Hur kan äktenskapsförordet bli giltigt i flera länder?

2020-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Angående gränsöverskridande äktenskapsförord.En svensk kvinna bor i Sverige och en dansk man bor i Danmark.De ska gifta sig i Danmark. Framtida boendeort är oklart, båda kan bli boende i Sverige eller Danmark alternativt särbo i resp. land.Var ska äktenskapsförordet registreras för att det ska vara heltäckande?Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om äktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makarna gällande fördelning av deras egendom och vad som ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄB)). Enligt paragrafens tredje stycke är äktenskapsförordet giltigt när det är daterat, underskrivet av båda makar samt registrerat hos Skatteverket. Det blir då giltigt vid äktenskapets ingående eller den dag det kommit in till Skatteverket om det sker först efter äktenskapet har ingåtts. Hur registrering hos Skatteverket går till går att läsa om här. När ett äktenskapsförord har gränsöverskridande följderSverige har anslutit sig till EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden, som reglerar just makars förhållanden i en gränsöverskridande situation. Regleringen sker genom den svenska Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.Lagens 3 kap. reglerar nordiska situationer. I 3 kap. 12 § beskrivs att ett äktenskapsförord är giltigt om det vid upprättandet uppfyllde kraven för giltighet enligt antingen 1. den lag som makarna har avtalat om ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden eller 2. lagen i landet där makarna eller en av dem är medborgare. Vidare beskrivs att om svensk lag ska tillämpas (antingen för att makarna valt det eller för att makarnas hemvist är Sverige) så krävs att äktenskapsförordet är upprättat enligt reglerna i Äktenskapsbalken samt registrerat hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. För att svara på din fråga, det nordiska samarbetet innebär ett äktenskapsförordet kan bli giltigt och heltäckande för makarnas situation oavsett om de väljer att registrera det i Sverige eller Danmark. Det som krävs är att äktenskapsförordet upprättas enligt reglerna och registreras på rätt sätt. I Sverige ska det registreras hos Skatteverket och i Danmark hos domstolen (s.k tingslysning). Men som sagt, oavsett vilket land som väljs att registrera i så kommer äktenskapsförordet även vara giltigt i det andra landet.Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Är mina egendomar säkra i äktenskapet?

2019-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är nygift har barn sedan tidigare min nya make har 2 barn i förra äktenskapet.Jag äger allt lösöre samt bostaden allt enl kontrakt/testamente/gåvobrev samt mina bankkonton. Min man har nyttjande rätt så länge han lever sedan ska min barn ärva mig.Min make önskar inget arv till sina barn utan vill ha kul för pengarna så att pengarna är helt slut vid hans död.Sitter jag säkert?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är osäker på vad exakt du menar med att sitta säkert men jag kommer förklara vad som gäller angående vardera egendomar inom ett äktenskap. Regler som är aktuella för din situation finns i äktenskapsbalken, förkortat ÄktB. Som jag förstår det äger du allt som enskild egendom, vilket innebär att vid en bodelning kommer egendomen inte att räknas med som giftorättsgods och inte heller delas med din make. Enskild egendom är sådan egendom som särskilt föreskrivits ska vara enskild genom äktenskapsförord, testamente, gåva, arv m.fl. (7 kap. 2§ ÄktB). Den enskilda egendomen får du fritt förfoga över enligt huvudregeln att vardera make råder över sina egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3§ ÄktB). En bostad som båda lever i tillsammans räknas som gemensam bostad samt gemensamma möbler, hushållsmaskiner m.m räknas som gemensamt bohag, och detta oavsett om det är samägt eller enskild egendom (7 kap. 4§ ÄktB). Har ni gemensamt bostad och bohag får den ena maken inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt göra sig av med egendomen utan den andra makens samtycke (7 kap. 5§ ÄktB). Alltså behöver din make ditt samtycke för att eventuellt göra sig av med era gemensamt använda saker i hemmet. Undantaget från samtyckesregeln finns i andra stycket, och gäller för gemensam bostad som är enskild egendom till ena maken, på grund av gåva, testamente eller arv. Är bostaden din enskilda egendom med anledning av någon av de grunderna så krävs inte samtycke från din make, då undantaget hänger samman med tidigare nämnda huvudregel och du får fritt råda över bostaden. Som sammanfattande svar till dig, vill jag säga att om du äger det mesta av era egendomar så innebär det att det också är du som har rätt att råda över dessa. Din make kan inte heller göra sig av med dessa utan ditt samtycke. Detta är under förutsättning att din egendom särskilt har föreskrivits som till dig enskild egendom. Om du går bort före din make, kommer allt som inte är enskild egendom att delas varav han får hälften dvs sin del av bodelningen och dina barn kommer ärva din del plus dina egendomar som är enskild egendom (3 kap. 1§ ärvdabalken och 2 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss. Med vänliga hälsningar!

Gäller vårt svenska äktenskapsförord om vi flyttar utomlands?

2020-01-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag har ett äktenskapsförord registrerat i Sverige då vi gifte oss där. Jag och min man har nu flyttat till Schweiz. Gäller det svenska äktenskapsförordet även här. Om inte - hur och vart registrerar jag det och vad kostar det? Behöver det översättas till Engelska eller tyska? Tacksam för svar.Tack på förhand!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring den internationella aspekten av förhållandet mellan makar finns i Lagen om internationella frågor gällande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (förkortas LIMF). Gäller ett svenskt äktenskapsförord även om vi flyttar utomlands?I 5 § 3 st LIMF står att ett äktenskapsförord inte förlorar sin verkan om makarna flyttar utomlands. Detta är under förutsättning att äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket och båda makar hade hemvist i Sverige när det upprättades. Som svar på din fråga, ert äktenskapsförord är giltigt även i Schweiz om det är upprättat på giltigt sätt här i Sverige. Om så behöver ni inte registrera det där eller vidta andra åtgärder. Jag hoppas att detta gav svar på fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,