Hur kommer arvet att fördelas till mitt barn efter min död?

2021-12-11 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag och min fru är gifta med 2 gemensamma barn. Jag har 1 barn sedan tidigare äktenskap. Min fru står som ägare till vårt hus, bilar, våra konton & lån. Jag äger ingenting. På grund av att jag tidigare haft företag som gick i konkurs samt att jag har en skuld till Kronofogden. Därför detta upplägg. I mitt tidigare giftermål hade jag samma upplägg, alltså min dåvarande fru stod som ägare till allt. Vi skildes och hon tog allt, hus, bilar och banktillgodohavandet. Om jag dör först , vad gäller då för mitt barn gällande arv. Jag äger således ingenting men hon får istället ärva allt från sin biologiska mor som jag ändå varit med om att betala. Inga andra syskon där. Hennes mamma är ensamstående och ingen annan släkt. Därför detta upplägg från min sida. Hon får en bra summa i alla fall. Våra gemensamma barn ärver i sin tur min fru.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arvsfördelning återfinns i Ärvdabalken.Huvudregeln, enligt 2 kap. 1 § ÄB är att ditt barn ärver sin far eller mor. Det innebär att det barn du har med din exfru kommer att ärva din kvarlåtenskap när du avlider.Du är gift. Enligt 3 kap. 1 § ÄB kommer din fru ärva dig framför era gemensamma barn, som då måste avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Det barn du har med din frånskilda fru kommer att, som särkullbarn enligt samma paragraf, ha rätt att ta ut sitt arv direkt.Din kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan dina barn i lika lott. 1/3 av din totala kvarlåtenskap kommer tillfalla det barn du har med din frånskilda fru som har rätt till arvet direkt. Har du ingen kvarlåtenskap kommer inte något arv utdelas. Kvarlåtenskapen består av din enskilda egendom samt det giftorättsgods som blir resultatet av den fiktiva bodelning som görs efter din död.När särkullbarnets moder sedan avlider kommer en ny arvsfördelning att göras med utgångspunkt i kvarlåtenskapen efter henne.Med vänlig hälsning!

Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?

2021-11-02 i Make
FRÅGA |Hej, ska efterlevande makas tillgångar av privata bankmedel tas med i arvskifte gällande makens särkullbarn? Makan har inga egna barn.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Efter att en make avlidit ska en bodelning göras, se 23 kap. 1 § ÄB. Bodelningen skall innefatta giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Ifall makans privata bankmedel inte är enskild egendom enligt 7 kap. ÄktB skall egendomen innefattas i giftorättsgodset som delas lika mellan dödsboet och efterlevande makan.Ifall efterlevande makas privata bankmedel ska tas med i arvskiftet beror således på ifall det rör sig om enskild egendom eller giftorättsgods enligt 7 kap. ÄktB. Är det enskild egendom kommer bankmedlen inte att innefattas i den avlidne makens arv som delas mellan särkullbarnen. Är det giftorättsgods kommer bankmedlen att innefattas.

Hur påverkas giftorätten av särkullbarns efterarvsrätt?

2021-08-04 i Efterarv
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller med giftorätten om min blivande makes barn har ett modersarv efter sin avlidna mor att få. Dras det från giftorätten eller från min mans del om han skulle avlida.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag läser det som att du undrar hur din makes kvarlåtenskap kommer fördelas mellan dig och hans särkullbarn av händelsen att han avlider medan ni är gifta.Normalt kommer du som nuvarande efterlevande make att ärva all kvarlåtenskap från den avlidne maken, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det innebär att om din make avlider medan ni är gifta kommer du ha rätt att erhålla det arv han lämnar efter sig som först i arvsordningen.Er make har särkullbarn, det vill säga egna barn som inte är dina. De har förtur och rätt att ta del av deras arv innan dig i egenskap av särkullbarn, se 3 kap. 1 § 2st. ÄB. Din makes barns arv kommer att bestå av den egendom som tillhör din make, det vill säga det giftorättsgods som uppstår från bodelning mellan dig och din avlidne make, samt din makes enskilda egendom. Din make har fått ärva dennes avlidne frus kvarlåtenskap som efterlevande make. Deras gemensamma barn fick då rätt till efterarv efter sin avlidne mor, som de har rätt att få ut i samband med att din make (deras far) avlider. Det som ska fördelas i er bodelning vid händelse av din makes död är giftorättsgodset, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset delas sedan på hälften och det är den hälft, tillsammans med makens enskilda egendom som utgör kvarlåtenskapen som barnen i egenskap av särkullbarn har rätt till. Barnens avlidna moders egendom som de har efterarvsrätt till kommer att vara en del av giftorättsgodset som utgångspunkt, vilket alltså delas lika och sedan förs till din avlidne makes kvarlåtenskap för att fördelas. Dock kommer varken du eller barnen påverkas andelsmässigt då du som efterlevande make erhåller hälften av giftorättsgodset och barnen erhåller sin del av arvet i egenskap av särkullbarn.Med vänlig hälsning!

Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.

2021-08-01 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min pappa har gått bort, han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Igår var vi på bouppteckning och i den står det att summan av giftorättsgodset är 500 000:-.Betyder det att pappas fru får 250 000 och min syster och jag får dela på de andra 250 000:-?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av kvarlåtenskap hittas i Ärvdabalken.Din far var vid dödsfallet gift. I sådana situationer kommer efterlevande make ärva den döde makens kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ÄB.Detta gäller emellertid endast i de situationer då det finns gemensamma barn. I ert fall står ni som särkullbarn, eftersom ni inte är barn till er faders make. Som särkullbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt, se 3 kap. 1 § ÄB.När en make dör upplöses äktenskapet och bodelning skall förrättas, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset är båda makarnas tillgångar och skulder, som i det här fallet uppgår till 500 000 kr totalt. Er faders kvarlåtenskap kommer utgöras av det efter bodelningen fördelade giftorättsgodset om 250 000 kr, med tillägg för eventuell enskild egendom som inte ingår i giftorättsgodsfördelningen, men väl ingår i er faders kvarlåtenskap som ska fördelas till särkullbarnen.Du och din syster kommer att ärva 250 000 kr ökat med eventuell enskild egendoms värde, medan er faders efterlevande maka erhåller 250 000 kr i fördelat giftorättsgods.Med vänlig hälsning!

Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?

2021-11-02 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Att skifta ett dödsbo är ofta en tidskrävande period i livet och tar olika lång tid beroende på många olika faktorer. En dödsboutveckling består av:- Bouppteckning- Dödsboförvaltning, och- ArvskifteVid bouppteckningen sammanställer man den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Det är endast bouppteckningen som har en deadline. Dödsboförvaltningen, där man praktiskt hanterar egendomen som den framlidne lämnat efter sig, samt själva arvskiftet, görs av dödsbodelägarna i den takt de anser vara rimligt. Någon exakt tidpunkt för när en dödsboutveckling närmar sig sitt slut är därför svår att säga. Från fyra månader och uppåt kan det ta, då varje dödsboutveckling inte är den andra lik.Med vänliga hälsningar.

Om ett särkullbarn avstår från sitt arv, men avlider innan styvföräldern avlider, vem erhåller efterarvet?

2021-10-03 i Efterarv
FRÅGA |Hej.En fråga.Om ett särkullbarn väntar med att ta ut sitt arv.Men avlider före styvföräldern.Vem ärver då särkullsbarnets del? Tack på förhand.
Martin Carleheden |Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arvsordning hittas i Ärvdabalken.Enligt 2 kap. 1 § ÄB står arvlåtarens avkomlingar först i arvsordningen. Finns det däremot en efterlevande make kommer denne att gå före i arvsordningen, se 3 kap. 1 § ÄB. Det gäller dock inte ifall avkomlingarna inte också är efterlevande makes. I det fallet har särkullbarnen rätt att ta ut sin del av arvet direkt, utan att behöva avstå för rätten till efterarv.Särkullbarnen har enligt 3 kap. 9 § ÄB möjlighet att avstå sin arvsdel till efterlevande make och därmed få rätt till efterarv. Om särkullbarnet avlider före styvföräldern, ifall de är gifta, kommer efterarvet efter styvförälderns död fördelas mellan eventuellt fortfarande levande avkomlingar till den först avlidne maken, och eventuellt gemensamma avkomlingar i första hand.Med vänlig hälsning!

Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?

2021-08-01 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är ställföreträdare dvs god man åt min farbror.Missgynnar det mig rent arvsmässigt, eller att min huvudman t ex vill sälja en fastighet till mig under marknadsvärde, så länge jag är god man?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av kvarlåtenskap från arvlåtaren återfinns i Ärvdabalken. Arvingar är man endast som efterlevande make eller enligt bestämmelserna om skyldemans arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB samt 2 kap. ÄB.Som utgångspunkt gäller att arvet för den som blir god man till en släkting inte påverkas. De allmänna arvsreglerna i 2 kap. ÄB gäller fortfarande fullt ut för dig, även om du är god man till din farbror.Enligt 2 kap. 2 § ÄB har du istadarätt till din farbrors kvarlåtenskap vid händelse av dödsfall, dock krävs det att tidigare arvsklasser inte har några arvingar i livet för att du ska ha rätt att få ta del av kvarlåtenskapen som din farbror lämnar efter dig.Att din farbror säljer en fastighet till dig kommer inte påverka din rätt till arv, oavsett till vilket pris fastigheten avyttras. Detta eftersom reglerna om förskott på arv enligt 6 kap. ÄB endast presumeras för bröstarvingar. För andra arvingar gäller att egendom tillskrivs som förskott på arv endast då det har särskilt föreskrivits. Med vänliga hälsningar!

En dödsbodelägare har gett bort egendom ur dödsboet till en granne före bouppteckning utan min vetskap, vad gäller?

2021-07-26 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej . Vår mamma gick bort förra året .När jag var hos min syster en vecka efter mors bortgång , då säger min syster till mig att hon har gett bort saker till sin grannes mamma , tagna från min framlidna mors bostad .Detta har jag inte blivit tillfrågad om .Vi har ingen bra kontakt, hon har undanhållit mycket för mig .Ett dödsbo är ju en juridisk person till vi har gjort arvskifte.Tacksam för svar Vänligen
Martin Carleheden |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv och bodelning vid arv återfinns i Ärvdabalken. Du och din syster är dödsbodelägare och har till uppgift att förvalta dödsboet, som är en juridisk person, se 18 kap. 1 § ÄB.20 kap. 4 § ÄB stadgar att den avlidnes tillgångar och skulder ska i bouppteckningen antecknas så som de var vid tidpunkten för dödsfallet. I förevarande fall har din syster, som dödsbodelägare, gett bort tillgångar ur dödsboet till en tredje person, vilket aktualiserar flertalet situationer.18 kap. 6 § ÄB stadgar att en dödsbodelägare är skyldig att ersätta den skada som uppstår i sådana situationer. Tar en dödsbodelägare någonting från dödsboet, och exempelvis ger till någon annan, blir denne skyldig att återbära egendomen eller ersätta värdet av egendomen.På grund av den relativt lite informationen i frågan vill jag inte i detalj gå in på eventuella brottsliga gärningar som din syster kan ha gjort sig skyldig till, dock kan förskingring vara möjlig i det här läget. För svar huruvida det föreligger en brottslig gärning är du välkommen att ge in ytterligare detaljer. Med vänlig hälsning!