Ärver särkullbarn före förälders make trots testamente?

2021-05-17 i Arvsordning
FRÅGA |mamma har dött gift om sig med en ny man,dom har skrivit testamente att den över levande ska få allt.och vid mannens död ärver vi allt.Han har inga barn. Kan vi få ut mammas arv och ändå ärva honom.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Först och främst så beklagar jag din mammas bortgång. Utifrån din fråga tolkar jag det som om din mamma vid sin bortgång har varit gift med en man som inte är er pappa. Din mamma och hennes make har upprättat ett testamente mellan sig som anger att den som överlever den andre maken ska ärva den andre. Vidare anger testamentet att ni ärver den kvarlevande maken vid dennes bortgång. I mitt svar kommer jag att utgå från att testamentet uppfyller lagens krav och därmed är giltigt. Frågan blir därmed om ni kan få ut er mammas arv direkt efter hennes bortgång trots det som står angivet i testamentet och om ni därefter även kan ärva er mammas make vid hans bortgång. Vad gäller angående makes arvsrätt?Regler kring makes arvsrätt går att finna i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska vanligtvis en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Om den efterlevande maken på grund av giftorätt och arvsrätt övertar en enda förmögenhetsmassa är dock inte en bodelning nödvändig. Exempel på detta är när makarna inte har gemensamma barn eller särkullbarn som ska ärva den avlidne. I ert fall kommer dock en bodelning att ske. Vid bodelning kommer er mammas och hennes makes gemensamma giftorättsgods att delas lika mellan dem. Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1-2 § ÄktB). Efter att bodelningen genomförts ska ett arvskifte ske där er mammas kvarlåtenskap fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Er mammas kvarlåtenskap utgörs av hälften av hennes giftorättsgods samt eventuell enskild egendom. Vem ärver er mamma?Utgångspunkten är att när en make avlider ärver den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta gäller dock under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som anger något annat. Vidare gäller detta inte om den avlidne maken efterlämnar barn som inte är den kvarlevande makens barn, det vill säga särkullbarn. I ditt fall är ni er mammas särkullbarn och kommer därmed ha rätt att få ut er laglott innan er mammas make ärver förutsatt att ni inte avstår arvet till honom. Om ni skulle avstå arvet kommer ni istället att få efterarv från honom. På så vis kan er mamma inte testamentera bort era laglotter. Era laglotter utgörs av hälften av arvslotten, det vill säga hälften av er mammas kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Den andra halvan av arvslotten har er mamma rätt att testamentera bort till sin make. Av frågan framkommer att hon har testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin make med efterarv till er. Dock har ni rätt att få ut era laglotter först och därmed kommer andra hälften av hennes kvarlåtenskap troligtvis hennes man att ärva. Han ärver denna andel med fri förfoganderätt eftersom ni barn har rätt till efterarv utifrån testamentet. Vem ärver er mammas make?När er mammas make avlider kommer hans bröstarvingar att ärva honom men i frågan framkommer att han inte har några egna barn. Därmed kan han testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill förutom den andel han har ärvt från er mamma med fri förfoganderätt. Denna andel har han rätt att disponera över men han har inte rätt att varken testamentera bort eller minska det i betydande omfattning. Alltså har ni rätt att få ut från er mammas make när han avlider. SlutsatsNi kan få ut er mammas arv innan hennes make ärver eftersom ni alltid har rätt att få ut er laglott. Resterande av er mammas kvarlåtenskap som hennes make kommer ärva har ni rätt att få ut vid hans bortgång som efterarv från er mamma. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver ogift person utan barn?

2021-02-01 i Arvsordning
FRÅGA |Kvinna utan barn. Blev änka 2003. Makarna var särbor. Båda har syskonbarn. Vem ärver kvinnan?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att du inte nämner att det finns något testamente kommer jag utgå från den legala arvsordningen som anges i ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen utgörs av tre arvsklasser som reglerar vem som ska få ärva den avlidne och i vilken ordning. Om det finns någon som kan ärva inom en arvsklass går inte arvet vidare till nästa arvsklass. Utgångspunkten är att den avlidnes make eller barn ärver först (första arvsklassen - 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom kvinnan är skild och inte har några barn går arvet till kvinnans föräldrar om dessa är vid liv eller kvinnans syskon eller kvinnans syskonbarn (andra arvsklassen - 2 kap. 2 § ÄB). Alltså ärver syskonbarnen kvinnan förutsatt att varken kvinnans föräldrar eller syskon lever och arvet stannar i den andra arvsklassen. Att kvinnan var särbo med sin make spelar ingen roll när det gäller arvsrätten eftersom kvinnan är skild vid tidpunkten för sin död. Hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?

