Hur tydligt måste ett äktenskapsförord vara?

2020-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru vill skriva ett äktenskapsförord med följande princip:"All egendom som var och en av oss eller tillsammans har förvärvat eller kommer att förvärva under äktenskapet, liksom all avkastning därav och vad som träder i dess ställe, ska vid en skilsmässa utgöra enskild egendom (eller giftorättssgods?) enligt Äktenskapsbalken och, oavsett vem som vid tillfället står som ägare till tillgångarna, fördelas enligt följande princip:80% ska tillfalla XX20% ska tillfalla YY"Är detta juridiskt hållbart eller strider det mot principen om klarhet och individualiseringskraven?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis måste jag säga att egendom som tillhör den ena maken kan bara göras till dennes enskildas egendom, och inte den andra makens. Om din fru äger ett föremål, kan ni inte skriva att den ska utgör din enskilda egendom. För att det ska vara möjligt krävs att någon överlåtelse har skett, tex genom en gåva. Kravet på klarhet och individualisering återfinns i äktenskapsbalken 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Kravet finns för att parterna ska kunna förutse konsekvenserna av äktenskapsförordet. Enligt mig förfaller ert äktenskapsförord något otydligt då ni inte specificerar mer exakt vilken egendom det gäller. Jag är inte säker på att det skulle godkännas då det är för ospecifikt, speciellt kravet på att tillgångarna ska fördelas procentuellt. Jag hade rekommenderat att ni bokar tid med en av våra jurister här. som kan hjälpa er att upprätta ett äktenskapsförord. Hoppas ni fick svar på er fråga!Mvh,

Är det lagligt att ingå äktenskap som minderårig i Sverige?

2020-08-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar om man som minderårig får gifta sig i Sverige?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, i Sverige är det inte lagligt att ingå äktenskap som minderårig, enligt 2 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Vänligen,

Är kusingifte tillåtet i Sverige?

2020-08-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag är svensk medborgare och vill gifta mig med min kusin som är medborgare i England och jagvet att man kan inte gifta sig med sin nära släkt ,frågan är vad menas med nära släkt är kusiner räknas som nära släkt?Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att ni vill gifta er här i Sverige och då är det svensk lag som gäller. Då gäller det att helsyskon inte får gifta sig med varandra och att släktingar i rätt upp- och nedstigande led inte heller får gifta sig med varandra, (2 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det sistnämnda innebär att man inte får gifta sig med föräldrar, far- och morföräldrar etc. (uppstigande led) samt barn, barnbarn etc. (nedstigande led). Det finns alltså inget hinder för kusingifte i Sverige. Det är alltså tillåtet att gifta sig med sin kusin.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Är huset giftorättsgods eller enskild egendom när varken testamente eller äktenskapsförord finns?

2020-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejMin pappa skrev över sitt hus på sin fru men har inget äktenskapsord eller testamente.Är huset då giftesrätt eller är det hennes enskilda egendom och jag inte har rätt till någon del av det?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken.Är huset giftorättsgods eller enskild egendom när varken testamente eller äktenskapsförord finns?Som huvudregel är all egendom som makarna äger giftorättsgods, så länge som ingen egendom är föreskriven som enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om huset är fruns enskilda egendom, så har du inte rätt till att ärva huset vid din pappas bortgång. Det beror på att endast giftorättsgods ingår i en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Din rätt till att ärva en del av huset beror därför på om huset är fruns enskilda egendom eller inte.Egendom kan endast bli enskild genom vissa bestämda sätt. De sätten som egendom kan bli enskild genom som är aktuella i denna situation är: äktenskapsförord, testamente och gåva (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Eftersom det framgår att din pappa och hans fru inte har ett äktenskapsförord eller testamente, så kan huset inte ha blivit enskild egendom genom dem. Huset kan inte heller ha blivit fruns enskilda egendom genom ett gåvobrev. Detta beror på att en gåva mellan makar kräver att äktenskapsförord upprättas för att gåvan ska kunna vara enskild egendom. Om inget äktenskapsförord upprättats borde huset därför vara giftorättsgods. Att frun står som ägare på huset gör inte att huset är hennes enskilda egendom.Vid din fars bortgång görs först en bodelning för att kunna genomföra arvskifte. Allt giftorättsgods ska ingå vid en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom delas lika efter att skulder dragits av (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att om huset är giftorättsgods så kommer halva värdet av huset att tillfalla din pappa vid en eventuell bodelning och bortgång. Det innebär att du skulle ha rätt till att ärva halva värdet huset om inga andra speciella omständigheter föreligger.Sammanfattningsvis så kommer du att ha rätt till att ärva halva värdet av huset vid din fars bortgång, så länge som huset är giftorättsgods. Då inget i information jag fått tyder på att huset är enskild egendom, verkar det som att huset är giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vigsel inom andra trossamfund och i utlandet

