Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

2021-03-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en bostadrätt, köpt av mig för 1,5 år sedan för att bo i själv. Även möbler mme. Nu ska min pojkvän flytta in och vi ska bli sambo. Vad gäller om vi är sambo och sedan separerar? Vad är "mitt och ditt"1/ Bostadsrätten är den min och pojkvän får då i så fall flytta ut och jag behöver inte erlägga pengar för det?2/ Möbler och andra tillhörigheter som vi köper innan samoskapet men nu haft tillsammans?Regleras det automatiskt av sambolagen utan att vi behöver skriva något.Det som kommer ske är att jag fortsatt betalar ränta och amortering själv men vi ska dela på hyra, värme, försäkringar.Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL).Vad händer om sambor separerar?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Detta innebär att samboegendom är sådant som någon av samborna, eller samborna gemensamt, köpt med syftet att egendomen ska användas av dem båda. Detta kan till exempel vara möbler eller köksutrustning som den ena sambon köpt under samboförhållandet, men varorna köptes för att båda samborna skulle använda det i deras gemensamma boende.Sådant som köpts innan samboförhållandet inleddes, och som inte köptes med avsikten att det skulle vara sambornas gemensamma, är inte samboegendom. Detta innebär att din bostadsrätt och de möbler som du köpt innan ni inledde ert samboförhållande inte är samboegendom, eftersom de inte förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att det fortfarande är din egendom som du inte behöver dela med din sambo om ni går isär. Endast det ni köpt med syftet att använda det gemensamt ska delas.Rätt att ta över bostadenOm den ena sambon äger bostadsrätten och den inte är samboegendom, som i ert fall, finns det ändå en möjlighet för den andra sambon att i vissa fall ta över den (22 § SamboL). Denna rätt inträder om den andra sambon har bäst behov av den, och ett sådant övertagande med hänsyn till alla omständigheter kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller denna rätt dock endast om synnerliga skäl talar för det. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att svara på om detta över huvud taget skulle vara aktuellt, men kort kan sägas att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.SamboavtalDet är möjligt för samborna att upprätta ett så kallad samboavtal, där de anger att en annan fördelning än den enligt sambolagen ska ske (9 § SamboL). Det kan göras till exempel om den ena sambon köpt en möbel för gemensamt bruk som denne ska få behålla om samborna går isär. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, men olikt ett äktenskapsförord behöver det inte registrerats.Din situationSom jag beskrivit ovan är din bostadsrätt och möblerna inte samboegendom om de införskaffades innan ni blev sambor och inte med syftet att ni skulle använda dem tillsammans. Det innebär således att de inte heller ska delas i en framtida bodelning, utan kommer fortsätta tillhöra dig. Om ni vill ändra på fördelningen av det som faktiskt är samboegendom kan ni självklart upprätta ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?

2019-12-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Min sambo vill låna pengar av sin mamma för att köpa hus . Hon kräver att min sambos barn då skall ärva hela fastigheten trots att vi båda står på den . Vidare tänker hon skriva ett gåvobrev att det är enskild egendom och att jag inte har någon rätt att bo kvar vid ev bortgång för min sambo . Är detta ok ? Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag förstår inte riktigt hur du menar när du skriver att ni båda ska stå på fastigheten, eftersom du skriver att din sambo ska köpa den. Därför kommer jag utgå ifrån att du menar att du kommer stå skriven på fastigheten, alltså att du bor där. Det är också lite otydligt i din fråga huruvida pengarna från din sambos mamma ska vara en gåva, eller om din sambo ska låna pengar som ska betalas tillbaka. Jag kommer därför utgå ifrån båda dessa scenarier. Om pengarna är en gåvaOm en samboförhållande upphöra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om din sambo köper ett hus för att ni ska bo där tillsammans ska det alltså vara samboegendom och således ingå i en eventuell bodelning. Dock finns det egendom som inte ska ingå i bodelningen, trots att det egentligen ska vara samboegendom. Det gäller till exempel egendom som den ena sambon fått i gåva av någon med villkoret att det ska vara den sambons enskilda (4 § SamboL). Även egendom som träder istället för sådan egendom ska vara sambons enskilda. Det kan vara till exempel om gåvan är pengarna och sambon köper ett hus för pengarna. Om detta är fallet kan din sambos mamma föreskriva i ett gåvobrev att pengarna ska vara din sambos enskilda. Då kommer inte dessa, eller egendom som ersatt dessa, ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Din sambos mamma kan inte bestämma vem som ska ärva om din sambo avlider. Men, eftersom