Är föräldrar alltid underhållsskyldiga för sina barn?

2020-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Har en förälder försörjnings plikt av barnet som fyller 18 år och går på gymnasiet men har en förmögenhet på banken ? Var går gränsen ? Och om barnet fortsätter studera men köper ett hus / lgh för förmögenhet ska föräldern försörja barnet då och hur länge ? Har barnet en inkomst cns el efterlevnadspension göller försörjningsplikten ännu ? Tacksa för svar .
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. 1 § Föräldrabalken. Där står det att underhållsskyldigheten ska anpassas efter barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner, såsom barnbidrag. Det ska även tas hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och barnets behov. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skola är föräldrar underhållsskyldiga under skolgången pågår tills barnet fyller 21 år. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de är 21 år om de går i skolan, annars tills de är 18 år. Detta oavsett om det har flyttat hemifrån. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betala ytterligare utgifter utöver underhållsbidrag?

2020-04-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har delad vårdnad om mina två barn men jag har dom tre helger i månaden och mamman har dom resterande tid. Jag betalar underhåll varje månad till henne. Nu vill hon att jag ska köpa vår jackor och skor till barnen, ska jag göra det eller är det hon som ska stå för den kostnaden?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagrum:Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Underhållsbidrag enligt FB:Enligt huvudregeln i FB 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om:- föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller- har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala detta till barnet enligt FB 7 kap. 6 §.Underhållsbidragets storlek:Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader samt boendekostnader. Även åldern på barnet tas hänsyn till. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för vad som är en rimlig kostnad för olika utgifter för att upprätthålla en rimlig levnadsnivå. Om den underhållsskyldige föräldern har goda inkomster har barnet rätt att få del av denna högre standard genom ett standardtillägg som tillkommer utöver täckningen av barnets grundbehov, se FB 7 kap. 3 §. Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning.Ert fall:Den summa som du och barnens mamma bestämt genom dom/avtal ska du betala. Tanken är det ska gå jämt ut, oavsett om ena föräldern tjänar mer än den andra. Det finns inget klart svar på din fråga, utan kostnader för era barn är något som ni tillsammans kommer överens om. Om ni inte kan enas kan vägledning samt slutbesked om betalning ges av försäkringskassan. Den kostnad som försäkringskassan bestämmer är den som gäller. Många föräldrar har olika behov av olika saker till barnen och det blir då upp till var och en vad föräldern vill köpa in. Vid samarbetsproblem kan den familjecentral som kommunen erbjuder hjälpa till att lösa detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man göra om den andra vårdnadstagaren inte betalar tillräckligt?

2020-04-18 i Underhåll
FRÅGA |Vi har gemensam vårdnad, och vår son bor växelvis, men pappan betalar inte fritidsintressen eller kläder. Vad kan jag som mamma göra?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ni har en gemensam underhållsskyldighetFör att svara på din fråga kommer jag att gå in i Föräldrabalken. Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn(FB 7:1 1st). Detta innebär att om en förälder har större ekonomisk förmåga så ska denne bidra mer än den andre. Skulle det vara så att du tjänar mer än pappan så kan det vara rättfärdigat att du betalar mer. Du kan begära samarbetssamtal kostnadsfrittOm det är så att ni båda har liknande ekonomi och du vill att pappan ska betala mer så kan du börja med att berätta för honom att det finns en lagstadgad skyldighet att bidra till barnets underhåll. Om detta inte fungerar så kan du begära ett samarbetssamtal av din kommun för att kostnadsfritt försöka komma fram till en frivillig lösning. Fungerar inte heller detta så kan du vända dig till en tingsrätt. Vänligen,

En förälders underhållsskyldighet

2020-04-10 i Underhåll
FRÅGA |Min 18 dotter för ju in underhållet på sitt konto o tycker det är hennes pengar. Hon bor hos mig och på 2:a året gymnasiet. Vad sk underhållet gå till? Hon tycker att jag Fordtska betala llt
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Underhållsbidraget ska i regel användas för barnets boende, mat och fritidsintressen och ska fram tills barnet fyller 18 år betalas till den förälder som barnet bor tillsammans med. Så fort barnet fyller 18 år ska dock detta bidrag betalas ut direkt till barnet som själv får avgöra hur hon vill disponera över det. Jag förstår att det kan kännas frustrerande, men som förälder har du enligt föräldrabalken 7 kapitlet, 1 § en underhållsskyldighet för ditt barn, vilket i korthet innebär att det är föräldrarna som ska stå för barnets kostnader efter vad som är rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Din underhållsskyldighet upphör i regel när barnet fyller 18 år, men om barnet fortfarande går i skolan gäller underhållsskyldigheten tills dess att barnet fyller 21 år, se föräldrabalken 7 kap, 1 § st.2. För din del innebär det att så länge din dotter går på gymnasiet har du som förälder fortfarande en underhållsskyldighet, vilket bland annat innebär att du inte kan kräva att hon betalar hyra eller för mat. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en bonusförälder bli underhållsskyldig?