2020-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min dotter ska gifta sig inom islam. Han är svensk medborgare men muslimskt troende. Vad säger svensk lag om detta giftermål? Registreras detta även här? Vad gäller utomlands? Orolig!
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På samma sätt som en kan gifta sig i kyrkan och bli vigd av en präst så kan en även enligt svensk lag bli vigd av en imam. I Sverige får ett trossamfund, tex ett muslimskt sådant, ges tillstånd att förrätta vigsel, om samfundet uppfyller kriterierna i 1 § i lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. Om tillstånd har getts, får vigsel inom samfundet förrättas av den som enligt 2 § har förordnats att vara vigselförrättare, vilket skulle kunna vara en imam. Kammarkollegiet prövar även att vigselförrättaren har de kunskaper hen behöver för att kunna genomföra uppdraget. Om en vigselförrättare inte har tillstånd från Kammarkollegiet är vigseln inte giltig. Vigselförrättaren är alltid skyldig att kontrollera att det har gjorts en hindersprövning inom rätt tid före vigseln och att det inte har kommit fram något hinder mot äktenskapet. Denna hindersprövning kontrolleras med hjälp av ett intyg som blivande makar måste lämna till vigselförrättaren före vigseln.4 kap i äktenskapsbalken listar vad som gäller vid vigsel i Sverige och hänvisar även vidare till lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund där du kan hitta mer information gällande vigsel inom andra trossamfund. När det gäller vigsel i utlandet har olika länder olika regler för utländska vigslar. I utlandet kan du gifta dig inför en svensk eller en utländsk myndighet men efter vigseln i utlandet måste ett intyg visas upp för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen, vilket innebär att äktenskapet då är registrerat i Sverige. Vid vigsel inför en utländsk myndighet krävs dock normalt sett inte någon svensk hindersprövning. För att få mer information om vad som krävs för att ingå äktenskap i det aktuella landet som din dotter eventuellt ska gifta sig i bör du vända dig till den utländska vigselmyndigheten. Även landets ambassad eller konsulat i Sverige brukar också kunna lämna mer information om detta. Mitt tips till dig är även att kolla upp Skatteverkets hemsida för övrig information gällande registrering av äktenskap! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Allt gott,

Kan man i äktenskapsförord själv bestämma hur stor andel av en egendom som ska vara enskild egendom?

2020-08-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Äktenskapsförord:Kan man själv bestämma procent-andelen av en egendom när man skriver äktenskapsförord till förmån för sin make?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att i ett äktenskapsförord själv bestämma hur stor andel av en viss egendom som ska utgöra giftorättsgods och hur stor andel som ska utgöra enskild egendom. Det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord själv bestämma andelen. Det är exempelvis möjligt att bestämma att 20 % av egendomen ska vara giftorättsgods och 80 % enskild egendom. Äktenskapsförord gör det alltså möjligt för makar att själva reglera vilken egendom (eller andel av egendom) som ska ingå i en eventuell bodelning. Vidare ska äktenskapsförordet vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. Det ska även registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vigsel på distans ?

