Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

2020-01-08 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har inte fått min lön på över två veckor. Trots att min arbetsgivare har haft flera dagar på sig att betala ut min lön så har jag fortfarande inte fått någon lön. Jag är anställd på en skola via kommunen och på mitt anställningsavtal står det att lönen skulle betalas ut den 25:e varje månad. Hur gör jag nu? Har jag rätt till någon form av skadestånd eller dröjsmålsränta? Och om jag har rätt till något av följande, hur går jag tillväga för att driva igenom det?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Regler om dröjsmålsränta finns i räntelagen (RL). Regler om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (lag om betalningsföreläggande).Kan en arbetsgivare låta bli att betala ut lön?Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivaren och arbetstagaren, och att betala ut lön är en av arbetsgivarens största skyldigheter gentemot sina anställda. Om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, vilket innebär att även du omfattas om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal.Om arbetsgivaren inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet, begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Att inte betala ut lön till sina anställda innebär att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter gentemot arbetstagarna, vilket enligt 4 § tredje stycket LAS ger arbetstagaren rätt att omedelbart frånträda sin anställning utan uppsägningstid. En anställd som inte får lön utbetald får också en fordran på lönen som kan göras gällande mot arbetsgivaren.Vad innebär det att ha en fordran på sin arbetsgivare och vad kan man göra med den?Om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag då lönen egentligen skulle betalats ut. Detta betyder att du kan ha rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Lagen gäller så länge det inte har avtalats om annat (1 § andra stycket RL). Om det finns en bestämmelse om dröjsmålsränta i kollektivavtalet eller anställningsavtalet gäller den framför räntelagens regler.Dröjsmålsränta utgår från det att fordran har förfallit till betalning, och fordran är ditt krav på lön. Står det i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet att lönen ska utbetalas den 25:e varje månad, är det detta som gäller. Dröjsmålsräntan börjar då löpa från den 25:e fram till och med dagen då lönen utbetalas av arbetsgivaren (3 § första stycket och 6 § RL).Arbetstagaren kan givetvis försöka få betalt av arbetsgivaren genom att påpeka att lönen inte blivit utbetald. Fungerar inte detta kan arbetstagaren vända sig till KFM och ansöka om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att utbetala lönen, så att arbetstagaren får sin fordran betald (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande). En ansökan om betalningsföreläggande görs skriftligen (9 § lag om betalningsföreläggande). Enligt 10 § lag om betalningsföreläggande ska ansökan innehålla ett yrkande, det vill säga vad du vill ska hända, samt grunder för yrkandet, det vill säga vad du baserar yrkandet på. I ansökan ska även beloppet, förfallodagen, och den ränta som begärs anges (11 § lag om betalningsföreläggande). Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på KFM:s hemsida, samt hitta blanketter för ansökan.Sammanfattning och rådDin arbetsgivaren får inte låta bli att betala ut din lön. Du har alltid rätt till lön för det arbete du utför enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Om lönen inte utbetalas i tid kan du frånträda din anställning (alltså sluta med omedelbar verkan utan uppsägningstid), eftersom det utgör ett allvarligt avtalsbrott.Min rekommendation är att du till att börja med undersöker om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, då det kan finnas bestämmelser om dröjsmålsränta i kollektivavtalet. Jag rekommenderar också att du går igenom ditt personliga anställningsavtal för att se om det står något om dröjsmålsränta där. Ditt personliga avtal får inte avvika från vad som står i kollektivavtalet. Står det inget om dröjsmålsränta i ditt personliga avtal eller i kollektivavtalet gäller reglerna i RL. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din arbetsgivare med dina krav och påpekar att du inte fått din lön utbetald. Fungerar inte detta kan du vända dig till KFM genom att ansöka om betalningsföreläggande. I sista hand kan du väcka talan i domstol.Du bör tänka på att det tar tid och kostar pengar att gå till KFM eller att väcka talan i domstol. Beroende på relationen med din arbetsgivare ser ut samt hur mycket pengar det rör sig om kan det i många fall vara bra att försöka lösa problemet internt genom en dialog med arbetsgivaren. Det kan spara både tid och pengar, samt förebygga större konflikter som kan uppstå om du är intresserad av att stanna kvar på arbetsplatsen. Du borde också överväga att bli medlem i en fackförening för att få råd och stöd.Går det inte att komma överens med arbetsgivaren och du vill ta ärendet vidare till domstol kan du boka tid med en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Driva in utebliven lön

