Vad händer med min egendom när sambo går bort? Kan jag undanta mina syskon arv genom testamente?

2018-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo(sedan 50år tillbaka) har inga egna barn men min sambo som tidigare varit gift har två vuxna barn från äktenskapet.Vi bor i en insats lgh och min sambo har -några år sedan- överlåtit lgh till mig genom gåvobrev.Måste jag, om sambon dör först m betala halva av lgh:ts värde till hans barn eller är lgh min enskilt ägodel.Vad gäller andra ägodelar har jag förstått att det måste delas lika oavsett om jag har köpt och ensam betalat vissa kapitalvaror.Eller kan jag få behålla "mina egna saker". Iom att jag har inga egna barn kommer mina syskon ärva mig men om jag vill skriva testamentet till någon annan i stället kan mina syskon kräva sitt? /Tacksam för svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du dels undrar om din sambos särkullbarn har rätt till del i din egendom om din sambo går bort före dig. Vidare förstår jag att du också undrar om du kan testamentera bort din kvarlåtenskap så att dina syskon inte ärver dig. Om ett samboförhållande upphör, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § Sambolagen (SamboL)). I en sådan bodelning ska samboegendom ingå och fördelas mellan makarna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som förvärvat egendomen (se 3 § SamboL). Till samboegendom hör dock inte egendom som genom villkor från tredje man (dvs annan än den andre sambon) vid t.ex. gåva eller arv förklarats vara enskilda egendom (se 4 § SamboL). Genom ett samboavtal kan samborna också gemensamt bestämma att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (se 9 § SamboL). Att din sambo överlåtit lägenheten till dig innebär därmed inte per automatik att den ska undantas bodelningen utan det krävs att detta framgår av ett samboavtal.När ett samboförhållande upphör till följd av att ena sambon går bort är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Ifall du som efterlevande inte vill att bodelning ska ske kan du därmed avstå från att begära en. Genom att inte begära en bodelning ska din sambos särkullbarn inte ha möjlighet att få rätt till del i din egendom. När det gäller frågan om testamentsrätt så är det helt fritt att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). För testatorns bröstarvingar finns ett laglottsskydd som innebär att bröstarvingen genom att jämka testamentet alltid har rätt att få ut sin laglott dvs hälften av det arv som denne skulle haft rätt till om testamentet inte fanns (se 7 kap. 3 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Något sådant skydd finns dock inte för andra arvingars arvsrätt. Detta innebär att du fritt kan testamentera bort din egendom och att dina syskon i sådana fall inte kommer kunna kräva ut något arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är en hund samboegendom?

2018-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte en hund tillsammans för ett halvår sedan.Vi delade på kostnaden men hunden står skriven och är registrerad på mig hos Jordbruksverket. Vi håller just nu på att separera och har sålt våran gemensamma lägenhet. Vad är det som gäller? Han påstår att hunden räknas som bohag och att vi får dela på hunden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboegendom och bodelning efter upphört samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).Vid en bodelning mellan sambor ska samboegendomen ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendom av sambornas gemensamma bostad och bohag vilka förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses inre lös egendom så som möbler och husgeråd. En hund ses visserligen som lös egendom men inte som bohag. Detta innebär att er hund inte är samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. När det gäller vem som efter er separation har rätt till hunden beror det på vem som är ägare till hunden. Utgångspunkten när det gäller ägandeförhållandet är att den som står på kontraktet också är ägare. Om ni båda betalat för hunden vid köptillfället och om ni även avsett att köpa den gemensamt kan detta dock tala för att hunden är samägd. En samägd hund behandlas utifrån reglerna i Samäganderättslagen. Om hunden anses samägd kan ni självklart fortsätta äga hunden gemensamt alternativt att någon av er överlåter hunden till den andra genom t.ex. köp eller gåva. Om ni inte är överens om hur ni ska göra med hunden finns också en möjlighet att ansöka hos rätten om en god man. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har avliden sambos arvingar rätt till samboegendom?

2018-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor är sambo och skaffade en bostad med sin partner. Mor betalade en insats på 600000. Därför står lägenheten i hennes namn men lånet står på båda. Om hennes sambo dör vad händer då med bostaden?Han har två barn sedan tidigare. Kan hon göra vad hon vill med lägenheten eller måste hon lösa ut hans söner som kanske har rätt till en del av sitt arv?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom hittar vi i Sambolagen (SamboL).När ett samboförhållande upphör av en annan anledning än att samborna gifter sig har samborna rätt att begära en bodelning. Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendomen som ska fördelas (se 8 § SamboL). Samboegendom är den egendom som samborna förvärvat för gemensam användning och som varken är enskild egendom (se 4 § SamboL) eller egendom som enligt ett samboavtal inte ska ses som samboegendom (se 9 § SamboL).Om ett samboförhållande upphör till följd av att en av samborna avlider har den efterlevande sambon ensam rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Den avlidne sambons dödsbo kan därför inte begära bodelning. Detta innebär att om din mor inte önskar göra en fördelning av deras samboegendom kan hon helt enkelt avstå från att begära en bodelning. Med utgångspunkt i att din mor är ensam ägare till bostaden kommer hennes sambors arvingar därmed inte ha möjlighet att få del i dess värde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av samboavtal

