Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?

2021-11-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej jag är gift, inga egna eller gemensamma barn. Bonusbarn på köpet. Jag har mamma kvar i livet. Om ex jag o mamma avlider ex i en olycka. Vad ärver min man? Ärver han mamma s tillgångar?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Inom arvsrätten brukar man tala om tre s.k. arvsklasser som talar om vem som har rätt att ärva efter den avlidne. Den första arvsklassen: Den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar (barn), 2 kap. 1§ ÄB. Den andra arvsklassen: Ifall den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet vidare till den andra arvsklassen som utgörs av den avlidnes föräldrar, 2 kap. 2 ÄB. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.Den tredje arvsklassen: Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet, 2 kap. 3§ ÄB. Om en far- eller morförälder är avliden kan deras barn träda dess ställe, alltså den avlidnes moster/morbror eller faster/farbror. Dock tar istadarätten slut där, vilket innebär att moster/morbror eller faster/farbrors barn kan inte ärva. Kusiner har ingen arvsrätt i svensk rätt. Har den avlidne inte har några efterlevande släktingar i första, andra eller tredje arvsklassen ska arvet tillfalla allmänna arvsfonden, 5 kap. 1 § ÄBEnligt 3 kap. 1§ ÄB har den efterlevande maken rätt att ärva allt före de gemensamma barnen förutsatt att det inte finns något särkullsbarn. I ditt fall: Av 1 kap. 1 ÄB framgår tydligt hur man måste vara vid liv då arvlåtaren avlider för att ha rätt till arv. Går det inte att fastställa vem som avlidit först råder en presumtion om att båda avlidit samtligt och ska därför inte ärva varandra, 1 kap. 2§ ÄB. I en situation där du och din mamma skulle avlida samtidigt då det inte går att fastställa vem som avlidit först skulle eran rätt att ärva varandra upphöra. Detta innebär således att din mors arv måste beaktas separat från din. Som det framförts är det bröstarvingar som enligt den första arvsklassen ska ärva först. I ett sådant fall utgör du bröstarvinge, men eftersom din rätt till arv upphört måste vi gå vidare och studera de andra arvsklasserna. Beroende på om t.ex. din mormor/morfar lever skulle dem eventuellt ärva din mor. Här kommer svaret bero på vilka som är vid liv i din släkt. Vad gäller ditt arv kommer din man ärva dig med stöd av 3 kap. 1 ÄB. Att förtydliga är alltså att din man inte kommer ärva din mammas tillgångar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Går det att ansökan om skiftesman via post?

2021-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag ska ansöka om skifteman till ett arvsskifteKan jag skika det per post?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan ansökan om skiftesman ske per post?Det går bra att ansöka om skiftesman till arvsskifte via post. Du måste dock betala för ansökan via e-tjänst. Detta gör du på www.betala.domstol.se/ansokan/.För en utförlig guide över vad som ska finnas med i ansökan se Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo

2021-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi är två syskon som har två halvsyskon efter vår avlidne far. Nu har alla fyra dödsbodelägarna skrivit under med fastighetsmäklare om att sälja fars lägenhet. Vi hade hoppats att detta skulle ske utan problem men att vi sedan skull bli nödgade att anlita en skiftesman för att tolka testamentet.Problemet är att halvsyskonen nu tycks försöka förhala och blockera försäljningen av lägenheten. Vi har två gånger försökt inleda en diskussion för att nå samsyn men inser att det är lönlöst.Min fråga är om vi kan lösa upp knutarna och komma vidare med försäljningen av lägenheten genom att ansöka om en boutredningsman som tar över försäljningen av lägenheten och även ansvarar för att tolkningen av testamentet blir i enlighet med den avlidnes intentioner.