Äktenskapsförord formkrav

2020-07-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag gifte mig förra året. Vid giftermålet hade jag både banksparade pengar samt ägde en lägenhet. Vi skrev inget äktenskapsförord men nu vill jag göra det eftersom min man har ett antal skulder om han hade innan äktenskapet samt har inga sparade engar eller annan egendom.Hur kan jag lösa det?Tacksam för hjälpen
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att den rör hur ni rent praktiskt kan gå tillväga för att skriva ett äktenskapsförord, och inte eventuella konsekvenser av ett sådant. Därför kommer jag utgå från de praktiska aspekterna som behöver beaktas vid upprättande av ett äktenskapsförord.Till att börja med kan konstateras att ett äktenskapsförord kan förändras och förnyas med tiden, dvs är inget som med nödvändighet behöver ha skrivits i samband med vigseln. Eftersom att såväl parternas ägande som ekonomiska situation förändras är det naturligt att även äktenskapsförordet gör detsamma med tiden. Jag skulle råda er att till att börja med ta tillsammans komma överens om hur och vad ni vill skriva, för att sedan specificera detta för en juridiskt kunnig person som kan hjälpa till med den konkreta utformningen av äktenskapsförordet. Särskilt viktigt kan detta vara om det finns barn med i bilden.Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Dessa formkrav framgår av äktenskapsbalken (ÄktB) 7:3. Där anges att äktenskapsförordet måste vara underskrivet av bägge makarna, dateras, vara skriftligt samt registreras hos skatteverket. Hoppas detta var svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma med mer specifika omständigheter rörande just er situation.Med vänlig hälsning,

Vad bör man tänka på när man skriver ett äktenskapsförord?

2020-07-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru vill att framtida arv eller gåva (samt ev. avkastning på dessa) ska anses vara enskild egendom om den som lämnar arvet eller gåvan inte skriftligen uttrycker en önskan om att den ska anses vara gemensam. Vi har lyckats sätta ihop följande korta äktenskapsförord, men skulle gärna önska ytterligare ett par ögon för att avgöra om den är för generell eller om det finns utrymme för tolkning."Vi, XXXX XXXX, pers. nr. XXXX och XXXX XXXX, pers. nr. XXXX, avser att förordna äktenskapsförord oss emellan med följande innebörd: De egendomar som förvärvas under äktenskapet genom arv, testamente eller gåva, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, samt all avkastning av sådan egendom, ska vara enskild egendom, vari andra maken icke äger giftorätt, såvida egendomen inte förvärvas tillsammans med en skriftlig uppmaning om att den inte ska anses vara enskild egendom."Hälsningar,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom ingår inte i en eventuell framtida bodelning. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det och på olika sätt. För att kort svara på er fråga ser jag inga oklarheter med ert äktenskapsförord, dock är jag inte en praktiserande jurist. Är ni osäkra på hur äktenskapsförordet ska formuleras kan ni boka tid med våra jurister på info@lawline.se.Att tillägga till detta är att äktenskapsförord tolkas restriktivt och med så få avsteg från den lagala ordningen som möjligt. Då äktenskapsförordet är ett skriftligt avtal blir den språkliga tolkningen av särskild betydelse. Ordalydelsen uppställer förordets yttre ramar i det att avtalstolkningen måste kunna knytas till det objektiva innehållet i äktenskapsförordet. Man fäster dock inte endast avseende vid det rent språkliga eller objektiva innehållet utan även vid vad parterna avsett och uppfattat om avtalet och hur de uppträtt kring avtalet.Nedan ger jag er ytterligare tips på hur ni kan tänka angående den enskilda egendomen.Krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigtDet går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Ni måste också registrera det hos Skatteverket, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Få mer information om registrering av äktenskapsförord här.Äktenskapsförordets innehållI princip kan ni som makar fritt bestämma vad äktenskapsförordet ska omfatta. Ni får själva välja om båda två eller endast en av er ska ha enskild egendom. En föreskrift att egendom ska vara enskild kan gälla all egendom som en make äger, viss bestämd egendom eller egendom som en make ärvt eller ägt före äktenskapet.Det finns dock vissa begränsningar i rätten att fritt bestämma innehållet i ett äktenskapsförord. Ni kan exempelvis inte skriva att egendom som tillhör den ena maken ska vara den andre makens enskilda egendom. Ni får inte ställa upp villkor för i vilka situationer förordet ska vara giltigt eller tidsbegränsningar för hur länge förordet ska gälla. Därför kan man inte skriva att äktenskapsförordet endast gäller vid skilsmässa eller om makarna får gemensamma barn i äktenskapet. BodelningFör att en viss tillgång ska hållas utanför en bodelning på grund av att den har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord måste man med säkerhet kunna avgöra att det är just den tillgången (eller ny egendom som träder i dess ställe enligt 7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken) som har gjorts till enskild egendom.SammanblandningEgendom som gjorts till enskild egendom ska hållas utanför en bodelning. I vissa fall kan dock egendom som är en makes enskilda bli giftorättsgods på grund av hur den har behandlats av maken själv. Därför är det viktigt att hålla egendomen avskild från egendom som är giftorättsgods. Har den enskilda egendomen blandats samman med giftorättsgods så att det inte säkert går att ur­skilja den enskilda egendomen från vad som är giftorättsgods eller tillhör den andra maken riskerar den enskilda egendomen att blir giftorättsgods.Sammanblandning sker om en make exempelvis sätter in kontanter som är enskild egendom på ett konto som båda makarna disponerar. Då förlorar pengarna sin karaktär av enskild egendom och blir giftorättsgods. Detta framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773 där två makar hade ett bankkonto för familjens löpande in- och utbetalningar där de tidigare haft gemensamma pengar insatta (giftorättsgods). Mannen satte in pengar på kontot som vid insättningen var enskild egendom. Makarna hade inte genom bokföring eller på något annat sätt hållit isär vad var och en hade satt in och tagit ut på ­kontot.Förbättring av befintlig egendomOm en make använder pengar som är enskild egendom för att förbättra till exempel en fastighet som är giftorättsgods, behåller fastigheten sin karaktär som giftorättsgods. Maken kan i undantagsfall få en bodelning jämkad på grund av detta enligt reglerna om skevdelning, (12 kap. äktenskapsbalken).Om en make använder pengar som är giftorättsgods för att förbättra till exempel en fastighet som är enskild egendom, fortsätter fastigheten att vara enskild egendom. Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på.AvslutningsvisInnehållet i ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning om villkoret är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheter vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållande och omständigheterna i övrigt, (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån ovan rekvisit. Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av eller hela den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.Hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Can you stipulate a contract that refrains one spous from divorce?