2018-03-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän ska flytta ihop till en nyproduktion där han står på lägenheten och har betalat kontantinsatsen. Om jag skriver på ett samboavtal men sedan betalar hälften av kontantinsatsen om ca 6 månader, skulle det upphöra eftersom att jag då äger halva bostaden eller vad händer? Jag undrar även om hur det blir med lånet eftersom att det står på honom, kommer hälften att läggas över på mig också? Tack på förhand
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Samboavtal regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Genom ett samboavtal kan samborna bl.a. avtala om att viss egendom inte ska ingå vid en eventuell framtida bodelning. För att sedan ändra det som avtalats kan samborna upprätta ett nytt avtal som ersätter det tidigare avtalet (se 9 § SamboL). Ett samboavtal upphör därmed inte per automatik att gälla på grund av exempelvis ändrade ägandeförhållanden utan det krävs att ni aktivt ersätter avtalet med ett nytt.Angående lån kan sägas att de inte följer med till den nya ägaren vid överlåtelse av hela eller delar av egendomen som lånet tagits för. Om ni önskar att båda två ska stå på lånen kan ni däremot höra med banken som har gett lånet och se om det är möjligt att genomföra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har sambons arvingar rätt till del i vår gemensamma bostad?

2018-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo bor sedan 20 år sedan i min fastighet. Denna köpte jag 1979 med min dåvarande man.Vi har i höstas byggt till fastigheten med 15 m2 och i samband med detta belånades fastigheten upp.Dessa nya bolån star på oss båda (tidigare hade jag merparten av lånen på mig och vi hade ett gemensamt konsumtionslån).Vi har inga gemensamma barn, dock har han 2 som han inte träffar och har relation till och jag har 3 barn.Vad hander om min sambo skulle avlida fore mig?Har hans barn någon rätt till fastigheten som jag äger eller är det endast ev lösöre och hans privata saker?Vad behöver vi göra för att inte någon diskussion eller arvstvist skall uppstå gällande det som jag äger?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om och i sådana fall vilken rätt din sambos barn skulle kunna ha till er gemensamma bostad som du äger vid händelse av att din sambo avlider före dig. Reglerna om sambos egendom och bodelning hittar vi i Sambolagen (SamboL).Att två personer ingår ett samboskap påverkar inte äganderätt till egendom per automatik. Genom en bodelning mellan samborna kan dock egendom komma att byta ägare. I en bodelning ska samboegendom ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § SamboL). Med hänsyn till att du förvärvat er gemensamma bostad redan innan ni träffades och inte för din och din sambos gemensamma bruk ska din fastighet inte utgöra samboegendom. Att även din sambo har lån som härrör till huset förändrar inte det heller äganderätten eller synen på om det är samboegendom eller ej. Då du ensam äger fastigheten och då den inte genom bodelning kan övergå till din sambo torde din sambos arvingar inte ha rätt att ta del av din fastighet. För att ytterligare säkerställa att fastigheten inte ska ses som samboegendom finns möjligheten att upprätta ett samboavtal som anger detta. Genom ett samboavtal kan ni vidare även förklara att annan egendom inte ska ingå i en bodelning trots att det är att anse som samboegendom (se 9 § SamboL). Något som också kan vara värt att tänka på är att en bodelning inte måste genomföras när ett samboförhållande upphör utan det sker endast om någon av samborna begär det. Om ett samboförhållande upphör till följd av att en samborna går bort är det den efterlevande sambon som ensam har rätt att begära bodelning. Den avlidne sambons dödsbo kan därmed inte begära bodelning (se 18 § SamboL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har min sambo rätt till hälften av mitt hus vid en bodelning?