2020-08-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man gifta sig om personerna är på olika platser? Jag och min partner bor i olika läder, blev separerade av covid och letar efter sätt att återförenas. Sydafrika, där min partner bor, släpper inte över någon över internationella gränsen som inte är medborgare eller har en "speciell anledning". Vi tror att ett officiellt partnerskap skulle lösa det, men kan man inleda ett sådant utan att i stunden vara i samma land?
Minella Kurjakovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÄktenskapshinderFör det första ställs det krav på de blivande makarna för att de ska få ingå äktenskap. Kraven återges i Äktenskapsbalkens 2 kap. respektive 3 kap. De blivande makarna måste exempelvis vara över 18 år, får inte redan vara gifta eller helsyskon. Vigsel - 4 kap. ÄktBI äktenskapsbalken ställs även krav på vigseln. De tre huvudkraven är att vigseln skall bevittnas (4 kap. 1 § ÄktB), (2) att vigselförrättaren är behörig (4 kap. 3 § ÄktB) och givetvis att makarna samtycker till äktenskapet (4 kap. 2 § ÄktB).I 4 kap 2 § ÄktB återges att de som ingår äktenskap (dvs. makarna) skall vara närvarande samtidigt och ni ska samtycka till äktenskapet. Frågan är således om vigsel på distans t ex genom videochatt och liknande räknas till detta, eller om det finns ett krav på fysisk närvaro. Lagstiftaren hade förmodligen inte tänkt på möjligheten att vigas via t ex videochatt och liknande när äktenskapsbalken kom till. Varav rättsläget får anses relativt oklart.SammanfattningDet finns alltså ett krav på vittnen, närvaro och samtyckesförklaring vid ingående av äktenskap som man inte kan kringgå. Gällande kravet på samtidig närvaro (4 kap 2 § ÄktB) förmodar jag att lagstiftaren i första hand syftar på fysisk närvaro. Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Hur kan äktenskapsförordet bli giltigt i flera länder?

2020-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Angående gränsöverskridande äktenskapsförord.En svensk kvinna bor i Sverige och en dansk man bor i Danmark.De ska gifta sig i Danmark. Framtida boendeort är oklart, båda kan bli boende i Sverige eller Danmark alternativt särbo i resp. land.Var ska äktenskapsförordet registreras för att det ska vara heltäckande?Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om äktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makarna gällande fördelning av deras egendom och vad som ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄB)). Enligt paragrafens tredje stycke är äktenskapsförordet giltigt när det är daterat, underskrivet av båda makar samt registrerat hos Skatteverket. Det blir då giltigt vid äktenskapets ingående eller den dag det kommit in till Skatteverket om det sker först efter äktenskapet har ingåtts. Hur registrering hos Skatteverket går till går att läsa om här. När ett äktenskapsförord har gränsöverskridande följderSverige har anslutit sig till EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden, som reglerar just makars förhållanden i en gränsöverskridande situation. Regleringen sker genom den svenska Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.Lagens 3 kap. reglerar nordiska situationer. I 3 kap. 12 § beskrivs att ett äktenskapsförord är giltigt om det vid upprättandet uppfyllde kraven för giltighet enligt antingen 1. den lag som makarna har avtalat om ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden eller 2. lagen i landet där makarna eller en av dem är medborgare. Vidare beskrivs att om svensk lag ska tillämpas (antingen för att makarna valt det eller för att makarnas hemvist är Sverige) så krävs att äktenskapsförordet är upprättat enligt reglerna i Äktenskapsbalken samt registrerat hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. För att svara på din fråga, det nordiska samarbetet innebär ett äktenskapsförordet kan bli giltigt och heltäckande för makarnas situation oavsett om de väljer att registrera det i Sverige eller Danmark. Det som krävs är att äktenskapsförordet upprättas enligt reglerna och registreras på rätt sätt. I Sverige ska det registreras hos Skatteverket och i Danmark hos domstolen (s.k tingslysning). Men som sagt, oavsett vilket land som väljs att registrera i så kommer äktenskapsförordet även vara giltigt i det andra landet.Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,