Är egendom som ersatt enskild egendom också enskild?

2020-12-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru är gifta och har ett äktenskapsförord registrerat 1996, där det står: "Undertecknade X och Y, som avser att ingå äktenskap med varandra, överenskommer härmed att all den egendom, som någon av oss nu äger eller senare kommer att förvärva på vad sätt det vara må, samt all den avkastning av sådan egendom, skall vara respektive enskilda egendom, i vilken den andre maken inte äger giftorätt."Min egendom består av den fastighet vi bor i tillsammans idag och som förvärvades av mig innan vi kände varandra, dvs hon flyttade in till mig en tid innan giftermålet ägde rum 1996.Nu står vi i begrepp att avyttra denna fastighet samt att med den vinst som uppstår, förvärva en ny fastighet att bo i tillsammans.Fråga: Vad händer med ägandeförhållandet genom denna transaktion, med hänsyn taget till äktenskapsförorden, dvs. fortsätter den nya fastigheten samt eventuell reavinstbelopp att vara min enskilda egendom i fortsättningen genom ingånget äktenskapsförord, eller måste vi upprätta ett nytt förord för att den nya fastigheten fortfarande ska gälla som min enskilda egendom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendomEgendom kan bli enskild istället för att vara giftorättsgods genom till exempel ett äktenskapsförord mellan makarna (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Det är också möjligt för makarna att upprätta ett nytt äktenskapsförord för att göra egendomen till giftorättsgods igen.För sådan egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe, till exempel pengar från försäljning av enskild egendom, är huvudregeln att det också är enskild egendom (7 kap. 2 § 6p ÄktB). Detta gäller så läge inte något annat framgår av den rättshandling, till exempel äktenskapsförordet, som gjorde egendomen enskild från början.SlutsatsDetta innebär att om du säljer din enskilda egendom för att köpa något nytt för pengarna kommer även detta vara enskild egendom, så länge ni inte i äktenskapsförordet avtalat att något annat ska gälla. Det kan bli lite rörigare om den nya egendomen inte endast finansieras med egendom som är enskild utan även med egendom som är giftorättsgods. Detta har tagits upp i ett par rättsfall i Högsta domstolen, till exempel NJA 1978 s. 526 och NJA 1995 s. 577 (om du är intresserad av att läsa lite mer om detta). Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Om min make dör, vad händer med hens skulder?

2019-12-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om min make dör och har skuld till Kronofogden kan jag skydda mina egna konton där jag sparat lite till pensionen. Vi är gifta och har ett gemensamt barn. Vi bor i hyresrätt jag vill bo kvar i orubbat bo. Vad måste vi göra?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Vad händer om en make dör?Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, oavsett vem av makarna som äger egendomen (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär till exempel att en makes konton är giftorättsgods, så länge de inte är enskild egendom. Hur går en bodelning till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika. Det finns en möjlighet för en efterlevande make att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta är alltså ett sätt för den efterlevande maken att undvika likadelning. Då kommer den avlidne makens egendom användas för att täcka dennes skulder, och den efterlevande maken får behålla sin egendom. Vad händer efter bodelningen?Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är dennes och kan inte användas för att utmäta den avlidne makens skulder. Det som tillfaller dödsboet kommer användas för att täcka skulderna. Om den avlidne maken har skulder som överstiger dennes del i boet kommer den efterlevande maken inte bli ansvarig för skulderna. Om skulderna överstiger dödsboets tillgångar kommer skulderna avskrivas. Om den avlidnes tillgångar överstiger skulderna kommer resterande gå till den avlidnes arvingar. Eftersom din fråga inte gäller ett arv kommer jag inte gå in på hur det ska fördelas. Om du undrar något om det är du välkommen att ställa en ny fråga. SlutsatsDu kommer alltså aldrig att bli ansvarig för din makes skulder. Däremot skulle du kunna bli tvungen att dela med dig av ditt giftorättsgods vid en bodelning, om du inte begär att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods. Detta innebär ju dock att det din make äger kommer tillfalla hens dödsbo och därmed gå till att täcka hens skulder. Det är också möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord för att bestämma att viss egendom ska vara din enskilda. Detta skulle ju betyda att det ska hållas utanför en bodelning och inte tillfalla din make eller hens dödsbo. Som jag skrivit ovan ska allt som inte är enskild egendom ingå i en bodelning. Det bästa sättet att skydda sin egendom är alltså att skriva ett äktenskapsförord. Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan makar skriva äktenskapsförord för att göra andelar i företag till enskild egendom?

2019-10-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva ett äktenskapsförord under bestående äktenskap och göra sin andel i ett handelsbolag resp aktiebolag till enskild egendom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket makar, eller blivande makar, kan avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gör man eftersom enskild egendom ska hållas utanför en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det är upp till makarna att i äktenskapsförordet själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)Huvudregeln är att villkor i äktenskapsförord ska accepteras. Det finns dock en möjlighet att jämka villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). För att jämkning ska komma i fråga ska man göra en helhetsbedömning av situationen. Denna möjlighet till jämkning tillämpas dock restriktivt. Det kan ske till exempel om den ena maken tvingats att skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja.Svaret på din fråga är alltså ja, man kan skriva ett äktenskapsförord där man skriver att ens del i ett företag till enskild egendom. Ni bör dock komma ihåg att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, och såldes ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 2 § andra stycket). Om detta inte är vad ni önskar kan ni i äktenskapsförordet skriva att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni på https://lawline.avtalsrobot.se/.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är ett äktenskapsförord ogiltigt om det inte registrerats hos Skatteverket?