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Dödsboets rättsliga statusEtt dödsbo är ett självständigt rättssubjekt och kan därför ingå rättshandlingar i eget namn. Att rättshandla innebär till exempel att dödsboet självständigt kan ingå avtal eller avsluta avtal med en tredje part. Dödsboet förvaltas av de så kallade dödsbodelägarna (make, sambo, arvingar, eller universell testamentstagare) (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Som huvudregel måste dödsbodelägarna komma överens i beslut som ska fattas för dödsboet. Dock finns det i vissa undantagssituationer åtgärder som inte kan uppskjutas. De kan då genomföras utan att alla dödsbodelägares samtycke har inhämtats. I de fall det finns boutredningsman och testamentsexekutor kan de också fungera som möjliga förvaltare av dödsboet.Boutredningsmannens uppdragI de fall där dödsbodelägarna har svårt att komma överens med varandra går det att ansöka till tingsrätten om att få en boutredningsman (19 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall tolkar jag det som att dödsbodelägarna kanske inte är överens om att utse en boutredningsman. Det är dock inget problem när du ansöker till tingsrätten då de andra dödsbodelägarna inte kan hindra din ansökan.En boutredningsman är vanligtvis en advokat som får i uppdrag att administrera dödsboet och ta beslut i dödsboets ställe (istället för dödsbodelägarna). Det blir alltså dennes uppgift att se till att testamentet tolkas och tillämpas korrekt. Dessutom har boutredningsmannen ansvar över att uppföra bouppteckningen och på begäran genomföra arvsskiftet. Boutredningsmannens uppgifter ska vara nödvändiga för förvaltningen av dödsboet. Det betyder att mindre relevanta åtgärder inte ska genomföras av boutredningsmannen.SammanfattningOm dödsbodelägarna inte kan komma överens i frågor som rör dödsboet är mitt tips till dig att ansöka till tingsrätten om en boutredningsman. Det kostar 900 kr att ansöka och det går att göra genom att klicka på följande länk Ansök om boutredningsman här. En boutredningsman har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete vilket bekostas direkt från dödsboet.När dödsboet ska sälja egendomar såsom till exempel en bostadsrätt behöver boutredningsmannen ta viss hänsyn till dödsbodelägarnas åsikter. Det betyder att ifall dödsbodelägarna inte kommer överens kring fastighetsförsäljningen kan boutredningsmannen anse att det inte finns tillräcklig möjlighet att sälja bostadsrätten. I så fall skulle det förmodligen bli ett arvskifte där fastigheten går till någon av den avlidnes arvingar.Angående testamentet är det boutredningsmannens uppgift att bestämma hur det ska tolkas och tillämpas på det mest korrekta sätt. Även här måste viss hänsyn tas till dödsbodelägarnas åsikter. Det är dock upp till boutredningsmannen att göra det slutgiltiga beslutet kring testamentets tillämpning. Min rekommendation är alltså att ansöka om en boutredningsman så att ni kommer vidare med processen. Dock är fortfarande svårt att avgöra vad det exakta utfallet skulle vara i de frågor du ställt.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Ärver make enskild egendom?

2021-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man har skrivit ett äktenskapsförord, och att man inte skriver ett testamente. Vad händer med de pengarna som ses som enskild egendom enligt äktenskapsförordet (tre barn inom äktenskapet). Får den efterlevande maken alla pengar eller får barnen pengarna direkt?
