Underhållsskyldighet

2020-03-31 i Underhåll
FRÅGA |Om man har delad vårdnad, och en förälder håller barnet från den andra kan dom ändå kräva underhållsbidrag?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i Föräldrabalken (FB). Till att börja med bör påpekas att ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap. 15 § FB. Detta umgänge kan ske genom att barnet och föräldern träffas eller genom annan kontakt. Då du inte verkar få träffa ditt barn kan du föra talan i rätten där man kan besluta om umgänge mellan er, se 6 kap. 15 a § FB. Det finns således en möjlighet att få träffa ditt barn med hjälp av rätten om föräldrarna inte kan komma överens kring detta på egen hand. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på ditt behov och den andra förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.

Ekonomiskt underhåll och barnbidrag

2020-03-26 i Underhåll
FRÅGA |Om den ena föräldern flyttar till en annan kommun, jag ska ska ha barnen boende hos mig, vad gäller ekonomisk underhåll för mig? räknas barnbidraget in i underhållet el inte.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din information som att barnen ska bo hos dig. Av din fråga framkommer inte om ni har gemensam vårdad om barnen, men jag utgår ifrån att så är fallet. "Ekonomiskt underhåll" förstår jag som den underhållsplikt som den andre föräldern har gentemot barnen. Barnbidraget får du som utgångspunkt från Försäkringskassan. Det ekonomiska underhållet kommer från den föräldern som inte har barnen boende hos sig. Vilken förälder få barnbidraget?Utgångspunkten är att barnbidraget delas på hälften mellan föräldrarna. Ifall barnen ska gå över till att endast bo hos ena föräldern kommer den föräldern att ha rätt till hela barnbidraget (16 kap. 7 § Socialförsäkringsbalken). En förälder med ensam vårdnad har också rätt att få hela barnbidraget (16 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken). Tillvägagångssätt för att endast ena föräldern ska få barnbidraget. För att endast ena föräldern ska tilldelas hela barnbidraget måste en anmälan göras hos Försäkringskassan. Ifall båda föräldrarna är överens om att endast ena föräldern ska tilldelas hela barnbidraget kan föräldrarna göra en anmälan tillsammans. Anser endast ena föräldern att denne har rätt till hela barnbidraget ska den föräldern göra en egen anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan kommer då att göra en utredning för att avgöra hur barnets boende ser ut samt avgöra vilken av föräldrarna som har rätt till barnbidraget. Ekonomiskt underhåll När barnen bor hos dig uppfyller du din underhållsplikt genom att stå för boende, mat och barnens övriga behov. Den andre föräldern, som barnen inte bor hos, ska uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till dig (7 kap 2 § Föräldrarbalken). Det går även att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan, förutsatt att den andre föräldern inte vill eller kan betala underhållsstöd. I detta fallFör att du ska kunna tilldelas hela barnbidraget rekommenderar jag dig att göra en anmälan hos Försäkringskassan. Det underlättar om du och den andre föräldern är överens fördelningen av barnbidraget och att ni gör en anmälan tillsammans. Anledningen är att Försäkringskassan i så fall inte gör en utredning och du kommer med större sannolikhet kunna få hela barnbidraget. Anmälan gör du på Försäkringskassans hemsida. Ifall ni båda genomför anmälan tillsammans ska ni fylla i en blankett. Du fyller själv i anmälan på "mina sidor" om ni inte är överens om fördelningen av barnbidraget. Angående underhållsbidrag ska den andre föräldern uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till dig. Du kan ansöka om underhållsbidrag hos Försäkringskassan om den andre föräldern inte vill eller kan betala underhållsbidrag. Ansökan gör du på Försäkringskassans hemsida. Vänliga hälsningar,

