Vad gäller angående barnbidrag och underhållsplikt vid gemensam vårdnad?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Föräldrarna har delad vårdnad. Modern har hand om barnbidraget. Fadern betalar endast mat varannan vecka aldrig något annat. Rätt eller fel av honom? De har bestämt gemensamt om barnbidraget.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka kostnader ska barnbidraget täcka?Vilka kostnader som barnbidraget ska gå till finns inte reglerat utan bidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för samtliga kostnader de får till följd av att de vårdar ett barn. Bidraget ska hjälpa föräldrarna att uppfylla sin lagstadgade försörjnings- och vårdnadsplikt gentemot sitt barn. Vad gäller kring barnbidrag vid delad vårdnad? När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn är huvudregeln att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Om barnet varaktigt har bott hos den ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap. 6 § SFB). Vid växelvist boende utgår barnbidraget till båda föräldrarna eller enbart till den ena efter anmälan av någon av dem till Försäkringskassan (16 kap. 7 § SFB). Normalt sett utgår barnbidraget till den förälder som barnet bor hos men vill föräldrarna ändra mottagare för barnbidraget kan de göra en anmälan till Försäkringskassan. De kan antingen göra en gemensam anmälan om de är överens eller så kan den förälder som vill få till en ändring själv göra en anmälan. I det sistnämnda fallet måste Försäkringskassan utreda barnets boende för att i sin tur reda ut vem som har rätt till barnbidraget. Eftersom du nämner att modern i överenskommelse med fadern ensamt har hand om barnbidraget kommer nu att redogöra för om fadern uppfyller sin försörjningsplikt eller inte. Uppfyller föräldern sin försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsplikten grundar sig i att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Föräldern har alltså ett ansvar att se till att barnet får det som barnet behöver, till exempel mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård och så vidare. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet varaktigt bo tillsammans med den ena föräldern. Om så är fallet ska den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § andra punkten FB). För de fall den underhållsskyldige föräldern inte betalar underhåll eller betalar för sent kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Ett hjälpmedel för att bland annat beräkna underhållets storlek går att finna hos Försäkringskassan här. SlutsatsModern och fadern har gemensamt bestämt om barnbidragets utdelning vilket gör att det inte blir aktuellt att bedöma den här frågan. Det återstår därför att bedöma om fadern i dagsläget uppfyller sin underhållsplikt gentemot barnet genom att betala för mat varannan vecka. I din fråga framkommer det inte om barnet bor varaktigt hos modern eller inte. Med utgångspunkt att barnet bor hos modern kan det vara tveksamt om fadern uppfyller sin underhållsskyldighet. Fadern kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag till modern för att uppfylla sin underhållsskyldighet. Föräldrarna kan gemensamt avtala om underhållets storlek och om de inte skulle komma överens kan en domstol bestämma om underhållet. Dock brukar en domstolsprocess vara kostsam och ta lång tid så jag rekommenderar att kontakta en jurist om en sådan process inleds. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?

2021-02-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min dotter har fyllt 19 och tar studenten i år. Hon har haft anpassade studier och får därför inte ett fullvärdigt betyg utan ska läsa vidare på komvux till hösten. Jag är skild och hon bor hos mig. Vad gäller ang försörjningsplikt och underhållsbidrag, om hon väljer att bo kvar hos mig, flyttar hemifrån eller bor hos sin pappa? Ha en fin dag!
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida föräldrars försörjningsplikt kvarstår efter det att barnet fyllt 19 år när denne fortsätter att bedriva studier på komvux efter gymnasiet. Bestämmelser angående föräldrars försörjningsplikt regleras i föräldrabalken (FB). Föräldrar har en försörjningsskyldighet för sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Vid bedömningen av försörjningsskyldighetens storlek tar man hänsyn till barnets inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner som exempelvis studiebidrag. Hur länge gäller förälders försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Dock finns ett undantag från denna regel när barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år. Alltså kan försörjningsskyldigheten kvarstå även efter det att barnet har blivit vuxet. Föräldrarna är då försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår men som längst till barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1990 s. 49) kommit fram till att kompletterande studier på komvux räknas som grundutbildning. Detsamma gäller ytterligare utbildning på gymnasienivå som ett barn väljer att läsa trots att denne redan har fullgjort en gymnasieutbildning. Vad gäller i ditt fall? Trots att din dotter är 19 år kvarstår nuvarande försörjningsskyldighet för dig och din dotters pappa fram till att hon är 21 år, förutsatt att hon läser vidare på komvux. Detta eftersom kompletterande studier på komvux anses vara en annan jämförlig grundutbildning enligt 7 kap. 1 § 2 stycket FB. Om din dotter slutar att studera eller fyller 21 år upphör försörjningsskyldigheten. Värt att tillägga är att försörjningsskyldigheten i sig inte påverkas av att din dotter eventuellt erhåller studiebidrag för sina studier. Dock kan det påverka hur stort hennes behov anses vara och därmed storleken på försörjningsskyldigheten. Om din dotter exempelvis flyttar hemifrån och har en egen inkomst är försörjningsplikten inte lika omfattande jämfört med om hon bor hemma och saknar inkomst. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

2021-04-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min sambo gjorde en tjej gravid långt innan vi träffades. Han har aldrig träffat detta barn och önskade ej detta barn men hon behöll det.Han är ju fader till barnet och nu är barnet 6år gammalt , hon och hennes pojkvän vill att hennes pojkvän ska adoptera barnet , vilket är en ganska rimlig väg att gå då min sambo aldrig träffat barnet och barnet kallar hennes pojkvän för sin pappa då han har varit fadersfigur åt barnet i 6 års tid. Min sambo har under dessa 6år betalt underhåll för barnet , men nu när dom äntligen valt att adoptera barnet så har ju inte min sambo någon skyldighet till detta längre. Finns det någon möjlighet för min sambo att få tillbaka underhållspengarna han har betalt för detta barn? Då dom under dessa år levt som familj och nu väljer att gå denna väg.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sitt barn. Det är föräldrarna som ansvarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Denna underhållsskyldighet kvarstår till att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Förälder som inte bor med sitt barn har även underhållsskyldighet (7 kap. 2 § FB). I ditt fall har din sambo troligtvis uppfyllt sin underhållsskyldighet gentemot sitt barn eftersom du nämner att han har betalat underhåll. Om adoptionen genomförs kommer barnet inte i fortsättningen att betraktas som din sambos barn. Genom adoptionen klipps alla rättsliga band mellan den biologiska föräldern och barnet. Adoptivföräldern blir istället barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 § FB). Därmed har din sambo inte längre en underhållsskyldighet utan denna skyldighet övergår till adoptivföräldern. Slutligen så kan dock inte din sambo få det utbetalda underhållet tillbaka men har ingen skyldighet efter adoptionen att fortsätta att betala underhåll för barnet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,