Inskränker ett förskott på arv min laglott?

2021-09-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Har på omvägar fått kännedom om att min syster och hennes man fått vårat föräldrahem som gåva av våran mor. i gåvobrevet framgår det att gåvan inte ska utgöra som förskott på arv. Jag kan tycka att det inskränker min del på laglotten?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem ärver er mor?När en person avlider och testamente saknas ärver personens bröstarvingar i första hand den avlidnes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap avses all den egendom som den avlidne lämnar efter sig som arv. Bröstarvingar är den avlidnes barn eller, om dessa avlidit, barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån din fråga framkommer inte att din mor är gift eller har särkullbarn och därmed kommer jag att utgå från att din syster och du är er mors bröstarvingar vilket innebär att ni ärver först. Som bröstarvinge har du som du nämner alltid en laglig rätt till din laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Vad gäller om en bröstarvinge har fått en gåva under arvlåtarens livstid?Om din mor under sin levnadstid ger din syster tillgångar som exempelvis pengar eller i ert fall en fastighet (föräldrahemmet) föreligger en presumtion att detta utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett om det betecknas som "gåva". Ett undantag till den nämnda presumtionen är om arvlåtaren har föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är ett förskott på arv. Här får man kolla på om arvlåtarens avsikt framgår genom gåvohandlingen, i ett testamente eller framkommit genom ett muntligt yttrande. Om gåvan härigenom inte ses som ett förskott på arv tar man inte hänsyn till gåvan vid arvsfördelningen. Eftersom du nämner att det finns gåvobrev som anger att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv tyder det på att det inte är förskott på arv. Vad gäller om gåvan ses som förskott på arv?Om fastigheten anses vara ett förskott på arv ska man ta hänsyn till detta vid arvsfördelningen. När arvslotterna delas upp mellan din syster och dig läggs värdet på gåvan (förskottet på arvet) ihop med er mors kvarlåtenskap (6 kap. 5 § ÄB). Den sammanlagda summan av kvarlåtenskapen och förskottet ska delas lika mellan er syskon och sedan ska förskottets/gåvans värde vid gåvotillfället avräknas från din systers arvslott (6 kap. 3 § ÄB). Alltså minskas din systers andel med vad hon har mottagit i förskott på arv. Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?Utgångspunkten är att en arvingen som mottagit ett förskott på arv inte behöver återbetala någon del av detta även om förskottet är större än dennes arvslott (6 kap. 4 § ÄB). Ett undantag till detta är om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och syftet med gåvan går att likställa med testamente. Gåvan är att jämställa med ett testamente om givaren haft för avsikt att ordna successionen, exempelvis om gåvan ges när givaren vet att denne kommer att avlida inom en snar framtid. Om du inte skulle få ut din laglott på grund av detta kan du begära jämkning av gåvan. I sådana fall kan din syster bli återbetalningsskyldig till den del du som bröstarvinge ska få ut din laglott (7 kap. 4 § ÄB). Hur kan jag som bröstarvinge begära jämkning och få ut min laglott?För att göra gällande din rätt till laglott måste du göra detta inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare och ska därmed kallas till bouppteckningen när din mor avlider (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Du kan då hävda att din syster har fått ett förskott på arv som inskränker din arvslott. Vanligtvis skulle din syster inte bli återbetalningsskyldig men om hon inskränker din laglott finns det möjlighet att kräva att hon blir återbetalningsskyldig så att du ska få ut din laglott. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Ärver änka sin svärförälder?

2021-07-20 i Arvsordning
FRÅGA |Min väninna är änka med inbördes testamente, inga barn, svärfadern avlider, har änkan rätt till arv
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att utgå från att din väninnas make tidigare avlidit och att den avlidne makens fader nyligen avlidit. Frågan är huruvida din väninna nu har rätt till arv från sin svärfader. Kort sagt har din väninna inte rätt till arv från svärfadern. Detta eftersom hon inte har någon laglig rätt att ärva honom. Har svärfadern dock upprättat ett testamente enligt 10 kap. Ärvdabalken kan din väninna därigenom ges arvsrätt förutsatt att svärfadern inte inskränker någon annan kvarlevandes lagliga arvsrätt. Exempelvis om svärfadern har fler barn utöver hennes avlidne make, då har dessa rätt till sin laglott. Om hennes make hade avlidit efter svärfadern hade din väninna indirekt kunna ärva svärfadern då hans arv hade tillfallit hans son. Du nämner i din fråga att din väninna inte har några barn och därför blir inte heller arvsrätt för dessa aktuellt. Hade hon haft barn hade dessa möjligtvis ärvt svärfadern då barnbarn har laglig arvsrätt. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan en person göra sitt testamente hemligt för anhöriga?

