Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

2020-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Har blivit sambo med en man som har delad vårdnad/ varannan vecka med sin dotter. Nu menar mamman att hon bara ska betala 1/3 av allt till henne eftersom vi nu är två. Även jag har delad vårdarna/ varannan veckan med min son. Kan hon kräva detta? Jag är ju inte hennes mamma, och jag har ju min son att betala för?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är föräldrabalken tillämplig (förkortas FB). Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalkens sjunde kapitel. Det är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, dvs. i ditt fall din sambo och hon som är mamman till deras gemensamma barn. Precis som du säger är du inte förälder till deras gemensamma barn och därför inte underhållsskyldig (7 kap. 1 § första stycket FB). Vidare stadgas dock att vad vardera förälder ska betala i underhåll grundas på deras förmåga, här avses den ekonomiska förmågan (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Där kan man tänka att eftersom ni nu bor tillsammans så har din sambos ekonomiska förmåga att betala underhåll ökat. Så är dock inte fallet, trots att ni är i ett samboförhållande ses du och din sambo som två självständiga ekonomiska enheter. Svaret på din fråga är alltså att mamman till din sambos barn inte kan kräva att hon ska betala mindre av underhållet eftersom ni nu är två. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet när ett myndigt barn flyttar hemifrån

2020-02-29 i Underhåll
FRÅGA |Vår son är 18 år, går andra året på gymnasiet och vill flytta till sin flickvän 30 mil bort. Han har allt han behöver hemma och inga missförhållanden råder, men han längtar efter sin frihet.Vi vill inte att han ska flytta förrän han gått ut gymnasiet, och om han ändå väljer att göra det vill vi att han ska försörja sig själv. Vad gäller angående försörjningsstöd? Tycker jag läser olika överallt. Om vi vägrar betala honom kan man få ärendet prövat och visa att han inte har några skäl att flytta hemifrån? Eller är det oväsentligt hur bra han har det hemma, han har rätt att flytta och vi kommer ändå behöva betala honom? Vem bestämmer isåfall summan?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar regler som återfinns i föräldrabalken (FB). Som föräldrar har ni underhållsskyldighet för ert barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om er son väljer att flytta ut och får egna inkomster ska även dessa tas i beaktande när er underhållsskyldighet ska bestämmas (7 kap. 1 § första stycket FB). Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Eftersom er son går i gymnasiet, fortsätter er underhållsskyldighet att löpa antingen tills dess att han går klart gymnasiet eller tills dess att han fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). I dagsläget har ni som föräldrar fortfarande en underhållsskyldighet för er son, och ni kan alltså inte vägra att försörja honom. Ni som föräldrar ska sinsemellan betala var och en efter er egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Om er son väljer att inte bo kvar hos er, ska ni som föräldrar fullgöra er underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till honom, så länge ni inte har vårdnaden över honom och inte heller varaktigt bor tillsammans med honom (7 kap. 2 § punkt 1 FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB), och om ni själva inte kan komma överens om underhållsbidraget är det domstolen ni ska vända er till, så att de kan avgöra rättsläget. Er son är 18 år gammal och han är alltså inte omyndig längre (9 kap. 1 § FB). Detta innebär att han själv får bestämma att flytta ut om han vill det. Visar det sig att er son kan försörja sig helt på egen hand, finns det möjlighet för er att inte behöva betala underhållsbidrag. Detta eftersom förutsättningarna för föräldrars underhållsskyldighet är att "föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov…" (7 kap. 1 § FB). Om er son alltså kan tillfredsställa sina behov på egen hand med sina egna inkomster och inte behöver försörjas av er, finns det möjlighet att inte behöva betala underhållsbidrag. Detta är dock något som domstolen eventuellt skulle behöva avgöra. Det är inte oväsentligt hur bra han har det hemma, utan om er sons behov blir uppfyllda när han bor kvar hemma och han medvetet själv väljer att flytta ut hemifrån nu när han är myndig, kan han behöva försörja sig själv om han kan göra det med egna inkomster. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, och hör gärna av er till oss igen om ni har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Hur ska barnbidraget delas vid separerat boende?

