er är att de troligtvis kommer att ärva en mindre del då de bara ärver det som tillfaller sin förälder efter en bodelning och i ett äktenskap ingår mer egendom i en bodelning än i en eventuell bodelning i ett samboförhållande.