2018-08-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag köpte ett hus för 2 1/2 år sedan. Som jag och mina sambo bor i. Jag och min sambo bodde redan ihop när jag köpte huset. Jag står ensam på bolånet, ensam att betala kontantinsatsen (jag betalade ca 105.000kr och han 35 .000kr i handpenning, men det atår att jag betalade hela handpenningen ensam och står som ensam ägare till huset.Jag står för samtliga bilar, försäkringar och betaöar alla räkningar. Eftersom jag anser att det är mitt hus som jag köpt för att bo i och då vi redan va sambos får han följa med och bo i huset.Min sambo har vidrigt myclet skulder och är en av orsakerna varför jag köpte huset själv för jag ville ha en försäkring att det är mitt hus min egendom.Dock så har jag precis insett att om vi separerar så kan han kräva bodelning och då kräva att jag betalar honom helften av vad mitt hus är värt till honom trotts att han inte står på några konrtakt eller lån. Det enda han betalade va ca 35k till handpenningen som det inte finns några papper om att han gjort dom pengarna kom från att han sålde en bil jag stod som ägare på. Så är det så att om vi separerar och han kräver bodelning så kommer huset att räknas in i bodelningen och han kommer kunna kräva mig på halva värdet av huset?Och jag som under dessa 6 åra förhållande har betalat samtliga räkningar som berör boende och ensam står på alla ko trakt och lån då måste ge honom heöften av värdet vid en separation?Mvh
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom och bodelningar vid samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).Vid bodelningar efter samboförhållanden är det samboegendomen som ska fördelas mellan samborna. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk och som varken är enskild egendom (se 4 § SamboL) eller egendom som enligt ett samboavtal inte ska ses som samboegendom (se 9 § SamboL). I ditt fall där ni först bott ihop och sedan tillsammans flyttat in i det nuvarande boendet torde ditt hus räknas som samboegendom och därmed ingå i en eventuell bodelning. För att undvika detta finns dock möjligheten att du och din sambo upprättar ett samboavtal där ni i förväg beslutar att t.ex. utesluta huset ur en eventuell framtida bodelning eller förklarar hur fördelningen ska se ut (se åter 9 § SamboL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Äganderätt vid samboförhållande

2018-04-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. För 3 år sedan köpte jag en bostadsrätt. Det är jag som står på lån och som ägare till bostaden. Nu föll det sig dock så att min pojkvän och dennes son i samma veva hade lite strul med sin bostadssits och jag sa då kan de lika väl flytta in till mig. Vi flyttade alltså ihop samtisigt i lägenheten jag från början köpte för eget bruk och jag har aldrig bott "ensam" i bostadsrätten.Såvitt vi förstår räknas vi särför båda som ägare till lägenheten oavsett vad som står på papper.Om min sambo skulle avlida är vi därför oroliga för att mitt bonusbarns mor skulle kunna kräva att sambons barn får ut sitt arv, och jag därmed blir tvungen att ge barnet värdet av halva bostadsrätten ?Hur gör vi för att undvika detta och jag ensam har rätt till bostadsrätten i detta fall?Samtidigt vill vi att om jag själv trillar av pinn att sambon och mitt bonusbarn ska kunna bo kvar utan att mina syskon/förälder kräver min sambo på halva lägenheten. Med vänliga hälsningarBonusmamma
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom och bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL). Att två personer ingår ett samboförhållande ändrar inte per automatik något gällande personernas äganderätt till egendom. Egendom som ena sambon haft innan och även sådan som denne förvärvar under samboförhållandet kommer fortsatt tillhöra denne ensam och inte den andra sambon. Enda skillnaden är att egendom som förvärvats för gemensam användning, vilket ofta gäller för egendom som införskaffats under samboförhållandet (ex. en bostadsrätt för gemensamt boende, husgeråd till den gemensamma bostaden etc.), kan komma att utgöra samboegendom (se 3 § SamboL). Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL). Detta innebär att då det är du som köpt bostadsrätten så är det också du som fortsatt äger den, trots att ni inlett ett samboförhållande. Avsikten med införskaffandet av bostadsrätten dvs om den var tänkt att användas gemensamt av dig och din sambo eller inte blir därmed endast aktuell vid bedömningen angående om bostadsrätten är samboegendom eller inte. Om bostadsrätten bedöms vara samboegendom kommer detta först få betydelse vid en bodelning där samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna. Som tidigare nämndes sker sambobodelning endast ifall en av samborna begär det, vilket innebär att om ingen av er begär bodelning så kommer inte heller din sambo få del av värdet på din bostadsrätt. Rätten att begära bodelning tillfaller enbart sambor och kan inte övertas av en sambos dödsbo. För de fall din sambo går bort innan dig är det därmed endast du som kan begära bodelning. Om du väljer att inte begära bodelning kommer din sambos dödsbo därmed inte kunna få del i din bostadsrätt. Vidare finns även möjligheten att ni sambor gemensamt genom ett samboavtal bestämmer att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (se 9 § SamboL) och på så sätt förhindra att sambons dödsbo får del i bostadsrätten även om du begär att bodelning ska ske. I händelse av att du går bort före din sambo finns möjligheten för din sambo att begära bodelning och genom denna få överta bostadsrätten på sin lott med hänvisning till att din sambo är den som bäst behöver bostaden. Att upprätta ett testamente där du testamenterar bostadsrätten till din sambo är ytterligare en möjlighet att överväga (för formkraven se 10 kap. 1 § Ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar