Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?

2020-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Pappan till mina barn påstår att jag ska stå för mat och nöjen när barnen är hos honom varannan helg om jag ansöker om underhållsbidrag.. stämmer det?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumUnderhållsbidrag regleras i Föräldrabalken (1949:381) som förkortas FB. Har pappan rätt till ersättning när barnen är hos honom?Eftersom barnen inte bor varaktigt hos sin pappa, utan endast varannan helg, så skall han betala underhållsbidrag till dem (7 kap. 2 § FB). Detta skall gå till barnets boende, mat och fritidsintressen. Vad han ska betala varje månad beror på barnens behov samt sin ekonomisk förmåga (7 kap. 1 § FB). Det pappan till dina barn påstår stämmer inte riktigt. Du ska inte stå för maten och nöjen när barnen är hos honom, men han har däremot rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för varje dygn barnen spenderar hos honom per månad om barnet spenderar minst sex hela dygn hos föräldern per månad eller om barnet bor minst 5 dygn i sträck hos föräldern i månaden. Detta avdraget är 1/40 för varje dygn barnen spenderar hos honom i månaden (7 kap. 4 § FB). SammanfattningAlltså kan inte dina barns pappa begära att du ska stå för maten osv när dina barn är hos honom varannan helg bara för att du begär underhållsbidrag. Han får istället göra ett avdrag för de dygn som barnen spenderar hos honom på underhållsbidraget om han har rätt till det. Ni kan läsa mer om underhållsbidrag hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsbidrag_nar_barnet_bor_hos_digHoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge är jag skyldig att betala underhåll för min dotter som tagit studenten?

2020-06-22 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har precis tagit studenten. Hon fyller 19 år i december.Hon bor hos sin pappa.Hon har inget jobb, och är för tillfället klar med skolan.Är jag skyldig att betala underhållsstöd, eller handla mat till henne varannan vecka?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller reglerna kring underhållsbidrag så måste vi titta i föräldrabalken (FB) för att finna vägledning. Som jag förstår din fråga så funderar du kring ifall du är skyldig att fortsatt betala underhållsstöd till din dotter trots att hon har gått ut från gymnasiet. Det som lagen säger om detta är att en förälder har underhållningsskyldighet till dess att barnet har gått ut från gymnasiet och som längst till att barnet är 21 år gammalt (7 kap. 1 § FB). På detta vis har du alltså inte en skyldighet enligt lag att betala underhåll till din dotter eftersom hon har tagit studenten. Har du fler funderingar så rekommenderar jag dig att titta på försäkringskassans hemsida om just underhållningsstöd. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig ännu en gång till oss här på Lawline. Allt gott!Vänligen,

Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet?

2020-06-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Det är så att min sambo ( snart make ) har ett barn sen ett tidigare förhållande. Han ville inte ha barn och det visste hon mycket väl. Hon ljög om att hon åt p piller vilket hon inte gjorde och skulle hon bli gravid så skulle hon göra abort sa hon. Självklart blev hon gravid. Är det lagligt att lura någon så? Hon misshandlade honom vid flera tillfällen i förhållandet. Min sambo har mått väldigt dåligt över detta i snart 18 år. Han har betalat underhåll men inte haft kontakt med barnet. Och nu har alltså barnet rätt att ärva om någonting skulle hända min sambo snart blivande make?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om ett barns rätt till underhåll och arv och regleras i ärvdabalken och föräldrabaken. Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet? Om en person är verkligen ett barns pappa eller inte kan fastställas genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3-5 §§ föräldrabalken). Om faderskapet är fastställt, blir personen underhållsskyldig gentemot barnet, såtillvida inte barnet varaktigt bor hos honom (7 kap. 2 § första stycke föräldrabalken). Ett underhållsbidrag fastställ genom avtal eller dom (7 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken). Om pappan ej frivilligt går med på att betala underhåll, kan mamman vända sig till en domstol för att få underhållsbidraget fastställt. Kan man utesluta sitt barn från sitt arv?Om man är bröstarvinge till en person, är den berättigad till laglott. En bröstarvinge är alltid berättigad till hälften av den arvslotten som skulle ha tillkommit den (7 kap. 1 § ärvdabalken). Till exempel ett testamente som inskränker barnets rätt till laglott kan jämkas, om barnet begär det. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att även om din sambo har blivit misshandlat av den kvinna som är mamma till barnet och inte har underrättat honom om sin avsikt med att skaffa barn med honom, påverkar dessa omständigheter inte din sambos underhållsskyldighet gentemot barnet. En pappa kan ej lämna sitt barn utan arv. Barnet har alltid rätt till laglott.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur påverkas underhållsskyldighet till barn av att föräldern går ner i arbetstid?

