Underhåll mellan makar

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min man(vi är gifta) bor inte ihop. Hur funkar det men vem som betalar vad? Då jag bor kvar i vad som var vår gemensamma hyresbostad är den hyran högre än den min man har fått tag på nu. Är det så att jag betalar för mitt boende och alla kostnader där till och han för sitt eller är det någon skyldighet med tanke på att vi är gifta? Likaväl inkomster, vi delar på skulder men delar vi även på inkomsterna så länge vi är gifta?Mvh Alexandra
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar dels över om ni ska dela kostnader, dels om ni ska dela på inkomster. Du skriver i din fråga att du och din man inte bor ihop, det framgår dock inte om detta är på grund av en äktenskapsskillnad. I mitt svar kommer jag att utgå från att inget mål om äktenskapsskillnad pågår. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten i äktenskap Som huvudregel gäller att vardera make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att det du har som inkomst är din egna och likaså dina skulder. Du kan alltså inte kräva att din make delar med sig av sin inkomst till dig så att ni får lika mycket, och din make kan inte kräva att du delar med dig av din inkomst. Detta är utgångspunkten gällande er egendom. Ekonomiska skyldigheter i äktenskap Trots ovanstående utgångspunkt gäller en viss underhållsskyldighet under bestående äktenskap. Makar ska, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att det gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord innebär det att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra till de gemensamma eller personliga behoven, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Vad gäller om man inte bor tillsammans? Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, så kan det bli aktuellt med underhållsbidrag (6 kap. 6 § ÄktB). Detta blir aktuellt främst i fall där makar flyttar isär vid pågående äktenskapsskillnad, men den kan också bli aktuell i andra fall. Det finns alltså en viss underhållsskyldighet i de fall som ena maken inte har tillräckliga medel för att kunna leva på samma ekonomiska standard, som den make med högst inkomst. Sammanfattningsvis råder varje make över sin egna egendom och svarar för sina skulder. Att ingå äktenskap innebär inte att man måste dela med sig av sin inkomst eller svara för varandras skulder. Däremot kan det finnas en underhållsskyldighet i vissa situationer, som när makarna inte bor tillsammans. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att boka tid med våra jurister här.Vänliga hälsningar,

Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?

2020-11-12 i Underhåll
FRÅGA |18 år får underhållsstöd av Försäkringskassan. Bor hos mamma. Ska mamma eller 18 åringen ha pengarna?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer använda mig av regler i socialförsäkringsbalken (SFB) när jag besvarar din fråga. Underhållsstödet ska som huvudregel betalas ut till 18-åringen (18 kap. 18 § SFB). Skulle det finnas synnerliga skäl så kan socialnämnden begära att betalningen ska ske till någon annan än 18-åringen. Synnerliga skäl hade till exempel kunnat vara att den som får bidraget använder det till att finansiera ett missbruk eller liknande (18 kap. 19 § SFB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du undra något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?

2020-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har undrar om jag som förälder ska behöva betala utökat underhållstöd till mitt barn som är 18 år. Han har eget boende genom socialen och har nyligen blivit utskriven från gymnasiet pga för hög frånvaro. Det finns även en drogproblematik med honom, där av största anledningen till att jag inte vill betala?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).I ditt fallOm ditt barn är över 18 år och dessutom inte längre går i gymnasiet så bör du inte längre ha någon skyldighet att betala underhållsbidrag till honom. Om han återupptar studierna är du dock skyldig att betala underhållsbidrag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhållsbidrag

2020-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej! En 16 årig är gravid och tänker förmodligen behålla barnet. Vad händer med underhållet hennes pappa betalar för henne när hon får ett eget barn?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.Det finns inga regler som säger att hennes pappa inte ska betala underhållsbidrag till sin dotter med den anledningen att hon fått ett eget barn. Ovanstående gäller och pappan har fortfarande en skyldighet att betala ut detta bidrag.

Har en förälder underhållsskyldighet till sitt barn, trots att man inte är vårdnadshavare längre?