2021-01-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag och maken har ett äktenskapsförord formulerat: All den egendom som respektive make nu äger och i framtiden kommer att äga, ska utgöra makens enskilda egendom.Detsamma ska gälla egendom som träder istället för nämnda egendom.Avkastningen av ovan nämnda egendom ska utgöra enskild egendom som träder i avkastningens ställe. Min fråga är: kommer detta att gälla när den första av oss avlider? Vi har särkullbarn. Om jag ex.vis dör först, kommer då min son att automatiskt ärva allt jag äger? Eller behöver vi skriva ett testamente?MVH
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler är tillämpliga?Både regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella i samband med att en make avlider. Vem ärver den avlidne maken?Det äktenskapsförord du och din make har upprättat mellan er kommer att gälla vid en eventuell bodelning. Äktenskapsförordet anger enkelt uttryckt vad som ska ingå i bodelningen. När en av er avlider upplöses äktenskapet och i regel sker en bodelning innan arvskiftet efter den avlidne maken (1 kap. 5 § ÄktB). I ditt fall anger äktenskapsförordet att all egendom är respektive makes enskilda egendom vilket gör att en bodelning inte krävs (9 kap. 1 § ÄktB). Med tanke på ert äktenskapsförord kommer alltså vardera make att behålla sin respektive egendom. Efter en eventuell bodelningen sker arvskiftet där den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan dennes arvingar. Huvudregeln är att efterlevande make ärver men om det finns särkullbarn till den avlidne maken har dessa rätt att få ut sina andelar direkt, den s.k laglotten (3 kap. 1 § ÄB). Om makarna har gemensamma barn har dessa rätt till efterarv. Detta innebär att kvarlevande make ärver dennes andel med fri förfoganderätt och vid dennes bortgång har barnet rätt till efterarv. Vad gäller i ditt fall?Vid din bortgång kommer din make att ärva dig, att ni upprättat ett äktenskapsförord påverkar inte arvsrätten utan endast vad som ska ingå i bodelningen. Om din son är ert gemensamma barn kommer han att ha rätt till efterarv från dig. Detta innebär att din make kommer att ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Din son kommer sedan vid din makes bortgång att få ut sitt efterarv. Om din son däremot är ditt särkullbarn har han rätt att få ut sin laglott från din kvarlåtenskap direkt. Eftersom jag saknar information gällande hur många barn ni har och hur många som utgör särkullbarn kan jag tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar. Behövs ett testamente för att min son ska ärva allt jag äger?Genom att upprätta ett testamente till förmån för din son kan du göra din efterlevande make arvslös. Dock finns det en begränsning i den s.k basbeloppsregeln som innebär att din efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om fyra prisbasbelopp från din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Om din efterlevande makes egendom totalt sätt inte når upp till det här värdet har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står angivet i testamentet. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende och vad som gäller mer konkret i ditt fall råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller för hjälp att upprätta ett testamente. Med vänliga hälsningar,

Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?

2020-10-26 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad kostar det att upprätta ett testamente? Var förvaras sedan testamentet? Jag är en ensamstående kvinna utan barn. Vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler gäller?Regleringen gällande arv och testamente går att finna i ärvdabalken (ÄB). I ÄB anges bland annat olika krav på hur ett testamente ska vara utformat för att vara juridiskt bindande. Vad kostar det att upprätta ett testamente?För att upprätta ett testamente kan det vara bra att vända sig till en juristbyrå för att försäkra sig om testamentets giltighet. Kostnaden för det här varierar och det blir enklast för dig att kontakta en byrå för att få ett prisförslag. Exempelvis kan du boka tid hos oss på Lawline för ett kostnadsförslag för upprättande av testamente. Var kan ett testamente förvaras?Det finns inga regler kring vart ett testamente ska förvaras. På så vis kan orginalet av testamenthandlingen förvaras precis var som helst. Emellertid kan det vara bra att förvara originaltestamentet på ett säkert ställe hos en oberoende part, t.ex hos en juristbyrå, i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. Det här för att testamentet ska kunna hittas och verkställas efter personens bortgång. Kostnader för förvaring varierar beroende på förvaringsform. Det kan även nämnas att vissa delar ut kopior av testamentet till sina anhöriga för att vara säkra på att testamentets existens klargörs. Med vänliga hälsningar,

Kan en person göra sitt testamente hemligt för anhöriga?

