Är en fastighet man får i gåva av sina föräldrar förskott på arv?

2021-11-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min bror har en syster, dvs vi är tre helsyskon. Vi har samma föräldrar. Nu har vår syster fått ett fritidshus av våra föräldrar i gåva. Marknadsvärdet är 2-2,5 milj. Jag och min bror fick det stället 500 000 kr var.Får man göra så här?Det har inte pratats om att det är försitt på arv eller så, utan mer att det är synd om vår syster för att hon sitter i rullstol.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om fastigheten kommer räknas som förskott på arv. Svaret hittar vi i ärvdabalken (ÄB) och jordabalken (JB). PresumtionsregelDet finns en presumtion för att gåvor som föräldrar ger sina barn under sin livstid ska ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om inget annat framgår ska fastigheten räknas som förskott på arv. Vart det ska framgå att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv är isåfall i det gåvobrev som måste upprättas när man ger bort en fastighet (4 kap. 29 § JB). Regler om hur ett sådant gåvobrev ska se ut för att vara giltigt finns i 4 kap. 1-3 §§ JB. Vad det innebär för digEftersom att din syster fått en fastighet (fritidshuset) i gåva utgår jag från att det har upprättats ett gåvobrev enligt bestämmelserna ovan. Om det inte står i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv ses den som förskott på arv som kommer räknas av vid ett framtida arvsskifte. Detsamma gäller även för de pengar (500 000 kr var) som du och din bror fått i gåva förutsatt att det inte upprättats gåvobrev där det står att pengarna inte ska ses som förskott på arv.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?

2021-11-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullsbarn?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om egendom som enligt testamente ska tillfalla ett särkullbarn kan bli giftorättsgodset för särkullbarnet. För att svara på din fråga redogör jag först för reglerna kring egendom i ett äktenskap och berör sedan särskilt situationen du frågar efter. Din fråga är äktenskapsrättslig i grunden och behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB). Den rättsliga utgångspunkten i 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, förutom om det är enskild egendom. När viss egendom ska anses vara enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där framgår att egendom är enskild egendom bl.a. om det bestäms i ett äktenskapsförord eller om en arvlåtare i testamente förordnar att viss egendom som tillfaller arvtagaren ska vara dennes enskilda egendom. Sammanfattningsvis gäller att all egendom, som inte genom någon bestämmelse i 7 kap. 2 § ÄktB anses vara enskild egendom, är giftorättsgods. Du frågade om arv genom testamente kan bli giftorättsgods till ett särkullbarn. Med tillämpning av reglerna jag redogjorde för ovan, är svaret att ett testamenterat arv till ett särkullbarn, där testamentet inte föreskriver att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda, kommer att anses vara giftorättsgods om särkullbarnet är gift eller senare gifter sig. Den som vill undvika att egendom, som ett särkullbarn ärver genom testamente, ska bli giftorättsgods, bör i testamentet förordna att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda egendom. Då kommer egendomen inte att anses vara giftorättsgods. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

2021-11-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Undrar hur det delas upp i dödsbo. Min mor var omgift och vi är då 4st särkullebarn. Kan nämna också här att det inte finns några papper skrivna, testamente eller äktenskapsord.Det jag vill veta är om hennes man ärver något i pengaväg efter bodelning är gjord ì mellan dem eller om vi fyra barn delar på hennes del.Tacksam för svar Pernilla
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som kommer att ärva din mammas egendom. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga.Särkullbarns rätt till arvOm din mamma är gift när hon avlider är det hennes make som ärver egendomen först (ÄB 3 kap. 1 §). Ett undantag från detta är dock om din mamma efterlämnar särkullbarn, det vill säga barn som bara din mamma är förälder till. Du skriver i din fråga att ni är 4 st särkullbarn och därmed har ni rätt att få ut er arvslott från er avlidna mamma direkt. Det är därmed ni som kommer att ärva er mammas kvarlåtenskap och inte hennes man. Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap. 9 §). Det innebär att särkullbarnet väljer att få ut sin andel när den efterlevande maken avlider (i detta fall när din mammas make avlider). Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Basbeloppsregeln, efterlevande makes möjlighet att inskränka särkullbarns arvsrätt

