Göra fastighet som make fått i arv till enskild egendom genom äktenskapsförord

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och mina 2 systrar har ärvt ett fritidshus av våran fader. En syster är singel och den andra har ett äktenskapsförord som dikterar att arv är enskild egendom. Jag är gift och har inget äktenskapsförord men vi syskon vill hålla stugan i familjen. Min fru är med på detta. Vad kan jag och min fru skriva för dokument som gör detta arv till enskild egendom för mig i detta fallet?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförordUtifrån din information tolkar jag det som att din far inte hade ett testamente eller dylikt som föreskrev att fritidshuset skulle bli enskild egendom för dig och dina syskon. Jag skulle i så fall rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord eftersom det är på sådant sätt som s.k. giftorättsgods kan göras till enskild egendom, 7 kap 2 § 1 stycket 1 punkten och 7 kap. 3 § 1 stycket Äktenskapsbalken (1973:230) (ÄktB). Om ni inte skriver ett äktenskapsförord kommer alltså fritidsstugan från din far att fortsätta vara giftorättsgods och kommer således ingå i en framtida bodelning. Förutsättningar för ett giltigt äktenskapsförordFör att ett äktenskapsord ska vara giltigt krävs följande: att äktenskapsförordet är skriftligt, daterat samt undertecknat av både dig och din fru, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Vidare ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då äktenskapsförordet lämnas in till Skatteverket, 7 kap 3 § 3 stycket ÄktB. SlutsatsDet finns diverse mallar till äktenskapsförord som går att tillförskaffa sig online bara genom att googla, jag skulle därmed rekommendera er att använda en sådan som ni sedan skickar in till Skatteverket. Om ni annars vill ha hjälp med att utforma ett eget äktenskapsförord kan ni vända er till våra betaltjänster så kan vi hjälpa er att utforma ett!I annat fall, att ni väljer att skriva ett själva, är det viktigt att äktenskapsförordet uppfyller formkraven och innehåller skrivelsen att den egendom som som du fått i arv eller gåva, utgör din enskilda egendom. Om ni vill att äktenskapsförordet enbart ska medföra att arvet i form av huset ska bli din enskilda egendom, kan ni i stället skriva något i stil med "fastigheten XXX som make X har ärvt från sin far utgör make X:s enskilda egendom". Det kan även vara smart att skriva till att framtida avkastning från huset, kanske vid en eventuell försäljning, även ska utgöra din enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Erkännande av utländska äktenskap

2021-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej mitt fråga är Jag e svenska medborgare och har gift i utlandet och nu skatteverket godkänna inte min papper som jag har hämtat från Irak så dom vill inte registrera att jag e gift i Sverige men har bild och video på bröllop när jag har gift mig hur gör jag med den nu och jag har kronfoden..min fru är gravid v 10 så vet inte hur ska göra med den finns nåt möjlighet att ni svara mig hur ska göra.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande erkännandet av utländska äktenskap regleras i lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL). Huvudregeln lyder att om man har ingått äktenskap utom riket, i detta fall Iran, och äktenskapet är giltigt i det landet, ska äktenskapet även anses giltigt i Sverige. Detta innebär att om man är gift enligt Iransk lag, ska äktenskapet även erkännas/gälla i Sverige, 1 kap. 7 § IÄL.Det finns omständigheter som kan medföra att äktenskapet inte erkänns i Sverige; om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående, om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, 1 kap. 8a § IÄL. Vidare finns det även fall då det är oförenligt med den svenska rättsordningen att erkänna ett utländskt äktenskap, som kallas för ordre public och kommer bland annat till uttryck i 7 kap. 4 § IÄL. Med ordre public menar man att utländska avgöranden som är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen inte ska erkännas i Sverige, i detta hänseende tar man främst sikte på barnäktenskap och tidsbegränsade äktenskap. Sammanfattning och rådSom nämnt är huvudregeln att om äktenskap är giltiga utomlands ska dessa även vara giltiga här i Sverige. Detta gäller dock inte om det är fråga om minderåriga som ingått äktenskap, om det finns något hinder (om man är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller är helsyskon eller om någon av parterna redan är gift) enligt svensk lag och någon av parterna var medborgare här i Sverige, om äktenskapet ingåtts under tvång eller om båda inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare. I detta fall är mitt råd att vända dig till Skatteverket för att veta varför äktenskapet inte erkänns här i Sverige, och därefter se om äktenskapet ändå bör erkännas med hänsyn till de krav som jag framfört ovan. Jag hoppas att detta svar gav svar på din fråga om möjliga anledningarna till varför Skatteverket inte har erkänt ert äktenskap.Med vänliga hälsningar,

Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

2021-02-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Återkoppling till ett tidigare lawline-svar ang fastighetsrätt 210219: Du skriver i ditt svar att ett äktenskapsförord måste skrivas där huset görs till enskild egendom Makarna har efter att huset byggdes skrivit ett nytt äktenskapsförord där all egendom som hustrun äger skall vara hennes enskilda egendom men här är inte huset specificerat, min fråga är räcker detta eller måste husbyggnaden specificeras
Karin Pihl |Hej! Tack för att du återigen vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att genom ett äktenskapsförord förordna hela sin egendom som enskild och inte endast delar av den (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det krävs ingen specifik formulering eller liknande för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, och man kan därför inte säga att det krävs att huset specificeras. Man kan på så sätt i princip säga att det räcker med skrivelsen att all egendom hustrun äger ska vara hennes enskilda egendom. Det är med andra ord möjligt att formulera ett äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild utan att specificera all denna egendom. Det kan vara bra att veta att om all egendom i ett äktenskap enskild ska inte en bodelning ske vid en eventuell skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vill man istället förordna delar av egendomen som enskild är det viktigt att man uttrycker sig tillräckligt specifikt, om inte så riskerar man att äktenskapsförordet blir ogiltigt i de delar där det är vagt formulerat.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver man skriva ett nytt äktenskapsförord om man köper en större andel av det som har bestämts ska vara enskild egendom?

2021-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har ett registrerat äktenskapsförord från 2018. Enligt detta utgörs min enskilda egendom av min "del av fastigheten XXX samt arv". Fastigheten XXX är en fritidsfastighet vilken jag, när äktenskapsförordet upprättades, ägde 1/4 av. Andelen preciseras ej i äktenskapsförordet. Jag har i jan 2021 köpt ytterligare ½ av fastigheten och äger såldes ¾. Min man och jag är ense om att även den nu köpta delen ska vara min enskilda egendom.FRÅGA: Behöver äktenskapsförordet uppdateras?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom ska vara någon av makarnas enskilda egendom och därmed inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Har ni skrivit i äktenskapsförordet att den del av fastigheten som du äger ska vara din enskilda egendom utan att precisera hur stor del av fastigheten det är du äger så behöver ni inte upprätta ett nytt äktenskapsförord. Äktenskapsförordet gör fortfarande den del av fastigheten som du äger till din enskilda egendom. Hade ni däremot skrivit att 1/4 av fastigheten ska vara din enskilda egendom, så hade ni behövt skriva ett nytt äktenskapsförord då den nyligen köpta delen hade blivit giftorättsgods. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Enskild egendom och giftorättsgods

2021-02-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har fått en tomt i gåva av mina föräldrar, med avsikten att min man och jag ska bygga hus tillsammans. För att finansiera husbygget behöver både min man och jag gå in som låntagare, och det är min man som har den högre inkomsten av oss båda. Jag önskar dock på något sätt säkra att jag får stå kvar som ägare av tomten, och hitta en lösning som gör att jag har möjlighet att ha kvar huset och tomten om vi skulle skilja oss. Samtidigt måste det så klart bli rättvist för min man också, så att han får en rimlig ekonomisk kompensation vid en eventuell skilsmässa. Hur ska jag gå till väga? Finns det något speciellt avtal för den här typen av situationer?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill ha huset och tomten vid ev. skilsmässa men även att du står som ägare till tomten om ni inte skiljer er. Du vill också att din man ska få rättvis kompensation för detta.Det finns inget speciellt avtal för din situation vilket innebär att man får se olika möjligheter och försöka göra det du tycker känns bäst. När jag svarar på din fråga kommer jag däremot att använda mig av äktenskapsbalken, ÄktB.Enskild egendomNär dina föräldrar gav dig tomten i gåva så hade de kunnat ge den med förbehåll för att den skulle vara din enskilda egendom. Detta hade inneburit att den är din och om du och din man skiljer er så är den inte giftorättsgods, och ska delas lika på, utan bara din.Om dina föräldrar har gett tomten till dig som enskild egendom så är ditt problem med tomten redan löst.ÄktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan ni skriva att tomten är din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar eller makar. Glöm bara inte att ni måste uppfylla formkraven som anses i 3 §, bland annat att det ska upprättas skriftligen, annars så är äktenskapsförordet inte giltigt.ÖvertaganderättDet framgår inte från vad du skrivit men om två personer skiljer sig och de har gemensamma barn så kan personen som ska ha hand om barnen få övertaganderätt. Det innebär att den får bättre rätt till bostaden eftersom man ser till barnens behov av stabil bostad. Vid en bodelning så kan du, oberoende av om ni har barn, begära att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Däremot är det ingen garanti på att du kommer få bostaden.Ser man att ni äger huset som giftorättsgods så ska det, som allt annat som är giftorättsgods, delas lika. Det innebär att om du vill behålla och bo kvar i huset så kommer din man att bli ekonomiskt kompenserad av dig för den del i huset du tar över från honom. Detta sker ena genom att du betalar rena pengar eller att han kompenseras av annat giftorättsgods som uppgår till samma värde.HusetI ett äktenskapsförord så säger man om ex huset är den ena makens enskilda egendom och inte att den har rätt att överta huset om skilsmässa blir aktuellt. Problemet blir alltså att ni ena får välja att skriva huset som ditt eller lita på att din övertaganderätt kommer vinna över din makes behov av bostaden. Såvitt jag vet så finns det inget sätt att i förhand avtala om att bostaden kommer tillfalla dig i skilsmässa, men är lite osäker.SamafattningGenom äktenskapsförord så kan ni garantera att tomten står som din enskilda egendom. Huset blir ett problem däremot och om du vill kolla på ytterligare möjligheter eller få dem utvecklade mer så rekommenderar jag att du bokar dit med en av våra jurister genom Lawlines hemsida för då kan du få mer information om du känner behov av det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag göra vad jag vill med mina pengar?

