Kan ingått äktenskap utomlands registreras i folkbokföringen?

2020-10-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är en svensk medborgare som bor i Sverige. Jag reser till Dubai för att gifta mig med min fästmö som inte är svensk medborgare. Hon är syrisk medborgare som är bosatt i Dubai, UAE.Vi ska gifta oss i en kristen kyrka i Dubai och få ett äktenskap bevis som vi kan intyga i Dubai domstolar. Min fråga är: är kristen vigseln i Dubai giltig i Sverige ock kan registreras den i folkbokföringen? Tack
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i Sverige är att erkänna utländska äktenskap om de är giltiga i det land de ingåtts i. Äktenskapet erkänns dock inte om någon av parterna var under 18 år när äktenskapet ingick, om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle funnits annat hinder enligt svensk rätt, om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång eller om parterna inte var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående (1 kap. 8 a § IÄL). I övrigt är utgångspunkten att utländska äktenskap erkänns i Sverige. Registreras äktenskapet in i folkbokföringen?Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket som bevis att vigseln har ägt rum. På Skatteverkets hemsida ges informationen att du ska skicka en vidimerad kopia på vigselhandlingen samt en kopia av din makas pass om hon aldrig varit folkbokförd i Sverige. Om Skatteverket sedan bedömer att vigseln är giltig i Sverige kommer den att registreras i folkbokföringen. Du kan läsa mer om att gifta sig i utlandet och vilka krav som ställs på Skatteverkets hemsida som du hittar här. Du kan även kontakta dem via mail eller telefon för fler konkreta frågor om deras rutiner vid utländska äktenskap. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord tolkning

2020-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man har ett äktenskapsförrord som ser ut som nedanståendeÄktenskapsförordGenom detta äktenskapsförord avtalar vi, NN (pers nr ) och PH ( pers nr), följande.__________________________________________________Av det sammanlagda värdet på det giftorättsgods som var och en av oss innehar, och oavsett om det utgör likvida medel eller inte, ska 750 000 (sjuhundrafemtiotusen) kronor på PH sida och 1 480 000 (enmiljonfyrahundraåttiotusen) kronor på NN sida utgöra enskild egendom för respektive part vari den andra parten icke har giftorätt vid en bodelning. De har fördelat allt förutom det de får för huset som de ska sälja.Fördelas detta då så att NN som har 1480 i enskild egendom ska få 730 mer av det som överstiger lånen eller har man en procentuell fördelning så att NN får 66 % o PH 33% ?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag läser ditt öktenskapsförord är det föreskrivet att bestämda belopp, och inte procentandelar är parternas respektive enskilda egendomar. Detta innebär att NN kan göra anspråk 1 480 000 kr och PH kan göra anspråk på 750 000 kronor. Eventuellt resterande tillgångar är giftorättsgods enligt huvudregeln och ska fördelas lika mellan parterna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det som trätt istället för min enskilda egendom fortfarande min enskilda egendom?

2020-09-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har skrivit äktenskapsförord där tidigare fritidshus är min enskilda egendom. Detta är sålt o kapitalet investerades i lägenhet i Spanien. Den nya lägenheten är skriven på oss båda då det inte var möjligt enl Spansk lag att skriva den enbart på mig. Måste vi justera äktenskapsförordet?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du genom äktenskapsförord haft ett fritidshus som din enskilda egendom och att detta fritidshus nu är sålt och att pengarna har använts för att köpa en lägenhet. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i äktenskapsbalken. Enligt 7 kap 2 § 1 punkten ÄktB är det enskild egendom om det framgår av ett äktenskapsförord. Enskild egendom är också vad som trätt istället för den enskilda egendom, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild (7 kap. 2 § 6 p. ÄktB). Då denna lägenhet har trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen räknas det som surrogat. Om ni inte avtalat om annat i äktenskapsförordet, är alltså surrogatet (nya lägenheten) också enskild egendom. Det är en presumtion att egendomen som trätt istället är surrogat och det måste alltså motbevisas i varje enskilt fall för att det inte ska räknas som det. Med hänvisning till presumtionen om surrogat för enskild egendom, måste äktenskapsförordet alltså inte justeras. Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?

