Hur ändrar jag mitt testamente?

2020-09-14 i Testamente
FRÅGA |Jag skrev ett testamente till min styvdotter för ungefär 10-12 år sen. Jag undrar om jag vill ändra det var vänder jag mig då?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du vill ändra det befintliga testamente som du har skrivit för länge sen. Upprättande och ändring av testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente går alltid att ändra under tiden som testamentsgivaren leverEtt testamente går att återkalla, genom att förstöra det eller tydligt ange i ett nytt testamente att det gamla ska vara utan verkan (10 kap. 5 § ÄB). Det är också giltigt att göra tillägg på det befintliga testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Det är testamentsgivarens vilja som ska gälla, men det måste framgå tydligt vilket som är det gällande testamentet. I de flesta fallen kan det vara lättast att förstöra det befintliga testamentet och upprätta ett nytt. Oavsett om det ska skrivas ett nytt testamente eller bara ett tillägg ska göras måste lagens formkrav vara uppfyllda: ett testamente måste vara skriftligt och bevittnas av två personer som skriver under (10 kap. 1 § ÄB). Som svar till dig, du kan alltid ändra ditt testamente eller upprätta ett nytt så länge du är tydligt med vilket testamente/ innehåll som är det som ska gälla. Jag är inte helt säker på vad du menar med frågan var du ska vända dig, men exempelvis advokatbyråer och juristbyråer brukar ha hand om testamenten. Du kan gå till en byrå för att få hjälp med att upprätta ett nytt testamente eller skriva tillägg samt få det bevittnat. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vilka får vara med då ett testament öppnas?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA |Fråga: Vilka får vara med då ett testamente öppnas?En dam har skrivit testamente, det är allmänt känt, men det är inte känt vilka som står som mottagare i det. När ett testamente ska öppnas ska mottagarna kunna få vara med men frågan är hur vet man vilka som står i testamentet när det ännu inte är öppnat?Det känns som ett moment 22.Vad gäller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vilka får öppna ett testamente? När en person avlider är det dödsbodelägarna som ska förvalta den avlidnes egendom (18 kap. 1 § ÄB). Vilka som är dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make/maka eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Det är alltså dessa som har rätt att öppna testamentet. Är det nödvändigt att samtliga dödsbodelägare är med vid öppnandet?Nej, för likt du skriver i din fråga som kan det bli en omöjlighet att samla alla om det inte är klart vilka "alla" är. När det finns det efterlevande som det står klart är arvingar får dessa lov att öppna testamentet. Efter öppnandet ska övriga dödsbodelägare underrättas så snart som möjligt (18 kap. 1a § ÄB). Särskilt när det gäller testamentstagare är det vanligt att de får veta först efter själva testamentet öppnats, det påverkar inte deras rätt till egendomen på något sätt. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur går en bouppteckning till?

2020-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |När en person avlider: Vem ska kalla till bouppteckning och behöver någon jurist vara med vid bouppteckningen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BouppteckningEn bouppteckning innebär att dödsbodelägarna tillsammans sammanställer alla tillgångar och skulder som den avlidne hade. Den nedskrivna förteckningen ska skickas till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet.Vem kallar till en bouppteckning?Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) är det dödsbodelägarna, boutredningsman eller testamentsexekutor som innehar egndomen i sin vård som ska bestämma tid och plats för en bouppteckning. Till det ska dem kalla samtliga dödsbodelägare och om det finns en efterlevande make/maka eller sambo ska denne också kallas. Om det inte finns någon av ovanstående personer som innehar den avlidnas egendom, kan annan bli ansvarig att förmedla om dödsfallet och föranstalta om bouppteckning.Det kan vara exempelvis en sambo, förmyndare eller hyresvärd (18 kap. 2 § ÄB).Vilka ska vara närvarande?En bouppteckning kan ske privat. Då är de efterlevande närvarande och en bouppgivare utses bland dem. Det ska även utses två utomstående förrättningsmän, vars uppgift är att senare intyga om att allt har blivit antecknat riktigt och tillgångarna har värderats på ett riktigt sätt. Det går också att anlita hjälp i form av en jurist eller begravningsbyrå. Då sköter i regel dem pappersarbetet. Detta är dock inte ett krav, men kan vara hjälpsamt om det känns svårt att göra på egen hand. Också i fall där det är många dödsbodelägare kan det vara skönt att ha en "utomstående" som hjälper till med förfarandet. För att svara på din fråga: Vanligtvis är det en dödsbodelägare som är nära till egendomen som bestämmer tid och kallar till bouppteckning. Det kan exempelvis vara en maka/make eller någon i den avlidnes familj. Gällande att ha med en jurist (eller begravningsbyrå) så är det frivilligt. Fördelen är att då sköter dem bouppteckningen och att det finns med en "utomstående" part. Nackdelen kan vara att det kostar pengar att anlita sådan hjälp, och i fall där den avlidne inte har allt för mycket (och okända) tillgångar går det ofta bra att sköta det själv. Det går att få mycket hjälp och vägledning hos Skatteverket. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar arvsfördelningen om den avlidne bor i Australien?