2020-06-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej, kan mitt ex gå ner i tid 50% på sitt jobb för att betala mindre underhåll till barnen? Han har varken umgänge eller vårdnad. Men när jag begärt lite mer i underhåll så har han hotat med att gå ner i tid på sitt arbete för att skippa betala underhåll.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En förälder är underhållsskyldig mot sina barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till förälderns ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten fullgörs genom underhållsbidrag om en förälder inte bor varaktigt med barnen (se 7 kap. 2 § FB). Hur stort underhåll som ska betalas bestäms i första hand utifrån förälderns inkomst. Om föräldern däremot själv försätter sig i en sådan situation som du beskriver, dvs frivilligt minskar sin inkomst för att slippa betala underhåll, kan bidraget räknas utifrån den inkomst som föräldern skulle haft om denne nyttjade sin fulla förvärvsförmåga. Det är alltså inte säkert att ditt ex slipper betala underhåll när han går ner i arbetstid. Frågan har lyfts både i en proposition och i olika rättsfall, jag kommer nedan redogöra kort för vad som sägs i dessa och du kan även gå in på länkarna och läsa vidare om du är intresserad. Enligt propositionen bör bidraget inte minskasI prop. 1978/79:12 s. 402 sägs följande: "Underhållsskyldigheten bör kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan i fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som sätter honom i stånd att bidra till barnets underhåll. En förälders intresse av att själv få avgöra hur han skall inrätta sitt liv får sålunda tåla viss inskränkning med hänsyn till hans eller hennes plikt att underhålla barn." Detta tyder på att om ditt ex väljer att arbeta mindre för att betala mindre i underhåll så bör bidraget fortfarande beräknas utifrån vad han hade tjänat om han arbetade heltid. Rättsfall som berör frågan I NJA 1983 s. 194 gällde det en man som hade lämnat en fast anställning för att han önskade flytta till en annan stad. Där hade han bestämt sig för att starta eget företag, vilket hade gått dåligt. Högsta domstolen menade att han inte kunde komma ifrån att betala underhållsbidrag eftersom han frivilligt valt att försätta sig i en sämre ekonomisk situation utan godtagbara skäl. I ett fall från hovrätten, RH 2011:44, handlade det om en man som arbetade deltid. Hovrätten ansåg att man vid bedömningen av hans förvärvsförmåga skulle utgå från inkomsten i ett heltidsarbete på grund av att han inte hade några särskilda skäl för att arbeta deltid. Det ska tilläggas att det även finns fall där underhållsbidraget har satts ner på grund av att den underhållsskyldige har haft mycket goda skäl för att inte arbeta eller gå ner i arbetstid. Det kan då röra sig om någon sjukdom som sätter ner förvärvsförmågan, att personen aktivt har sökt heltidsjobb men inte fått något, osv. Min slutsats av detta är att om ditt ex inte har några särskilda skäl för att gå ner i arbetstid kommer hans val inte påverka underhållsbidragets storlek. Om ni behöver hjälp att diskutera vad som är rimligt i er situation kan ni vända er till familjerätten i er kommun för samarbetssamtal. Genom familjerätten kan man också få hjälp att skriva bindande avtal gällande underhållsbidraget. Detta brukar kunna vara ett bra första steg att testa innan man söker sig till domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