2021-05-17 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar om en person kan skriva in i sitt testamente att personen önskar att saker ska hållas hemliga för anhöriga så att de som har tillgång till testamentet är skyldiga att hålla det som står i testamentet hemligt efter att personen dött?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att ingen har rätt att läsa en persons testamente så länge testatorn är vid liv eftersom testamentet inte är någon offentlig handling. Dock kan testamentet bli en offentlig handling i samband med bouppteckningen och då har man rätt att ta del av testamentet. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och om det finns ett testamente ska detta bifogas till bouppteckningen (20 kap. 5 § ärvdabalken). Alltså kan man efter en persons bortgång ta del av dennes testamente genom att begära ut handlingen hos Skatteverket. Efter att begäran har inkommit till Skatteverket prövar myndigheten om bouppteckningen samt bifogat testamente kan lämnas ut och skickas till dig. Värt att tillägga är att man som arvinge har rätt att delges testamentet vid testators bortgång. Alltså har arvingar rätt att få en kopia av testamentet som de sedan ska styrka att de har tagit del av genom namnunderskrift (14 kap. 4 § ärvdabalken). Om personen har bröstarvingar har dessa rätt att få ut sina laglotter och kan då klandra samt begära jämkning av testamentet om deras rätt skulle inskränkas av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Arvlåtaren har rätt att testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till vem han eller hon vill medan andra halvan utgör barnens laglott som inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Därmed kan man inte göra sina barn arvlösa genom testamente eftersom de är berättigade till sin laglott. Om arvlåtaren inte har barn kan han eller hon testamentera hela kvarlåtenskapen till vem han eller hon vill. Sammantaget kan sägas att en person inte kan göra sitt testamente hemligt för anhöriga efter att personen i fråga har avlidit. Speciellt inte för bröstarvingar. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återigen höra av dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?

2021-01-24 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo utan barn. Mina föräldrar är döda och jag har ett syskon som jag har brytit med. Jag har skrivit testamente till min sambos förmån samt till några organisationer. Undrar nu om mitt syskon kan klandra testamentet och få rätt samt om mitt syskon har rätt att läsa mitt testamente efter min död?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler tillämpas?Din fråga gäller arvsrätt och huruvida man kan göra sitt syskon arvslöst genom att testamentera sin egendom till förmån för någon annan. Regler angående arv finns i ärvdabalken (ÄB). Kan jag göra mitt syskon arvslöst?För det första ärver dina föräldrar dig om du varken är gift, har barn eller har skrivit ett testamente (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). I ditt fall har dina föräldrar avlidit och då ärver ditt syskon (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Dock gäller inte det här eftersom du nämner att du har skrivit ett testamente till förmån för din sambo samt till några organisationer. Jag utgår från att testamentet uppfyller formkraven och är rättsligt giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Frågan blir således om ditt syskon kan klandra testamentet för att få ut ett arv från dig. Här bör sägas att du kan göra ditt syskon arvslöst eftersom denne inte har en laglig arvsrätt. Det är endast bröstarvingar som har rätt till en laglott och som inte kan göras arvslösa, alltså om du hade haft barn skulle denne ha rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). På så vis kan du göra ditt syskon arvslöst då denne inte har den här rättigheten och ditt syskon har därmed inte heller möjlighet att klandra testamentet. Har mitt syskon rätt att läsa mitt testamente?När det gäller rätten att ta del av ditt testamente har ditt syskon inte rätt att läsa det så länge du som testator är vid liv eftersom testamentet inte är någon offentlig handling. Dock kan testamentet bli en offentlig handling i samband med bouppteckningen och då har ditt syskon rätt att ta del av den (20 kap. 5 § ÄB). Med vänliga hälsningar,

Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?

