När inträder preskription på arv?

2021-08-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan min man få ut sitt arv efter sin far han gick bort 23.02-2019 och vid tidpunkten gjorde vi inget anspråk på arvet efter hans far.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln vid preskription av arv är att den sker tio år efter dödsfallet, eller om rätten till arv inträder senare, tio år från denna tidpunkt. Preskription inträder om arvingen inte gjort sin rätt gällande (se 16 kap. 4 § ärvdabalken). Preskription av arvet innebär att arvingen förlorar sin rätt att kräva ut arvet (se 16 kap. 7 § ärvdabalken).Vid vissa särskilda fall gäller emellertid andra preskriptionstider. Om Skatteverket har kungjort om arv enligt 16 kap. 1-3 §§ ärvdabalken måste arvingen göra sin rätt gällande inom fem år från dagen då kungörelsen skedde. Skatteverket kan även förelägga en arvinge att göra anspråk på ett arv. Om detta sker måste arvingen göra sin rätt gällande inom sex månader från det att hen delgavs föreläggandet (se 16 kap. 5 § ärvdabalken).Det är alltså inte för sent för din man att göra anspråk på ett arv där arvlåtaren gick bort för cirka två och ett halvt år sedan. Din mans rätt till arvet har inte preskriberats.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur återkallar man ett testamente?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA |Hej Min pappa och hans sambo ska separera nästa vecka. Dem har skrivit något typ (sambo avtal ) med testamente. Jag och hennes son har skrivit under ett papper där det står att samboavtalet upphör mellan xx och yy Å gjort en bodelningslista över deras saker..Men undrar nu vad som krävs för att upphäva deras testamentet juridiskt korrekt .???
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett testamente kan när som helst återkallas (se 10 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken). Detta gäller även för så kallade inbördes testamenten, vilket jag tolkar det som att din pappa och hans sambo har upprättat. Hur ett testamente kan återkallas framgår av 10 kap. 5 § första stycket ärvdabalken. Det kan ske genom upprättandet av ett nytt formriktigt testamente, genom att testamentet förstörs av testator eller om testator otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte lägre är uttryck för hans yttersta vilja. En återkallelse kan alltså ske helt formlöst men förutsätter ändå en tydlig viljeyttring från testator som visar att testamentet inte längre ska gälla. Det säkraste i det aktuella fallet borde dock vara att din pappa och hans sambo helt enkelt förstör testamentet, till exempel genom att bränna upp det eller riva sönder det. Det finns även en specialregel för inbördes testamenten i 10 kap. 7 § ärvdabalken, men nämnda regel tar sikte på när enbart en av parterna i det inbördes testamentet återkallar sitt förordnande. Som jag tolkar din fråga är din pappa och hans sambo överens om att båda ska återkalla testamentet och regeln blir därför inte aktuell.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Förlorar man sin rätt till laglott om man godkänner testamentet?

2020-05-11 i Laglott
FRÅGA |Hej.Min kära mamma har avlidit. Vi är 2 syskon.Mamma har skrivit testamentet.Det är jag som ska ärva allt enligt hennes vilja.Min bror har godkänt testamentet. Ska han ändå ärva laglott? Eller måste han bestrida testamentet för att få ut lagligt? Mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Varje bröstarvinge har rätt att ur arvlåtarens kvarlåtenskap få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Att din bror har godkänt testamentet påverkar inte hans rätt att få ut laglotten. En rättsföljd av att han godkänt testamentet är dock att han anses ha avstått från sin rätt att klandra testamentet, t.ex. för att det skulle vara förfalskat eller dylikt.Hans godkännande innebär emellertid som sagt inte att han avstått från sin laglott. För att få ut laglotten måste han dock påkalla jämkning av testamentet, vilket inte är samma sak som att klandra testamentet (se vidare 7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Jämkningen av testamentet måste påkallas av din bror inom 6 månader från det att han delgavs testamentet (se 7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). Om han underlåter att göra detta, går hans rätt till laglotten förlorad.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid förskott på arv?

2021-06-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag har ett några frågor avseende "förskott på arv".1) Hur är praxis avseende summor ? Är 40.000 kr/ år under 2 år att anse som förskott på arv ?2) Har summorna per "gåvotillfälle" betydelse ? - om antalet gåvotillfällen per år är 15-20 exempelvis?3) Kan givaren genom något dokument eller dylikt förhindra att gåvan bedöms som förskott på arvMed vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Det framgår av 6 kap. 1 § första stycket ÄB att vad en arvlåtare i sin livstid har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller av omständigheterna måste anses ha varit avsett. När det gäller gåvor till bröstarvingar råder alltså en presumtion om att gåvornas värde ska avräknas som förskott på arv. Arvlåtaren kan dock bryta denna presumtion genom att tillkännage att gåvan inte ska avräknas, detta kan exempelvis skrivas in i eventuella gåvobrev.Det finns inte någon begränsning i vare sig belopp eller antalet gåvor som en arvlåtare kan ge utan att det ska avräknas som förskott på arv. Ju större värdet är på gåvan, desto viktigare är det dock att gåvogivaren tydligt tillkännager att den inte ska avräknas som förskott på arv eftersom presumtionen är just att den ska avräknas.När det gäller andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den omvända; gåvor som arvlåtaren ger under sin livstid kommer inte att avräknas förutom om arvlåtaren föreskriver det (se 6 kap. 1 § första stycket ÄB).Svaret på din fråga är således att varken belopp eller antalet gåvor är avgörande; istället kollar man på arvlåtarens vilja. Det smidigaste sättet att förhindra att en gåva avräknas som förskott på arv är att skriva in det i gåvobrevet. Det finns dock inget krav på en skriftlig föreskrift utan avsikten kan även framgå muntligt. Ur bevishänseende är emellertid självklart skriftlighet att föredra.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan ett arvsavstående ske efter att arvlåtaren gått bort?

2020-05-11 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma har gått bort nyligen. Jag skulle vilja avstå min arvslott till förmån för mina barn. Är det möjligt att skriva papper på detta när min mamma redan har gått bort?Tack för er hjälp.Hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Viktigt vid sådana här situationer är att skilja på arvsavsägelse och arvsavstående. Arvsavsägelser är reglerat i 17 kap. ärvdabalken medan frågor om arvsavståenden inte finns reglerat i lag.En arvsavsägelse ska ske medan arvlåtaren fortfarande är vid liv och gäller även mot personens avkomlingar (se vidare 17 kap. 2 § ärvdabalken). Ett arvsavstående, vilket är vad du frågar om, sker däremot endast när arvlåtaren redan är död. Du klipper inte heller vid ett arvsavstående bort dina avkomlingars istadarätt. Här blir svaret således att ja, det är möjligt för dig att avstå från ditt arv även om din mamma redan har gått bort.Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess att arvskifte sker och kan avse hela eller delar av arvslotten. Vid ett arvsavstående från din sida kommer dina legala arvingar enligt den legala arvsordningen i 2 kap. ärvdabalken att träda in i ditt ställe. Dessa kommer i ditt fall passande nog att vara dina barn.Ett arvsavstående ska göras skriftligt och skrivas under av dig. Det ska göras av dig i samband med bouppteckningen och bifogas till bouppteckningsregistreringen.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister med att utforma arvsavståendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?

2020-02-27 i Testamente
FRÅGA |Jag och maken har inga gemensamma barn, men det finns ett särkullsbarn, makens. Vi har skrivit ett inbördes testamente som innebär att vi ärver varandra med fri förfoganderätt. Om jag blir den överlevande, får jag inte testamentera något alls? Mitt hjärta brinner för forskning och jag vill gärna skänka till cancerfonden m m. Hur mycket får jag ge bort, vad anses som en större summa. Är det bättre att skänka en stående summa varje månad, det vet jag att man kan.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ni har skrivit ett inbördes testamente med förordnande om fri förfoganderätt för den efterlevande. Den som innehar egendom med fri förfoganderätt är obehindrad att spendera och förbruka denna. Man får alltså till exempel sälja egendomen, ge bort den i gåva och i övrigt leva ett "slösaktigt" liv. Begränsningen som finns med egendom som innehas med fri förfoganderätt är att man inte får testamentera bort den (jämför 3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken).Om din make skulle gå bort innan dig skulle du således inte få testamentera bort egendomen du erhåller av honom med fri förfoganderätt. I övrigt har du en stor frihet med vad du får göra med egendomen men observera att din makes särkullbarn kommer ha en rätt att få ut sin laglott. Laglotten uppgår till halva arvslotten (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta gäller dock endast delen du eventuellt erhåller från honom, din egen del av förmögenhetsmassan är du fri att testamentera bort. Svaret på din fråga är alltså att du är fri att testamentera bort din del av egendomsmassan, men den delen du eventuellt erhåller från din make med fri förfoganderätt får du inte testamentera bort.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,