2020-06-28 i Underhåll
FRÅGA |Min ex drar av en 40 del av båda barnens ihoplagda underhåll för extra dar han har. Det kan väl inte vara rätt?Underhållet är ju 1723 kr/ barn och blir ju helt annan summa. Dessutom har han bättre ekonomi och vill inte samarbeta enligt FK:s mall utan betalar det som jag skulle fått därifrån. Jag har ensam vårdnad. Måste det bli en rättslig process av det?
Sandra Rust |Hej!Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Alla barn har olika behov vilket dessutom kan ändras med åldern, varför Försäkringskassans mall för underhåll är att föredra när man räknar ut vilken storlek på underhåll som är skäligt och som den ena föräldern ska betala. Ni kan dock själva komma överens om ett skäligt underhåll.När det kommer till frågan om avdrag så säger lagen som följer:7 kap 4 § Föräldrabalken reglerar när en förälder har rätt att göra avdrag från underhållsbidraget. Bestämmelsen innebär att en förälder som ska betala underhållsbidrag får göra avdrag med 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse hos denne förälder OM barnet vistats hos denne förälder under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller om barnet varit hos denne förälder minst sex dygn under en kalendermånad. Avdraget gäller för det underhållsbidrag som räknat för kalendermånaden som gäller under tiden för vistelsen. Något sådant avdrag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid än sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde. Det sammanlagda avdragsbelopp som tillgodoräknas föräldern vid ett tillfälle skall, om det slutar på örestal, avrundas till närmast lägre krontal.Enligt andra stycket i samma paragraf stadgas att: Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn.Om barnet bor tillfälligt hos ena föräldern under återkommande perioder:Om barnet bor tillfälligt hos den andra föräldern under återkommande perioder kan du och den andra föräldern skriva ett nettoavtal. Det betyder att ni räknar av umgänget från det den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag varje månad.Exempel:Föräldern ska betala 2 200 kronor i underhållsbidrag. Men eftersom denne har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) kan denne få göra ett avdrag på summan. Så här räknar man ut hur stort avdraget blir:Värdet för ett dygns umgänge blir 1/40 x 2 200 kronor (underhållsbidraget) = 55 kronor per dygn.Värdet för hela året blir 56 dygn x 55 kronor = 3 080 kr per år.Värdet per månad blir 3 080 kronor delat med 12 = 256 kronor per månad.Det denne ska betala i underhållsbidrag efter avdraget blir 2 200 kronor - 256 kronor = 1 944 kronor.Här finner du en avtalsmall för ett nettoavtal.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur länge måste man betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-06-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min mans dotter har tagit studenten igår hon fyllde 18 år i oktober förra året hon har sökt till folkhögskolan men ej kommit in vad gäller är min man skyldig att betala underhåll Mvh
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot sina barn och detta regleras i föräldrabalken.Hur länge är man underhållsbidrags skyldig gentemot sitt barn?Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Denna tid kan bli längre om barnet studerar i grundskolan eller gymnasiet, dock längst intill barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att föräldrarna kan vara underhållsskyldiga gentemot sina barn till och med det året då barnet fyller tjugoett år men detta gäller bara om barnet går i grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig utbildning. Eftersom din mans dotter är klar med gymnasiet, behöver han ej betala underhållsbidrag till henne efter att hon har fyllt arton år. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan bank neka ansökan om lån till följd av makars underhållsskyldighet?