2019-08-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Min far gick bort för 1 år sen. Min mor har demens o sitter i orubbat bo. Har syster o bror i Australien också. Hur går det till när mor går bort (hon är 88 år o mkt dålig). Hur får jag mitt arv till sverige? Ska skatt betalas till Australien? För man över penga till mitt konto här? Måste jag va där nere för att fördela arvet?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din situation som att din mor bor i Australien samt dina syskon och du bor här i Sverige. Först, internationella arvsfrågor regleras i Lagen om arv i internationella situationer, som utgår från arvsförordningen. Vilket land ska fördela arvet?Förordningen säger att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne har sin hemvist (art. 4), samt att det är det landets lagar som ska tillämpas (art. 21). I detta fallet innebär det att Australien skulle handlägga arvet från din mor. Hur kommer handläggningen av arvet att se ut?Enligt art. 1.1 i förordningen ska inte förordningen tillämpas gällande skattefrågor. Det innebär att även om Australien är behörigt land att handlägga arvsfördelningen, och detta enligt sina regler så har även Sverige rätt att ta ut skatt på ditt arv. Huruvida Australien kommer beskatta arvet beror på hur deras lagar ser ut. Tyvärr kan jag inte ge dig mer specifik information om hur handläggningen kommer gå till och kan därför inte svara på dina frågor. Jag råder dig till att kontakta ambassaden i Canberra via kontaktuppgifter här som kan ge dig mer information. Ett annat alternativ är att tala med dina syskon/ mor eller söka upp behörig myndighet i Australien och ställa dina frågor där. Du är välkommen att återkomma med din fråga om du inte hittat ditt svar via alternativen jag rådde dig till. Med vänliga hälsningar,

Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA |Testamente vid dödsfall. Jag har ett oöppnat kuvert som enligt påskrift sägs innehålla ett testamente efter min mor. Jag upptäckte efter min mors död att kvarlåtenskapen är så låg att den inte ens täcker begravningskostnader. Dvs det finns inga pengar eller annat att fördela. Vad testamentet isåfall säger om fördelning av arv borde ju därför sakna betydelse. Alltså, måste jag öppna och läsa testamentet vid bouppteckningen? Det skulle ju alldeles i onödan kunna skapa osämja. Kan jag slänga det oöppnat?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente och bouppteckning bland mycket annat regleras i Ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska intagas i bouppteckningenDödsbodelägarna ska tillsammans upprätta en bouppteckning senast 3 månader efter den närståendes dödsfall (20 kap. 1 § ÄB). Både arvingar och ev. testamentstagare ska kallas av den som har egendomen i sin vård (20 kap. 2 § ÄB). Enligt 20 kap. 5 § ÄB ska ett testamente eller äktenskapsförord om något av de efterlämnas av den avlidne, intagas i bouppteckningen.Om tillgångarna inte räcker tillOm den efterlevande inte lämnar mer egendom än vad som täcker sina egna skulder, kostnader för begravning och liknande kostnader så behöver inte en bouppteckning göras med anledning av att det finns inget att dela upp mellan arvingar eller testamentstagare. I sådana fall ska en dödsboanmälan istället göras till Skatteverket (20 kap. 8 a § ÄB). En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsfallet, och innehålla väsentliga uppgifter om den avlidne, dödsbodelägarna och uppvisande av att det inte finns några tillgångar att fördela (20 kap. 8a § 2 st ÄB). Om någon av dödsbodelägarna ändå begär att bouppteckning ska göras så ska en sådan förrättas enligt 3 st i samma paragraf. Kan testamentet ha betydelse?Kostnader för begravning eller andra kostnader för att kunna förvalta och vårda dödsboet är prioriterade och ersätts först från dödsboet (20 kap. 4 § ÄB). Om det därefter inte finns kvar någon egendom så har testamentets innehåll inte en avgörande betydelse då det inte kommer gå att förverkliga det. Ifall arvskifte inte kan ske i enlighet med testamentet då det inte finns egendom kvar att fördela, kommer testamentet bli utan verkan med hänsyn till tolkningsreglerna i 11 kap. 3-4 §§ ÄB. Detsamma gäller om testamentet utpekar viss egendom som inte längre finns kvar att fördela, vilket i ett annat fall hade varit prioriterat framför universella testamentstagare och arvingar. Mitt råd till dig, är att om det finns ett testamente måste det intagas till bouppteckningen. Det är att göra fel att inte uppvisa det vid bouppteckningen. Men likt du säger kommer testamentet troligtvis inte ha något betydelse i det fallet att det inte kommer finnas några tillgångar kvar att fördela. Risken finns att det kan bli lika mycket osämja om det annars kommit fram att det faktiskt fanns ett testamente men som alla inte fick ta del av, även om dess innehåll inte skulle ha någon verkan oavsett. Jag hoppas detta svarade på dina funderingar, Vänligen,

Hur kan jag få reda på om min pappa avlider?

2020-04-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag har ingen kontakt med min pappa sen 20 år. Är ett sk särkullsbarn.Så jag undrar om jag får reda på om han avlider?Jag har själv 3 barn som frågat om deras farfar, jag har hela tiden varit ärlig mot mina barn och sagt att farfar vill inte ha någon kontakt med mig.Så vore tacksam om ni kunde ge svar på min fråga.Mvh
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnen är dödsbodelägareEnligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är efterlevande make/maka, arvingar och testamentstagare dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt ska förvalta egendomen efter den avlidne, om ingen särskild dödsboförvaltning anordnas. Barn till den avlidne är s.k bröstarvingar, och har rätt att ärva minst sin laglott av förälderns egendomar (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Det går således inte att göra sina egna barn arvlösa genom exempelvis testamente.Dödsbodelägare ska bli underrättadeDen som har hand om egendomen (andra dödsbodelägare, särskild förvaltare, sambo eller annan) ska underrätta övriga dödsbodelägare (18 kap. 2 § 1 st ÄB). Dödsbodelägare ska också enligt 20 kap. 2 § ÄB bli kallade till bouppteckningen. Sammanfattningsvis, oavsett er relation kan inte din pappa göra dig arvlös. Som arvinge kommer du bli en dödsbodelägare om din pappa går bort, och den som vid tillfället förvaltar din pappas egendom har en skyldighet att underrätta samtliga dödsbodelägare om dödsfallet. Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad har jag för arvsrätt och ansvar efter min pappa bosatt utomlands?