2021-05-17 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar om en person kan skriva in i sitt testamente att personen önskar att saker ska hållas hemliga för anhöriga så att de som har tillgång till testamentet är skyldiga att hålla det som står i testamentet hemligt efter att personen dött?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att ingen har rätt att läsa en persons testamente så länge testatorn är vid liv eftersom testamentet inte är någon offentlig handling. Dock kan testamentet bli en offentlig handling i samband med bouppteckningen och då har man rätt att ta del av testamentet. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och om det finns ett testamente ska detta bifogas till bouppteckningen (20 kap. 5 § ärvdabalken). Alltså kan man efter en persons bortgång ta del av dennes testamente genom att begära ut handlingen hos Skatteverket. Efter att begäran har inkommit till Skatteverket prövar myndigheten om bouppteckningen samt bifogat testamente kan lämnas ut och skickas till dig. Värt att tillägga är att man som arvinge har rätt att delges testamentet vid testators bortgång. Alltså har arvingar rätt att få en kopia av testamentet som de sedan ska styrka att de har tagit del av genom namnunderskrift (14 kap. 4 § ärvdabalken). Om personen har bröstarvingar har dessa rätt att få ut sina laglotter och kan då klandra samt begära jämkning av testamentet om deras rätt skulle inskränkas av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Arvlåtaren har rätt att testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till vem han eller hon vill medan andra halvan utgör barnens laglott som inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Därmed kan man inte göra sina barn arvlösa genom testamente eftersom de är berättigade till sin laglott. Om arvlåtaren inte har barn kan han eller hon testamentera hela kvarlåtenskapen till vem han eller hon vill. Sammantaget kan sägas att en person inte kan göra sitt testamente hemligt för anhöriga efter att personen i fråga har avlidit. Speciellt inte för bröstarvingar. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återigen höra av dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?

2021-01-24 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo utan barn. Mina föräldrar är döda och jag har ett syskon som jag har brytit med. Jag har skrivit testamente till min sambos förmån samt till några organisationer. Undrar nu om mitt syskon kan klandra testamentet och få rätt samt om mitt syskon har rätt att läsa mitt testamente efter min död?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler tillämpas?Din fråga gäller arvsrätt och huruvida man kan göra sitt syskon arvslöst genom att testamentera sin egendom till förmån för någon annan. Regler angående arv finns i ärvdabalken (ÄB). Kan jag göra mitt syskon arvslöst?För det första ärver dina föräldrar dig om du varken är gift, har barn eller har skrivit ett testamente (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). I ditt fall har dina föräldrar avlidit och då ärver ditt syskon (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Dock gäller inte det här eftersom du nämner att du har skrivit ett testamente till förmån för din sambo samt till några organisationer. Jag utgår från att testamentet uppfyller formkraven och är rättsligt giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Frågan blir således om ditt syskon kan klandra testamentet för att få ut ett arv från dig. Här bör sägas att du kan göra ditt syskon arvslöst eftersom denne inte har en laglig arvsrätt. Det är endast bröstarvingar som har rätt till en laglott och som inte kan göras arvslösa, alltså om du hade haft barn skulle denne ha rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). På så vis kan du göra ditt syskon arvslöst då denne inte har den här rättigheten och ditt syskon har därmed inte heller möjlighet att klandra testamentet. Har mitt syskon rätt att läsa mitt testamente?När det gäller rätten att ta del av ditt testamente har ditt syskon inte rätt att läsa det så länge du som testator är vid liv eftersom testamentet inte är någon offentlig handling. Dock kan testamentet bli en offentlig handling i samband med bouppteckningen och då har ditt syskon rätt att ta del av den (20 kap. 5 § ÄB). Med vänliga hälsningar,

Kan min förälder göra mig arvslös?