2019-12-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare har inte gett mig min lön än då det har gått över 2 veckor sen jag skulle fått de, arbetsgivaren skyller på att ekonomiavdelningen ej har svarat, vad ska jag göra?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I första hand bör du vända dig till ditt fackförbund. De är vana att hantera sådana här problem och kan därför hjälpa dig med att driva in din lön från arbetsgivaren. Dessutom har en del fackförbund försäkringar som kan täcka upp i de fall arbetsgivaren inte kan eller vill betala ut lönen. Om du inte är fackansluten rekommenderar jag dig att ändå ta kontakt med ett fack, helst ett av de större branschfacken för just din bransch. Utifrån min erfarenhet så är fack ofta villiga att hjälpa även de som inte är medlemmar.Om du inte vänder dig till facket, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och där ansöka om att de hjälper dig med att driva in skulden. Din lön är nämligen arbetsgivarens skuld till dig. Hur du gör och vad som behövs hittar du här.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Vad krävs för att man ska ha företrädesrätt till återanställning?

2019-12-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |En tidigare tillsvidareanställd som själv sagt upp sin anställning och sedan kommer tillbaka till företaget och arbetar på vikariat. Får denne räkna sin tidigare anställningstid på samma sätt enligt LAS i fråga om företräde till (ny) tillsvidareanställning?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad krävs för att man ska företrädesrätt till tillsvidareanställning? Denna fråga regleras precis som du skriver i lagen om anställningsskydd (LAS). En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (25 § andra meningen LAS). Tidigare anställningar räknas då in i den uträkningen. Det andra kravet som måste vara uppfyllt för att man ska ha företrädesrätt till återanställning är att man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § första meningen LAS). Arbetsbrist innefattar alla skäl som inte härrör sig till arbetstagaren personligen. Eftersom personen i din fråga sagt upp sig själv innebär detta att rekvisitet inte är uppfyllt och den personen har således ingen företrädesrätt till återanställning.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren dra av på lönen för att det finns för lite att göra på jobbet?

2019-12-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd som lokalvårdare på heltid. Nu finns det inte jobb för att täcka upp till heltid får då arbetsgivaten dra av på min månadslön för dom timmar jag inte har jobb?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är nej, arbetsgivaren får inte dra av på din månadslön utan ditt medgivande. Om det står i ditt anställningsavtal att du är anställd på heltid ska du också få betalt för heltidsarbete. Detta gäller även om det inte finns tillräckligt med jobb på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillräckligt att göra på jobbet. Detta betyder även att du måste stå till arbetsgivarens förfogande på heltid även om det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren ändra min tjänst när jag är studieledig?

2019-12-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag fick beviljad tjänstledighet för studier i 6 månader, en månad innan min ledighet blev jag inkallad till chefen. Där fick jag veta att det skulle anställa en ny på min tjänst. Jag har alltså inte min tjänst som arbetsledare när jag kommer tillbaka. Kan de göra så?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om studieledighet finns i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Enligt 9 § studieledighetslagen ska arbetstagare som varit tjänstledig för studier när den återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor, som om vederbörande inte varit ledig. Som svar på din fråga så kan arbetsgivaren förvisso anställa någon annan som arbetsledare. Däremot har du när du kommer tillbaka rätt att ha samma eller likvärdig tjänst och arbetsförhållanden. Undantaget är om du skulle fått sluta som arbetsledare oavsett om du varit ledig eller ej.Min rekommendation är att du tar kontakt med ditt fackförbund för att säkerställa att allt går korrekt till. Du bör även kontrollera ditt kollektivavtal då vad som anses som samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor kan regleras i sådant.God fortsättning!Vänligen,

Hur långt innan ska arbetsgivaren meddela att omplacering kommer ske?

2019-12-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur långt innan ska arbetsgivaren meddela att som anställd ska byta avdelning (jobbar på förskola) tacksam för svar.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Av din fråga framgår att du undrar hur lång tid innan som en arbetsgivare måste informera om en omplacering. Reglerna kring anställningsskydd regleras i lagen om anställningsskydd(LAS). Det finns ingen paragraf i LAS som anger att en arbetsgivare måste informera innan en omplacering, alltså att du byter avdelning. Detta beror på att din arbetsgivare normalt har rätt att omplacera dig inom ramen för din arbetsskyldighet då det ligger om dennes arbetsledningsrätt. Om en omplacering är särskilt ingripande mot dig så behöver arbetsgivaren ha godtagbara skäl för omplaceringen. En omplacering anses särskilt ingripande om du till exempel kommer få sänkt lön. För att utreda huruvida det rör sig om en särskilt ingripande omplacering och om det i så fall föreligger godtagbara skäl behöver man göra en större bedömning av information i just ditt fall. Är du intresserad av detta är du välkommen att skicka en ny fråga där du beskriver din situation och vilka skäl till omplacering som arbetsgivaren angett. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur hittar man svaret man fått från Lawline?

2019-12-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag fick tidigare ett svar på min fråga från Lovisa Lundgren angående arbetsgivarens rätt att göra avdrag på månadslönen om det inte finns tillräckligt med jobb. Jag vet inte med det står 80898 om det är ärende numret.Skulle vilja vet var jag hittar någon referens till det svar jag fick så jag kan hänvisa till det mot arbetsgivaren.Tacksam för svar.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du menar hur du hittar svaret du fick. När du har fått svar på frågan får du en länk skickad till den mailadress du angett. Klickar du på den hittar du svaret. Jag bifogar här nedan en länk till ditt svar. https://lawline.se/answers/far-arbetsgivaren-dra-av-pa-lonen-for-att-det-finns-for-lite-att-gora-pa-jobbetHar du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får en arbetsgivare bortse ifrån regeln om max 6 månaders prövotid?

2019-12-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har varit provanställd numera i 4månader. Nu erbjuder jobbet en provanställning på ytterligare 3 månader. Är detta möjligt då jag har läst att man endast kan vara provanställd i sammanlagt 6månader. Vad gäller ifall jag nu är anställd i sammanlagt 6månader?
Ebba Alkehag |Hej! Vad roligt att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av LAS – lagen om anställningsskydd, eftersom det är denna lag som behandlar frågor kring just prövotidsanställningar.LAS är en semidispositiv lag. Detta innebär, i denna lagens fall, att vissa bestämmelser kan "bortses ifrån" om man har avtalat om annat igenom ett kollektivavtal. Det är inte alla bestämmelser man kan avtala om annat om, utan vissa av bestämmelserna är tvingande och måste följas. Ser man i 2 § LAS hittar man de bestämmelser som är semidispositiva. För att ta upp ett exempel räknas man upp 6 §, där frågan om hur länge en prövotid kan fortgå behandlas. Precis som du skriver i din fråga säger denna paragraf att en arbetstagare och en arbetsgivare får lov att avtala om en prövotid på högst 6 månader. Eftersom paragrafen dock är en semidispositiv regel får denna "6-månadersregel" bortses ifrån om man har avtalat om annat i ett kollektivavtal. Det framgår inte av din fråga om kollektivavtal föreligger på arbetsplatsen, men jag vill även här lyfta att det inte spelar någon roll om du själv är fackligt bunden. Så länge din arbetsgivare har avtalat med en organisation om att ett kollektivavtal ska gälla på arbetsplatsen, kommer även du att träffas av kollektivavtalets regler. Detta kan du läsa i 2 § 6 st LAS. Sammanfattningsvis blir mitt svar till dig att, under förutsättning att det framgår av ett kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av, det är okej att avtala om en längre prövotid än 6 månader. Din arbetsgivare har i sådana fall rätt att erbjuda dig ytterligare en prövoanställning på 3 månader, även om den sammanlagda tiden av din prövotid kommer övergå 6 månader. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du inte är nöjd får du gärna ställa en ny gratisfråga till oss här på Lawline. Ha en fin dag.Mvh