Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Om jag har haft ensam vårdnad över barnet i 5 år och barnet bor i famhem och det kommer bli en vårdnadsöverflytt till famhem! Kommer då underhåll betalas av både mamman och pappan då vi är skilda? Barnet är 15 år!Mvh
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars ansvar gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Utgångspunkten här är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn tills dess att de är 18 år gamla, alternativt tills dess att barnen har gått ut gymnasiet. Dock sträcker sig underhållsskyldigheten som längst till det att barnet fyller 21 år. Denna underhållsskyldighet ska fullgöras genom att föräldern betalar underhållsbidrag till barnet ifall föräldern inte bor tillsammans med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet. Vid bedömningen hur stort underhållsbidrag barnet har rätt till ser man till vad som är skäligt utifrån barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § FB)Ifall barnet är placerat i familjehem är föräldrarna fortfarande skyldiga att genom ett underhållsbidrag och utefter vad som är skäligt betala kommunens kostnader för familjehemsplaceringen. (8 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453])SammanfattningSvaret på din fråga blir kortfattat att båda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot sina barn om ovannämnda kriterier är uppfyllda. Detta innebär att båda föräldrarna separat på samma gång kan bli underhållsskyldiga mot sina barn, vilket gäller oavsett om de är skilda eller ej.Hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

2020-10-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om underhållsbidrag. Jag betalar idag uh-bidrag, enligt dom i Tingsrätten, för min son född 030723 som nu går första av tre år på gymnasium. Från och med 1/1-21 kommer han att bo och vara skriven hos mig. Då ska jag ju inte betala uh-bidrag längre, men hur gör jag för att inte bryta mot domslutet gällande uh-bidraget? I domen nämns ingenting om vad som händer om han flyttar.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om barns vårdnad samt underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB). Om underhållsbidragBarn har rätt till omvårdnad, god uppfostran och trygghet (6 kap. 1 § FB). Båda föräldrar är ansvariga för att svara för underhåll för barnet, med hänsyn till barnets ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldighet för ett barn kan därför se olika ut beroende på barnets ålder, behov, sociala aspekter och egna ekonomiska förmåga. När barnet fyller 18 år, eller efter avslutad vidare-utbildning (dock längst till 21 år), upphör underhållsskyldigheten (7 kap. 1 § 2 st FB). Om ena föräldern inte har vårdnad eller bor med barnet, eller har gemensam vårdnad men barnet bor hos den andra föräldern, kan denne uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget får lov att bestämmas fritt mellan föräldrarna, men kan också beslutas av tingsrätten i en dom (7 kap. 2 § st 1-2 FB).Vad händer när förhållandena ändras?Som ovan nämnt gäller avtalsfrihet då föräldrarna får lov att bestämma kring underhållsbidrag gemensamt. Det innebär att trots att det finns en dom, är en lösning att ni skriver ett avtal med de nya förhållandena och vad som ska gälla. Ni kan själva upprätta ett avtal eller ta hjälp av en jurist. Ett annat sätt är att gå till domstolen och få domen jämkad (ändrad) på grunden att förhållandena har förändrats. Detta är en möjlighet enligt 7 kap. 10 § FB. Att barnet byter boende anses som ett typiskt sådant ändrat förhållande som kan föranleda att få domen jämkad. Andra situationer kan vara ifall någon av föräldrarna har gift sig/ skiljt sig eller fått ytterligare ett barn. Jag hoppas detta svarade på din fundering! Med vänliga hälsningar,

Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?

2020-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag undrar om man har en 19 åring som jobbar deltid och pluggar ska slippa betala hemma ? .Jag är ensamstående och arbetslös?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är förälder och vårdnadshavare till en nittonåring som fortfarande studerar och jobbar deltid. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa Föräldrarbalken. Underhållningsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Det framgår dock i din fråga att barnet fortfarande studerar och föräldrarna är underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). SammanfattningOm personen är nitton år och studerar på det vis som enligt ovannämnda bestämmelser räknas som skolgång, är föräldrarna försörjningsskyldiga fram tills att personen fyller tjugoett år. Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Storlek på underhållsbidrag