2021-11-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Min man gick bort i sept i år. Vi har varit gifta i 55 år och har 2 gemensamma barn.Min man hade varit gift i unga år och har en dotter. Vi har ett inbördes testamente, men det verkar inte ha någon betydelse. Dottern kräver att få ut sin laglott. Är det möjligt? Det känns som att jag kommer att ställas på bar backe. Står i bostadskö för en mindre lgh sen 1 år tillbaka. Hyran är på 8000, kr/mån i nuvarande lgh. Med änkepension får jag ut ca 12000,-kr/mån. Får inget bostadstillägg. Vad ska jag göra?
Linnea Rosendahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Särkullbarns arvsrättRegler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). När en person som är gift avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Du som är efterlevande maka kommer ärva före de gemensamma barnen, de får istället ut arvet efter att du avlidit genom så kallat efterarv. Dock när det kommer till särkullbarn gäller andra regler. Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt, om inte särkullbarnet avstått sin rätt (3 kap. 9 § ÄB). Det framgår av din fråga att särkullbarnet inte avstått från sin rätt vilket innebär att särkullbarnet har rätt till sin arvslott, eller laglott i detta fall. Möjligheten att inskränka en bröstarvinges laglottDet är möjligt att inskränka en bröstarvinges arvslott till hälften genom ett testamente. En bröstarvinge har dock alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). När det finns ett testamente som inskränker bröstarvingens laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamente inom tidsfristen (7 kap 3 § 1 och 3 st ÄB).Av din fråga drar jag slutsatsen att ett testamente skrivits av din avlidne make som sedan jämktas av särkullbarnet. Särkullbarn måste ibland vänta med att få ut sitt arv efter att efterlevande make avliditJag tolkar din fråga som att egendomen du fått efter arvskiftet varit av ett mindre värde. Det finns en möjlighet till att särkullbarnet måste vänta med att få ut sitt arv till efter att du som är den efterlevande maken avlidit. Det finns nämligen en regel som heter basbeloppsregeln som är till för att skydda den efterlevande maken (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Den innebär att fördelningen av arvet efter din bortgångne make kan påverkas om det som tillfallit dig vid en bodelning samt din enskilda egendom är av ett mindre värde.Basbeloppsregeln innebär mer precist att efterlevande make har rätt att få ut egendom efter arvsskiftet till ett värde av 4 prisbasbelopp. Under 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken). Det innebär att du har rätt att få ut egendom till ett värde av 190 400 kr (4 x 47 600). Det som inkluderas av värdet på fyra prisbasbelopp, dvs 190 400 kr, är det som du erhållit genom bodelningen och din enskilda egendom. Om du har fått egendom för minst det värdet har särkullbarnet rätt till att få ut sin laglott. Men om du inte fått det kan du åberopa basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln gäller inte automatiskt utan måste åberopas av dig för att gälla. Särkullbarnet har rätt till sin laglott om inte basbeloppsregeln är tillämpligSammanfattningsvis har din avlidne makes barn från ett tidigare äktenskap rätt att få ut sin laglott om du efter arvsskiftet fått egendom av ett värde på minst 190 400 kr. Hoppas du fick svar på din fråga,

Vad ärver halvsyskon?

