Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?

2021-10-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om du får behålla dina aktier och bankmedel vid en skilsmässa.För att besvara din fråga får ledning sökas i äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en skilsmässa ska en bodelning ske. (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är den egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Avgörande blir alltså om ditt aktieinnehav samt bankmedel utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Utgör det enskild egendom får du behålla det vid en skilsmässa, annars ska det ingå i bodelningen.Det föreligger dock viss problematik med att göra just bankmedel och aktieinnehav till enskild egendom.Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennas enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 3 §). Här finns det ett krav på klarhet och individualisering gällande egendomen som enligt äktenskapsförordet ska utgöra enskild egendom. Ett typexempel som strider mot det kravet är exempelvis just att en makes tillgodohavande på ett bankkonto (över vilket maken själv bestämmer) ska utgöra enskild egendom.För att göra pengar eller t.ex. aktieinnehav till enskild egendom krävs det att man preciserar exempelvis vilket aktiekonto som avses eller vilket bankkonto det gäller. Gällande pengarna på ett bankkonto krävs det även att de behåller sin identitet och inte sammanblandas med andra pengar under äktenskapet, exempelvis genom att använda kontot regelbundet för köp eller liknande. Det krävs även för aktier att man anger att eventuell avkastning även ska utgöra enskild egendom för att inte avkastningen ska utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § st. 2 ÄktB).SammanfattningsvisFör att du ska få behålla bankmedel och aktier vid en skilsmässa krävs det att det utgör enskild egendom. I annat fall ingår det i bodelningen och ska delas er emellan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv

2021-10-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Farsarvet.Min Far avled på 80 talet, Han va gift då med en annan kvinna än min mor.Då fick vi inte ut något av Farsarvet, för att hon satt i orubbat bo.Vi är 3 barn.Med sin Nya fru hade min Far 1 barn. Den nya frun hade 2 egna barn sen tidigare.NU är den kvinnan över 90 år och börjar bli senil, men innan dess skrivit Testament att hennes egna barn då ska få ärva hennes lägenhet. Och är ute till försäljning nu innan hon avlidit.Kan hon/Syskonen göra så?Vår del från farsarvet ?Om man nu säljer lägenhet x antal miljoner. Har vi ingen rätt till den? Kan man testamentera bort farsarvet eftersom hon då satt i orubbat bo.
Daniel Högman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga antar jag att du undrar i vilken mån ditt arv efter din far kan påverkas av hans efterlevande hustrus beslut.Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB) och i viss mån Äktenskapsbalken (ÄktB).Dödsfall i äktenskap och makes "arvsrätt"När två personer är gifta och den ena dör sker en äktenskapsskillnad eftersom äktenskapet har upplösts genom dödsfallet, se 1 kap. 5 § ÄktB. När detta sker ska också en bodelning ske, se 9 kap. 1 § ÄktB och 9 kap. 2 § ÄktB.Vid denna bodelning har din fars efterlevande maka fått företräde till arvet efter din far före dig, vilket gör att du har rätt till så kallat efterarv eftersom du är din fars bröstarvinge, se 2 kap. 1 § ÄB. Det ska påpekas att din fars fru inte ärver något från din far i egentlig mening utan erhåller "sin del" genom bodelning.Vid bodelningen med din far vid hans död fick hon behålla hela det gemensamma boets behållning i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Detta gör att arvet efter din far ska fördelas efter att hans fru går bort. En enkel uppställning kan förklara det bättre. Siffrorna är enbart exempel för att illustrera. Din far (A) avlider med tillgångar på 500'. Gift med sin fru (B) som har 300'.Bodelningen ser ut som följande: 500+300/2= 400'Vid en bodelning ska boet delas lika, se 11 kap. 3 § ÄktB. Eftersom jag inte har några uppgifter om eventuella tillgångar eller liknande kan jag inte i detalj redogöra för de regler som tillämpas här rörande enskild egendom, skulder, och liknande.B får 400' i bodelningen och A:s dödsbo 400'. De 100' som B får i bodelning är med full äganderätt. B har alltså från början 300´och ska få 100´av A för att få hälften av boet. De 400' som B nu har efter bodelningen äger B med full äganderätt. Detta innebär att det inte har varit föremål för något arv i egentlig mening utan att det har kommit från en ren bodelning.Den egendom som kommer från bodelningen har B med full äganderätt, vilket innebär att B är fri att göra som hen vill med detta.Ditt arv efter din far är skyddat av lagDen halvan som i bodelningen tillfaller A är det som utgör arvet efter honom. Detta tillfaller också B i det här fallet, fast med full förfoganderätt. Detta innebär att 400' av B:s totala 800' är från A med full förfoganderätt, se 3 kap. 2 § ÄB. Vad fri förfoganderätt innebär är att B får förfoga över egendomen under sin livstid, men inte "skada" ditt arv genom att till exempel i ett nytt äktenskap äktenskapsförorda om egendomen från din far, eller själv testamentera bort den till någon annan. Skulle detta ske har du rätt till ersättning från B:s dödsbo i efterhand, enligt 3 kap 3 § ÄB. För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ÄB måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel, se NJA 2013 s. 736. Detta innebär att mindre minskningar i efterarvet inte kan ersättas med stöd av 3 kap. 3 § ÄB. Utan att veta något om egendomsförhållandena i ditt specifika fall går det inte att svara på om vederlag kan bli aktuellt men normalt sett utgör en borttestamenterad lägenhet en väsentlig minskning av arvet.Vid B:s frånfälle har A:s arvingar rätt till 50% av B:s kvarlåtenskap i arv från A.När din fars fru sedan går bort innebär det för det första att det som kom från din far i bodelningen ska delas mellan hans arvtagare. Detta kallas efterarv. Rätten till efterarv innebär en rätt till en s.k. ideell andel av efterlevande makes totala behållning, men däremot INTE rätten till specifik egendom som till exempel en bil eller som i ditt fall en lägenhet, se NJA 1995 s. 303. Detta innebär att den specifika lägenheten inte är skyddad som efterarv, men likväl är värdet på din fars arv "skyddat" på så sätt att det inte kan reduceras utan att det ska ersättas enligt 3 kap. 3 § ÄB.SlutsatsDitt arv efter din far är skyddad, sett till sitt värde, men inte till sitt slag. Detta innebär att eventuella åtgärder som reducerar arvet efter din far innebär att du har rätt till ersättning från dödsboet efter din fars fru förutsatt att värdet på ditt arv har minskat med minst en fjärdedel.Hoppas du fick svar på din fråga!

