Kan jag ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att jag gift mig i Danmark?

2021-04-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man har gift sig. I Danmark och bor i Sverige och maken bor fortfarande i Danmark kan man då göra äktenskapsskillnad från Sverige eller måste man åka till Danmark för att Skilja sig
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att du gifte dig i Danmark. Detta aktualiserar internationella privaträttsliga regler.Erkännande av äktenskapDet finns inga uttryckliga EU-regler för ingående och erkännande av äktenskap som sådan. Det finns däremot regler om erkännande av äktenskapsskillnad i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. I 1 kap 7 § IÄL stadgas att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige om den är giltigt i den stat där det ingicks. Jag utgår från att ni har gift er på ett lagligt sätt i Danmark och uppfyller därmed kravet på formell giltighet. Den materiella giltigheten finns i 1 kap 8a § IÄL och reglerar situationer då äktenskapshinder föreligger, ex. när ena parten var under 18 vid äktenskapets ingående. Inget tyder på att omständigheterna i ert äktenskap är sådana. Jag utgår således på detta krav även är uppfylld.DomstolsbehörighetVanligtvis finns det EU-regler som bestämmer vilken lagstiftning som gäller och vilken domstol som är ansvarig när två eller flera EU-länder är berörda, t.ex. då makarna bor i olika länder eller har skilda medborgarskap. Hursomhelst, gäller inte EU:s regler om behörig domstol och erkännande i Danmark. Det som gäller är istället att svenska lag ska tillämpas. Vilket innebär att äktenskapsmålet får tas upp av svensk domstol enligt 3 kap 2 § IÄL om(1) båda makarna är svenska medborgare,(2) käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,(3) käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,(4) svaranden har hemvist här i riket,(5) saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller(6) det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist.Av 7 kap 2 § IÄL framgår vad hemvist enligt lagen avser. Det framhålls att den som är bosatt i en viss stat anses ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.Av omständigheterna i målet framgår att du bor i Sverige, medan din make bor i Danmark. Det framgår inte vilket medborgarskap båda besitter, så jag kan inte uttala mig om exakt vilken punkt du kan ansöka om skilsmässa med. Är du, käranden, svensk medborgare och har hemvist i Sverige kan du ansöka enligt punkt två. Är du inte svensk medborgare, men har bott här i minst ett år kan du ansöka med punkt ett osv.LagvalÄr svensk domstol behörig kan talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag i den mån båda makarna inte är utländska medborgare och ingen av dem av hemvist i Sverige sedan minst ett år. D.v.s. att svensk lag ska tillämpas på äktenskapsskillnaden enligt 3 kap 4 § IÄL om någon av er uppfyller punkterna ovan. Den svenska lagen som då ska tillämpas i detta fall är äktenskapsbalken.Var kan man vända sig?För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Om det bara är du som vill skilja dig kan du upprätta en stämningsansökan. Vill du ha mer juridisk hjälp angående ansökan, kan du exempelvis ta hjälp av en jurist. Du kan t.o.m. boka en tid på lawline för extra hjälp.Jag hoppas att detta var till hjälp!Vänligen,

Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)

2021-04-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hejsan, Vi är ett sambopar som bor i hus sedan 19 år. Vi vill skriva testamente. (En av oss har ett vuxet barn.) Fick ett oväntat brev från Jamaica där en advokat uppgav att jag ff är gift med en jamaicansk medborgare. Äktenskapet ingicks 1995 under en semesterresa. Ångrade mig när jag anlände tillbaka till Sverige samma år. Skrev till vederbörande att jag ville skiljas och trodde att äktenskapet var upplöst i Jamaica??Har ej haft någon kontakt med personen sedan dess (25 år) och han har aldrig varit i Sverige. Vill naturligtvis skiljas och kan enligt advokatbyrån fr Jamaica skriva under skilsmässan via mail. Äktenskapet har aldrig registrerats i Sverige. Undrar nu om skilsmässan kan innebära att han som jamaciansk medborgare har några juridiska rättigheter enligt svensk lag dvs att kräva mig på halva min förmögenhet eller halva huset? Mvh