2020-07-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |My name is Isabel and I live in Sweden, my husband wrote a document that says: Iam not going to divorce Isabel Marin until she decides to make the decision. The following solutions to have a good marriage apply. is this document valid? How can I get this document respected, going to civil court?Wich is the law or regulation to respect the legal validity of a written document.Thanks I dont want divorce
André Blomquist |Hi and thank you for choosing Lawline.In order to answer your question i will describe which documents swedish contract law honors and how you can get them validated. I will also describe the swedish law regarding marriage and divorce. Your question is regulated in Äktenskapsbalken (ÄB). Which contracts is valid within swedish law?Swedish law recognises a wide variety of legal contracts. There are certain contract that needs specific form while other documents can be presented in any form and still be legally valid. Contracts can be both verbally and in writing, when drafting important contracts they should typically be in writing. For a contract to be valid it requires consentient declaration of intention - often presented as an offer which is admitted through an accept. As soon as these two component are present there is a legally valid contract. Can you obtain a legal document that refrains someone from divorcing you?This simple answer to this question is no. There is a legal right to be able to divorce someone, one can not through legal contracts restrict one's ability to do so. In swedish law a divorce need to be consensual. If only one of the spouses files for divorce the divorce will not gain legal status until there has been a time of consideration, this is usually for six months. Both spouses can avoid the consideration time if they are unanimous in their decision and do not live with children under the age of 16, if so, there need to be consideration time either way. (5 kapitlet. 1-2 §§ ÄB).ConclusionYou cannot make a contract that the swedish legal system will honor that contains this kind of terms. I hope we have answered your question,Best regards

Apostille-stämpel på äktenskapscertifikat och personbevis?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag ska gifta mig med en turkisk man i Turkiet, behöver mitt äktenskapscertifikat och personbevis ha en apostillestämpel? Mvh Lill
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Haag den 5 oktober 1961). Enligt den internationella överenskommelsen kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland.När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande krävs från utländsk ambassad. Såväl Sverige som Turkiet är anslutna till konventionen ifråga.Om äktenskapscertifikatet och personbeviset kräver apostille-stämplar beror på vad du ska göra med handlingarna. Om du i ett ärende i Sverige respektive Turkiet måste visa upp äktenskapscertifikatet eller personbeviset kan det krävas en apostille-stämpel på respektive dokument. Jag råder dig därför att kontakta relevant person i eventuella pågående ärenden för att ta reda på om apostille-stämpel är nödvändig för handlingarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord för sparade pengar

2020-07-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag skriva äktenskapsförord på mina sparade pengar?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om äktenskap och skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa ska som huvudregel en bodelning ske (9 kap § 1 ÄktB). Det innebär kortfattat att man räknar ihop all egendom som de båda makarna har, och delar den lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB.) Om inget annat har angetts blir all egendom de äger så kallat giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i bodelningen.Man kan dock undgå denna huvudregel genom att skriva ett avtal om hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap 2 §).Om de väljer att skriva ett äktenskapsförord behöver det där framgå att dessa pengar inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ni kan till exempel välja att skriva att all egendom ska vara var och ens enskilda egendom, och i så fall behöver ingen bodelning ske vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda. Det ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap 3 §).Gällande äktenskapsförord har Lawline en onlinetjänst där man kan skriva ett sådant utifrån en färdig mall. Den hittar du här: https://lawline.avtalsrobot.se/Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man göra enskild egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord?