Beräkning av bostadens värde vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Fråga angående övertagande och utköp av villa vid skilsmässa.Villan värderad till knappt 7 miljoner. De äger även en lägenhet värd ca 2400000.När villan värderas ska inte hänsyn tagas till reavinstbeskattningen och mäklararvode? Lån finns på båda bostäderna. Min som vill köpa ut sin exfru från villan, med hur mycket om hon övertar nyinköpt lägenhet?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att de inte har ett äktenskapsförord eller liknande.Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden din son eller hans fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.I ditt fall så kommer din sons fru ta över lägenheten. För att komma fram till hur mycket din son måste köpa ut sin fru för så får man räkna fram lägenhetens och husets värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga husets och lägenhetens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på huset och lägenheten ska läggas samman och delas lika. Därefter ska från hans frus andel göras avdrag för lägenhetens värde (det vill säga lägenhetens marknadsvärde minus den latenta skatten, mäklarkostnader och det som är kvar på lånet). Det beloppet de får fram utgör beloppet din son ska köpa ut sin fru för. Behöver din son hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kan bostaden tvångssäljas vid skilsmässa?

2021-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min fru och jag ligger i skilsmässa och kommer att genomföra en bodelning.Våra barn är vuxna och har flyttat ut sedan länge.Vi äger gemensamt 50/50 en bostadsrätt som skall ingå i bodelningen.Jag vill överta bostaden och har fått ok från banken att överta hennes del av lånen på bostadsrätten.Jag har kontaktat 3 st mäklare för att få en bedömning av marknadsvärdet på bostadsrätten inför bodelningen.Nu har jag fått indikationer på att min fd fru avser att driva frågan om vår bostad till en tvångsförsäljning trots att jag är beredd att lösa ut henne till det marknadsmässiga värdet. Hon vill inte ha bostaden.Kan hon göra det? Vad har jag för möjligheter att stoppa en tvångsförsäljning?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du har rätt att överta bostadsrätten eller om din fru kan få igenom en tvångsförsäljning. Svaret på din fråga hittar vi i samäganderättslagen (SamägL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Tillämplig lagstiftningDu och din fru äger hälften var och då är det vanligtvis samäganderättslagen som ska tillämpas (1 § SamägL). Du och din fru är dock gifta ska äktenskapsbalken tillämpas först och främst. Den som bäst behöver bostadenVarje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott vid bodelningen (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom att detta är den gemensamma bostaden finns det dock en regel som säger att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Du skriver att era barn har flyttat hemifrån och nämner inget annat som skulle göra att du bäst behöver bostaden. Förutsatt att det inte finns någon omständighet som innebär att du bäst behöver bostaden får ni halva var i bodelningen och samäganderättslagen är istället tillämplig. TvångsförsäljningVid samägande kan en ägare av en andel ansöka om tvångsförsäljning på offentlig auktion. Ansökan görs då hos Tingsrätten och bara om det finns synnerliga skäl kan övriga delägare förhindra försäljningen (6 § SamägL). "Synnerliga skäl" är mycket svårt att uppnå och det är sällan man får anstånd med försäljningen. Vid en sådan offentlig auktion får vem som helst lägga bud på egendomen och om samtliga delägare är överens om ett bud står det fast men är inte alla överens går egendomen till högstbjudande (12 § SamägL). Vid en sådan tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mer än den värderats till men också för mindre.Om ni samäger bostadsrätten efter bodelningen har din fru rätt att ansöka om tvångsförsäljning hos Tingsrätten. Du kan hävda synnerliga skäl men då man mycket sällan får anstånd med försäljningen är det inte troligt att det spelar någon roll. Vad du kan göraDu borde i första hand försöka komma överens med din fru. Ett argument du kan använda är att vid en tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mindre än den är värderad till. Skulle ni ändå inte kommer överens kan du vid tvångsförsäljningen lägga bud på bostadsrätten och köpa den.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?