2021-11-20 i Arvsordning
FRÅGA |En person avlider. Han har två helsyskon och ett halvsyskon.Hur ska arvet fördelas?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga specificerar du inte om det finns andra aktuella arvtagare, t.ex. en make eller föräldrar; jag kommer därför utgå från att syskonen är de enda arvtagarna när jag svarar på din fråga. Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB).Den legala arvsordningenI svensk rätt har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort om det inte finns ett testamente, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen kan delas in i tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av personens barn, den andra arvsklassen består av personens föräldrar och den tredje arvsklassen består av personens mor- och farföräldrar, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB.IstadarättenIstadarätten är rätten att ärva i sin avlidna förälders ställe, detta innebär att för att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste det tidigare ledet uttömmas, d.v.s. om det inte finns några barn kollar man om det finns barnbarn, barnbarnsbarn osv. Istadarätten är obegränsad i första och andra arvsklassen, i tredje arvsklassen stannar man vid mostrar, morbröder, fastrar och farbröder, d.v.s. kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen.I ditt fall kommer personens syskon ärva en lika stor andel av den del som egentligen hade tillfallit föräldrarna om de hade varit vid liv. Ett halvsyskon till den person som dött har alltså samma rätt att vara med och dela på den gemensamma förälderns andel som ett helsyskon.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Testamentering av kvarlåtenskap

2021-11-19 i Testamente
FRÅGA |Hej. . Ett gift par utan barn, båda avlidna skriver inbördes testamente där den först avlidne ger den andre hela sin del i dödsboet med full äganderätt till den andra. En person ej släkting ,utan arvingar skall nu ärva hela boet enligt detta testamente, han avlider dock några år senare. Nu vill då den andre maken att boet som hon har full äganderätt till skall efter hennes bortgång till falla MIG, Har den först avlidnes släktingar nu rätt till någon del av dödsboet?Med vänliga hälsningar
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör arv så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Har släktingarna rätt till arv? Jag tolkar din fråga som att ett par (som vi kan kalla X och Y för enkelhetens skull) har skrivit ett inbördes testamente, att X har avlidit och att Y nu vill testamentera egendomen till dig. Det går som huvudregel att testamentera sin egendom till vem man vill. Det enda man inte kan förfoga över genom testamente är bröstarvingars så kallade laglott, det vill säga hälften av det som de enligt lag har rätt till (7 kap. 1 § ÄB). I det scenario som du beskriver tolkar jag det som att varken X eller Y ha några barn (dvs inga bröstarvingar) och det finns därför inga hinder för Y att testamentera bort all sin kvarlåtenskap. De enda som kan göra anspråk på den först avlidnes kvarlåtenskap är således dennes bröstarvingar. För att ha rätt till sin laglott måste de dock påkalla jämkning av testamente inom 6 månader efter det att de fick del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom Y verkar ha erhållit arvet redan drar jag slutsatsen att denna frist har passerat. Även om X hade haft barn hade de således i detta läge inte kunnat göra sin rätt gällande. Sammanfattning Det korta svaret på din fråga är således att den först avlidnes släktingar inte har rätt till någon del av kvarlåtenskapen. Den kan således testamenteras i sin helhet till dig. Om jag har tolkat förutsättningarna i din fråga fel eller om du har frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?

