Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare

2020-09-27 i Arvsordning
FRÅGA |Är det någon mening att skriva testamente om man har egna barn och barnbarn som ju enligt lagen ärver mig efter att jag avlidit. Och nästa fråga: Om jag skulle bli oförmögen att sköta min ekonomi kan då mina anhöriga, t ex barn alt. barnbarn, ta över så att god man inte behöver utses? Tack på förhand!
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i ärvdabalkenDet stämmer som du säger att när du går bort kommer dina barn ärva dig eftersom de tillhör första arvsklassen (bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Av andra stycket framgår att barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver i stället detta barns avkomlingar sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Att även barnbarnsbarn och så vidare ärver kallas istadarätt och istadarätten är obegränsad.Om du däremot är gift kommer kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken före era gemensamma barn. Era gemensamma barn kommer därmed få vänta tills båda föräldrarna gått bort innan de kan ärva er (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). För att kringgå denna bestämmelse kan man i så fall upprätta ett testamente enligt vilket barnet/barnen ska ärva före den efterlevande maken (10 kap. 1 § ärvdabalken). Före testamente finns däremot en rätt för den efterlevande maken att om möjligt få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, även kallad basbeloppsregeln vilket år 2020 är 193,200 kr (48, 300 x 4).Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fallDet finns ofta ett stort engagemang bland anhöriga till hjälpbehövande vuxna där anhöriga sköter den dagliga livsföringen för enskilda familjemedlemmar som behöver hjälp med att ta hand om sina angelägenheter. Reglerna i (17 kap. föräldrabalken) innebär att det är möjligt för anhöriga att företräda med stöd av lag utan fullmakt. Det skapar en trygghet för anhöriga som hjälper en familjemedlem i vardagen och ger dem tid att överväga en mer långsiktig lösning för den enskilde när han eller hon inte längre kan sköta sina angelägenheter. Även om ett godmanskap eller förvaltarskap på sikt kan vara den enda lösningen för den enskilde kan en behörighet för anhörig vara värdefull under den tid som eventuellt godmanskap eller förvaltarskap utreds. Av (17 kap. 1 § föräldrabalken) framgår att om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykiskt störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Behörigheten enligt denna bestämmelse gäller enligt (17 kap. 2 § föräldrabalken) i tur och ordning för1. Make eller sambo,2. Barn,3. Barnbarn,4. Föräldrar,5. Syskon, och6. Syskonbarn.SammanfattningsvisNär du går bort kommer dina barn (bröstarvingar) ärvda dig förutsatt att du inte är gift. Därmed finns ingen anledning att skriva ett testamente eftersom barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är vid liv ärver i stället detta barns avkomlingar, alltså barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare. Om du är oförmögen att ta hand om din ekonomi finns bestämmelser i föräldrabalken av vilket framgår att nära anhöriga är behöriga att rättshandla med stöd av lag utan fullmakt, vilket innebär att en god man inte behöver utses. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om arv

2020-09-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa har gått bort, när min mamma går bort hur blir det med hennes bostadrätt när hon äger 100 %, vem får ärva den jag eller min bror? Hur blir det med hennes pengar hon har i kontot, vem kommer ärva de? Är det bra att hon skaffar testamente för mig och min bror eller kommer vi bara automatisk ärva 50, 50 %. Min mamma och pappa har ett bolån som dem delar, kommer mamman att få betala 100 % eller bara 50 %? Kommer banken tvinga henne att betala hela summan av lånet eller göra en avbetalning som de hade innan?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i ärvdabalkenNär er mamma går bort kommer du och din bror vara hennes närmaste arvingar eftersom ni tillhör första arvsklassen (bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Av andra stycket framgår att barnen ärver lika mycket. Om du eller din bror inte längre är vid liv vid er mammas bortgång träder detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Vidare gäller att du och din bror har rätt till åtminstone hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen och alltså utgör dennes laglott. Låt säga att lägenheten är värd 1 000 000 kr och resterande tillgångar 500 000 kr. Om inget testamente finns ska du och din bror dela på 1 500 000 kr, dvs. 750 000 kr vardera (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om det däremot skulle visa sig att er mamma skrivit ett testamente som lämnar all kvarlåtenskap till någon utomstående måste du och din bror påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken) för att ni ska ha rätt att få ut era laglotten, som är hälften av arvslotten, det vill säga 50/2 = 25 procent. Då kan du och din bror erhålla 375 000 kr vardera. Angående bolån hos bankBolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet eller bostadsrätt måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person. Hoppas du fick svar på din fråga!