2020-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej Om barnen bor hos mig 3 veckor på en månad och hos deras far 1 vecka. Skall barnbidraget fortfarande delas 50/50 då???
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidraget utgår till de som har vårdnaden över barnen. Om en förälder har ensam vårdnad har också den vanligtvis hela barnbidraget. Men då du inte skrivit något kommer jag utgå från att ni har gemensam vårdnad över barnen. Barnbidrag regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB) och regler om föräldrars ekonomiska ansvar för sitt barn står skrivit i Föräldrabalken (FB).Vilken förälder ska ha barnbidraget? Som nämnt ovan kan hela barnbidraget gå till den ensamma vårdnadshavaren om en sådan finns (16 kap. 4 § SFB). Har föräldrarna istället gemensam vårdnad är utgångspunkten att barnbidraget delas hälften var till vårdnadshavarna 16 kap. 5 § SFB. Det kan också se ut så att barnen bor mestadels hon den ena föräldern och då kan anmälan göras till Försäkringskassan om att boendeföräldern ska få hela barnbidraget enligt 16 kap. 7 § SFB. Alltså krävs det en anmälan till Försäkringskassan ifall barnbidraget ska delas på något annat sätt. Om vårdnadshavarna är överens om en delning kan de göra en gemensam anmälan. Men om de inte är överens kan ena parten göra en anmälan om att få barnbidraget ändrat och då kommer Försäkringskassan göra en utredning om var barnen bor m.m. för att veta vem är vårdnadshavarna som är berättigad till barnbidraget. Mer instruktioner och anmälningsblankett hittar du här. Vad ska barnbidraget täcka? Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrarna ansvariga för underhåll av barnet efter hur barnets behov ser ut och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för att kunna uppfylla den försörjningsskyldigheten. Ett barn har rätt till vårdnad och omsorg, som kan innefatta exempelvis boende, kläder, mat, fritidsaktiviteter, sjukvård m.m. Den förälder som har barnet boende hos sig har i regel högre kostnader och därför bättre rätt till barnbidraget. Vad gäller för dig?Om du vill ändra fördelningen av barnbidraget så finns det möjligheter att ändra den genom en anmälan till Försäkringskassan. Det bästa är om du kan komma överens om en gemensam lösning med barnens far och sedan tillsammans göra en anmälan till Försäkringskassan. Om han vill behålla som det är kan du ändå göra en anmälan varefter Försäkringskassan kan göra en utredning om hur barnbidraget ska fördelas. Då du har barnen boende hos dig majoriteten av tiden är det en möjlighet att du skulle ha rätt till också större del av barnbidraget. Men tänk på att även andra faktorer än boende kan vara avgörande i ett sådant beslut. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?