2020-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej vi har funderingar på att köpa hus men då jag har låg skattepliktig inkomst pga studier och andra saker samt skuld har tanken varit att han tar eget lån för huset men det är ju inget banken är med på iom att vi är gift och dom då ser det som att jag har en del i huset så min fundering är om det inte går att inskaffa en enskild egendom när vi är gift via köp? Dvs att vi skriver in ett äktenskapsförord om att huset är hans enskilda, att jag inte har någon som helst rätt till detta? Då kan väll heller banken inte neka honom pga att vi är gifta? Mvh sanna
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver i din fråga är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord där detta hus blir enskild egendom. Även om ni skulle upprätta ett äktenskapsförord så är sannolikheten fortfarande stor att banken nekar ansökan om lån. Detta med anledning av makars underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Till följd av detta innebär det i förlängningen att banken bedömer att din make inte har en god återbetalningsförmåga då han är juridiskt underhållsskyldig gentemot dig. Slutligen vill jag poängtera att banken inte har någon som helst skyldighet att bevilja en ansökan om lån, trots att den sökande uppfyller samtliga kriterier. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldig trots att barnen inte bor hos mig?

2020-06-08 i Underhåll
FRÅGA |Mitt ex och jag skiljde oss för ca 5 år sedan. Vi har 3 gemensamma barn. I början gick det bra och vi försökte komma överens för barnens skull. Men sen träffade han en ny tjej och jag blev den värsta mamman som fanns enligt honom. Helt plötsligt skulle de flytta till honom och vill absolut inte träffa mig och jag får inte veta varför. Så min fråga är nu att måste jag verkligen betala underhåll ?Känns bara som jag duger när det gäller pengar.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna gällande dina rättigheter och skyldigheter som förälder finns i Föräldrabalken (FB). BoendeOm du och barnens far har gemensam vårdnad om barnen och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan hos domstolen och be rätten att besluta vem av föräldrarna barnet ska bos tillsammans med (6:14a st. 1 FB). Domstolen kan också besluta att barnen ska bo växelvis hos föräldrarna om detta är bäst för dem. Ett växelvist boende förutsätter dock att din och deras fars samarbetsförmåga är särskilt god och att ni bor förhållandevis nära varandra. Domstolen kommer även att beakta barnens egna inställning (prop. 2005/06:99 s. 52-53). Du och barnens far kan också avtal om barnens boende. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:14a st. 2 FB). UnderhållsskyldighetDu som förälder har s.k. underhållsskyldighet gentemot dina barn. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Underhållsskyldigheten fördelas mellan dig och barnens far. Hur fördelningen ser ut beror på respektive din och hans ekonomiska förmåga (7:1 FB). Om du inte har vårdnaden om barnen och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnen ska du fullgöra din underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen. Samma sak gäller om du har vårdnaden om barnen gemensamt med barnens far men barnen varaktigt bor tillsammans med endast honom (7:2 FB). Om du inte kan komma överens med barnens far om underhållsbidraget kan du få detta fastställt genom avtal eller av domstol (7:2 st. 2 FB). På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg där du kan beräkna hur mycket du rimligen ska betala i underhållsbidrag. Verktyget ger förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som du och barnens far kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag. Länken till det hittar du HÄR. UmgängeDina barn har rätt till umgänge med dig, som är den föräldern de inte bor tillsammans med. Både du och barnens far har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med dig tillgodoses. Umgänget är till för barnen, det finns således ingen plikt för dem att umgås med dig och du har inte någon rätt att umgås med dem (6:15 FB). Du kan dock väcka talan hos domstolen och låta rätten besluta om umgänge mellan dig och barnen (6:15a st. 1 FB). Du och barnens far får även avtala om barnens umgänge med dig. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:15a st. 3 FB) SammanfattningSom förälder ansvarar du för dina barns underhåll. Det verkar som att barnen numera är varaktigt bosatta hos sin far, detta innebär att du ska betala underhållsbidrag till barnen eftersom du är underhållsskyldig gentemot dem. Om ni inte är överens om hur mycket du ska betala i underhållsbidrag kan du väcka talan om detta i domstol. Likaså gällande barnens boende. Om du och barnens far har gemensam vårdnad och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan om detta i domstol. Slutligen har barnen rätt till umgänge med dig. Om barnens far förbjuder dem att umgås med dig kan du väcka talan om detta och låta domstolen pröva frågan. Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna har du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,