2020-04-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag föreställer mig ett scenario där jag som bonusförälder blir försörningspliktig över en tilltänkt partners barn. Blir jag då de facto vårdnadshavare över dessa bonusbarn, och vilka rättigheter respektive skyldigheter har jag vid ett sådant scenario där en försörjningsplikt för mig skulle aktualiseras?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Här stateras det att ett barn står som utgångspunkt under vårdnad av båda sina föräldrar och dessa ansvarar sedan för att tillgodose barnets behov och uppfostran. (6 kap. 2 § och 7 kap. 1 § FB) Utifrån detta framkommer det att huvudregeln är att en bonusförälder inte har en försörjningsplikt gentemot bonusbarn. En bonusförälder blir heller inte vårdnadshavare för barnet genom att barnet bor med sin förälder hemma hos bonusföräldern. Finns det något undantag?En bonusförälder kan dock bli underhållsskyldig genom vad som kallas subsidiär underhållsskyldighet. Denna inträder i det scenario att bonusföräldern är gift med, eller har ett barn tillsammans med, föräldern till bonusbarnet. Vidare ska bonusbarnet bo varaktigt hos föräldern och bonusföräldern. Innebörden av att underhållsskyldigheten är subsidiär är att i den mån den förälder som inte bor med barnet inte kan fullgöra sin underhållsplikt ska bonusföräldern träda in. Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör med andra ord inte att gälla. (7 kap. 5 § FB) SammanfattningBonusföräldrar är i huvudregel inte underhållsskyldig för bonusbarn. Dock kan den subsidiära underhållsskyldigheten träda in under förutsättningen att barnet bor varaktigt tillsammans med den förälder som är gift eller har ett barn tillsammans med bonusföräldern. Den subsidiära underhållsskyldigheten sträcker sig till att gälla den del som den förälder som barnet inte bor varaktigt tillsammans med inte klarar av att fullgöra. Avslutningsvis blir en bonusförälder inte automatiskt vårdnadshavare över ett bonusbarn endast på den grund att de bor tillsammans. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Måste man betala ut fullt underhållsbidrag vid studenten?

2020-04-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur man gör när ungdomen går ur gymnasiet i början på Juni, måste vi då betala underhåll för hela Juni då?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring föräldrars underhållsskyldighet finns 7 kap. föräldrabalken (FB). Sker underhållet genom underhållsstöd av Försäkringskassan blir även Socialförsäkringsbalken tillämplig.Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18. Om barnet går i skolan efter detta är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till det att barnet fyller 21. Med skolgång räknas b.la gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket FB).Utbetalningarna av underhållsbidraget betalas som huvudregel ut i i förskott (7 kap. 7 § FB). Det innebär att utbetalningen för juni månad kommer att ske i maj. Som det ser ut finns det ingenting i lagen som säger att underhållet ska anpassas/regleras efter vilken dag barnets studier upphör. Eftersom studenten i detta fall sker i juni innebär det att det är den månaden som studierna anses upphöra, vilket innebär att ni ska betala underhåll för hela juni. Om underhållsstödet betalas ut av Försäkringskassan i form av förlängt underhållsstöd ska det betalas ut till och med den månad rätten till stöd upphör, dvs. juni månad. Som längst gäller det fram till juni månad det år barnet fyller 20 (18 kap. 14 § Socialförsäkringsbalken). Som det ser ut ska alltså underhållet betalas ut för hela juni månad, oavsett om det betalas ut av er föräldrar eller Försäkringskassan. Vänliga hälsningar,

Ska underhåll betalas ut till gymnasieelev som inte studerar?

2020-04-15 i Underhåll
FRÅGA |Om ett barn är fyllda 18 och är inskriven på gymnasieskola men skolkar så pass mycket så att det föreligger F i alla eller flertalet ämnen och har dessutom mist studiebidraget från CSN då eleven inte anses bedriva studier på heltid, har man då som förälder ändock underhållsskyldighet?Borde man väl inte ha med tanke på att CSN inte anser att studier pågår i tillräcklig utsträckning för att få studiebidrag.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som förälder är du skyldig att betala ut underhåll till ditt barn om barnet är under 21 år och utbildar sig på grundskola eller gymnasiet (7 kapitlet 1 § 2 st föräldrabalken). Att barnet i fråga får låga betyg och förlorar sitt studiebidrag på grund av skolk påverkar inte den underhållsskyldigheten föräldrarna har. Det som spelar roll är om barnet är gymnasieelev; inte om det är en gymnasieelev med godkända betyg. Fram till den dagen som barnet tar sin examen eller väljer att hoppa av sin utbildning/avsluta sin gymnasieutbildning är föräldrarna skyldiga att betala underhåll. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Frångående av makars försörjningsplikt gentemot varandra