2021-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man gifte oss 1997 vi har sex barn tillsammans . Vi bor i ett hus, som min man köpte innan vi gifte oss. Det finns inget äktenskapsförord. Därimot har vi gemensamt lånat pengar till att renovera huset. Där har jag hälften av lånet men ingen del i huset. Om vi skiljer oss kommer jag få rätt till hälften av husets värde efter att vårt gemensamma lån betalats tillbaka ? Under åren som gått har min man betalt amorteringar och räntor på huset och jag har betalt löpande kostnader som mat, bensin, telefoner och abonnemang, kläder och allt som barnen behövt. // Tack på förhand !
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du har rätt till värdet av halva huset. Nedan kommer en förklaring.GiftorättsgodsDu skriver i ditt brev att ni inte har något äktenskapsförord. Då räknas era tillgångar som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att allt ni äger ska läggas samman vid en bodelning, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller även era skulder och banktillgångar, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.HusetHuset som ni bor i är er gemensamma bostad. Det spelar ingen roll vem av er som har köpt huset, eller om ni köpt det tillsammans, se 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Det innebär att huset ska ingå i bodelningen eftersom ni inte har något äktenskapsförord som säger att det utgör enskild egendom.BodelningEftersom ni äger ett hus måste ni upprätta en skriftlig bodelning. Ni behöver dock inte registrera avtalet hos Skatteverket, det är frivilligt. När ni gör bodelningen ska ni ta upp era tillgångar till det värde som gäller vid det datum ni ansökte om äktenskapsskillnad, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken.En bodelning går ut på att ni gör en bouppteckning på alla era tillgångar inklusive skulder, aktier, bohag. Efter ni gjort avdrag för skulder, delas era tillgångar i två lika andelar, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Efter det gör ni en lottläggning. Det innebär att ni ska dela på tillgångarna praktiskt. Exempelvis om din man vill ha huset, måste du få giftorättsgods eller ersättning för halva värdet av det. I praktiken brukar en av makarna ta över huset med tillhörande lån. Sedan delas den värderade vinsten, med avdrag för vinstskatt och mäklarutgifter i två.Om ni inte kan komma överens om vem som ska få huset, görs en skälighetsbedömning. Den som har mest behov av huset ska få det på sin lott. Exempelvis den som har vårdnaden om barnen. Många gånger blir det svårt för någon av makarna att ensam ta över lånen. Då kan ni naturligtvis sälja huset.JämkningI vissa fall Finns det möjlighet att jämka en bodelning. Med det menas att om förhållandet ekonomisk är oskäligt eller om äktenskapet varat en kort tid, typiskt sett kortare än fem år, se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. En jämkning är inte aktuell i ert fall eftersom ni har varit gifta i flera år, eller inte har ett skevdelat äktenskapsförord.SammanfattningOm inget äktenskapsförord finns, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods. Eftersom ni har ett hus måste ni upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Alla era tillgångar ska läggas samman och delas i två lika delar. Delarna ska sedan lottläggas, alltså ni bestämmer vem som ska ha vad. Allt kan ni göra själva om ni kommer överens. Vill ni ha hjälp med att skriva ett bodelningsavtal, eller med en bodelningsförrättare som hjälper er att dela upp era tillgångar, är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skiljas och tanken är att jag ska bo kvar i huset och ta över lånet. Jag undrar hur det fungerar att köpa ut någon. Vi köpte huset för 1 650 000 och har idag en skuld på ca 1 300 000. Jag skulle gissa på att vår bostad är värd det vi köpte den för, alltså 1 650 000 då den redan var sliten när vi köpte den och vi har inte renoverat något. Hur mycket kommer jag då att behöva betala till min man?Mvh Maria
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen.Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din man ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken och sambolagen makarnas eller sambornas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.I ditt fall för att komma fram till hur mycket du måste köpa ut din man för så får man räkna fram bostadens värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga bostadens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på bostaden ska läggas samman och delas lika. Behöver du hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Hälftendelas min hustrus pengar vid en skilsmässa?