2020-01-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min far har gått bort, han var bosatt på senare år i Thailand men äger en bostadsrätt i Sverige som han har hyrt ut till sitt ex. Jag och min far har inte pratat på 20 år och information från hans ex är att han ville att hon skulle få allt när han dog. Vad blir nästa steg för mig som enda levande släkting, hur går jag tillväga med det rättsliga och vad har jag för arvsrätt beroende på om det finns ett testamente eller ej?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad som ska hända nu efter att din far gått bort samt vad som är din arvsrätt. Min tolkning är också att din far vid sin bortgång inte var gift. Arvsrätten i SverigeSvenska bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Barn benämns bröstarvingar, vilket innebär att de är närmsta avkomlingar som ärver kvarlåtenskapen från sina bortgånga föräldrar. Finns flera barn delar de lika, som blir deras arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Om du är enda barnet ärver du all egendom från din far om inget annat har villkorats exempelvis i testamente. Det finns även laglottsrätten, som innebär att en bröstarvinge alltid har rätt till hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du har rätt till hälften av din fars kvarlåtenskap även om det skulle finnas ett testamente. Barnens rätt till laglotten går alltså inte att testamentera bort. Gällande hans ex är hennes muntliga ord om att hon skulle få allt inte tillräckligt, utan det krävs ett testamente eller möjligtvis att hon fått saker i gåva av honom. Om din far bor utomlandsSom du beskriver bodde din far i Thailand, men det kan vara avgörande hur länge han bodde där, om han bodde där heltid samt om registrering och medborgarskap. Om jag tolkar det som att han var registrerad och bodde där året runt kan arvsreglerna vara annorlunda. Jag är inte säker på vilka arvsregler som ska tillämpas för en svensk medborgare som är bosatt i Thailand. För att göra en jämförelse finns inom EU finns en arvsförordning som säger att de regler i landet personen bor i ska tillämpas om inget annat skrivs i ett testamente exempelvis att de svenska arvsreglerna ska tillämpas.Jag råder till dig att ta kontakt med en svensk ambassad i Thailand för att få svar på dessa frågor, de bör också kunna hjälpa dig med hur andra saker bör skötas exempelvis om du vill anordna en begravning i Sverige eller liknande. Vad bör hända nu?Normalt finns mycket som behövs skötas efter ett dödsfall som att ta kontakt med begravningsbyrå för att anordna en begravning, säga upp avtal och liknande. Troligtvis som enda levande släkting kommer detta att hamna på dig att göra. Senare bör också göras en bouppteckning och arvsskifte. Detta går att göra med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist, men kan också skötas själv om du är enda arvingen. Såfall har Skatteverket en del information om hur exempelvis en bouppteckning ska göras. Om du vill prata med en jurist gällande en bouppteckning och arvsskifte kan du kontakta Lawlines egna juristbyrå via telefon på detta numret: 08-533 300 04.Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00För att sammanfattaJag har beskrivit ovan om hur det hade gått till om din far bodde i Sverige, detta kan vara annorlunda med hänsyn till hans boendesituation utanför landet. Som beskrivit ovan bör du ta kontakt med en ambassad som kan hjälpa dig vidare i detta. Då din far även har egendom i Sverige bör bouppteckning, försäljning och annat arbete få göras även här. Med det kan du få hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och att du kan få hjälp med hur allt detta bör tas hand om. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få ut arvet utan fullmakt?

2019-06-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Har jag rätt att få ut min del av arvet utan fullmakt jag är sonen dom andra 2 är barnbarn.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). När ska det finnas en fullmakt inför arvsskifte?Om någon annan istället för en dödsbodelägare ska vårda boet eller fördela arvet ska det finnas en fullmakt som säger att den personen har behörighet att göra det. Det behövs också en fullmakt påskriven av samtliga dödsbodelägare ifall en dödsbodelägare själv ska representera dödsboet. Det går att alla sköter boet med gemensamma beslut och då behövs ingen fullmakt. En dödsbodelägare behöver således ingen fullmakt. Den som har direkt rätt till arv/ i bodelningen är dödsbodelägare, det kan vara legala arvsvingar, make/maka eller testamentstagare. Vad gäller i din situation?Som barn till den avlidne är du bröstarvinge och därmed har direkt rätt till arvet (2 kap. 1§ ÄB). Som ensam dödsbodelägare behöver du inte inneha en fullmakt för att få ut din del av arvet. Arvsskifte: (situationen gäller om det endast finns du och två barnbarn kvar i livet samt att det inte finns något testamente.)Bröstarvingar ärver och ska dela lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1§ ÄB). Du kommer få kvarlåtenskapen delat på hur många syskon ni var. Om en arvinge är avliden ärver deras barn i deras ställe (2 kap. 2§ ÄB). De två barnbarnen kommer alltså få ärva den delen som deras föräldrar skulle ha haft. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga. Vänligen,