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du önskar att skilja dig från den person du gifte dig i jamaica med. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om äktenskapet erkänns i Sverige samt hur du går tillväga om du önskar att skilja dig. Slutligen kommer jag beröra huruvida jamaicanen kan göra anspråk på din egendom vid händelse av att ni skiljer er. Din fråga regleras i Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap IÄL och Haagkonventionen 1970. kan du ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige? Du har rätt att anhängiggöra en talan om äktenskapsskillnad i Sverige (3 kap. 2 § 2 p IÄL). Den domen som meddelas här i riket kommer också gälla här - dvs få rättskraft. Vilken lag kommer tillämpas i ärendet? Det är svensk rätt som kommer tillämpas som huvudregel (3 kap. 4 § 1 st IÄL). Har din exmake något legalt anspråk på giftorätt i sverige? Så fort du har fått dom på äktenskapsskillnaden kan inte din jamaicanska make göra anspråk på någon giftorätt i Sverige. Även utifall jamaicansk domstol skulle komma fram till något annorlunda kommer inte en sådan dom erkännas i Sverige och kan således inte verkställas. Slutsats Du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige och det kommer prövas utefter svensk lagstiftning. Så fort dom har meddelats i ärendet faller därmed den jamaicanska medborgarens rätt till giftorätt. Var noga med att mailet kommer från en legitim jurist/advokatbyrå. Det är inte ovanligt med olika typer av bedrägerier som har många likheter med det du nu står inför. Innan du signerar något ska du vara noggrann med att läsa igenom avtalet och vara helt införstådd med var det är för dokument. Det kan finnas skäl att kontakta en jamaicansk ambassad eller liknande för att få det verifierat. Var även observant på om det finns några dolda avgifter eller att du förbinder dig att betala mer än vad som får anses skäligt. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem äger vad i ett äktenskap?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är gifta sedan 1 1/2 år tillbaka, min man äger en fastighet värd ca 10 milj, jag köpte in mig och äger 1/8 av fastigheten sedan ngr år innan vi gifte oss, vi har båda särkullbarn. Vi vill veta hur stor del jag äger i fastigheten nu, om vi skiljer oss el om min man går bort före mig. Vi har inget äktenskapsförord.Vem äger vad vid en skilsmässa? Vid ett dödsfall? Vad ingår inte i delning vid skilsmässa/dödsfall? Vad får våra respektive barn vid förälderns bortgång?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande 7/8 av fastigheten och du äger 1/8 om det är den uppdelningen ni kommit överens om. Det finns två sätt att upplösa ett äktenskap – genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Skulle äktenskapet upphöra genom äktenskapsskillnad eller dödsfall så skulle alltså du få 50 % och din make få 50 %. Eftersom ni inte har några gemensamma barn så ärver din makes barn honom och dina barn ärver dig (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Om exempelvis du skulle gå bort så skulle din make få 50 % av er gemensamma egendom genom äktenskapsskillnad, varefter dina barn ärver din andel av den gemensamma egendomen. Med vänliga hälsningar

Är enskild egendom fortfarande enskild om jag köper något för pengarna? Ingår pengarna vid en bodelning?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om en person som inte är gift får ett arv där det i testamentet står att arvet inte ska ingå i äktenskapsskillnad, köper en lägenhet för dom pengarna. Senare ingår personen i ett förhållande och säljer sin lägenhet och köper en ny lägenhet tillsammans med den nya partnern. Dom gifter sig och efter några år ska dom nu skiljas. Gäller det testamentet fortfarande fast personen har sålt lägenheten som köptes för arvpengarna? Eller ska lägenheten delas 50/50?