Barns rätt att bestämma boende och boendeförälderns rätt till underhåll

2020-03-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min ex make har delad vårdnad om våra två barn och dom bor varannan vecka hos oss. Nu vill vår snart 16-åriga dotter vill bo hos mig och träffa pappan varannan helg. Pappan verkad gå med på detta när hon tog upp de med honom och jag berättade att det finns ett bra verktyg på Försäkringskassans hemsida för att räkna ut vem som ska betala vad och hur mycket. Nu har han sagt till vår dotter att han inte har råd att betala mig för att hon ska bo här, så hon får välja om hon ska fortsätta bo varannan vecka eller hos oss eller bo hos mig utan att han betalar..... Fick reda på detta via sms från dottern idag.Jag behöver hjälp med vad som gäller i sådana här frågor och vilka argument jag kan använda så han förstår vad som gäller.Tack på förhand!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring detta finns i föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SFB). Dottern har rätt att välja var hon ska boTill att börja med kan jag konstatera att en 16-åring i regel har rätt att välja hos vem han eller hon ska bo. Det finns ingen lagstadgad ålder då ett barn själv har rätt att välja detta, mer än att man ska ta större hänsyn till vad barnet själv vill desto äldre och mognare det är (6 kap 2 a § tredje stycket FB). I praxis kan man dock se att rättigheten att bestämma boende ofta ges när barnet fyllt 12 år. UnderhållsskyldighetPrecis som du verkar ha koll på så är dina barns pappa skyldig att betala underhållsbidrag eftersom din dotter inte längre kommer att bo varaktigt hos honom (7 kap 2 § första stycket FB). Denna skyldighet sträcker sig till dess att dottern fyllt 18 år, eller så länge hon går i skolan motsvarande gymnasium (7 kap 1 § andra stycket FB). Underhållsbidraget storlek beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § första stycket FB). Att använda Försäkringskassans verktyg är att rekommendera. Om ni ändå inte kan komma överens om en summa kan du vända dig till domstol för att få beloppet fastställd genom dom (7 kap 2 § andra stycket FB). Underhållsstöd från FörsäkringskassanUtöver att du kan väcka talan i domstol, har du som boendeförälder även möjlighet att söka underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap 2 § SFB). Det är ett fast belopp som varierar beroende på barnets ålder. För en 16-åring betalas 2073 kronor per månad ut om pappan inte betalar något underhållsbidrag alls (18 kap 20 § SFB). Om han betalar en del av underhållet, men inte hela, kan Försäkringskassan istället betala ut ett utfyllnadsbelopp bestående i den summa som fattas för att du ska komma upp i 2073 kronor (18 kap 21 § SFB). Mitt rådOm du och din dotters pappa inte kan komma överens om ett underhållsbidrag rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till socialtjänsten i er kommun för ett så kallat samarbetssamtal. Detta är kostnadsfritt. Om det inte leder någonstans rekommenderar jag dig att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Det kan du göra här. I sista hand kan du vända dig till tingsrätten för att få pappans underhållsskyldighet fastställd genom dom. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet

2020-03-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej ,Jag har en 15 årig son som är hos mig mer än hos sin pappa .Det skall egentligen. Vara varann men min son vill vara mer hos mig .Jag har börjat att dra av pengar i från barnbidraget då jag anser att varje extra natt kostar i form av mat etc!Nu tycker pappan att 15 åringen skall få göra sitt egna val om han vill vara hos mig och skall då själv få betala för det!?Det menas då med att jag inte får dra av något på barnbidraget till pappan utan att min son skall betala till mig ??Hur kan detta vara möjligt ?
Sofia Ander |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Till att börja med är ni båda, i egenskap av föräldrar, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Detta följer av föräldrabalken (FB) 7:1. Du beskriver att er son bor mestadels hos dig. Om er son anses bo varaktigt hos dig, ska pappan fortfarande uppfylla sin underhållsskyldighet, vilket han gör genom att betala ett s.k. underhållsbidrag till barnet. Detta följer följer av av FB 7:2 p. 2. Hur stort detta underhållsbidrag ska vara avgörs med utgångspunkt i barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga, och i praktiken görs en konkret beräkning utifrån barnets ålder, era inkomster, utgifter och situation i stort.Om er son anses bo varaktigt hos dig, måste alltså fadern fortfarande uppfylla sin underhållsskyldighet. Avgörande för om barnet ska anses bo varaktigt hos den ene föräldern kan bl.a. avgöras utifrån var barnet är folkbokfört, var barnet har sina tillhörigheter och även hur länge barnet faktiskt vistas hos vardera förälder. Sammanfattningsvis kan alltså följande konstateras: Ni är båda, i egenskap av föräldrar, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Om barnet anses bo varaktigt hos dig ska den förälder som inte har barnet hos sig fortfarande uppfylla sin underhållsplikt. Detta gör han genom att betala ett underhållstöd till dig, som bestäms utifrån ovan nämnda kriterier.Hoppas det var svaret på din fråga, återkom gärna annars med mer konkreta omständigheter.Med vänlig hälsning,

Underhållsplikten för barn som tjänar egna pengar

2020-03-28 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter som är 19 år har fått underhållsbidrag från FK då hennes far och jag ej kommit överens om summan. Nu fick hon besked att hon tjänat för mycket pengar under 2018 så nu får hon inga pengar från FK 2020. Hon går fortfarande på gymnasiet. Nu tycker hennes pappa att han inte behöver betala underhåll längre eftersom FK beslutat att dom inte betalar ut mer till dottern. Jag hävdar att han har försörjningsplikt och ska betala för henne. Vad är det som gäller?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens kapitel 7.Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga för sina barn tills att barnet fyller 18 år, detta följer av FB 7:1. Om barnet går i skolan fortfarande, är dock föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet är som äldst 21 år (FB 7:1 st. 2). Detta innebär i ditt fall, att ni som föräldrar är försörjningspliktiga för ert barn eftersom hon fortfarande går på gymnasiet. Det bör dock understrykas att underhållets omfattning bestäms utifrån dels barnets behov, dels föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Skulle t.ex. er samlade ekonomiska förmåga vara låg, samtidigt som er dotter till stor del tjänar egna pengar, får försörjningsplikten antas vara mindre omfattande än om förhållandena var omvända. Detta med hänsyn till att barnets behov får anses lägre, eftersom försörjning genom eget arbete redan sker, samtidigt som den samlade ekonomiska förmågan är begränsad. Sammanfattningsvis beror det alltså på hur omständigheterna i just ert fall ser ut. Det faktum att er dotter fortfarande går i skolan talar för att försörjningsplikt fortfarande föreligger. Däremot kan omfattningen av denna försörjningsplikt begränsas utifrån barnets behov och er samlade ekonomisk förmåga. Återkom gärna med fler konkreta omständigheter om du inte fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att ändra en dom om underhållsbidrag?