2021-07-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan min far göra mig arvslös?Kommit till min vetskap att min far kontaktat en advokat och vill göra mig arvslös och sedan ett par år tillbaka börjat ge min bror samt min brors barn gåvor i form av aktier i företag,fastigheter både i Sverige men även utomlands, egendom m.m. Det ska finnas gåvobrev på allt detta och det står i dessa gåvobrev att det är en gåva och inte ett förskott på arvet. Så den dagen min far avlider äger han inget och detta är för jag inte ska ärva något? Läst om jämkning av testamente,arvslott och förstärkta laglottskyddet men blir inte klok på det och vad som gäller?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem ärver din far?När en person avlider och det inte finns något testamente ärver personens bröstarvingar i första hand den avlidnes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap avses all den egendom som den avlidne lämnar efter sig som arv. Bröstarvingar är den avlidnes barn eller, om dessa avlidit, barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I din fråga framkommer inte om din far är gift så jag kommer inte att utreda eventuell makes arvsrätt. Alltså i ert fall är det din bror och du som är er fars bröstarvingar vilket innebär att ni ärver först. Bröstarvingarna har alltid en laglig rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap hur han vill men den andra hälften utgör alltså din brors och din arvslott. Om din far inte upprättar ett testamente utgör all hans kvarlåtenskap er arvslott. Vad gäller om en bröstarvinge har fått en gåva under arvlåtarens livstid?Om en arvlåtare (din far) under sin levnadstid ger sin bröstarvinge tillgångar som exempelvis pengar eller fastigheter föreligger en presumtion att detta utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett om det betecknas som "gåva". Ett undantag till den nämnda presumtionen är om arvlåtaren har föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är ett förskott på arv. Här beaktas om arvlåtarens avsikt framgår genom gåvohandlingen eller i ett testamente. Avsikten kan även ha framkommit genom ett muntligt yttrande. Om gåvan härigenom inte ses som ett förskott på arv tar man inte hänsyn till gåvan vid arvsfördelningen. Eftersom du nämner att det finns gåvobrev och att det i dessa anges att gåvorna inte är att anse som förskott på arv tyder det på att det inte är förskott på arv. Vad gäller om ett barnbarn har fått en gåva under arvlåtarens livstid?I motsats till att gåvor till bröstarvingar som huvudregel anses vara förskott på arv presumeras inte gåvor till barnbarn vara ett förskott. När det gäller andra arvingar än bröstarvingar, exempelvis barnbarn, är presumtionen att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckt i en gåvohandling att gåvan ska anses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Medan barnbarnets förälder, dvs din bror, fortfarande lever presumeras gåvor från far- och morföräldrar inte vara förskott på arv. Vad gäller om gåvan ses som förskott på arv?Om det arvlåtaren har gett anses vara ett förskott på arv ska man ta hänsyn till detta vid arvsfördelningen. När arvslotterna delas upp mellan bröstarvingarna läggs värdet på gåvan (förskottet på arvet) ihop med den avlidnes kvarlåtenskap (6 kap. 5 § ÄB). Den sammanlagda summan av kvarlåtenskapen och förskottet ska delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar och sedan ska förskottets värde avräknas från arvslotten tillhörande den bröstarvinge som fått gåvan. Det är gåvans värde vid gåvotillfället som ska avräknas som förskott (6 kap. 3 § ÄB). Alltså kommer gåvotagarens andel minskas med vad denne har mottagit i förskott på arv. Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?Som huvudregel brukar en arvingen som mottagit ett förskott på arv inte återbetala någon del av detta även om förskottet är större än dennes arvslott (6 kap. 4 § ÄB). Ett undantag till detta är om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och syftet med gåvan går att likställa med testamente. Gåvan är att jämställa med ett testamente om givaren haft för avsikt att ordna successionen, till exempel om gåvan ges när givaren vet att denne kommer att avlida inom en snar framtid. Den bröstarvinge som inte får ut din laglott på grund av detta kan begära jämkning av gåvan. I sådana fall kan den arvinge som mottagit förskottet bli återbetalningsskyldig till den del att övriga bröstarvingar ska få ut sin laglott (7 kap. 4 § ÄB). Hur kan jag som bröstarvinge begära jämkning och få ut min laglott?Om du vill göra gällande din rätt till laglott måste du göra detta inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare och ska därmed kallas till bouppteckningen när din far avlider (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Du kan hävda att den andra bröstarvingen fått ett förskott på arv som inskränker din arvslott. Vanligtvis skulle din bror inte bli återbetalningsskyldig men om han inskränker på din laglott finns det möjlighet att kräva att han blir återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott. Här kan tilläggas att om din bror och du inte kan komma överens efter er fars bortgång kan ni ansöka om en boutredningsman eller skiftesman hos Tingsrätten. Denne övertar då ansvaret för arvskiftet. SlutsatsKort sagt kan din far inte göra dig arvlös då du som bröstarvinge har rätt till din laglott. Dock kan din far testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap så att din laglott blir mindre. Då jag utgår från att din bror och du är de enda bröstarvingarna är din laglott som minst ¼ av din fars kvarlåtenskap. Huruvida de gåvor som din far har givit till din bror anses vara förskott på arv kan jag inte med full säkerhet uttrycka mig om men gåvobreven tyder på att det inte är ett förskott. Om dessa gåvor dock inskränker din laglott kan din bror bli återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott. Gåvorna till din brors barn antas inte utgöra förskott på arv. För att få rätt till din laglott krävs att du jämkar inom ett år från bouppteckningen. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist som kan tillvarata dina intressen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Ärver särkullbarn före förälders make trots testamente?

2021-05-17 i Arvsordning
FRÅGA |mamma har dött gift om sig med en ny man,dom har skrivit testamente att den över levande ska få allt.och vid mannens död ärver vi allt.Han har inga barn. Kan vi få ut mammas arv och ändå ärva honom.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Först och främst så beklagar jag din mammas bortgång. Utifrån din fråga tolkar jag det som om din mamma vid sin bortgång har varit gift med en man som inte är er pappa. Din mamma och hennes make har upprättat ett testamente mellan sig som anger att den som överlever den andre maken ska ärva den andre. Vidare anger testamentet att ni ärver den kvarlevande maken vid dennes bortgång. I mitt svar kommer jag att utgå från att testamentet uppfyller lagens krav och därmed är giltigt. Frågan blir därmed om ni kan få ut er mammas arv direkt efter hennes bortgång trots det som står angivet i testamentet och om ni därefter även kan ärva er mammas make vid hans bortgång. Vad gäller angående makes arvsrätt?Regler kring makes arvsrätt går att finna i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska vanligtvis en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Om den efterlevande maken på grund av giftorätt och arvsrätt övertar en enda förmögenhetsmassa är dock inte en bodelning nödvändig. Exempel på detta är när makarna inte har gemensamma barn eller särkullbarn som ska ärva den avlidne. I ert fall kommer dock en bodelning att ske. Vid bodelning kommer er mammas och hennes makes gemensamma giftorättsgods att delas lika mellan dem. Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1-2 § ÄktB). Efter att bodelningen genomförts ska ett arvskifte ske där er mammas kvarlåtenskap fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Er mammas kvarlåtenskap utgörs av hälften av hennes giftorättsgods samt eventuell enskild egendom. Vem ärver er mamma?Utgångspunkten är att när en make avlider ärver den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta gäller dock under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som anger något annat. Vidare gäller detta inte om den avlidne maken efterlämnar barn som inte är den kvarlevande makens barn, det vill säga särkullbarn. I ditt fall är ni er mammas särkullbarn och kommer därmed ha rätt att få ut er laglott innan er mammas make ärver förutsatt att ni inte avstår arvet till honom. Om ni skulle avstå arvet kommer ni istället att få efterarv från honom. På så vis kan er mamma inte testamentera bort era laglotter. Era laglotter utgörs av hälften av arvslotten, det vill säga hälften av er mammas kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Den andra halvan av arvslotten har er mamma rätt att testamentera bort till sin make. Av frågan framkommer att hon har testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin make med efterarv till er. Dock har ni rätt att få ut era laglotter först och därmed kommer andra hälften av hennes kvarlåtenskap troligtvis hennes man att ärva. Han ärver denna andel med fri förfoganderätt eftersom ni barn har rätt till efterarv utifrån testamentet. Vem ärver er mammas make?När er mammas make avlider kommer hans bröstarvingar att ärva honom men i frågan framkommer att han inte har några egna barn. Därmed kan han testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill förutom den andel han har ärvt från er mamma med fri förfoganderätt. Denna andel har han rätt att disponera över men han har inte rätt att varken testamentera bort eller minska det i betydande omfattning. Alltså har ni rätt att få ut från er mammas make när han avlider. SlutsatsNi kan få ut er mammas arv innan hennes make ärver eftersom ni alltid har rätt att få ut er laglott. Resterande av er mammas kvarlåtenskap som hennes make kommer ärva har ni rätt att få ut vid hans bortgång som efterarv från er mamma. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver ogift person utan barn?