2020-02-20 i Underhåll
FRÅGA |Jag ställer nedanstående fråga som ombud för min son. Han är enligt ett faderskapstest pappa till en flicka född 20070821, men har aldrig träffat henne. I ett tidigt skede fråntogs vårdnaden från mamman. I en dom från tingsrätten 2013 fastställdes barnets mormor till vårdnadshavare. Han betalar underhåll med för närvarande 1723 kr/mån. Mammans årsinkomst ligger på mellan 250 till 300 000 kr/år och hon betalar enligt uppgift inget underhåll. Om vårdnadshavaren får 1723 kr, ska då inte underhållsstödet delas mellan föräldrarna och halvera hans del till 862 kronor? Eller kan det vara så att båda föräldrarna ska betala 1723 kr och att vårdnadshavaren får det dubbla 3446? Om jag har rätt i min teori att utgiften ska halveras, kan man då begära återbetalning från FK. Frågan är även ställd med en begäran om utredning till FK. De skickade inget skriftligt svar men ringde min son och svarade ungefär "god dag yxskaft".
Binh Tran |Hejsan! Aktuell lagstiftning: Föräldrabalk och socialförsäkringsbalken. Båda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Med ekonomisk förmåga avses en förälders förvärvsförmåga, vilket ofta inkomsten utgör ett mått på. Underhållskyldigheten fördelas i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga. En förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar därför mer. Det innebär att underhållet mellan er inte nödvändigtvis ska delas lika (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Metoden för beräkning Barnets underhållsbehov uppskattas till visst belopp. Beräkning görs av varje förälders nettoinkomst efter skatt. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns eget och eventuellt för makes eller samboendes underhåll. Restbeloppen representerar de överskottsbelopp som föräldrarna rimligen bör kunna ta i anspråk för underhåll åt barnet. Underhållsbidraget erhålls därefter genom att det belopp som har beräknats för barnets behov fördelas proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppen. Ex: om ett barns behov räknas till 1 000 kronor, och din son har 2000 kr i restbelopp och dotterns mamma har 500 kronor i restbelopp så ska din son betala 800 kronor medan mamman ska betala 200 kronor då din son har ett ett 4 gångers större restbelopp ska han därför betala 4 gånger mer. Du har därmed rätt i din uppskattning att underhållsstöd ska delas mellan föräldrarna men det delas dock proportionellt med beaktande av vad de har kvar av sin nettoinkomst. Kan man begära återbetalning? En begäran om omprövning kan göras enligt 7 kap 10§ FB. På så vis kan domstolen ändra underhållsbidragsbeslutet på grund av ändrade förhållanden, t.ex att mamman har en lön och bör också stå för en del av underhållet. Ytterligare, så kan återbetalning göras om särskilda skäl föranleder detta enligt 2st samma paragraf.Enligt propositionen 1978/79:12 sid 409 så ska återbetalningsskyldighet tillämpas väldigt restriktivt, de skriver följande: "Återbetalningsskyldighet synes i princip böra komma i fråga endast i fall då sådan betalning inte skulle nämnvärt påverka det underhållsberättigade barnets försörjningsläge".Det finns ingen tydlig praxis i när denna bestämmelse tillämpas och det synes inte ha tillämpas ofta alls. Jag skulle emellertid argumentera att det i detta fall kan bli aktuellt eftersom en återbetalning från modern skulle inte påverka barnets försörjning. Vägledande praxis från HD kan emellertid inte hittas som kan tillämpas i ditt fall.Sammanfattning och rekommendationerDet beror på hur mycket hon har i nettoinkomst samt restbelopp som avgör hur mycket hon kommer kunna stå för underhållet till barnet. Emellertid verkar det som att hon ska betala eftersom hon har en inkomst på 250-300k. Jag anser att ni bör begära omprövning av underhållsbidrag samt begära att modern ska bli återbetalningsskyldig för det belopp som inte hon har stått för. Det finns stöd för detta även om paragrafen tillämpas restriktivt i beaktande av barnets försörjning. Jag anser att, eftersom hon inte står för barnets dagliga försörjning så kommer det inte heller påverka barnets försörjning. Därför bör återbetalningsskyldighet bli aktuellt.Finns det några otydligheter så hör av dig till Binh.Tran@lawline.seMed vänliga hälsningar

Blir man underhållsskyldig för barnbarn?

2020-03-01 i Underhåll
FRÅGA |HejJag undrar vem blir underhållskyldig om min sån på 15 år skulle göra sin flickvän gravid?Blir jag som är hans pappa betalningsskyldig då eller hur blir det?Tacksam för svarMvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (förkortad FB). Du som förälder är underhållsskyldig till dess att din son är 18 år, eller till och med att din son är 21 år om han går i skolan. Den skolgång som räknas är grundskole- eller gymnasieskola, eller annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). Du är alltså underhållsskyldig för din son då han är ditt barn, men inte för din sons eventuella barn, dvs. ditt barnbarn. Det följer av att det är föräldern som är underhållsskyldig (7 kap. 1 § första stycket FB). Din son är därför den som kommer bli underhållsskyldig om han skulle göra sin flickvän gravid. Sonen kan i så fall möjligen få t.ex. försörjningsstöd från socialtjänsten. Där gör socialtjänsten en individuell bedömning av den ekonomiska förmågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Inkomstskillnad vid delad vårdnad.