2021-11-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Kan jag få fängelse straff om jag överlåter min arvslott till ett syskon nu när min pappa har avlidit då jag har skulder till kronofogden?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill undvika att ditt arv blir föremål för utmätning av kronofogden, samt att du är orolig för att hamna i fängelse för de åtgärder du vidtar för att skydda ditt arv. Jag kommer hänvisa mina svar på din fråga från ärvdabalken(ÄB) och utsökningsbalken(UB). Där finns de lagar som reglerar arv och utsökning. Jag kommer även att hänvisa till brottsbalken(BrB) gällande din fråga om risken för att göra något brottsligt som leder till fängelse.Skydda arv från utmätning av kronofogdenKronofogden får som huvudregel utmäta egendom som du har fått genom arv(4:2 UB).Kronofogden hindras däremot från att utmäta egendom då fått genom arv om denna förvärvats med villkoret att den inte får överlåtas eller bli villkor för utmätning(5:5 UB). Detta kräver att din far innan sin död upprättat ett testamente där det står att egendomen ej får överlåtas. Detta hade varit det absolut bästa i din situation för då hade ditt arv varit skyddat från KFM.Jag tolkar din fråga som att din far redan avlidit och att han ej upprättat ett testamente med en sådan uppgift, därför kan detta skydd ej tillkomma din arvslott. Du kan inte heller göra en arvsavsägelse eftersom att detta kräver att din far fortfarande var i livet(17:2 ÄB). En möjlighet som finns för dig är kanske ett arvsavstående.ArvsavståendeArvsavstående är inte reglerat i lag, men följer av praxis. Arvsavstående innebär att en arvinge efter arvlåtaren gått bort avstår från hela eller delar av sitt arv. Ett arvsavstående får endast ske till den som har arvsrätt efter arvlåtaren och som står närmast i tur till arv efter den som avstår. För att arvet ska gå till ditt syskon krävs att du inte har några andra arvingar som ska ärva före honom. Om du inte har några barn kan arvet överlåtas till ditt syskon(2:2 2st ÄB). Vissa saker krävs för att en arvsavsägelse ska vara giltig. Ett arvsavstående måste vara skriftligt. Du måste bland annat se till att arvsavståendet är oåterkalleligt och villkorslöst formulerat. Om du vill läsa mer om vad som krävs för att ett arvsavstående ska anses giltigt så finns det ett rättsfall som behandlar detta, se NJA 1993 s.34. Kan kronofogden trots avståendet utmäta ditt arv?För att kronofogden ska kunna utmäta egendom krävs det att gäldenären(i detta fallet du) äger egendomen(4:17 UB). Genom ett arvsavstående så tillfaller egendomen ditt syskon och arvet är inte längre din egendom.Det finns dock tyvärr en risk att ett arvsavstående kan likställas med en gåva, dina borgenärer kan då kräva att gåvan ska återgå till dig och då kan arvet utmätas av kronofogden för att täcka dina skulder. Rättsläget är oklart och det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Bedömningen sker efter de individuella omständigheterna i varje fall.Brottet oredlighet mot borgenärI vissa sällsynta fall kan det vara brottsligt för en skuldsatt person att avstå från sitt arv. Du kan göra dig skyldig till brottet oredlighet mor borgenärer(11:1 BrB). Detta brott föreligger när en gäldenär på eller nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde. För oredlighet mot borgenärer av normalgraden kan du dömas till fängelse i högst två år.Min rekommendationDetta är en komplicerad fråga där rättsläget är oklart. Jag vet tyvärr inte tillräckligt om de individuella omständigheterna i ditt fall för att kunna dra en säker slutsats. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med din situation samt se till att du inte riskerar att göra något brottsligt. Du väljer såklart själv om eller vilken juristbyrå du väljer att kontakta men Lawline kan erbjuda dig mer ingående juridisk rådgivning. Längre ner på sidan finns en länk till tidsbokning med våra jurister.Hoppas jag kunnat hjälpa dig!Vänliga hälsningar,

Behöver vi upprätta dokument för att slippa ärva varandra?

2021-11-18 i Särkullbarn
FRÅGA |Är sambos, har samboavtal, ska gifta oss. Inga gemensamma barn, men vuxna barn på var sitt håll från tidigare äktenskap. Vi vill inte ha arvsrätt efter varandra utan vill att våra barn ska ärva allt från sin förälder när denne avlider. Vilka dokument behöver vi upprätta?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline.Av informationen ovan förstår jag att du vill veta vilka dokument som behövs för att din blivande man och du inte ska ärva varandra. Ni vill båda alltså att era barn ska ärva enbart sin förälder direkt vid bortgång.Vid dödsfallNär en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. Efter bodelningen ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB. D.v.s. att den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens arv (den har alltså inte en egen arvsrätt). Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan. Avlider den efterlevande maken, får de gemensamma barnen sitt arv.Den efterlevande makens arvsrätt omfattar emellertid inte särkullbarnets del av arvet, denne ärver enbart sin förälder. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när dennes förälder avlider, även om detta är det första dödsfallet. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider, 3 kap. 9 § ÄB.Ditt fallNi behöver alltså inga specifika dokument i.o.m. att makar inte ärver varandra när det inte finns gemensamma barn. Barnen ni har på var sitt håll har rätt att ärva sin förälder direkt när denne går bort.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,