sambor inte ärver varandra och huset inte ska ingå i en bodelning, kommer din sambos barn ärva det om hen avlider. Om pengarna är ett lånUndantagen för egendom som inte ska vara samboegendom gäller enbart om sambon fått det i gåva, ärvt det eller fått det genom testamente (4 § SamboL). Detta innebär att din sambos mamma inte kan bestämma att något din sambo köper för pengar hen lånat av henne ska vara hens enskilda. Detta innebär alltså att ett hus som din sambo köper för att ni ska bo där tillsammans utgör samboegendom och ska således ingå i en eventuell bodelning. Om detta är fallet och din sambo avlider kan du begära en bodelning. I så fall ska all er samboegendom, alltså även huset, delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Det som tillfaller din sambos dödsbo kommer hens barn ärva, eftersom sambor inte ärver varandra. Det som tillfaller dig är ditt. Det finns en möjlighet för sambor att skriva ett så kallat samboavtal och på så sätt avtala om att viss egendom ska hållas utanför en eventuell bodelning (9 § SamboL). Din sambos mamma kan såklart vägra låna ut pengar till din sambo om ni inte skriver ett samboavtal som anger att huset ska vara hens enskilda. Men det är självklart ingen som kan tvinga dig att skriva under ett sådant avtal. Möjlighet att ta över bostaden i vissa fallDet finns en möjlighet för en sambo att ta över en bostad från den andra sambon, även om bostaden inte är samboegendom (22 § SamboL). Detta kan ske till exempel om sambon som äger bostaden har avlidit. Detta gäller dock enbart hyres- eller bostadsrätter. Det gäller inte fats egendom, vilket de flesta hus är. Därför skulle det inte bli aktuellt i din situation. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med min skuld på vårt gemensamma hus vid bodelning mellan sambor?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo köpte ett hus för 3 år sedan. Vi har inget samboavtal (som man såklart borde haft).Huset kostade 2 200 000 och jag lånade personligen upp ca 550 000 SEK till kontantinsats och renovering. Nu skall vi separera, och min fråga är om jag har någon rätt till "mina" 550 000 SEK efter försäljningen av huset. Eller blir det så att skulden är min personlig, men huset delas lika mellan oss?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Eftersom det inte framgår av din fråga kommer jag utgå ifrån att ni äger huset hälften var. Jag kommer också utgå ifrån att din skuld till banken är 550 000 SEK. Om du betalat av på lånet och skulden nu är till exempel 300 000 SEK är det den summan som ska räknas med. Jag utgår också ifrån att ert hus är värt 2 200 000 SEK idag.Vad ingår i bodelningen mellan sambor?Då två sambor separerar ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom ni köpt huset tillsammans med avsikten att bo där tillsammans är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även era möbler, hushållsmaskiner och liknande som någon av er köpt med avsikten att ni ska använda det tillsammans ska ingå (6 § SamboL). Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Först kommer all er respektive samboegendom listas på er sida, och all er egendom som inte är samboegendom kommer listas som annan egendom. Det ni äger gemensamt listas med hälften var hos er. Efter att all egendom listats får varje sambo avräkna så mycket som krävs för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Sådana skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen får avräknas därifrån. Alla skulder som inte är direkt hänförliga till samboegendomen ska avräknas från annan egendom, och endast om annan egendom inte räcker till får man avräkna från samboegendomen (13 § andra stycket SamboL). Efter att avdrag för skulder gjorts ska det som återstår av samboegendomen läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är det värde som varje sambo ska få efter bodelningen. Efter att man vet detta ska samboegendomen fördelas på lotter (16 § SamboL). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom varje sambo ska få. Eftersom detta inte var din fråga kommer jag inte gå in i mer detalj på det. Om du undrar över det är du välkommen att ställa en ny fråga.Din situationJag kommer nedan visa en bodelning om man utgår ifrån att det enda ni äger är huset, ingen annan samboegendom och ingen annan egendom. Du Din sambo Hus 1 100 000 Hus 1 100 000 Skuld -550 000 Summa: 550 000 1 100 000 Totalt: 1 650 000Delas på två: 825 000 var.Detta innebär att du får behålla 550 000 för att täcka dina skulder plus de 825 000 du får då ni delar lika. Du kommer alltså efter en sådan här bodelning ha 1 375 000 SEK och din sambo kommer ha 825 000 SEK. Du måste dock komma ihåg att detta var en väldigt förenklad bodelning, samt att jag utgick ifrån att huset är värt 2 200 000 SEK och att din skuld är på 550 000 SEK. I er riktiga bodelning kommer ju även all annan samboegendom, och eventuella andra skulder ingå, samt de riktiga värdena för huset och din skuld. Men jag hoppas att detta ändå kunde göra det lite tydligare för dig. Mvh,