2019-12-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min sambo är stämd av sin X angående deras skilsmässan. De skrev ett äktenskapsförord senast daterad 2016. Denna är undertecknad av dem samt att de har två stycken vittnen med underskrifter. Dock så skickade de aldrig in detta till Skatteverket. Ett liknande avtal skrevs när de separerade 2018 augusti. X hävdar att de ska ogiltighets förklaras. Vad gäller?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det räcker alltså inte att ett äktenskapsförord är undertecknat av makarna och bevittnat. Om det inte registrerats hos Skatteverket är det inte giltigt. Det finns inget som säger att makarna måste lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket tillsammans. Utan det bör räcka med att den ena maken gör det. Dock måste äktenskapsförordet vara registrerat vid den kritiska tidpunkten. Detta eftersom man då "låser" makarnas egendomsförhållanden, och det är denna tidpunkt man utgår ifrån vid bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska tidpunkten är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär alltså att ett äktenskapsförord mellan din sambo och hens make inte är giltigt om det inte registrerats hos Skatteverket och talan om äktenskapsskillnad har väckts. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?

2019-12-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad innebär giftorättsgodsVid en bodelning ska makarna dela lika på allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All makarnas egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord. Egendom kan också bli enskild om den ena maken ärvt egendom eller fått den i gåva, och det finns förordnande om enskild egendom i testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Vem av makarna som äger viss egendom spelar ingen roll, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen och därmed delas på. Giftorättsgods är således inget som påverkar ägandet under äktenskapet. Giftorätt är en familjerättslig klassificering av egendom och innebär ett latent anspråk på hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods vid en framtida bodelning. Detsamma gäller enskild egendom. Huruvida något är enskild egendom beror inte på vem som äger det, utan det beror på till exempel ett äktenskapsförord. Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?Svaret på denna fråga är alltså ja, eftersom giftorättsgods och enskild egendom inte påverkar ägandet. Om två makar äger ett hus tillsammans kan makarna välja att det ska vara den ena makens enskilda egendom, genom äktenskapsförord. Om så är fallet kommer huset hållas utanför en framtida bodelning. Att huset hålls utanför bodelningen påverkar inte ägandet, vilket innebär att makarna även efter skilsmässan och bodelningen kommer vara samägare till huset. Det korta svaret på din fråga är alltså ja, ett hus som båda makarna äger kan vara den ena makens enskilda egendom. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ett äktenskapsförord påverka vad som händer med min egendom om jag går bort?

2019-07-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift med en utländsk kvinna. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag har ett barn sedan tidigare och hon har inga barn.Min fråga är om äktenskapsförordet påverkar något om jag går bort?Jag vill att min fru ska dela allt med mitt barn om Jag dör.Behöver jag ändra i äktenskapsförordet eller fungera detta ändå?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med ett äktenskapsförord då ena maken går bort?Ett äktenskapsförord påverkar egendomen som finns i ett äktenskap. Genom ett äktenskapsförord kan man göra om giftorättsgods till enskild egendom och tvärt om (7 kap. 3 § ÄktB). Detta är viktigt vid en bodelning, eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i en bodelning, och enskild egendom hålls utanför (10 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskapsförord kan man inte bestämma vad som ska hända med sin egendom när man går bort. För att kunna bestämma det krävs ett testamente. Om du skulle gå bort skulle en bodelning göras mellan din fru och ditt dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Ert äktenskapsförord skulle påverka som så att det som är enskild egendom kommer hållas utanför bodelningen. Det din fru får genom bodelningen kommer hon få behålla tillsammans med det som är hennes enskilda egendom. Din del i bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Hur ska ett arv fördelas om det finns särkullbarn?Ditt barn är ett s.k. särkullbarn, eftersom det inte är din frus barn. Om en person som är gift går bort är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva allt (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ett undantag till denna regel som gäller när det finns särkullbarn. Särkullbarn till den avlidne har alltid rätt att få ut sitt arv, och går därmed före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Enda gången då särkullbarn inte har rätt att få ut sitt arv är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Då får särkullbarnen s.k. efterarvsrätt, och har rätt att få ut resten av sitt arv efter sin förälder då den efterlevande maken dör.I ditt fall innebär detta att om du går bort kommer ditt barn ärva allt efter dig, så länge din fru efter bodelningen fått ut minst fyra prisbasbelopp. Ert äktenskapsförord förändrar inte detta eftersom äktenskapsförordet enbart påverkar bodelningen. Om du vill att ditt barn och din fru ska dela på ditt arv måste du skriva ett testamente. Regler om hur du upprättar ett testamente och vilka krav som måste vara uppfyllda finns i 10 kap. ärvdabalken. Det ska bl.a. vara skriftligt och bevittnat. Det är viktigt att ett testamente är korrekt för att det inte ska leda till några bekymmer. Om du känner att du behöver hjälp med detta av någon som är expert på området är du välkommen att boka tid hos någon av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,