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ifall ett arv som man får som enskild egendom fortfarande är det när man köpt annat för pengarna samt om det ingår vid en eventuell bodelning.Den lag som vi kommer att behöva titta på för att finna svaret på din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB), eftersom lagen reglerar bodelning med mera. Vad sker med arvet när man köper annat? När man får ett arv med ett villkor om att det inte skall ingå vid en äktenskapsskillnad, så är det den personens enskilda egendom (7kap. 2 § stycke 1 punkt 3 ÄktB). Denna egendom skall inte ingå vid en bodelning (7 kap. 1 § ÄktB).Om man köper något annat för pengarna som man fått i arv med förbehållet om att det inte skall ingå vid en bodelning så kommer saken man köpt även omfattas av förbehållet (7 kap. 2 § stycke 1 punkt 6 ÄktB). Detta innebär alltså att även om man köper något, säljer det och sedan köper något nytt för pengarna, så är det alltid arvspengarna där testamentet fortfarande är gällande. Däremot kan eventuell avkastning bli sådan egendom som skall delas på vid en äktenskapsskillnad (7 kap. 2 § stycke 2 ÄktB). Slutsats Den del som arvspengarna alltså motsvarar i den nya bostaden är med andra ord enskild egendom. Det innebär att denna del kommer inte att delas på utan personen som investerade arvspengarna kommer också att få tillbaka dem, och så delar man på resterande. Detta gäller även oavsett om man var gift eller inte när man fick arvet. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?

2021-04-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag har en fundering kring arv och skilsmässa. Min man kommer att få ärva en del av sin mamma som nyligen gick bort. Vi ska nu skilja oss. Hur fungerar det med arv som man ännu inte fått men kommer att få, men förmodligen efter att skilsmässan gått igenom? Kan jag fortfarande få hälften av arvet fast än vi är skilda? Eller hur fungerar det? Hur vet jag om ett arv är utan villkor om att det är enskild egendom?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först, beklagar jag den tråkiga situationen ni befinner er i just nu.Jag förstår situationen som att du och din man har ansökt om skilsmässa. Din mans mamma har gått bort, och kommer lämna efter sig ett arv till din man. Jag tolkar din fråga som du undrar om du kan få ut hälften av arvet, om din man först får arvet efter er skilsmässa är klar. Jag förstår det även som att du undrar hur du vet om arvet är hans enskilda egendom.Reglerna om bodelning vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB. Jag kommer gå igenom vilka regler som blir aktuella för att sedan använda dessa för att besvara dina frågor.Ingår arv i en bodelning mellan makar?Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå och fördelas (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods är sådan egendom som inte är makes enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att all egendom som inte har ett villkor om att det är en makes enskild egendom, ska ingå i bodelningen.För att ett arv ska ingå i en bodelning så måste det alltså vara makes giftorättsgods. Som utgångspunkt är arv giftorättsgods, om det inte är förenat med villkor om att det ska vara makens enskilda egendom. Ett sådant villkor är att det står i testamente att arvet ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket 4 punkten ÄktB). Det betyder att du kan ta reda på om din mans arv efter hans mamma är enskild egendom genom att se om det står i testamente att det ska vara det.Vid vilken tidpunkt ska man vid skilsmässa bedöma vad som ska ingå i bodelningen?Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Det betyder att det är den egendom som makarna äger vid ansökan om skilsmässa som ska ingå i bodelningen. Om en make har fått ett arv, som maken alltså då äger vid denna tidpunkt, som är giftorättsgods, så ska det alltså ingå i bodelningen. Du nämner att han först kommer få arvet efter skilsmässan är klar, vilket innebär att han inte ägde arvet vid tidpunkten som ni ansökte om skilsmässa. Arvet kommer därför inte ingå i er bodelning.SammanfattningI en bodelning vid skilsmässa mellan två makar ska deras giftorättsgods fördelas mellan dessa. Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som är förenat med sådant villkor. Ett arv är som utgångspunkt giftorättsgods, men kan vara enskild egendom, om det står i testamente att det ska vara makens enskilda.För att ett arv ska ingå i en bodelning, måste ena maken äga den ärvda egendomen vid tidpunkten för skilsmässoansökan och vara del av makens giftorättsgods.Svaret på din fråga, utifrån de omständigheter du nämner, är att du kan ta reda på om arvet är enskild egendom om det finns ett testamente och det uttryckligen står att det ska vara din mans enskilda. Även om hans arv inte är enskild egendom, utan giftorättsgods, kommer arvet inte ingå i er bodelning eftersom din make kommer äga detta först när skilsmässan är klar.Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Svensk skilsmässas giltighet i USA

