Har jag rätt till hälften av gåvan som min make fick?

2021-08-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man har fått pengar, alltså i gåva, av sina far genom arv från min svärfars farbror. Har jag rätt till hälften av pengarna, då vi är gifta?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga framgår i äktenskapsbalken (ÄB).Jag har uppfattat det som att din make har erhållit en gåva från hans fader, som erhållit egendomen genom ett arv från dennes bortgångna broder. Men oavsett om det är en gåva eller arv som din make har erhållit så gäller samma slutsats. Denna slutsats kommer jag förklara nedan.Har du rätt till hälften av pengarna?Enligt 1 kap. 3 § ÄB så råder vardera maken över sin egendom (och därmed tillgångar såsom pengar). Omständigheten att det är just din make som ärver/mottar pengar som gåva medför alltså inte att du får rätt till hälften av denna egendom.SlutsatsDetta innebär alltså att du inte har någon rätt till pengarna. Du kan givetvis fortfarande fråga din make om han kan tänka sig dela pengarna med dig, men han har ingen skyldighet att göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Samäganderätt av bostad

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar hur det fungerar. Då min man och jag hyrde en bostad som sen blev så vi fick köpa den. Där fanns en överlåtelseavtal som enbart han står som ägare på när man köper av en förening. Hur fungerar det då? Jag står med på lånet men tydligen inte som ägare? Vi har även skrivit äktenskapsförord där allt mitt är mitt och allt hans är hans. Så han äger lägenheten helt själv då? Om vi skulle skiljas så får jag inte något?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först klargöra hur jag tolkat din fråga. Det framstår som att ni under äktenskapet har köpt en bostad tillsammans varav enbart din make står på överlåtelseavtalet. Ni har även ett äktenskapsförord som fortfarande gäller.Svaren på dina frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vem äger lägenheten?Vid bestämmande av vem som äger lös egendom (ex. en bostad) så är utgångspunkten att det är personen som ingått som medpart i köpet som är ägaren. I detta fall är det din make som har skrivit under överlåtelseavtalet som presumeras vara ägaren.Däremot så finns det vissa undantag till detta. Det kan nämligen vara så att samäganderätt föreligger, det vill säga att bostaden ägs delvis av dig samt din make. Principen kallas för dold samäganderätt och har utvecklats i domstolsavgöranden och är således inte kodifierad, men är fortfarande juridiskt giltig. Denna princip gäller fastän bostaden är din makes enskilda egendom.För att dold samäganderätt ska anses föreligga så måste tre olika krav vara uppfyllda.Det första kravet som måste uppfyllas är att en av makarna har köpt bostaden i eget namn men att själva syftet med bostadsköpet var att den skulle brukas av båda makarna. Det andra kravet är att den make som inte står på kontraktet (Du) ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet. Det tredje kravet är att båda parterna ska ha avsett att äganderätten för bostaden skulle vara gemensam.Utifrån informationen du har lämnat så framstår det som att ni bodde tillsammans innan ni köpte bostaden. Du står på lånet för lägenheten och därmed så har du lämnat ett ekonomiskt tillskott för inköpet av bostaden. Att ni i efterhand har flyttat in i bostaden och bott tillsammans talar för att ni har avsett att bruka bostaden gemensamt.Från det lilla jag vet så talar dessa omständigheter för att principen om dold samäganderätt är uppfylld i ditt fall. Ifall dold samäganderätt anses föreligga kommer det presumeras att du och din make äger hälften vardera av bostaden.Vad händer vid en skilsmässa?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Enligt uppgifterna du har gett mig så har alla dina respektive din makes egendom omvandlats till enskild egendom genom äktenskapsförordet. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Eftersom en bodelning enbart sker ifall det finns giftorättsgods att dela upp så kommer en bodelning inte att ska ske i ditt fall. Däremot så kan du ha rätt till hälften av pengarna vid en försäljning av bostaden förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda i ert fall.SammanfattningMin slutsats är alltså att äganderätten tillfaller din make såvida du inte skulle uppfylla kraven för principen om dold samäganderätt. I och med att det är osäkert ifall kraven för dold samäganderätt skulle uppfyllas i ert fall så skulle jag rekommendera dig att bli delägare av bostaden. På detta sätt så är din äganderätt av bostaden nedskriven. Detta skulle fastställa din rätt till din andel av bostaden och därmed dess värde.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Betalningsansvar för exmakes lån

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min x man har ett lån skrivet på sig på 600000.Kan han kräva att jag ska betala när inte mitt namn står någonstans? Vi har inte gjort något avtal heller. Han har även lagt om lånen så att dom är tagna efter våran skilsmässa. Känns som att han försöker lura mig på en alldeles för stor månadskostnad. Vill ju gärna veta vad lånen har gått till för så högt va inte lånen när vi var gifta.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för lån som din exmake har tecknat. Jag har även förstått det som att dessa lån är upptagna efter eran skilsmässa.Svaret på din fråga är reglerad inuti Äktenskapsbalken (ÄktB).Kan du bli ansvarig för din exmakes lån?Mot bakgrund av att ditt namn inte återfinns på lånen som din exmake har tecknat så är du inte ansvarig för att återbetala dessa.Även i det fallet din exmake hade tecknat dessa lån under erat äktenskap så skulle du inte ansvara för dessa skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.Kan en makes skuld påverka den andra maken?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Vid en bodelning så kommer den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens giftorättsgods. Skulderna kan inte heller förflyttas från den skuldsatta maken till den andra maken.Sammanfattningsvis så ansvarar du inte för eventuella skulder som din make hade under erat äktenskap såsom lån han har valt att teckna efter skilsmässan. Ifall din exmake upptog lån under erat äktenskap så skulle detta eventuellt ha påverkat din utdelning av giftorättsgods vid en bodelning. Men eftersom han har tecknat lånen efter eran skilsmässa så bör detta inte ha påverkat din utdelning.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,