2020-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Skatteverket kontrollerar om vigselförrättaren är behörig att viga. Vilka övriga två skäl finns för att skatteverket ska underrättas om en förrättad vigsel?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vigsel i Sverige är giltig om följande strecksatser är uppfyllda:- vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel,- de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet samt- vigselförrättaren har förklarat dem som makar.Alla punkter måste alltså vara uppfyllda för att vigseln ska vara giltig i Sverige. Vigselförrättaren ska också kontrollera att det finns en giltig hinderprövning innan vigsel kan förrättas. En hindersprövning är giltig i fyra månader från beslutsdagen och är något som makarna gemensamt begär hos Skatteverket, som ska pröva om det finns något hinder mot äktenskapet (3 kap. 1 och 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Vigselförrättaren kontrollerar att en hindersprövning har gjorts genom ett intyg som de blivande makarna lämnar till vigselförrättaren före vigseln (4 kap. 5 § ÄktB). När vigseln är förrättad ska vigselförrättaren genast underrätta Skatteverket om det. Skatteverket kontrollerar sedan att det fanns en giltig hindersprövning vid vigseltillfället, innan vigseln registreras i folkbokföringen (4 kap. 8 § ÄktB). Skatteverket kontrollerar även att vigselförrättaren var behörig, vilket normalt görs genom att vigselförrättaren anger församlingens eller samfundets namn på vigselintyget eller lämnar andra uppgifter som styrker behörigheten. Vigselintyget lämnas därefter till Skatteverket. Skulle sådana uppgifter saknas och vigselförrättarens behörighet inte går att kontrollera kommer Skatteverket att begära att vigselförrättaren styrker sin behörighet innan den förrättade vigseln kan registreras. Vigselförrättare med behörighet att viga inom Svenska kyrkan och andra samfund är registrerade hos Kammarkollegiet. Länsstyrelsen i varje län har förteckningar över borgerliga vigselförrättare.Svar på din frågaSkälen till varför Skatteverket ska underrättas om en förrättad vigsel är alltså för att en kontroll av vigseln ska kunna göras. Skatteverket kontrollerar att vigselförrättaren var behörig att förrätta vigseln som du skriver i frågan, att båda makarna samtidigt närvarat och samtyckt till äktenskapet samt att vigselförrättaren förklarat dem som makar. Hindersprövningen är ett annat skäl till varför en vigsel ska underrättas till Skatteverket, som är ett moment som egentligen sker innan vigseln kan förrättas. Därefter sker en efterkontroll att en sådan prövning fanns vid vigseltillfället. Skälen till kontrollen är för att säkerställa att makarna ingått äktenskapet med samtycke, att de inte är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller att de är helsyskon. Ytterligare ett skäl för kontrollen är för att säkerställa att äktenskapet inte innebär tvegifte för någon av makarna.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Utdelning ur enskild egendom

2020-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett äktenskapsförord gällande mitt företag ( Är min enskilda egendom ) där jag har en del pengar sen tidigare sålt företag. Under tiden vi har varit gifta har jag tagit pengar från företagets konto(gjord utdelning) och köpt saker till vårt gemensamma hem. Min fråga är att kan jag kräva att dessa satsade pengar har jag rätt till nu när vi skiljer oss? Eller att dessa saker är även min egendom? Med vänlig hälsning.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § st 2 är utdelning som uppstår ur enskild egendom giftorättsgods om äktenskapsförordet inte föreskriver annat. Svaret på din fråga är alltså beroende på om ni särkilt har kommit överens (i förordet) om att utdelningen från ditt företag ska vara din enskilda egendom eller inte. Om det inte är särskilt föreskrivet utgör egendomen giftorättsgods och ska delas lika vid bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man skriva ett äktenskapsförord när man redan är gifta?

2020-09-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejKan vi efter 27 års äktenskap skriva äktenskapsförord? Jag skulle vilja att mitt arv från min far står som enskild egendom och saker jag ärvt från föräldrar och andra släktingar också. Så inte särkullebarnet ärver "mitt" arv och "mitt" arvegods. Är det möjligt att göra så nu? Min man har 1 barn, vi har 1 barn och jag har 2 barn.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att upprätta ett äktenskapsförord Det är absolut möjligt att skriva ett äktenskapsförord när man redan är gifta. Genom äktenskapsförordet bestämmer makar sinsemellan vilken egendom som ska bli någon av makarnas enskilda egendom och vilken som, i ert fall, ska förbli giftorättsgods. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken)För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. (7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken) Ett äktenskapsförord måste slutligen registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Det gäller från den dag det ges in till Skatteverket. (7 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken) Enskild egendom vid arv Om din man dör före dig kommer den enskilda egendomen inte ingå i bodelningen. (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) Din makens särkullbarn kommer på så sätt inte att få tillgång till din enskilda egendom även om de begär ut sitt arv i direkt anslutning till din mans bortgång. Om du däremot dör först kommer den enskilda egendomen i första hand att ärvas med fri förfoganderätt av din make. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Fri förfoganderätt innebär att din make kan spendera egendomen under sin livstid men han kan inte testamentera bort den. Om du dör först kan ditt särkullbarn begära ut sin del av arvet direkt. (3 kap. 9 § ärvdabalken) Ert gemensamma barn måste däremot vänta på sitt arv tills även din man har gått bort. Vill du se till så att dina barn får din enskilda egendom direkt vid din död, istället för att den går till din make, behöver du upprätta ett testamente. Sammanfattning och råd Du och din man kan upprätta ett äktenskapsförord nu när ni är gifta. Lawline erbjuder en avtalstjänst som kan hjälpa er att skapa ert äktenskapsförord, och om du önskar även ett testamente. Med vänliga hälsningar,