Sophia Engdahl |Jag förstår din fråga som att du undrar över vem som ärver enskild egendom om en gift person avlider och det finns gemensamma barn i äktenskapet. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).Vad är enskild egendom?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är alltså egendom som undantas från makarnas giftorättsgods och inte blir en del av bodelningen. Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Bodelning när en av makarna dörEtt äktenskap anses upplöst när någon av makarna dör (1 kap. 5 § ÄktB). En bodelning mellan makarna ska då förrättas innan ett arvskifte kan ske (9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Bodelningen ska då förrättas mellan den efterlevande maken på ena sidan och den dödes arvingar och eventuella universella tentamenstagare på den andra (9 kap. 5 § ÄktB), det vill säga den avlidens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB).En bodelning kommer alltså ske mellan den avlidnas dödsbo och den efterlevande maken, där den enskilda egendomen undantas. Först när bodelningen har förrättats kan arvet efter den avlidne fördelas. Den avlidnes kvarlåtenskap består då i egendomen från bodelningen + den enskilda egendom som undantagits från bodelningen. Det är detta som kommer utgöra arvet efter den avlidne.Vem ärver?Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Efterlevande makes arvsrätt går dock före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Efterlevande maken ärver egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att maken under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna eller skänka bort en stor del av arvet som gåva, men i övrigt är fri att disponera över egendomen som denne önskar.Eftersom den avlidnes kvarlåtenskap består både i egendomen från bodelningen + den enskilda egendomen som undantagits från bodelningen, är det detta maken kommer ärva. Skillnaden blir att sådan egendom denne erhållit genom bodelning har hen full äganderätt till, medan egendom denne ärver har hen fri förfoganderätt över, då det egentligen är barnens arv som förvaltas.SammanfattningOm make med enskild egendom skulle avlida först kommer en bodelning ske mellan den efterlevande maken och den avlidnas dödsbo innan arvet efter den avlidna ska fördelas. Den enskilda egendomen kommer inte ingå i bodelningen. Det är dödsboets egendom efter bodelning + den enskilda egendomen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap. Efterlevande makes arv går före gemensamma barns arvsrätt. Den efterlevande maken kommer därför ärva den avlidnes giftorättsgods och dennes enskilda egendom med fri förfoganderätt, och deras gemensamma barn får en efterarvsrätt som aktualiseras då den efterlevande maken avlider.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem ärver vårt hus i Spanien?

2021-11-30 i Efterarv
FRÅGA |Hej, vi har precis köpt ett hus i Spanien och blir fundersam på hur det blir när vi dör. Vi är äkta makar som äger 50% var av den spanska fastigheten. Vi har två biologiska barn tillsammans. Vi kommer inte att flytta till Spanien eller ansöka om medborgarskap där utan vi fortsätter att bo och vara skriven i Sverige.Kommer en av oss sen som efterlevande äga hela bostaden och senare våra barn att automatiskt ärva bostaden belägen på Costa Blanca och hur blir det i så fall med gåvoskatt? Tack på förhand
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) och arvsförordningen för att besvara din fråga. Tillämplig lag Först måste en avgöra vilken lag som kommer att tillämpas, enligt art 21.1 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen vid sin död hade sin hemvist gälla. Ett undantag till detta är ifall det av alla omständigheter framgår att det är uppenbart att en närmare anknytning finns till det andra landet. I ert fall om ni planerar att bo i Sverige och vara skrivna här talar det för att er hemvist ska vara Sverige. Därmed ska svensk rätt tillämpas på arvet. Efter att ena maken går bort ska en bodelning göras där ert giftorättsgods delas lika mellan er. Huset kommer alltså att delas lika mellan er vilket innebär att ni behåller 50% äganderätt var. I efterhand kommer efterlevande make att ärva all egendom med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Denne kan alltså använda bostaden och resterande kvarlåtenskap som denne vill men får inte testamentera bort den. Vid efterlevande makes bortgång kommer arvet från båda föräldrarna att delas lika mellan båda bröstarvingarna (3 kap. 2 § ÄB). Det kommer inte heller att finnas någon arvsskatt då den är avskaffad i Sverige. När det gäller din fråga om gåvoskatt är jag inte riktigt säker på vad du menar, ifall ni planerar på att ge huset i gåva så kommer beskattning ske enligt spanska skatteregler då huset är beläget där. Samma regler för arv gäller inte för gåva. Vi på Lawline är dock inte insatta i spansk rätt och jag kan därmed inte gå djupare in på vilken skattesats det kommer att handla om eller om Spanien har gåvoskatt, utan jag kan bara säga att spanska skatteregler ska tillämpas. Sammanfattning Ifall er hemvist är Sverige vilket det av frågan framgår att den är så kommer svensk rätt att tillämpas gällande arvet. Efterlevande make kommer till en början att ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt efter den först avlidne maken/makan. När efterlevande make går bort kommer era bröstarvingar att ärva er egendom lika mellan varandra. Skatt kommer inte att betalas för arvet då svensk rätt tillämpas och arvsskatten är avskaffad. Spanska skatteregler kommer att tillämpas ifall ni väljer att ge huset i gåva. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hur fördelas bröstarvingars arv?