Vad kan jag göra för att hindra min sambo från att göra anspråk på mitt hus vid en separation?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter håller på att köpa en fastighet. Hon ensam betalar och söker ensam lagfart. Hur skall hon göra för att hennes sambo ej skall göra anspråk på fastigheten vid ev. separation?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad kan vara ett hus (fast egendom) som endast en av dem äger (5 § första punkten SamboL). Det är dock endast samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Vad kan din dotter göra?Som nämnt ovan kommer fastigheten bli samboegendom om din dotter förvärvar den med avsikten att hon och hennes sambo ska bo där tillsammans. Detta innebär att den isåfall ska ingå i en eventuell framtida bodelning. För att undvika detta behöver din dotter och hennes sambo skriva ett samboavtal. Där kan de antingen bestämma att ingen bodelning ska ske alls, eller att enbart fastigheten ska hållas utanför.Det finns en rätt för en sambo att överta en bostad i vissa fall (22 § SamboL). Denna rättighet är absolut och kan inte avtalas bort genom samboavtal. Denna rätt gäller dock enbart hyresrätt eller bostadsrätt, och inte fast egendom. Därför behöver ni inte oroa er över denna i detta fall. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är sambolagen dispositiv?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejSambolagen är dispositiv står på flera ställen, men jag har inte hittat det i själva lagen. Var o hur framgår detta?Hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan tvingande och dispositiva regler är att tvingande regler alltid gäller oavsett vad parterna avtalat om, medan dispositiva regler kan åsidosättas om parterna kommit överens om detta.Flera delar i sambolagen är dispositiva och kan avtalas bort. Detta framgår av 9 § som lyder enligt följande:"Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits."Detta innebär att om samborna inte kommit överens om annat gäller sambolagen rakt av. Om samborna däremot upprättat ett så kallat samboavtal kan alla, eller endast delar av, reglerna om bodelning åsidosättas, beroende på vad samborna kommit överens om. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna. Olikt ett äktenskapsförord som gäller för gifta makar behöver ett samboavtal inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Det finns en regel i sambolagen som inte kan åsidosättas även om samborna upprättat ett samboavtal som anger annat. Detta gäller rätten för den ena sambon att ta över en gemensam bostad som tillhör den andra sambon (22 § sambolagen). Denna rätt gäller endast hyres- eller bostadsrätter, och det är den sambo som bäst behöver bostaden som kan överta den. Ett sådant övertagande ska anses skäligt, och om samborna inte har gemensamma barn kan det ske endast om det föreligger synnerliga skäl. Denna rätt att ta över en bostad kan inte avtalas bort genom ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?

2019-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag kommer även att hänvisa till utsökningsbalken (UB), vilken bland annat handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta egendom för att täcka skulder. Vad händer om en sambo avlider?Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Det är endast samboegendom som ingår i bodelningen. Annan egendom, till exempel bilar eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, ska hållas utanför bodelningen. Den sambo som äger denna egendom behåller den. Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Detta görs genom att man listar all samboegendom som vardera sambo äger på dennes sida. Efter detta ska man räkna bort så mycket som krävs från vardera sambos egendom för att täcka dennes skulder (13 § SamboL). I första hand ska egendom som inte är samboegendom användas för att täcka skulder, och endast i den mån annan egendom inte räcker till ska samboegendom användas till skuldtäckning (13 § andra stycket SamboL). Det som återstår av samboegendom efter att avdrag gjorts för att täcka skulder ska läggas samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).Vad händer om en sambos skulder överstiger dennes tillgångar?Om den ena sambon har skulder som överstiger dennes tillgångar kommer den sambon gå in med noll i bodelningen. Skulderna följer alltså inte med utan stannar på den sambons sida. Detta innebär att den andra sambon kommer få dela med sig av sin samboegendom, men kommer inte ta del av skulderna. Vad finns det för skydd för den efterlevande sambon?För att täcka den ena sambons skulder vid bodelningen ska i första hand annan egendom användas. Endast skulder som är direkt hänförliga till samboegendom ska täckas med samboegendom (13 § andra stycket SamboL). Det är endast då skulderna överstiger annan egendom som samboegendom ska användas för täcka skulder i andra fall. Det är även så att en bodelning endast behöver göras om någon av samborna begär det. Om den ena sambon avlider kan den andra sambon välja att inte begära en bodelning, om denne känner att den avlidne sambons skulder skulle "inkräkta" på den efterlevande sambons egendom enligt ovan (18 § SamboL). Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, inte den avlidne sambons arvingar. Kan man bli ansvarig för sin sambos skulder på något annat sätt?Om den ena sambon har skulder som denne inte kan betala kan Kronofogdemyndigheten begära utmätning av egendom för att få betalt för skulderna (4 kap. UB). Om Kronofogden skulle göra utmätning i ert hem kommer de utgå ifrån att den sambo som har skulder är ägare till egendomen i hemmet (4 kap. 19 § UB). Detta gäller så länge den andre sambon inte gör det sannolikt att egendomen är samägd, eller att det framgår att denne äger egendomen helt och hållet. För att visa att egendomen är din kan du till exempel visa upp ett kvitto. Det är ganska högt ställda krav för att det över huvud taget ska bli fråga om en utmätning, men det kan ändå vara smart att till exempel spara kvitton för att kunna visa vem som äger egendomen. SlutsatsSammanfattningsvis kan alltså sägas att du som efterlevande sambo inte ansvarar för din avlidne sambos skulder. Det som kan hända är att samboegendom, vid en bodelning, används för att täcka skulder. Vid en eventuell utmätning skulle också Kronofogden kunna utmäta egendom som inte kan visas är din egendom. Det du kan göra för att skydda dig är till exempel att inte begära bodelning om din sambo skulle avlida, samt se till att spara eventuella kvitton för att kunna visa vilken egendom som är din. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har min sambo rätt till mina sparpengar om vi separerar?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej bor tillsammans, men hon har en annan lägenhet där hon är skriven och hyrs av hennes ex. Hon betalar hälften av hyran i våran lägenhet. Jag har lån och har två jobb har hon rätt till mina sparpengar eller vad har hon rätt när vi går isär??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När är man sambor?Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). I förarbetena till lagen (proposition 2002/03:80 s. 44) konstateras att en gemensam folkbokföringsadress innebär att man presumeras vara sambor. Men även om man inte har gemensam folkbokföringsadress utesluter det inte att man är sambor. Då ska en helhetsbedömning göras. Om en sådan visar att paret har en gemensam permanent bostad och gemensamt hushåll och att detta inte varat en allt för kort tid (ett riktmärke kan vara sex månader) är de sambor i lagens mening. Med detta sagt kommer jag utgå ifrån att du och din flickvän är sambor.Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det är alltså enbart samboegendom som ska ingå i bodelningen. Sådant som inte är samboegendom ska inte ingå i bodelningen. Till exempel bankkonton, bilar och sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk är inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. SlutsatsSom svar på din fråga, nej din sambo har inte rätt till dina sparpengar om ni skulle separera. Det hon har rätt till är hälften av er samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag, om det förvärvades för gemensamt bruk. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår gåva i bodelningen mellan sambor?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag ska separera och vi bor i ett hus som han tagit över som gåva när vi var tillsammans. Vi bodde då på en annan adress tillsammans för att sedan flytta till våran nuvarande adress (gåvan). Gäller sambolagen för det nuvarande huset, gåvan, som vi bor tillsammans i nu?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Det är möjligt för sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Eftersom du inte skriver något om det utgår jag ifrån att ni inte skrivit något sådant samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal där huset finns med gäller såklart det ni då kommit överens om. Vad gäller för ert hus?Huruvida huset ni bor i är samboegendom och ska ingå i bodelningen beror på om det förvärvades med syftet att ni skulle bo där tillsammans. Om din sambo fick huset som gåva med villkoret att huset ska vara din sambos enskilda, är det inte samboegendom och ska då inte ingå i bodelningen. Utgångspunkten för bedömningen är vad som var gåvogivarens vilja. Om din sambo fick huset i gåva och avsikten var att ni skulle bo i huset tillsammans, inte att det skulle vara din sambos enskilda, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det är den sambo som påstår att något förvärvats för gemensamt bruk som ska kunna bevisa det. I detta fall är det alltså du som ska bevisa att huset förvärvades för gemensamt bruk, för att det ska ingå i bodelningen. Det är svårt för mig att svara på exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte känner till alla omständigheter, och särskilt vad som var gåvogivarens avsikt. Men jag hoppas ändå att detta kan vara svar på din fråga! Mvh,