2020-11-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Om jag har vårdanden tillsammans med mitt ex och vi skriver över vårdnaden så jag och min nuvarande sambo har den över min yngsta son, behöver sonens biologiska pappa fortfarande betala underhåll? Mvh M
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om underhåll är det 7 kap. föräldrabalken (FB) som främst tillämpas. Huvudregeln är att båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet (7 kap. 2 § första stycket första punkten FB). Detta innebär att man som förälder har en fortsatt underhållsskyldighet för barnet, trots att man inte längre har vårdnaden om barnet. I mitt svar har jag utgått ifrån att barnet inte heller varaktigt bort tillsammans med pappan. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?

2020-11-04 i Underhåll
FRÅGA |Det står i äktenskapsbalken att man är solidariskt ansvarig att jämna ut utgifterna om man är gifta. Jag är sjukskriven har knappt ut 10 000 medan min man arbetar 100% fullt frisk har ut 40.000. Om han väljer att skriva sig på annan bostad tex vår sommarstuga (som han står på ensam) hur driver jag rent praktiskt igenom att han ändå betalar för VÅR hyra i lägenheten? SKickar man räkningarna med bud eller hur gör man? Kan han komma undan att betala?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du anförtror din fråga till Lawline!Den rättsliga utgångspunkten för makars underhållDen rättsliga utgångspunkten för situationen är 6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken (1987:230). Lagtexten utgår från att varje make själv ombesörjer de utgifter som avser hans eller hennes personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap. 1 § mellan makarna efter varderas ekonomiska förmåga. De pengarna som eventuellt behöver tillskjutas enligt 6 kap. 2 § är den tillskjutande makens egendom i den mån pengarna används till egendom som inte konsumeras, t.ex. en bil som typiskt faktiskt kan omsättas i pengar efter köpet.Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att ni inte varaktigt kommer bo tillsammans, i sådana fall kan make dock åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken 6 kap. 6 § ÄktB.Grundtanken är att makarna ska leva på samma standard, är så inte falleet uppkommer underhållsskyldighet för ena maken. Skyldigheten är tvingande och realiseras genom dom om underhållsbidrag 6 kap. 5 § ÄktB. Makes försumlighet att betala underhåll har en retroaktiv verkan, dvs. gäller också för förfluten tid, ytterst begränsad av en preskriptionstid av tre år 6 kap. 9 § ÄktB.Vad kan du göra nu?- Överlägset kostnadseffektivt är att komma överens utan domstols inblandning- Kommer ni inte överens kan du yrka om underhållsbidrag vid domstol.Behöver du hjälp att gå vidare med ditt fall, rekommenderar jag någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