2020-07-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man har via gåvobrev fått en halv fastighet som enskild egendom med tillägg att han genom äktenskapsförord kan bestämma att egendomen i stället skall vara giftorättsgods. Nu vill ha det.Hur gör vi och vilka åtgärder behövs?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din man vill göra sin enskilda egendom till giftorättsgods kan han, precis som du skriver, göra det genom ett äktenskapsförord eftersom man genom ett äktenskapsförord kan reglera vad som ska vara giftorättsgods/enskild egendom i bodelningen (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken, ÄktB). I äktenskapsförordet ska ni då skriva att den berörda fastigheten ska vara giftorättsgods.Vad krävs då för att upprätta ett giltigt äktenskapsförord? Det ska vara skriftligt, det ska dateras samt undertecknas av makarna, (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Därutöver ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan ens maka/make kräva att få se platshistorik i mobilen?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Får en person som man är gift med Kräva att få se Platshistorik i mobilen?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget i lagen som säger att en make/maka har rätt att kräva att få se platshistoriken i sin partners mobiltelefon. Det är helt upp till personen själv att bestämma huruvida denne vill dela med sig av detta till sin maka/make.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan jag enskilt omvandla giftorättsgods till enskild egendom? Hur påverkas bodelningen av att jag ger bort en gåva strax innan skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag har varsina bank konto hon betalar sina räkningar och jag mina .Vad händer vid en skilsmässa ska vi dela på bank konto tillgodohavande eller får jag behålla mitt och hon sitt.??Kan jag enskilt skriva att bankkontot ska vara enskild egendom??Om jag inköper en fastighet som enskild egendom till min10åriga son utan vet ska för min fru vad hände då vid skillsmässa??Mvh rolf
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelningNär du och din maka ingår ett äktenskap är utgångspunkten att all er egendom blir till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och fru vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att dina tillgodohavanden på ditt bankkonto kan komma att delas mellan er beroende på hur värdet av dina tillgångar förhåller sig till fruns tillgångar.Äktenskapsförord kan förvandla giftorättsgods till enskild egendomMed ett äktenskapsförord kan dock du och din fru bestämma vilken egendom som är din eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning och därför inte delas mellan er. Om ni tecknar ett äktenskapsförord om att dina tillgodohavanden på bankkontot ska vara din enskilda egendom, kommer dessa inte delas mellan dig och din fru.Formella krav på äktenskapsförordÄktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det går alltså inte att upprätta ett äktenskapsförord enskilt. Du ska även registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Gåvans värde kan ingå i giftorättsgodset vid bodelningOm du köper en fastighet till din son utan din frus vetskap eller samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, kan fastighetens värde ingå i ditt giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Detta betyder fastigheten kommer att räknas som en av dina tillgångar vid bodelningen. Värdet på ditt giftorättsgods vid bodelningen kommer alltså bli högre än värdet på dina tillgångar vid tidpunkten. Ett krav är dock att gåvan (fastigheten) inte i obetydlig omfattning minskat din del av giftorättsgodset. Bedömningen ska göras utifrån gåvan storlek i förhållande till ditt övriga giftorättsgods. Enligt praxis uppfyller gåvan kravet på inte i obetydlig omfattning om den utgör 10% av giftorättsgodset.Efter att man räknat ut värdet av respektive makes tillgångar, ska egendomen fördelas mellan makarna på lotter motsvarande värdet av den andel som räknats ut (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan innebära en nackdel för dig eftersom din andel av boet blir högre och konsekvenserna är att du kan få mindre vid egendomens fördelning på lotter. Lagen är reglerad på detta sätt eftersom makar inte ska kunna ge bort sina tillgångar innan en skilsmässa och på ett kännbart sätt minska sitt giftorättsgods till nackdel för den andra maken.Sammanfattningsvis kan du förvandla dina banktillgodohavanden till enskild egendom, men dock inte enskilt. Det krävs att både du och din fru upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord tillsammans. Angående gåvan kan du köpa en fastighet till din son men fastighetens värde kommer att räknas in i ditt giftorättsgods vid en bodelning och troligtvis vara till din nackdel.Vänligen,