Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?

2021-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min sambo äger ett hus sen tidigare. Om vi gifter oss har jag då någon giftorätt i huset?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. Giftorätt innebär att makar har rätt till viss egendom om äktenskapet skulle upplösas. Giftorätten är alltså inte av direkt betydelse under själva äktenskapet utan blir först en fråga vid skilsmässa eller om någon av makarna skulle avlida. Egendomen som en make har giftorätt i kallas giftorättsgods. Om du och din sambo gifter er så kommer den egendom ni äger utgöra giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som till exempel genom äktenskapsförord, genom villkor i gåvobrev eller genom villkor i testamente ska vara enskild. I 7 kap. 2 § ÄktB listas alla sätt som egendom kan vara enskild på. Både den egendom som makar ägt innan de ingår äktenskap och den egendom som makar skaffar under äktenskapet utgör giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild. Detta innebär att du kommer ha giftorätt i din sambos hus om ni gifter er, såvida inte huset utgör enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?

2021-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min mormor har förlorat sin make. Make hade en dotter från tidigare förhållande (särkullbarn). När min mormor och den avlidne maken gifte sig skrev ett äktenskapsförord dom innebär att alla egendomar samt framtida förvärvade egendomar skall vara ägarens enskilda egendom. Min fråga blir nu om min mormor går helt lottlös efter 40 års äktenskap. Måste hon sälja deras gemensamma bostad (bostadsrättslägenhet) för att särkullbarnet ska få sitt arv (om särkullbarn inte väljer att avstå). Bostadsrättslägenheten ägdes av den avlidne (100%).Pengar som den avlidne hade på sina bankkonton. Räknas det som enskild egendom eller ska det ingå i bodelning?Tack på förhand
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, vill du veta om det finns möjlighet för din mormor att få del av giftorättsgodset trots att äktenskapsförord finns. Du undrar även om pengar som finns på ett bankkonto också räknas som enskild egendom. För att besvara din fråga, kommer jag att hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄtkB).ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan två makar och blivande makar. Makarna kan genom detta bestämma hur det de äger ska delas upp vid en eventuell separation/skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord har vardera make enligt bodelningsreglerna i ÄktB rätt till hälften av allt de äger när en bodelning görs.Ingår pengar på privat konto i äktenskapsförord?Vid giftermål, äger makarna fortfarande sina tillgångar var. Detta spelar hursomhelst inte roll när det kommer till vad som räknas som enskild egendom samt giftorättsgods. Vid bodelning ska allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och ingår, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är sådant som hålls utanför bodelning och de finns i 7 kap. 2 § ÄktB.Detta innebär att, för att pengar på privata konton ska undantas från en bodelning måste de ha gjorts till enskild egendom. Detta kan vara fallet om pengarna har tillförts en make p.g.a. arv, testamente eller gåva med förbehåll om att den ska vara fråga om enskild egendom. Pengarna kan även bli enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Är ett sådant upprättad och det är däri angiven att pengarna ska vara enskild egendom ska de således räknas som det.Möjlighet till bodelning trots äktenskapsförordHuvudregeln är pacta sunt servanda vilket innebär att avtal ska hållas. Det finns dock en möjlighet att jämka ett äktenskapsförord i 12 kap. 3 § ÄktB. Enligt bestämmelsen får ett äktenskapsförord jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta gäller oavsett av vilken anledning bodelning sker och kan även åberopas av den avlidnes rättighetsinnehavare.Enskild egendom kan p.g.a. förevarande bestämmelse, dras in i bodelning och behandlas som giftorättsgods. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den av makarna som är ekonomiskt svagare ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap.Av förarbetena framgår dock att bestämmelsen ska behandlas restriktivt eftersom det rör sig om makarnas gemensamma vilja.För att avgöra om oskälighet föreligger ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras. I förarbetena tas som ex. omständigheter som behovet av skydd för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer. Det kan vara att ena maken har varit hemma och skött om hemmet medan den andra maken arbetat och båda makarna endast har enskild egendom. Jämkning kan även komma i fråga om egendomen som gjorts till enskild egendom och lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden.Bestämmelsen kan appliceras även om det bara är ett villkor i hela äktenskapsförordet som är oskälig. Hela äktenskapsförordet måste alltså inte vara oskäligt för att jämkning ska äga rum. Av förarbetena följer dock att jämkning inte får innebära att en makes egendom överförs till den andra maken till förfång för den förste makens borgenärer.Hur kan jämkning påkallas?Prövning om ett äktenskapsförord är oskäligt och bör jämkas görs av domstolen efter ansökan från den som vill få äktenskapsförordet prövat.Som ovan nämnt tillämpas jämkningsregeln restriktivt. Det finns inte så många rättsfall där HD har prövat frågan om jämkning som har blivit jakande. Ett betydande exempel är NJA 1993 s. 583 där jämkning inte beviljades. HD framhöll där att jämkning bör endast ske om oskäligheten beror på omständigheter som förelåg vid upprättandet och den i betydande grad missgynnar den ena maken.Ditt fallSvaret på din fråga är således att det finns en möjlighet till jämkning av äktenskapsförordet för att din mormor ska få ta del av den avlidnes enskilda egendom. Detta är dock väldigt restriktivt och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Och ja, pengar på konton kan räknas som enskild egendom om det står så i äktenskapsförordet.Jag hoppas att detta var hjälpsam och återkom gärna med fler frågor.Vänligen,