2020-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Vi är skilda och har två tonåringar. Båda barnen står skrivna hos mig, dock har ena barnet nu sovit hos sin pappa mer än hos mig sista halvåret. Han betalade underhåll för båda barnen fram till sonen började vara där mer då fick han givetvis behålla dom pengarna. Nu vägrar han att betala för sitt andra barn för han tycker det går jämnt ut. Han tjänar väldigt bra. Jag tjänar extremt lite. Vad är det som gäller i det läget? Han påstår nu att jag ska betala underhåll för sonen och att han ska betala mindre för dottern. Behöver hjälp i denna fråga. Han har strulat med betalning i 2 års tid. Mycket tjat har det krävts och många fula ord har jag fått höra. Han har ny sambo bör jag tillägga så hans kostnader minskar ju då iom en till vuxen i hemmet.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldigheten för föräldrar regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Där regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Det viktiga för att avgöra var ett barn varaktigt bor är inte var det är skrivet, utan var det faktiskt uppehåller sig. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med din son för tillfället. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet gentemot honom. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. På samma sätt ska din f.d. make betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot din dotter. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Där tas bl.a. hänsyn till hur stor inkomst du respektive din f.d. make har samt de behov dina barn har.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid men en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en förälder få betala underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis hos båda?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och pappan till våra barn är skilda och har barnen lika mycket. Men vi har ett stort glapp mellan våra inkomster. Jag har varit i kontakt med försäkringskassan som inte kan hjälpa till. Det handlar om att jag inte har råd att köpa nya skor/kläder som behövs till våra tre barn samt betala för deras aktiviteter. Nu handlar detta kanske inte om för alltid men jag har kämpat sedan skilsmässan för ett år sedan. Det ger ju såklart sura miner hos pappan. Jag har föreslagit för honom om han kunde ta över barnens sparande, försäkringar samt abonnemang men fick ett tvärt nej. Kan man få någon hjälp? Min ekonomi är kraftigt ansträngd och jag hankar mig fram i mitten av månaden med att kunna köpa frukt och dylikt som de ska ha med till skolan. Har dessutom en son med selektivt ätande och är svår med mat som gör att man behöver lägga några extra kronor där. Finns det någon som helst chans till att få rätt till ett underhåll? Tacksam för hjälp.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsskyldigheten kan vara större om skillnad i levnadsstandard Huvudregeln är att underhållsbidrag ska betalas i det fall barnet enbart varaktigt bor hos det ena föräldern. Har man växelvist boende för barnen, har ingen av föräldrarna någon rätt till underhållsbidrag från den andre (7 kap. 2 § föräldrabalken). Däremot har föräldrar oavsett hur barnet bor fortfarande en underhållsskyldighet, vilket innebär att de ska bidra till barnets uppehälle med hänsyn till dels barnets behov, men också förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). Uppfyller man inte sin underhållsskyldighet, kan man bli skyldig att uppfylla denna i form av att betala underhållsbidrag genom att domstolen tar beslut om detta - oavsett hur barnen bor (7 kap. 6 § föräldrabalken). Detta kräver dock som sagt att domstolen också kommer fram till att man inte bidragit till barnets uppehälle i den omfattningen som krävs. I fråga om situationer där barn bor växelvis hos sina föräldrar, och där det råder en inkomstskillnad mellan föräldrarna, finns det en möjlighet att få underhållsbidrag av den "rikare" föräldern. Av rättsfallet NJA 2013 s. 955 följer att om det råder stor skillnad i inkomst, och därmed också ekonomisk levnadsstandard, mellan föräldrarna bör detta jämnas ut. Domstolen slog nämligen fast att barn har rätt till en liknande levnadsstandard hos båda föräldrarna, och hur barnet lever ena veckan ska alltså inte "avvika alltför mycket" från den andra. Av den anledningen kan en förälders underhållsskyldighet bli större än den andres. Och uppfyller denna föräldern inte den större bördan, ska underhållsbidrag utgå. Vad ska du göra?Hör av dig till barnets pappa och förklara det jag nyss skrivit. Om du tror att han inte kommer reagera särskilt väl på att höra detta från dig, kan du höra av dig till socialnämnden i din kommun och be dem hjälpa er samarbeta och komma fram till en överenskommelse i den här frågan. Funkar inte det, får du väcka talan om underhåll i domstolen där barnen är folkbokförda. Domstolen kan då avgöra ifall han uppfyllt sin underhållsskyldighet, och i det fall han inte har det kan de bestämma att han ska betala denna i form av underhållsbidrag till dig. Vänligen,

Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt

2020-10-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min son är 18 år och går ut gymnasiet i juni 2021.Min fråga är om jag behöver fortsätta betala underhåll till honom efter skolavslutningen eftersom han ska plugga vidare på Komvux?Min dotter är snart 15 år och bor (sover mest) hos sin far även om vi har delad vårdnad. Hon är än så länge folkbokförd på min adress då jag sagt nej till frågan om adressändring. Min exmake lämnade ändå in ansökan om ändring till Skatteverket i september. Skatteverket gav mig återkoppling att de skulle återkomma om en utredning skulle göras. Min fråga är om jag kommer att få betala underhåll retroaktivt från september när de utträtt och beslutat att hon ska vara folkbokförd där?Med vänlig hälsning
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du har två frågor. En fråga som berör underhållsskyldigheten gentemot din son som är över 18 år, om han studerar på Komvux och en fråga om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig för underhåll gentemot din dotter. Jag börjar med att besvara frågan gällande din son och besvarar sedan frågan som gäller din dotter.Underhållsskyldighet gentemot barn som studerar på KomvuxI regel upphör din betalningsskyldighet gentemot ditt barn när ditt barn har fyllt 18 år. Det finns dock ett undantag. Detta är om barnet fortfarande studerar i grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ett sådant fall är du som förälder underhållsskyldig tills barnet fyller 21 år. Studier på Komvux anses motsvara "annan jämförlig grundutbildning" vilket innebär att du även fortsättningsvis kommer vara underhållsskyldig gentemot din son om han väljer att studera på Komvux. Dock längst till dess han fyller 21 år.(7 kap 1 § 2 st föräldrabalken).Retroaktivt underhåll För att besvara frågan om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig av underhåll gentemot din dotter måste man skilja på underhållsbidrag som du som förälder betalar direkt till barnet (ofta via den andra föräldern) och underhållsstöd som barnet får via Försäkringskassan. Om din dotter får underhållsstöd betalar du till Försäkringskassan och inte direkt till barnet/den andra föräldern. Ett underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till Försäkringskassan.(18 kap 13 § socialförsäkringsbalken).Om din dotter får underhållsbidrag direkt från dig kan du däremot bli retroaktivt betalningsskyldig upp till 3 år tillbaka i tiden. Däremot måste du och barnets andra förälder komma överens om detta alternativt domstolen fastställa dom avseende betalningsskyldigheten. För att en dom ska fastställas krävs att din exmake stämmer dig i domstol. (7 kap 8 § föräldrabalken).Sammanfattningsvis blir du endast retroaktivt betalningsskyldig om du och din exmake kommer överens om det eller om han stämmer dig i domstol och domstolen anser att det inte är oskäligt att kräva dig på underhåll retroaktivt. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.Vänligen,

Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?

2020-10-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan kommunen verkligen kräva att min sambos förskoleavgift ska baseras på både hans och min inkomst? Enligt kommunen ska han uppge även min inkomst så att avgiften blir baserad på hushållets totala inkomst. Men vad jag vet så har jag inget som helst ekonomiskt ansvar eller skyldigheter gentemot mitt bonusbarn? Så hur kan dom då kräva att min inkomst ska räknas in och påverka avgiften så att den blir dyrare för min sambo? Vi har dessutom inte gemensam ekonomi. Tacksam för svar!
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket stöd kommunen har för att beräkna avgiften till förskolan på bådas inkomst när det endast är din sambo som är vårdnadshavare till barnet.För att besvara frågan kan man söka svar i skollagen (SL) och i förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (förordning om statsbidrag).Kommunen får ta ut en avgift för plats i förskola (8 kap. 16 § och 8 kap. 20 § SL). I lagen står att avgiften ska vara skälig. Alla kommuner använder sig av något som kallas för maxtaxa. Att kommunerna använder just maxtaxa är ett villkor för att kunna få statsbidrag för bland annat förskola. Ett villkor för att få statsbidrag är att avgiften för förskolan beräknas på en procentsats för hushållets avgiftsgrundade inkomst per månad (3 § första punkten förordning om statsbidrag). Man kan också läsa att hushållet definieras som ensamstående och makar (4 § förordning om statsbidrag). Med makar räknar man här också ett par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress (4 § andra stycket förordning om statsbidrag).Vill man läsa mer om hur lagstiftaren har resonerat om just varför man beräknar på hela hushållets inkomst så kan man göra det i propositionen Maxtaxa och allmän förskola. En proposition är ungefär som ett förslag till en ny lag eller reglering, och där man kan läsa om hur lagstiftaren tyckt och tänkt i frågan.Huvuddragen i propositionen kan summeras som att lagstiftaren utgår från att om det finns två personer med inkomst i hemmet så är över lag den finansiella bördan lättare på föräldern, även om man inte har gemensam ekonomi. Man kanske delar på hyreskostnader, vatten, el eller mat till exempel. På det sättet så anser man att föräldern kan betala en högre avgift eftersom man antagligen har lite mer inkomst att röra sig med. Vilket ju också stämmer om man som sambos lever med en delad ekonomi.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

2020-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Min 16 åriga dotter vill bo hos sin morfar, som bor långt ifrån min adress. Får hon det och då självklart även gå i gymnasie där? Båda föräldrars medgivande finns.
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).I ert fallDet är helt okej för er dotter att flytta till sin morfar om hon vill det. Eftersom hon bara är 16 år måste ni som föräldrar dock uppfylla er underhållsskyldighet genom att ge underhållsbidrag till er dotter tills dess att hon gått klart gymnasiet. Bidraget kan fastställas av er sinsemellan, så länge barnets behov blir tillsett. Hoppas ni fick svar på er fråga!