2021-04-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag gifte oss i USA 2009. Vi är båda endast svenska medborgare. Vårt äktenskap var sedan även registrerat i Sverige (direkt efter giftermålet). Sen 2013 bor vi i Sverige och 2019 gick vår skilsmässa igenom. Hur gör vi för att även skilja oss i USA? Tack!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, som ingåtts utomlands regleras i Sverige i lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning till att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § IÄL). Vad som gäller i andra länder regleras dock inte av svensk rätt, och reglerna kan se annorlunda ut. I USA brukar giftermål och skilsmässa generellt hanteras av delstaterna. Det finns inga traktat mellan USA och något annat land som innebär att USA alltid måste erkänna det landets beslut om äktenskapsskillnader. Generellt sett brukar beslut om äktenskapsskillnad erkännas även i USA:s delstater, så länge båda parter har fått varsel om målet och har haft möjlighet att uttala sig under målets gång. Att åtminstone en av parterna bodde i landet som utfärdat beslutet om äktenskapsskillnad gör det också mer troligt att beslutet kommer erkännas. Jag kan dock inte ge dig ett definitivt svar. Vill du ha ett säkert svar bör du vända dig till myndigheterna eller en jurist i USA. Jag beklagar att jag inte kan ge ett definitivt svar på din fråga, men hoppas att du fått någon klarhet i den! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Ska egendom som är införskaffad efter ansökan om äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är det sant att efter att ha lämnat in skilsmässedokumenten till domstolen kommer alla tillgångar som jag köper bara en dag efter att inte betraktas som makars och hustruns gemensamma egendom och kommer inte att ingå i uppdelningen av egendom?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bodelning i samband med skilsmässa. Regler om detta finns bland annat i 9 kap äktenskapsbalken (ÄktB).InledningDin fråga rör egendomsförhållanden efter den så kallade "brytdagen" vilket är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten (då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten). Jag kommer i mitt svar förklara vad den här brytdagen innebär och vad som händer med den egendom som införskaffas efter den dagen.Vad händer med egendom införskaffad efter den så kallade brytdagen vid en skilsmässa?Dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten brukar kallas för brytdagen eller "den kritiska punkten". Den här brytdagen är viktig för den kommande bodelningen. Bodelningen ska nämligen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som fanns vid brytdagen (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att de tillgångar och skulder som makarna hade vid tiden för ansökan av äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen. Brytdagen kan därför liknas som en "frysning" av tillgångarna.Skulder och tillgångar som uppkommer efter brytpunktsdagen ska som huvudregel inte ingå i bodelningen. Det betyder att egendom som införskaffas efter brytpunktsdagen inte räknas in i bodelningen.SammanfattningSvaret på din fråga är ja! Dagen som en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten kallas för brytdagen. Det är egendomsförhållandena på denna dag som den framtida bodelningen kommer att utgå ifrån. Det betyder att skulder och tillgångar som makarna får efter brytpunktsdagen inte ska räknas in i bodelningen. Exempelvis kan det handla om ett arv som den ena maken får efter brytpunktsdagen. Då ska detta arv inte ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har en annan fråga är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Min man står som ägare på en fastighet i Thailand, hur fördelas egendomen vid eventuell bodelning med anledning av hans frånfälle? Gäller svensk lag?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Endast min man står som ägare på ett hus i Thailand.Vilka regler gäller om han avlider?Vi är gifta, svenska medborgare och har 2 barn.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din man avlider blir frågan vad som skall ske med hans fastighet i Thailand. Då ni är gifta ska bodelning ske, i enlighet med 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB i fortsättningen). Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Ett äktenskap upplöses när den ena maken avlider, se 1 kap. 5 § ÄktB.Fastigheten din man äger i Thailand kommer att ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket är vad som ingår i bodelningen.Den svenska familjerättens tillämplighet kräver dock att svensk lag är tillämplig i ovan fall. Svensk lag kommer att vara tillämplig då båda makarna bor och lever i Sverige, och har Sverige som hemvist. Det finns ingen internationell anknytning mellan makarna i det här fallet.Svensk lag kommer att tillämpas vid eventuell bodelning, varför din makes fastighet kommer att ingå i bodelningen då den utgör giftorättsgods (såvida den inte utgör enskild egendom).Med vänlig hälsning!