Köp av egendom inom äktenskapet - gemensam egendom

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och min man ( vi är gifta) har köpt en båt tillsammans. Maken köper halva för ett arv och jag min halva för ett arv. Av praktiska skäl så åkte maken ensam och skrev kontrakt på båten. Gör det någon skillnad om vi skulle skilja oss att jag inte står med som ägare på kontraktet?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta, vilket innebär att svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Rättsliga utgångspunkterVardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Kännetecknande för giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är å ena sidan att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Egendomen som omfattas av giftorätt kallas enligt lagen för vardera makens giftorättsgods. Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB.Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom, vilket därmed undantas från eventuell bodelning vid skilsmässa. Som jag nämnt så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB, vilket är en stark huvudregel för hela giftorätten.Olika sätt att ha äganderätt till egendomMakar kan inneha egendom med samäganderätt, t.ex. genom gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare.Emellertid kan även dold samäganderätt föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. Sannolikt kommer detta inte ens på tal eftersom det framgår att du tillskjutit hälften för arv och din make tillskjutit den resterande hälften för ett arv. SammanfattningGenerellt blir svaret på din fråga hur köpet gått till och i vilket ändamål, eftersom båda bidragit till köpet med lika stora delar och den utgör inte enskild egendom rör det sig om gemensam egendom som är eran till lika stora delar. Du behöver med andra ord inte oroa dig för vad som sker vid en eventuell separation, även om du inte stått med på kontraktet. Är ni INTE gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet samt står på kontraktet också är egendomens ägare. Men eftersom ni är gifta framgår svaret på frågan ovan, samäganderättslagen blir därför heller inte aktuell. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Är egendom man tog med sig in i hushållet enskild egendom?

2021-05-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vid en skilsmässa. Det finns äktenskapsförord som gäller all enskild egendom, men min fråga är. Allt jag tog med mig in i hushållet, är det min enskilda egendom? Eller är det giftorätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom och giftorättsgodsHuvudregeln är att all makens egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vad som är enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB: 1. egendom som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, 2. egendom som maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara den mottagande makens enskilda, 3. egendom som maken fått genom testamente med villkoret om att det ska vara mottagarens enskilda egendom4. egendom som maken fått i arv och som enligt testamentet är mottagarens enskilda egendom5. egendom som maken fått genom förmånstagare till exempelvis en livförsäkring.Vidare föreskrivs i 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB, att makarna kan genom äktenskapsförord bestämma om egendom ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I 7 kap. 3 § 2-3 stycket ÄktB, föreskrivs formkraven, äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna och sedan registreras hos Skatteverket. SammanfattningsvisSom jag förstår det har ni ett äktenskapsförord som föreskriver att all eran respektive egendom ska vara enskild egendom. I det fallet så är den egendom som du tog med dig in i hushållet din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 punkten ÄktB. Detsamma gäller om ert äktenskapsförord föreskriver exempelvis att din egendom du hade innan äktenskapets ingående ska vara din enskilda egendom. Om det är så att ni inte har ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara din enskilda, så kommer egendomen du tog med dig in i hushållet att utgöra giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Det avgörande är alltså vad exakt ni har skrivit i äktenskapsförordet. Hoppas du fått svar på din fråga, Mvh

Hur fungerar skulder för gifta särbos?