2020-02-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min exfru har delad vårdnad och delar på alla kostnader och räknar inte in våra olika boendekostnader. Däremot vill hon räkna in skillnaderna i inkomst. Ingen av oss tjänar bra men min inkomst är 8000kr högre, 26000kr mot 34000kr. Hur ska vi göra enligt er?Mvh Fredrik Lingvall
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det du beskriver liknar ett underhållsbidrag. Huvudregeln är att inget underhållsbidrag utgår vid delad vårdnad. Dock har HD i rättsfallet NJA 2013 s. 955 slagit fast att föräldern med större ekonomiskt utrymme kan åläggas betala underhållsbidrag. Jag kan tyvärr inte ge ett klart svar på hur ni bör dela upp er ekonomi. Det jag kan svara på är att gällande rätt inte ger din exfru rätt till underhållsbidrag då ni har delad vårdad och era inkomstskillnader inte är tillräckligt stora i enlighet med ovannämnda rättsfall. Om du vill veta mer rekommenderar jag dig att kontakta försäkringskassan. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Hur länge är jag underhållsskyldig?

2020-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter som läser på universitetet och bor hos sin mamna,sen har jag en dotter till som hoppat av gymnasiet,den äldsta är 20 och den yngsta 18 år,båda bor hos sin mamma som är gift med en annan,hur länge ska jag betala underhåll?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort sagt är svaret på din fråga att du inte är underhållsskyldig för någon av dina döttrar längre. Nedan följer en mer utförlig förklaring till varför det är så. För din fråga är föräldrabalken tillämplig. Du som förälder är underhållsskyldig till dess att dina barn är 18 år, går dock barnen i skolan efter de fyllt 18 år är du som förälder istället underhållsskyldig så länge de går i skolan, men längst tills de fyller 21 år. Den skolgång som räknas är grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). I ditt fall har underhållsskyldigheten upphört för din äldsta dotter då hon är 20 år gammal och studerar vid universitet, alltså inte sådan skolgång som omfattas av lagen. Underhållsskyldigheten har upphört även för din yngsta dotter, eftersom hon är 18 år och inte längre går i gymnasiet. Något som är viktigt att tänka på här är att om din dotter på 18 år skulle välja att ta upp sina studier vid gymnasiet igen, eller studera vid annan jämförlig grundutbildning, t.ex. i vissa fall Komvux, så kan du bli underhållsskyldig igen. Dock som längst tills hon fyller 21 år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

2020-02-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son som snart fyller 18. Han bor idag på HVB-hem men kommer förmodligen flytta till LSS-boende inom kort.När jag läser Föräldrabalken 7 kap 2 paragrafen så verkar det som att jag inte alls är skyldig att betala underhållsbidrag då han varken bor hos mig eller sin mamma.Stämmer verkligen detta?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).Föräldrars underhållsskyldighet Precis som du skriver, så gäller underhållsskyldigheter fram till dess att barnet fyller arton år eller senast tjugoett om barnet fortfarande går i skolan, se 7 kap. 1 § FB. Föräldrarnas underhållsskyldighet kvarstår även om barnet har eget boende, fram till dess att barnet fyllt arton år. Avgörande för om underhållsskyldigheten kvarstår eller inte efter att din son fyllt arton år, är således om din son går i skolan eller inte. Gör han inte det, upphör din underhållsskyldighet annars vid denna tidpunkt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,