2021-10-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur fördelas tillgångarna som gifta vid skilsmässaMin uppfattning är att allt vi äger blir våra gemensamma tillgångar, utom eventuellt sådant som kan styrkas som personlig egendom, och delas lika vid en eventuell skilsmässa. Anledningen till frågan är att när vi träffades så hade vi ungefär lika mycket i tillgångar men för att få upp volymen tillgångar på bankkontot (aktier och fonder) för att erhålla bättre boränta så har vi sparat på hustruns konto gemensamt varje månad. Så nu tio år senare så är tillgångarna på hustruns konto 30 gånger större än på mitt konto. Jag behöver veta att om vi skulle hamna i skilsmässa äger jag då 50% av våra tillgångar (gäller i princip bara bankkonton) eller tilldelas man det man har på eget konto, för i så fall så äger jag i princip ingenting av det som vi egentligen äger tillsamman.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB).Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa), dvs. när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.Om du och din hustru skulle gå isär har du således rätt att använda så mycket av ditt giftorättsgods som krävs för att kunna reglera eventuella skulder. Övrig egendom som är giftorättsgods ska som sagt läggas samman med din hustrus giftorättsgods för att sedan hälftendelas. Du nämner inget äktenskapsförord i din ärendebeskrivning varför jag utgår ifrån att något sådant inte finns. Pengarna på din hustrus konto blir därför att betrakta som giftorättsgods och ska därmed räknas med vid en bodelning. Du har med andra ord fog för din uppfattning. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Behöver jag betala skatt om min exmake köper ut mig ur fastigheten i samband med skilsmässa?

2021-09-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Måste jag betala ytterligare skatt på den summan som jag får när min ex man köper ut mig för i samband med skilsmässa.Vi har upprättat ett bodelningsavtal som säger hur mycket summan är. Där har vi redan räknat bort latent skatt på en ev försäljningssumma.
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din exman kommer köpa ur dig ur fastigheten och behålla den själv. Jag förstår det därmed som om fastigheten inte ska säljas inför skilsmässan.Om fastigheten inte säljs beskattas inte en eventuell vinstEftersom ni inte säljer någon fastighet kommer du därmed inte behöva betala någon skatt på de pengarna som du får av din exman då han köper ut dig ur fastigheten. Den vinstskatt som betalas vid försäljning av fastighet om 22 % blir alltså först aktuell när fastigheten faktiskt säljs. Du behöver alltså inte skatta på pengarna som du får från din exmake i och med att det handlar om att du blir utköpt och inte om någon fastighetsförsäljning.Precis som du har skrivit i din fråga så brukar man vid upprättandet av bodelningsavtalet skriva in marknadsvärdet dvs. den summa som fastigheten troligtvis är värd om den läggs ut till försäljning. En fiktiv skatt dras också av för att sedan dela värdet på två och på så sätt få fram hur mycket som du ska få av din exman för att bli utköpt ur fastigheten.Denna latenta skatt är alltså den enda skatt du behöver betala och som sagt så har den dragits av från den eventuella försäljningssumman på fastigheten i ert bodelningsavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,