2021-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan!Har 2 frågor....1. Kan man vara gift o särbos?2. Om man kan det, hur räknas inkomsten ifall den ena parten har skulder hos KFM?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din första fråga kan framhållas att det inte finns någon lag som tvingar gifta par att bo ihop. Med andra ord är det fullt möjligt att vara gift och särbo. Ett äktenskap upphör inte att existera av denne anledning, utan det råder valfrihet mellan makarna att välja hur de vill göra med sin bosituation. Vad gäller din andra fråga ska det till en början erinras om att skulder är personliga. Enligt 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken, råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Skulder skrivs således ej över på den andre maken till följd av äktenskap. Däremot finns vissa presumtionsregler som kan påverka makarnas ekonomi. En sådan presumtionsregel är att egendom som befinner sig i den skuldsattes besittning (gäldenären) anses tillhöra denne om det inte görs sannolikt att egendomen samägs med den andra maken eller helt tillhör den andre maken, 4 kap. 19§ Utsökningsbalken. Det är den andre maken som har bevisbördan, dvs som ska stärka bevis att egendomen är samägd eller dennes själv. Som sagt är detta en presumtionsregel som gäller makar som sammanbor, varför detta inte bör utgöra något större problem om ni är särbor. Skulle du vilja flytta ihop med din make eller önskar du generellt undvika komplikationer, rekommenderar jag dig att upprätta ett äktenskapsförord. Där kan ni tydligt ange vad som ska utgöra enskild egendom osv, men återigen återstår som sagt huvudregeln- att varje make svarar för sina skulder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord där allt vi har och kommer att anskaffa är enskild egendom. Vi bor i en hyresrätt, har barn och min man är arbetslös. Vad händer om vi skiljer oss? Måste jag försörja honom pga han är arbetslös trots vi har äktenskapsförord?Hur länge behöver jag göra det isåfall? Tack på förhand!
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta men att allt ni köper utgör enskild egendom. Regler om bodelning finns stadgat i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad menas med enskild egendom?Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Vad händer vid skilsmässa?Det korta svaret på frågan är alltså att inget händer vid skilsmässa, den enskilda egendomen förblir orörd och undantas från bodelningen. Om ni kommit överens om att samtliga inköp som vardera make gör ska utgöra enskild egendom eller liknande som gör att ni inte äger något "gemensamt", saknas skäl att överhuvudtaget göra en bodelning eftersom det inte finns saker som ska delas lika. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet.Försörjningsplikt med meraHuvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din make, kan han få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din make av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ogiltigförklara eller jämka äktenskapsförord

2021-05-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I need to know which are the reasons an Äktenskapförord s invalid, why the court can invalidate :by threat, what kind of threat ? , economic, violence,death .because my husband threatened me that I Must signed, Otherwise we would not get married but when He told me I had already closed my business where I lived and canceled my asylum so my chances of obtaining Permanent Residence took them away. Please I need the reasons why it can be invalidated. I know what Must to have an Äktenskapförord to be valid, I already know and a lawyer can write. I need to know reasons the Court invalidat Äktenskapförord.Tack
Rebecca Nilsson |Hi, thank you for turning to Lawline with your question.From what I understand, your question is if the court could invalidate a prenuptial agreement (äktenskapsförord) due to a situation that put you in a bad spot and made you feel forced to agree to the terms. I don´t know the exact situation you are in or what was said or what the agreement contains. So, I will not focus on getting it terminated due to the contract being faulty, I will more focus on the circumstances around the signing of the contract. Remember that the court could come to a different conclusion than I, depending on other factors like your husband's testimony etcetera. So, my answer will be nothing more than a guide for you based on the information I have. Firstly, a prenuptial agreement is a binding contract between the married or soon to be married couple. For it to be valid it needs to be sent to Skatteverket for registration if, but if you signed it before 2011 it had to be sent to Tingsrätten for registration. For the registration to be completed both of you need to identify yourself. If that was done, then you can't terminate the contract due to it not being legally binding. If it is legally binding then it follows the standard contractual rule, the contact must be followed. To be able to terminate a legally binding contract you must be able to prove that your husbands' actions in itself makes the contract not binding. (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)) In your case I would focus the case on his use of your position of dependency to him and that he gained benefits from it that is not in proportion to what you gained (3 kap. 31 § Avtalslagen (AvtL)). Or that he made you sign the contract using coercion (3 kap. 29 § AvtL). But for coercion to be appliable his actions need to have been unduly, as in blackmail or similar. That means that his actions must have crossed the line of what is acceptable. SummaryAs I wrote earlier, I can´t give you a straight answer of what you can do in your situation. My guess is that you can get the prenup terminated due to your husband using your dependency to make you sign the contract. From what I understand no threats or actual force was involved in you signing the contract. But you seemed to have been in a situation you felt that you could not say no and that he knew that. But the court could also come to another conclusion depending on the information you and your husband gives. If I could give you one tip, it is to contact a lawyer who you can have a more personal contact with and that could look into your case with more information to stand on. You can come into contact with our lawyers here.I hope this helped. Good luck!Best regards