2020-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag har haft ett särboförhållande med min dotters pappa i 6 år (hon är drygt 4) nu är vi inte tillsammans längre för det blev ohållbart för mig ekonomiskt. Han har inte spenderat EN ENDA KRONA på sin dotter sedan hon föddes trots mina "påminnelser". Han har jobbat o haft fin lön, bor hemma hos mamma o pappa trots att han är 56 år. Han lägger gigantiska pengar på hundarna. En operades akut för över 100.000kr Min bägare har runnit över nu med råge. Vi bor 11 mil ifrån varann så vi håller på o ska lösa hur han o dottern ska ses. Min fråga är: kan jag kräva honom på pengar för försörjning för dottern i efterhand? Eller får jag helt enkelt skylla mig själv för min dumsnällhet? Jag är arbetslös o har varit flera år o har 2 barn 15 o 16 år på heltid sen annat förhållande. Det är jag som åkt till honom varannan helg alla år, han har skyllt på hundarna o ej åkt hit. Jag har fått trixa med passning av mina stora barn när jag varit hos han för de kan ej åka med pga allergier o att han bor hemma hos sina föräldrar. Men det har han alltid sett som en ren självklarhet att jag ska fixa. Ja ni hör ju hur dumt allt varit o jag är skitförbannad nu. Tacksam för svar
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum och tolkningJag förstår frågan som att du vill veta om du har rätt att få ut underhållsbidrag för din dotter från din dotters far i efterhand. Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken 1949:381 (FB). Du skriver även att du var särbo med fadern, jag kommer därmed förstå det som att du skall betraktas som boendeförälder, alltså att din dotter till största delen har bott hos dig. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år gammal om barnet läser på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § FB). Underhållet skall vara skäligt efter barnets behov och familjens ekonomiska situationen. Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal eller en dom från en domstol. Om det bestäms genom en dom kommer storleken baseras på barnets behov och pappans ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 §§ FB). Kräva i efterhand?Domstolen kan bestämma att pappan till din dotter skall betala underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden från dagen som talan väcks (7 kap. 8 § FB). Dock kan det bli en längre tid om den som är bidragsskyldig medger att tiden är längre än så. Talan anses vara väckt när stämningsansökan inkommit till domstolen (13 kap. 4 § Rättegångsbalken (1942:740)). Huvudregeln vid en sådan ansökan är att underhållsbidraget skall medges till fullo dem tre åren, men det kan ske undantag om det anses vara oskäligt betungande för din dotters pappa. Det spelar ingen roll om du inte har krävt underhållsbidrag innan du vänder dig till domstolen. Du kan även välja att vända dig till försäkringskassan om fadern inte betalar underhållet för att ansöka om underhållsstöd till din dotter (18 kap. Socialförsäkringsbalken (2010:110)). Underhållsstöd är inte samma sak som underhållsbidrag, detta betalas ut när den underhållsskyldige föräldern inte betalar. Den ligger på 1 573 kronor i månaden i ditt fall, då din dotter är fyra år gammal. Om du vänder dig till försäkringskassan kan man inte kräva att pappan skall betala för de månaderna han inte har gjort det, man kan som mest få underhållsstöd retroaktivt en månad, alltså en månad tillbaka (18 kap. 13 § Socialförsäkringsbalken). SammanfattningDu kan kräva din dotters pappa på underhållsbidrag som högst tre år tillbaka i tiden genom att skicka in en stämningsansökan till domstolen. Domstolen kommer vid stämningsansökan att bestämma om barnets pappa är underhållsskyldig och hur stort underhållsbidraget skall vara. Du kan även vända dig till försäkringskassan för att få underhållsstöd, men detta kommer antagligen att vara lägre än det beloppet som skulle komma genom dom. Jag skulle dock råda dig att försöka samtala med din dotters pappa och komma överens om hur mycket han skall betala om det finns möjlighet till detta. Av omständigheterna förstår jag att detta kan vara svårt, men det kanske funkar om han får reda på att han är skyldig enligt lag att betala underhåll. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Om jag har haft ensam vårdnad över barnet i 5 år och barnet bor i famhem och det kommer bli en vårdnadsöverflytt till famhem! Kommer då underhåll betalas av både mamman och pappan då vi är skilda? Barnet är 15 år!Mvh
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars ansvar gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Utgångspunkten här är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn tills dess att de är 18 år gamla, alternativt tills dess att barnen har gått ut gymnasiet. Dock sträcker sig underhållsskyldigheten som längst till det att barnet fyller 21 år. Denna underhållsskyldighet ska fullgöras genom att föräldern betalar underhållsbidrag till barnet ifall föräldern inte bor tillsammans med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet. Vid bedömningen hur stort underhållsbidrag barnet har rätt till ser man till vad som är skäligt utifrån barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § FB)Ifall barnet är placerat i familjehem är föräldrarna fortfarande skyldiga att genom ett underhållsbidrag och utefter vad som är skäligt betala kommunens kostnader för familjehemsplaceringen. (8 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453])SammanfattningSvaret på din fråga blir kortfattat att båda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot sina barn om ovannämnda kriterier är uppfyllda. Detta innebär att båda föräldrarna separat på samma gång kan bli underhållsskyldiga mot sina barn, vilket gäller oavsett om de är skilda eller ej.Hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,