2021-02-01 i Arvsordning
FRÅGA |Kvinna utan barn. Blev änka 2003. Makarna var särbor. Båda har syskonbarn. Vem ärver kvinnan?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att du inte nämner att det finns något testamente kommer jag utgå från den legala arvsordningen som anges i ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen utgörs av tre arvsklasser som reglerar vem som ska få ärva den avlidne och i vilken ordning. Om det finns någon som kan ärva inom en arvsklass går inte arvet vidare till nästa arvsklass. Utgångspunkten är att den avlidnes make eller barn ärver först (första arvsklassen - 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom kvinnan är skild och inte har några barn går arvet till kvinnans föräldrar om dessa är vid liv eller kvinnans syskon eller kvinnans syskonbarn (andra arvsklassen - 2 kap. 2 § ÄB). Alltså ärver syskonbarnen kvinnan förutsatt att varken kvinnans föräldrar eller syskon lever och arvet stannar i den andra arvsklassen. Att kvinnan var särbo med sin make spelar ingen roll när det gäller arvsrätten eftersom kvinnan är skild vid tidpunkten för sin död. Hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?

2021-01-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag och maken har ett äktenskapsförord formulerat: All den egendom som respektive make nu äger och i framtiden kommer att äga, ska utgöra makens enskilda egendom.Detsamma ska gälla egendom som träder istället för nämnda egendom.Avkastningen av ovan nämnda egendom ska utgöra enskild egendom som träder i avkastningens ställe. Min fråga är: kommer detta att gälla när den första av oss avlider? Vi har särkullbarn. Om jag ex.vis dör först, kommer då min son att automatiskt ärva allt jag äger? Eller behöver vi skriva ett testamente?MVH
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler är tillämpliga?Både regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella i samband med att en make avlider. Vem ärver den avlidne maken?Det äktenskapsförord du och din make har upprättat mellan er kommer att gälla vid en eventuell bodelning. Äktenskapsförordet anger enkelt uttryckt vad som ska ingå i bodelningen. När en av er avlider upplöses äktenskapet och i regel sker en bodelning innan arvskiftet efter den avlidne maken (1 kap. 5 § ÄktB). I ditt fall anger äktenskapsförordet att all egendom är respektive makes enskilda egendom vilket gör att en bodelning inte krävs (9 kap. 1 § ÄktB). Med tanke på ert äktenskapsförord kommer alltså vardera make att behålla sin respektive egendom. Efter en eventuell bodelningen sker arvskiftet där den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan dennes arvingar. Huvudregeln är att efterlevande make ärver men om det finns särkullbarn till den avlidne maken har dessa rätt att få ut sina andelar direkt, den s.k laglotten (3 kap. 1 § ÄB). Om makarna har gemensamma barn har dessa rätt till efterarv. Detta innebär att kvarlevande make ärver dennes andel med fri förfoganderätt och vid dennes bortgång har barnet rätt till efterarv. Vad gäller i ditt fall?Vid din bortgång kommer din make att ärva dig, att ni upprättat ett äktenskapsförord påverkar inte arvsrätten utan endast vad som ska ingå i bodelningen. Om din son är ert gemensamma barn kommer han att ha rätt till efterarv från dig. Detta innebär att din make kommer att ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Din son kommer sedan vid din makes bortgång att få ut sitt efterarv. Om din son däremot är ditt särkullbarn har han rätt att få ut sin laglott från din kvarlåtenskap direkt. Eftersom jag saknar information gällande hur många barn ni har och hur många som utgör särkullbarn kan jag tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar. Behövs ett testamente för att min son ska ärva allt jag äger?Genom att upprätta ett testamente till förmån för din son kan du göra din efterlevande make arvslös. Dock finns det en begränsning i den s.k basbeloppsregeln som innebär att din efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om fyra prisbasbelopp från din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Om din efterlevande makes egendom totalt sätt inte når upp till det här värdet har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står angivet i testamentet. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende och vad som gäller mer konkret i ditt fall råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller för hjälp att upprätta ett testamente. Med vänliga hälsningar,