2021-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag vinner pengar kan jag göra vad jag vill med dom utan att blanda in min fru ?T ex dela med mig till mina barn men inte hennes barn
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Regler om förhållandet mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Som huvudregel gäller att makar får göra vad de vill med sin egen egendom, samt att de ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det finns ett undantag från den regeln, som innebär att en make inte får t.ex. sälja eller pantsätta parets gemensamma bostad eller bohag utan den andra makens samtycke (7 kap. 5 § ÄktB).Eftersom pengar du själv har vunnit inte är en del av er gemensamma bostad eller ert bohag får du alltså använda dig av de pengarna hur du vill, utan att blanda in din fru.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste makar dela lika på bostaden vid skilsmässa?

2021-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar bara om vad som gäller vid en skilsmässa. Låt säga att jag och min fru köper en bostad och vi betalar 50/50. Är det möjligt att skriva ett avtal (med en jurist) sinsemellan som friskriver parterna från en delning av 50%?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som ska fördelas lika mellan makarna vid en eventuell äktenskapsskillnad. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 ÄktB). För att egendom ska bli enskild måste det finnas någon form av handling som ger uttryck för detta t.ex. äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente (7:2 ÄktB). Finns det inget föreskrivet om egendomen som anger att den är enskild utgör det alltså en del av giftorättsgodset och ska fördelas lika mellan makarna.Hur kan man fördela egendomen genom äktenskapsförord (7:3 ÄktB)?I ett äktenskapsförord kan makar komma överens om att viss egendom som tillhör någon av dem ska utgöra dennes enskilda egendom, däremot kan man inte föreskriva att den ena makens egendom ska bli den andra makens enskilda egendom. Detta innebär att det inte är möjligt att genom äktenskapsförord bestämma att någon av er ska inneha mer än hälften av bostaden i enskild egendom. Ni skulle kunna göra en del av bostaden till någons enskilda egendom, beroende på vem av er som vill ha den större andelen, och låta resten utgöra giftorättsgods som ska fördelas lika mellan er.Kan man överlåta egendomen genom gåva (8:1 ÄktB)?För att göra den ena makens egendom till den andra makens enskilda egendom måste egendomen överlåtas genom en gåva. I samband med detta behöver man upprätta ett gåvobrev där det framgår att egendomen ska vara makens enskilda. Genom ett gåvobrev kan en make överlåta en andel i bostaden till den andra maken. SammanfattningNi skulle kunna upprätta en äktenskapsförord eller ett gåvobrev beroende på hur ni vill att bostaden ska fördelas. I ett äktenskapsförord kan ni föreskriva att en andel som någon av er äger ska vara enskild egendom, medan i ett gåvobrev kan en av er överlåta en andel till den andra med en föreskrift om det ska vara enskild egendom. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller gåvobrev är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Är vårt äktenskapsförord vattentätt?