When is a prenuptial agreement invalid?

2021-05-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HiI need to know which are the reasons an Äktenskapförord s invalid ? why the court can invalidate :by threat, what kind of threat ? , economic, violence,death .because my husband threatened me that I Must signed, Otherwise we would not get married but when He told me I had already closed my business where I lived and canceled my asylum so my chances of obtaining Permanent Residence took them away. I also did not see the papers Äktenskapförord , because he put them on the day we got married and I do not understand Swedish so I was thinking I was signed papers to get married. I did not see what he wrote in it. Please I need the reasons why it can be invalidated. I know what MUST to have an Äktenskapförord to be valid, I dont want to know that information ,I already know and a lawyer can write I need to know reasons the Court invalidate Äktenskapförord. IN WICH CASES IS INVALID .?Tack så mycket
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Provisions on what you request appear from ch. 12 Section 3 of the Marriage Code (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). If a condition in a prenuptial agreement is unreasonable about the content of the preamble, the circumstances at the time of the introduction of the preamble, later circumstances, and other circumstances, it may be adjusted or left without regard to the division of property.The provision has been formulated with the general clause of the Contracts Act (avtalslagen) as a model, according to which contract terms may be adjusted or disregarded if the condition is unreasonable about the content of the contract, the circumstances at the time of the contract, later circumstances and other circumstances (section 36 of the Contracts Act, 36 § avtalslagen). As a precondition for adjustment, it is mentioned that a condition in the prenuptial agreement is unreasonable. The whole preface itself does not have to be unreasonable. On the other hand, it has been strongly emphasized in both literature and preparatory work that adjustment of prenuptial agreements should be a distinct exceptional phenomenon. A prenuptial agreement is an agreement between two parties, the basic principle that an agreement must be kept must not be undermined through diligent use of adjustment rules.The Supreme Court has tried 12 kap. 3 § äktenskapsbalken only in one case (NJA 1993 s. 583). In the case, the spouses' marriage had lasted for eleven years when they established a prenuptial agreement. According to the prenuptial agreement, all property which they then owned or subsequently acquired would be private. They had two children together. The preface was added in connection with disturbances in the marriage. This then continued and had lasted about 23 years at the time of the divorce. In the case, it was the woman who brought an action for adjustment of the prenuptial agreement, made sure that she did not get anything in connection with the divorce, unlike her husband who got a lot. The woman's action was dismissed, and the prenuptial agreement was not adjusted. According to the literature, the decision from 1993 shows that the adjustment provisions äktenskapsbalken, shall be applied restrictively and that it is not sufficient for the adjustment of the prenuptial agreement that there has been a significant skewed distribution of the spouses' property. The decisive factor is instead whether the prenuptial agreement is unreasonable, considering all the circumstances. Grounds for adjustment may exist, for example, when one of the parties has established a prenuptial agreement through aggressive behavior, surprise tactics or other abuse of the negotiating position.In your case, it can be argued that there may be grounds for adjustment. However, you should keep in mind that it is not enough that you say that your spouse threatened you; it is required that you can also prove it. The request for adjustment of the prenuptial agreement is usually only actualized when it is time to invoke the prenuptial agreement. That is, when a divorce is relevant. If you or your spouse is applying for a divorce, a division of property must be made. In the division of property, it will be important if there is a prenuptial agreement. If you consider that the prenuptial agreement is invalid and should be adjusted or disregarded, you may then go to court (if you and your spouse cannot agree). If you need help with this, one of our lawyers at Lawline law firm can be helpful. If this is interesting, you are warmly welcome to contact me by e-mail for a cost proposal and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se. Sincerely,