2020-04-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ni skulle vilja hjälpa mig att hitta möjliga exempel på vilka "synnerliga skäl" det kan finnas till att förbise att försörjningsplikt råder makar emellan. Bakgrund till min fråga;Jag är gift (har ansökt om skilsmässa) och min make är sedan några månader försvunnen. Nu har jag kommit till en punkt där jag inte längre har ekonomiska möjligheter att i nuläget helt försörja mig själv och mina tre minderåriga barn. Då jag ansökt om bistånd enl SoL får jag veta att där finns ingen hjälp att få till följd av att äktenskapsbalken så tydligt (enligt socialsekreteraren) uttrycker att det råder försörjningplikt makar emellan.Hur skulle man i mitt fall, som ni ser det, kunna finna skäl att förbise att försörjningsplikt råder.Som jag känner det är utredningen gjord endast utifrån ett vuxenperspektiv. Hur skulle jag kunna be ansvarig utredare lyfta in och fram också barnperspektivet. Hur skulle det kunna hjälpa både mig och mina barn i väntan på dom i äktenskapsskillnad meddelas?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till bistånd och makars försörjningsplikt är det äktenskapsbalken (ÄktB) samt socialtjänstlagen (SoL) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Makars försörjningsplikt gentemot varandra. Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Man har alltså alltid ett primärt ansvar att svara för sina egna utgifter och åtaganden, trots äktenskapet. Försörjningsplikten träder därför in när den ene makens förmåga att täcka sina personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, inte räcker (6 kap. 2 § ÄktB). I ditt fall verkar det som att äktenskapsskillnaden (skilsmässan) ska föregås av betänketid, eftersom du har tre minderåriga barn som du har vårdnaden över (5 kap. 1 § andra meningen ÄktB). Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Utifrån den information som du har angett tolkar jag det som att denna betänketid fortfarande löper. Försörjningsplikten under betänketidenUnder betänketiden är du fortfarande juridiskt sett gift med din make. Huvudregeln i sådana fall är att din make är skyldig att skjuta till de pengar som behövs för dina personliga behov samt för familjens underhåll (6 kap. 2 § ÄktB). Eftersom han försvunnit helt ur bilden kan man argumentera utifrån att ni inte längre varaktigt bor tillsammans, och då ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (6 kap. 6 § första stycket ÄktB). Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet, får domstolen ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Man får inte grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än 3 år (6 kap. 9 § ÄktB). Socialsekreterarens invändningarHuvudregeln är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § första stycket SoL). Vid bedömningen huruvida bistånd ska utges, ska man (bl.a.) utgå ifrån egenansvarsprincipen, alltså i vilken omfattning du själv kan tillgodose dina behov. Här är socialtjänstens ohindrad att ta i beaktning den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i hushållsgemenskap, inklusive makar och sambor. Du måste alltså ha gjort allt i din makt för att kunna tillgodose dina och dina barns behov. Socialnämndens bistånd ska ses som det sista alternativet. Sammanfattat kan man i detta fall tolka det som att socialnämnden utgår ifrån en viss prioriteringsorder vad gäller försörjningsstöd. Denna kan se ut så här:1. Dina egna möjligheter att försörja dig själv och dina barn (egenansvarsprincipen)2. Din makes försörjningsplikt gentemot dig och barnen (enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken)3. Försörjningsstöd från socialnämnden (enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen)Mycket riktigt påpekar socialsekreteraren, i enlighet med prioriteringsordningen ovan, att makars försörjningsplikt går före rätten till försörjningsstöd. Vad detta innebär är att du måste ha försökt kräva din rätt till underhållsbidrag från din make med hjälp av de ovanstående bestämmelserna i äktenskapsbalken innan du ansöker om försörjningsstöd från socialnämnden. Synnerliga skäl att frångå makars försörjningspliktI vissa fall kan man, såsom du korrekt påpekar, frångå det primära ansvaret som makar har gentemot varandra vid ansökning om försörjningsstöd. Detta kan t.ex. vara- Om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi, exempelvis vid en familjevåldssituation. - Då någon av makarna är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen.- Vid akuta nödsituationer (Se avsnittet nedan om nödprövning och akut bistånd). Om det visar sig att din make vistas utomlands är socialnämnden inte skyldig att utreda hans eller hennes ekonomiska förhållanden utan det är du som har bevisbördan för att din make saknar sådan ekonomisk förmåga. Nödprövning och akut bistånd Skulle det vara så att du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd ska socialsekreteraren utföra en nödprövning. Socialsekreteraren ska då ta ställning till om ditt hushåll riskerar att lida nöd eller ej. Vad detta främst innebär är t.ex. att mat kommer att saknas eller att du inte har tillgång till nödvändig medicinering för dig eller dina barn. I dessa situationer läggs stor vikt på att utreda och ta hänsyn till barns situation. I och med att du har tre barn att ta hand om och att maken inte alls kan nås talar detta till din fördel vid en eventuell nödprövning. Man beaktar även sjukdomar, sociala problem etc.Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du tar kontakt med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,