Hur behåller jag min egendom vid skilsmässa?

2020-09-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hejmein man och jag är gifta och äger en villa tillsammansJag äger även ett hus i skärgården själv.Vad händer vid en ev skilsmässa, kan min man kräva "halva" skärgårdshuset. Behöver vi skriva papper att huset isåfall tillfaller mig?Vad är det isåfall för dokument?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad händer vid en eventuell skilsmässa?Vid en skilsmässa kommer en bodelning ske för att dela upp era tillhörigheter. I bodelningen ingår erat giftorättsgods, vilket är era gemensamma tillhörigheter (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt ni äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det sammanlagda värdet delas därefter lika mellan er (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vad händer med skärgårdshuset?Vad som händer med skärgårdshuset beror på om det är enskild egendom eller giftorättsgods. Du skriver att du äger huset själv; detta är dock inte en garanti för att din make inte ska kunna kräva hälften av värdet på huset vid en eventuell skilsmässa. För att skärgårdshuset inte ska ingå i bodelningen måste det vara enskild egendom. Enskild egendomHär följer en lista på vad som är enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).1. egendom som enligt äktenskapsförordet är enskilt,2. en gåva med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som testamenterats med villkor att det ska vara enskilt, 4. egendom som ärvts och enligt testamente ska vara enskilt. 5. egendom som erhållits genom vissa försäkringar, 6. vad som trätt i stället för ovanstående egendom. Om du har ärvt huset eller inkluderat det i ett äktenskapsförord (eller passar in på någon av ovanstående punkter), innebär detta att skärgårdshuset inte kommer ingå i någon bodelning. Din make kan då inte få ut något ekonomiskt värde av huset.Vilka papper ska skrivas så att du får skärgårdshuset?Min rekommendation är att ni skriver ett äktenskapsförord. Detta ger er möjligheten att bestämma att skärgårdshuset är din enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett giltigt äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av både dig och din make och inlämnat för registrering hos Skatteverket. I äktenskapsförordet bör ni ha skrivit med era personnummer så att de kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter. Utöver detta finns inga krav på hur äktenskapsförordet ska formuleras, men det är en god idé att skriva så tydligt som möjligt för att säkerställa att det inte kan misstolkas under några omständigheter. SammanfattningDin make kan kräva halva skärgårdshuset av dig vid en eventuell skilsmässa, förutsatt att huset inte redan nu är enskild egendom. Att du äger huset betyder inte nödvändigtvis att han inte kan komma åt det. Min rekommendation är att du och din make skriver ett äktenskapsförord, antingen enligt de råd jag formulerat ovan, eller genom att använda Lawlines avtalstjänst. Om du vill använda Lawlines avtalstjänst kostar det pengar. För mer information om det kan du klicka >här<. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen

2020-09-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min make har ett äktenskapsförord som avser våra olika företag. Vad händer vid dödsfall av någon av oss? Ärver han mina andelar i företaget även fast vi har ett äktenskapsförord på att de ska tillfalla mig vid en skilsmässa?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Företag ingår normalt i en bodelningFöretag ingår normalt i en bodelningI en bodelning mellan makar ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Allt som tillhör en make är giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom genomföreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättatvillkor i ett testamentevillkor av givaren i samband med en gåva.Detta innebär att ett företag som en av makarna äger kommer att ingå i bodelningen om de är giftorättsgods.Make ärver företagetMakar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får bestämma över arvet under åter­stoden av sitt liv, men inte testamentera bort det som ska tillfalla efterarvingarna. Den efterlevande maken kan alltså sälja eller ge bort företaget under sin livstid och då kommer inte företaget barnen eller andra arvingar tillgodo.Sammanfattningsvis styrs äktenskapsförordet endast frågan om företagen ska ingå i bodelningen, inte hur de ska fördelas vid dödsfall. I de flesta fall tillfaller all den avlidne makens egendom den efterlevande om inte testamentet föreskriver annat.Med vänliga hälsningar,