2020-03-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej, om man fått ett domslut på att man ska betala underhåll med ett ex antal tusenlappar och förutsättningarna ändras i livet att man blir av med sitt jobb för ett exempel. Man har helt enkelt inte råd att betala samma underhåll. Hur gör man? Går det att ändra domslutet och i så fall hur gör man?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det är möjligt att ändra en dom om underhållsbidrag i efterhand, om den underhållsskyldiges underhållsförmåga har förändras.Jämkning av underhållsbidragEn ändring görs genom att påkalla jämkning av underhållsbidraget, föräldrabalken 7 kap. 10 § första stycket. Det krävs en betydelsefull förändring i de ekonomiska förhållandena, som inte gick att förutse då bidraget bestämdes, för att jämkning ska beviljas. Det ska vara en varaktig förändring. Skulle det ha gått mer än sex år sedan bidraget fastställdes lättar kravet på en förändring i den ekonomiska förmågan. Beloppet kan då omprövas utan att den ekonomiska situationen har ändrats för den underhållsskyldige, föräldrabalken 7 kap. 10 § tredje stycket. Domstolen kan besluta om ändring av underhållsbidragetTingsrätten kan pröva om underhållsbidraget ska jämkas. Det sker genom att du väcker talan vid domstolen och yrkar på jämkning av underhållsbidraget. Om det är möjligt kan du och den andra föräldern själva komma överens om att ändra underhållsbidragetGivetvis kan du och föräldern som har barnet boende hos sig själva komma överens om att ändra underhållsbidraget, utan domstolens inblandning. Det förutsätter att ni når en samförståndslösning och skriver ett avtal där det nya underhållsbidraget regleras. På försäkringskassans webbsida finns bra information om hur du beräknar ett underhållsbidrag och avtalsmallar ni kan använda er av. Du kan även kontakta din kommun. Vissa kommuner erbjuder hjälp och stöd för föräldrar i frågor om underhållsbidrag, exempelvis i form av ett samarbetssamtal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar. För att få ett garanterat svar rekommenderar vi att du använder dig av expresstjänsten. Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn 18 år

2020-03-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min sambos dotter är heltidsboende hos sin mor. Dottern har nu fyllt 18år och vi betalar givetvis nu fortsatt underhåll för henne då hon fortfarande går i skolan.Nu går ju underhållet direkt till flickan. Då har nu mamman till flicka krävt att flickan ska betala halva underhållet i "hyra". Har mamman rätt att kräva det?
Sofia Ander |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens kapitel 7.Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga för sina barn tills att barnet fyller 18 år, detta följer av FB 7:1. Om barnet går i skolan fortfarande, är dock föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet är som äldst 21 år (FB 7:1 st. 2). Detta innebär i ert fall, att din sambo och dotterns mamma fortfarande är underhållsskyldiga i förhållande till dottern. Hur omfattande underhållet är bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Sammanfattningsvis bör alltså inte dottern behöva betala hemma så länge hon går i grundskola eller gymnasiet och inte är över 21 år gammal.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förälder återbetalningsskyldig vid utfyllnadsbidrag.

2020-03-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej !Jag och mina barns mamma separerades för två år sedan. jag betalar 1000 kr i underhåll som bestämdes av försäkringskassan. Jag fick veta att hon får utfyllnadsbidrag från försäkringskassan. är jag skyldig att betala tillbaka utfyllnadsbidraget?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du betalar underhållsbidrag till ditt barns mamma och undrar ifall du därutöver blir återbetalningsskyldig för det belopp ditt barns mamma erhåller genom utfyllnadsbidrag från Försäkringskassan.Det finns en grundprincip som säger att alla föräldrar är skyldiga att försörja sina barn (7 kap. 1 § 1 st FB). Bor barnet ungefär lika mycket hos båda sina föräldrarna behöver i regel ingen av föräldrarna betala underhåll till den andra. Om föräldrarna är separerade ska dock den förälder som inte bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Denna gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller senast till att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasium (7 kap. 1 § 2 st FB). Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan (17-19 kap. SFB). I detta fall, eftersom du betalar 1000 kr till din barns mamma, bistår Försäkringskassan med ett mindre tillägg s.k. ufyllnadsidrag på ansökan från ditt barns mamma. Mellanskillnaden, alltså beloppet Försäkringskassan fyller ut med, blir du återbetalningssksyldig till Försäkringskassan (19 kap. SFB). Med vänliga hälsningar,