2021-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Min far gifte sig med en kvinna och fick ett barn.Han hade.mig och min syster sedan tidigare. I sitt äktenskap med kvinnan överlät han som enskild egendom genom gåva större delen av sina tillgångar(fasighet, bostadsrätt mm.)vilket registrerades. Flera år senare skildes sig min far och kvinnan och bodelade varvid kvinnan erhöll all sin enskilda egendom och sin hälftendel av giftorättsgodset. Efter ytterligare några år avled min far och jag undrar hur stor blir min arvslott/laglott efter min far. Dödsboet har inte några större tillgångar ca: 30.000: som räcker till begravningen. Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Den legala arvsordningen tas upp i 2 kap ärvdabalken och utgångspunkten är att bröstarvingar (barn) är först i led att få ut sitt arv, arvlåtarens bröstarvingar har rätt till lika stor andel av kvarlåtenskapen, alltså deras arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Förutsatt att inget testamente finns ska alltså du, din syster och din fars särkullbarn ha samma andel av hans kvarlåtenskap, alltså en tredjedel var. Laglotten utgör hälften av arvslotten, i ditt fall en sjättedel av din fars kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är den andelen av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge är tillförsäkrad, så även om det finns ett testamente som inskränker en bröstarvinges rätt till arv kan denne jämka testamentet och få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingar ärver från det som finns i dödsboet då det är den tillgången som utgöra arvlåtarens kvarlåtenskap. Du har alltså rätt till en tredjedel av det som finns i dödsboet, men av frågan framgår det att det inte finns så mycket tillgångar i dödsboet. Det finns även ett förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § ÄB som innebär att ifall arvlåtaren under sin livstid givit bort egendom under sådana omständigheter att de kan likställas med testamente ska egendomen återbäras. Det kan vara svårt att veta vilka gåvor som är att likställa med testamente så jag ska nämna två typexempel som man talar om i den juridiska doktrinen: Ifall gåvogivaren gett bort gåvan strax innan dennes bortgång så är det att likställas med ett testamente eller ifall gåvogivaren behållit nyttjanderätt av en egendomen som gått i gåva, t ex nyttjanderätt till en fastighet som en givit sitt barn i gåva.Dessa två exemplen är inte uteslutande men används som vägledningen om vad som ska anses likställas med ett testamente. Talan måste göras innan ett år efter det att arvlåtarens bouppteckning avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB) Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Bröstarvinges arvsrätt

2021-11-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Mina föräldrar köpte ett hus för 20 år sedan som de ägde tillsammans. Några år senare, när jag fortfarande var omyndig, dog min ena förälder. Jag fick inte ett förskott på mitt arv. Några år senare gifte min andra förälder om sig, men de ingick aldrig ett äktenskapsförord och har inte fastställt vad deras enskilda egendom är. Min styvförälder har inga egna barn.Min styvförälder äger inte någon del av huset idag, men om min förälder dör, kan min styvförälder ärva en del av huset genom bodelningen? Hur stor del i så fall?Kan min förälder skriva ett testamente eller ingå ett avtal med min styvförälder för att en del av huset inte ska ärvas av hen?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). För att förenkla kommer jag kalla din förälder som gick bort för A och din andra levande förälder för B.Bröstarvingars arvslottNär en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Vad som skedde när A gick bortNär det finns en efterlevande make så har denne rätt att ärva framför barn men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att B ärvde A med fri förfoganderätt när denne gick bort, alltså innan du som gemensamt barn får ärva. Med fri förfoganderätt menas att B kan disponera fritt över egendomen men hen får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot bröstarvingar som har rätt till efterarv (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är alltså först när B går bort som du ärver A (bröstarvingens rätt till efterarv (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Du ska då även ärva B i form av bröstarvinge (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Vad som skulle ske när B går bortB har därefter gift om sig med din styvförälder. Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar. Precis som skriver i din fråga kommer därför en bodelning ske mellan B och din styvförälder där denne får hälften av makarnas egendom. Vad som kommer hända med fastigheten beror därför på hur mycket giftorättsgods det finns att dela på. Det kan vara så att fastigheten kommer behöva säljas för att din styvförälder ska få ut halva beloppet av giftorättsgodset.Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrättVad händer med ditt arv om B går bort? Vi har konstaterat att efterlevande make har rätt att ärva framför gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullsbarn (barn som inte är gemensamma inom äktenskapet) har dock rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att du också har rätt att få ut ditt arv från B direkt vid dennes bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Angående din styvförälders kvarlåtenskap ska den först och främst fördelas mellan dennes arvingar. Om hen inte har några levande arvingar ska B:s arvingar även ärva hens kvarlåtenskap (3 kap. 8 § första stycket ÄB). I så fall blir det du som ärver men det är svårt att uttala sig i denna fråga då jag inte vet omständigheterna gällande detta.SammanfattningAlltså för att besvara dina frågor. När B går bort kommer du både ärva A:s kvarlåtenskap i form av efterarv och sedan ärva B:s kvarlåtenskap eftersom särkullsbarns arvsrätt går före efterlevande make. Det är dock svårt att avgöra ifall du kommer ärva huset då det är ett beslut som beror på värdet av fastigheten och det övriga värdet av B och din styvförälders giftorättsgods. Det som går att säga är att din styvförälder har rätt till värdet av hälften av det sammanlagda giftorättsgodset. Dessutom är det upp till din styvförälder att bestämma om hen till exempel vill sälja huset för att kunna betala ut din arvslott.Det kan därför vara en bra idé att B skriver testamente där det fastställs att fastigheten ges till dig. En annan möjlighet är att B skriver gåvobrev och skänker fastigheten till dig så att den inte är med i bodelningen. Detta går även att göra genom att fastigheten tas upp som enskild egendom av B då den i så fall inte heller kommer ingå i bodelningen. Alltså kan huset då inte ingå i giftorättsgodset och tilldelas din styvförälder. Om du behöver mer specifik hjälp med detta går att att klicka på länken nedan och boka ett enskilt möte med Lawlines jurister.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Bröstarvinges rätt till sin laglott

2021-11-30 i Laglott
FRÅGA |Hej.Min mamma har dött och efterlämnar make och två barn. Maken är inte far till barnen utan sk särkullbarn. Testamentet har vunnit laga kraft och där ärver maken allt. Vid makens bortgång ärver endast ett av barnen.Barnet som ej finns med i testamentet har begärt sin laglott. Giftorättsgods behållning enligt bouppteckning uppgår till 1 000 000 kr.Hur stor andel ska då betalas till barnet som är bortskriver från testamentet?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB).Bröstarvingars arvslottNär en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall finns det ett testamente där den ena bröstarvingen är arvlös. I svensk rätt är dock huvudregeln att bröstarvingarna alltid har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten). Testamentets innehåll påverkar alltså inte bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Utifrån frågan förstår jag det som att bröstarvingen har valt att jämka testamentet för få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Beräkning av laglottBeräkningen av laglotten baseras på hur mycket giftorättsgods det finns vid bouppteckningen. I ditt fall rör det sig om ett giftorättsgods på 1 000 000 kr vilket skulle betyda att laglotten är 250 000kr. Detta då jag tolkar frågan som att det finns två bröstarvingar och laglotten är hälften av arvslotten (i detta fall är arvslotten 1 000 000/2= 500 000kr) (7 kap. 1 § första stycket ÄB). Bröstarvingen har alltså rätt till till laglott på 250 000 kr. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,