2021-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi, jag NN och min man XX, har fått hjälp av en jurist att skriva nedan äktenskapsförord. Anser ni att det finns oklarheter, eller är bodelning vid ev skilsmässa solklar? Kan jag, NN, alltså då räkna med att genom giftorättgods erhålla 25% av alla våra gemensamma tillgångar, förutom undantaget?: Härmed bestämmer vi makar följande som nytt äktenskapsförord. All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt. Resterande egendom (50% av alla tillgångar och skulder) som XX äger skall vara XX giftorättsgods. All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods. Ovanstående gäller med följande undantag: (Nuvarande och framtida) Pensionsförsäkringar och pensionsrättigheter skall vara makarnas respektive enskilda egendom. Vidare skall all egendom som tillfallit eller tillfaller oss makar genom arv eller testamente vara makarnas respektive enskilda egendom samt avkastningen härav.Tacksam för för er hjälp och snabbt svar!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din man har fått hjälp av en sakkunnig person att upprätta ett äktenskapsförord och du undrar därför om en viss reglering, vilken nämns enligt ovan, framstår som otvetydig eller om den i framtiden skulle kunna komma att föranleda eventuella tvister i tolkningshänseende. Jag vill redan nu förtydliga att några garantier aldrig kan lämnas och att alla tänkbara scenarier omöjligen kan förutses. Avtalstolkning är för övrigt en mycket komplex del av den allmänna avtalsrätten och lämpar sig kanske mindre väl för den här typen av nättjänster. Enligt mitt förmenande borde därför den här frågan hänskjutas till vår ordinarie byråverksamhet, men av kostnadsskäl har jag likaledes full förståelse för att du istället väljer att nyttja vår expresstjänst och den kan säkerligen tjäna sitt syfte även i det här avseendet om det är så att du endast önskar ytterligare ett övergripande perspektiv. Men, oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en första anblick väcks inga egentliga betänkligheter när det gäller din mans tillgångar och din rätt till 25 % av hans egendom i händelse av en äktenskapsskillnad eftersom endast hälften av dennes egendom ska utgöra hans enskilda egendom (med reservation för de stipulerade undantagen, vilka jag bedömer som klara). Den resterande delen av hans egendom kommer därmed att motsvara giftorättsgods och således bli föremål för en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB). Däremot anser jag att den här formuleringen eventuellt kan framstå som något svårtolkad mot slutet: "All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt".Jag tror mig veta vad som åsyftas i det här fallet, att såväl surrogategendom (typ likvida medel efter en försäljning) som all eventuell avkastning som tillgångarna genererar (exempelvis ränteintäkter, hyresintäkter från fastighetsinnehav och annat dylikt) till hälften ska utgöra giftorättsgods. Men lydelsen "... liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt" skulle enligt min mening potentiellt kunna bli något bekymmersam. Det nu sagda kan nämligen läsas som att all avkastning (och inte hälften) ska vara din makes enskilda egendom varför den här delen möjligen behöver förtydligas.Som svar på frågan om du vid en äktenskapsskillnad kan räkna med att få ut ett värde motsvarande 25 % av era gemensamma tillgångar torde det korta svaret lyda; Nej, givet innehållet i äktenskapsförordet såsom det är upprättat idag borde du kunna få ut mer än 25 % eftersom din egendom till fullo ska utgöra giftorättsgods, vilket följer av formuleringen:"All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods".I den ovan nämnda bestämmelsen stadgas följaktligen, i motsats till vad som gäller för din makes egendom vilken endast till hälften ska vara giftorättsgods, att all egendom som du innehar ska utgöra giftorättsgods, vilket innebär att den fullt ut ska hälftendelas vid en bodelning.Slutligen bör också följande noteras. Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makarnas egendom utgör giftorättsgods i den utsträckning egendomen inte är att betrakta som enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan exempelvis, som i det här fallet, vara egendom som i ett äktenskapsförord har gjorts till enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB). Likaså kan det som har trätt i stället för sådan egendom bibehålla karaktären av enskild egendom om det har föreskrivits att så ska ske (7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB). För avkastning av den enskilda egendomen gäller samma sak, det måste särskilt föreskrivas genom rättshandlingen (äktenskapsförordet) att denna ska vara makens enskilda egendom för att avkastningen inte ska omvandlas till giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB).Med tanke på ovanstående kan äktenskapsförordet bereda ytterligare tolkningssvårigheter eftersom det endast nämner avkastning (förvisso "all avkastning"), men inte surrogat, substitut eller annat liknande uttryck. Pengar från en försäljning av enskild egendom utgör, vilket har påpekats ovan, surrogategendom till denna, vilket inte behöver betraktas som avkastning. Avkastning brukar motsvara det inkomstskatterättsliga begreppet kapitalinkomst, vilket som sagt kan utgöras av exempelvis hyresintäkter som härrör från ett fastighetsinnehav. Det kan därför vara fördelaktigt att tydligt ange att också sådan egendom som träder i den enskilda egendomens ställe (surrogategendomen) ska utgöra enskild egendom och inte bara avkastningen. Om det inte är så att den person som ni har anlitat bedömer att man kan tolka in detta under formuleringen "all avkastning" vill säga. Min uppfattning är i vart fall att begreppet avkastning kan tolkas olika i det här sammanhanget.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,