2021-01-22 i Make
FRÅGA |Herr Y och fru X har varit gifta i många år, De har ett gemensamt barn och Y har tre tidigare barn. De skriver ett bodelningsavtal inom äktenskapet. Y avlider efter några år. Äktenskapet är giltigt. Har fru X fuli arvsrätt efter herr Y, eller begränsar bodelningsavtalet hennes arvsrätt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagar är tillämpliga?I samband med arv efter avliden make blir regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) relevanta. Vad sker vid den ena makens bortgång?Ett äktenskap upplöses antingen vid äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Efter att äktenskapet har upplösts sker vanligtvis en bodelning där makarnas giftorättsgods efter en skuldavräkning ska delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Makarnas giftorättsgods är den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I det här fallet nämns det att det finns ett bodelningsavtal mellan makarna. Genom ett sådan avtal kan makarna bestämma vad som ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta avtal påverkar alltså inte den kvarlevande makens arvsrätt. Efter att en bodelning har genomförts sker ett arvskifte där den avlidne makens kvarlåtenskap som består av dess andel från bodelningen samt dess enskilda egendom fördelas mellan dennes arvingar. Vem ärver den avlidne maken?Eftersom inget testamente verkar finnas sker arvsfördelningen enligt den lagstadgade arvsordningen. När en make avlider har kvarlevande make som huvudregel arvsrätt före barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make ärver då med fri förfoganderätt vilket innebär att den kvarlevande maken får förbruka kapital, avyttra samt ge bort egendomen helt utan redovisningsplikt men hon får inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄktB). Detta eftersom pengarna ska tillfalla den avlidnes efterarvingar vid den efterlevande makens bortgång. Om den avlidne maken har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). SammanfattningFörst kommer en bodelning ske mellan den avlidna maken och den kvarlevande maken, med bodelningsavtalets innehåll i beaktande. Genom att göra det här får man fram hur mycket av makarnas egendom som är den avlidnes kvarlåtenskap respektive den efter­levande makens egendom. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken tillfaller sedan dennes arvingar. I detta fallet har den avlidna maken tre särkullbarn som har rätt att få sitt arv direkt som utgörs av 3/4 av kvarlåtenskapen. Makarnas gemensamma barn är efterarvinge och får ut sitt arv på 1/4 först när den efterlevande maken avlider. Alltså den efterlevande maken övertar viss egendom genom bodelning och en viss del, 1/4, genom arv (med fri förfoganderätt). Värt att tillägga är att eftersom det inte tycks finnas ett testamente till förmån för efterlevande make ärver denne inte någon egendom med full äganderätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan arvspengar utmätas av Kronofogden?

2020-08-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag ska ärva min tant med mina syskon och deras familjer. det blir med pengar. kan kronofogden ta dom ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?I mitt svar kommer jag att redogöra för vilken egendom Kronofogden kan "ta" under en utmätning och därefter om arv kan undantas. Vilken lag reglerar utmätning? När en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning av personens egendom för att betala dess skulder. Regler kring utmätningsförfarandet återfinns i utsökningsbalken (UB). Här anges att egendom får utmätas för betalning av obetald skuld (4 kap 1 § UB). Vilken egendom får Kronofogden utmäta?All egendom kan utmätas om inget annat framgår av lag eller särskild föreskrift (4 kap 2 § UB). En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 §). På så vis omfattas arv av bestämmelsen och Kronofogden kan utmäta ditt arv. Kan arv undantas utmätning?Som tidigare nämnt kan egendom undantas om annat framgår av lag eller särskild föreskrift. Gällande arv kan det undantas utmätning genom ett testamente har skrivits som anger att arvet inte får utmätas. Det här kallas ett överlåtelseförbud och hindrar Kronofogden från att utmäta arvet för arvtagarens skulder (5 kap 5 § UB). SammanfattningKronofogden kan utmäta egendom för att betala en persons skulder så länge egendomen inte är undantagen utmätning. Alltså omfattas även arv. Om din tant har skrivit ett testamente där det står att pengarna inte får utmätas i framtiden kan Kronofogden inte göra en utmätning på dessa. Utifrån din fråga framgår det inte om ett testamente har upprättats som reglerar det här. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar,