Ärver man lån till en fastighet?

2020-04-11 i Testamente
FRÅGA |Enl testamentet skulle hen ärva fastighet, men fick även ett fastighetslån med på köpet. Är det verkligen rätt att man ärver en skuld?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finner vi i ärvdabalken (ÄB).HuvudregelnHuvudregeln enligt svensk rätt är att man inte ärver den avlidnes skulder. Regler om den dödes skulder finns i 21 kapitlet ärvdabalken. När en person avlider bildas ett dödsbo, som blir en egen självständig juridisk person. I dödsboet ingår den avlidens tillgångar och skulder (18 kapitlet Ärvdabalken). Ärver man däremot en fastighet till vilken skulder är kopplade, löses skulderna först och främst mot tillgångarna i dödsboet, oftast mot själva fastigheten.En bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs kommer att göras inom tre månader från dödsfallet (20 kap 1 § ÄB). Skulder kommer så gott som det går att täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Är skulderna större än tillgångarna så kan man istället försätta dödsboet i konkurs. Det kan innebära att er hen inte ärver någonting överhuvudtaget, men att hen däremot inte behöver överta något lån.Risken finns alltså att dödsboet kommer att behöva sälja huset för att täcka de lån som finns på det. För att få behålla huset så kan hen ansöka om att få ta över betalningsansvaret för lånen. För att göra det så måste ni ta kontakt med banken som utfärdade lånet för att se om ni kan skriva över det på hen.Svar på din frågaNej, som huvudregel ärver man inte skulder och därmed fastighetslån.Hoppas du fick svar på din fråga!

Särkullbarns arvsrätt

2020-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi ska gifta oss och har barn i tidigare äktenskap båda två. Vad händer om någon av oss dör med vårt gemensamma hus,bil osv. Vem ärver vad? Mvh Anna o Hasse
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning med anledning av död regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först att gå igenom vad som gäller vid äktenskapsskillnad vid ena makens död, för att sedan förklara hur arvet fördelas. Arvskifte på grund av ena makes dödEtt äktenskap upplöses på två sätt, varav det ena sättet är genom den ena makens död, detta framgår av (1 kap 5 § ÄktB) här. När ett äktenskap upplöses genom den ena makens död gäller att en bodelning ska föregå ett arvsskifte (23 kap 1 § 2 st ÄB). Detta innebär att den avlidnes kvarlåtenskap kommer att bestå av dennes andel från bodelningen. I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). I ett äktenskap presumeras all egendom vara giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som inte utgör enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord ska ingå i en bodelning vid äktenskapets upplösning (9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB). I ert fall kommer ert gemensamma hus, bil och så vidare ingå i bodelningen som giftorättsgods, om ni inte bestämmer er för annat.Särkullbarns arvsrättHuvudregeln vid arv när det finns efterlevande make är att makarna ärver varandra (3 kap 1 § ÄB). Om det finns barn som inte är gemensamma (särkullbarn) blir situationen emellertid annorlunda. Ett särkullbarn har rätt att kräva ut sin del av arvet genast då föräldern avlider (3 kap 1 § 1 st 2 meningen ÄB). Det betyder att makens arvsrätt får stå tillbaka. Endast om särkullbarnet väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken kommer efterlevande make ha rätt att ärva (3 kap 9 § ÄB). Maken har därefter rätt till arvet med en så kallad fri förfoganderätt. Särkullbarnets arvsrätt kommer att ta sig formen av ett efterarv då även den efterlevande maken avlider. Men detta bestämmer barnet själv om denne vill göra. SlutsatsSammanfattat innebär allt detta att era respektive barn har rätt att ta ut sitt arv direkt när föräldern har avlidit (3 kap 9 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur upprättar man ett giltigt testamente?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo har flyttat ihop men vi är inte gifta , funderare på ett testamente där hon ska ärva allt jag äger, hus, bil, pengar efter jag har avlidit. Hur skriver man i sitt testamente?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande testamente hittar vi i ärvdabalken (ÄB).För att upprätta ett giltigt testamente så krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (10 kap 1 § ÄB).Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testators (din) yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Det är alltså viktigt att du inte lämnar någon lucka eller tolkningsutrymme gällande vad din vilja är.Handlingen måste vara underskriven av digDet måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när du skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar.Viktigt att poängtera är att vittnena inte får vara under femton år eller lida av en grövre psykisk störning. Vittnena får inte heller vara din make, sambo, nära släkt eller vara svåger samt vissa andra närstående personer (10 kap 4 § ÄB).I övrigt behöver testamentet inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som du bör tänka på är formkraven samt att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din yttersta vilja beträffande fördelningen av din kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!

Testamentera bort makes arvsrätt

2019-12-02 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift med en 16år yngre person. Vi upprättade ett äktenskapsförord när vi gifte oss. Men när det kommer till testamente så har vi inget nytt och jag undrar om min partner automatiskt ärver mig även om jag upprättar ett testamente och inte inkluderar hen i det? Kan jag testamentera bort mina tillgångar till någon annan 100% fastän jag är gift?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så att du vill testamentera bort din makes arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Testamentera bort arvsrättHuvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB). Men du kan genom testamente göra din make arvslös, då utgångspunkten är att man har rätt till att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente samt att man ska följa testators vilja (11 kap 1 § ÄB). BegränsningDet finns däremot en begränsning av din rätt att testamentera bort din makes arvsrätt, vilket är den så kallade basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB). Det är en skyddsregel för efterlevande make som inte går att testamentera bort. Basbeloppsregeln säger att efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall. Om din makes egendom totalt inte uppnår detta värde har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står i ett testamente. Prisbasbeloppet år 2019 ligger på 46.500 kr. SammanfattatKort svar är ja, du får testamentera bort din makes arvsrätt. Men det finns en skyddsregel (basbeloppsregeln) och den kan inte inskränkas genom testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

2020-02-14 i Testamente
FRÅGA |TESTAMENTEVi har ett testamente upprättat 2015 som reglerar arvsfördelningen mellan våra barn, men också våra barnbarn. Om det, oss ovetande, skulle tillkomma ytterligare barnbarn innan vårt frånfälle vill vi även ha med dom i arvsskiftet. Kan vi skriva ett tillägg till ursprungstestamentet där det framgår att nya barnbarn, efter att ursprungstestamentet skrevs men innan den siste av oss avled, skall ha motsvarade del som redan namngivna barnbarn. Eller bör vi skriva om testamentet och namnge de nya barnbarnen, förutsatt att vi fått reda på något.Ex: Idag 5 barnbarn, vilka är upptagna i testamentet, som var och en av dom får 1/5-del av arvslotten avsatt till barnbarnen. Om det tillkommer ex 2 nya barnbarn skall motsvarande arvslott istället fördelas med 1/7-del var.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga så som att du vill ha hjälp med vilket tillvägagångssätt som är det bästa för att kunna uppta framtida barnbarn i ert testamente. Jag kommer här nedan att redogöra för de två alternativen du har: Tillägg till testamenteDet första alternativet är att göra tillägg till ert nuvarande testamente. När du gör ett tillägg till ett testamente ska samma form som för upprättande av ditt första testamente användas (10 kap 6 § ÄB). Det innebär att ditt tillägg måste vara 1) skriftligt, och 2) bevittnas av två personer. Dessa vittnen måste 3) båda bevittna när du skriver under tillägget (alternativt bevittna när du intygar att en redan nedtecknad underskrift är din), och 4) själva skriva under tillägget. Vittnena måste 5) känna till att det de bevittnar är ett testamente, men de behöver inte få läsa vad som står i det (10 kap 1 § ÄB). Det behöver inte vara samma vittnen som bevittnade det först upprättade testamentet. Men notera att vittnena måste vara över 15 år, får inte ha en psykisk störning och att vissa personer får heller inte vittna (testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag) (10 kap 4 § ÄB). Uppfylls inte kraven är tillägget inte giltigt. Jag rekommenderar även att tänka på att vara så tydlig som möjligt för att utesluta att eventuellt tolkningsutrymme för tillägget uppkommer. För att tillägget inte ska kunna ses som ett återkallande av det första testamentet är det klokt att ange att det först upprättade testamentet fortfarande ska gälla och att tillägget är just ett tillägg. Återkalla och upprätta ett nytt testamenteDet andra alternativet är att återkalla ert nuvarande testamente för att upprätta ett nytt och skriva att testamentet även ska gälla framtida barnbarn. Utgångspunkten är att ett testamente bara är giltigt om personen som upprättat testamentet vill att det ska vara giltigt. Det finns inget speciellt formkrav för att återkalla ett testamente, men det räcker inte heller med att man bara inte vill att det inte ska vara giltigt längre. Man måste vidta någon form av handling för att ett testamente ska bli ogiltigt (10 kap 5 § ÄB). För att återkalla ett testamente kan man alltså riva det eller upprätta ett nytt testamente. Jag rekommenderar er därför, för att vara på den säkra sidan så att eran vilja inte tolkas på fel sätt, att ni upprättar ett nytt testamente och river det gamla. Viktigt då är att vid upprättandet av det nya testamentet att ni iakttar formkraven (de punkter jag förklarat ovan) (10 kap 1 § ÄB). SammanfattningsvisBåde att göra tillägg till testamente och att återkalla ditt nuvarande för att sedan skriva om det fungerar lika bra. Jag skulle rekommendera att göra det du tycker känns enklast. Men viktigt är att se till så att alla formkrav är uppfyllda, så att testamentet blir giltigt. Om du skulle ha några fler frågor eller vill ha hjälp med testamentet så är du välkommen att kontakta oss igen eller boka en tid med en av våra jurister (här). Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man testamentera bort syskons arvsrätt?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej, kan en sambo som inte har barn, skriva testamente så den andre sambon ärver allt, och inte sambons syskon.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Som huvudregel får man testamentera bort vad man vill, till vem man vill. Men det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt, vilket kallas laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB). Laglottsskyddet gäller dock endast bröstarvingar, det vill säga barn. I ditt fall spelar detta ingen roll, då du nämner att sambon inte har några barn. Svaret på din fråga blir därför att sambon kan testamentera bort allt till den andre sambon och därmed göra sina syskon arvslösa. Jag kan även säga att ni behöver beakta formkraven för att upprätta ett giltigt testamente, vilket återfinns i 10 kap ÄB.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Gäller istadarätten vid testamente?

2019-12-04 i Testamente
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1Min mor har levt tillsammans med en man i 40 år, de var inte gifta. Mannen äger ett radhus där de bott under alla år. Han har testamenterat huset till henne. Min mor avled nyligen. Gäller istadarätten mig och min syster? Vi ärver naturligtvis vår mor, men har inget släktskap med mannen hon levde tillsammans med. Vi ser honom som vår bonuspappa.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För regler gällande arv och testamente gäller ärvdabalken (ÄB). I ditt fall rör det sig om ett testamente, men där testamentstagaren har avlidit innan testatorn. Tolkning av testators viljaDet man får göra är att försöka tolka testamentet enligt testators, det vill säga er bonuspappas, faktiska eller hypotetiska vilja (11 kap 1 § ÄB). Det innebär att man ska tolka testamentet utifrån testators yttersta vilja. Frågan man får ställa sig då är om er bonuspappa har en vilja att ni ska få ärva huset eller inte, vilket är svårt för mig att avgöra. Om hans vilja är att ni ska ärva har ni en chans att ärva, annars inte. I de fall det inte går att tolka testators vilja av olika skäl, får man gå över till presumtionsreglerna för en tolkning istället. Istadarätten är en presumtionsregel som behandlar fall som dessa (11 kap 6 § ÄB). Det innebär att testamentstagarens barn träder in istället för sin förälder om denne har avlidit. Dock gäller enbart istadarätten om barnet till testamentstagaren skulle haft rätt att ärva efter testatorn enligt de vanliga arvsregelnera. En sambo har inte arvsrätt enligt svensk rätt, och då inte heller sambons barn. Detta innebär att varken du eller din syster har arvsrätt och då gäller inte heller istadarätten. SammanfattatIstadarätten gäller inte för dig och din syster. Men om testators vilja är att du och din syster ska ärva så har ni chansen att ärva huset som er mor fick testamenterat till sig. Hoppas du fick svar på din fråga!