Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?

2021-01-22 i Make
FRÅGA |Herr Y och fru X har varit gifta i många år, De har ett gemensamt barn och Y har tre tidigare barn. De skriver ett bodelningsavtal inom äktenskapet. Y avlider efter några år. Äktenskapet är giltigt. Har fru X fuli arvsrätt efter herr Y, eller begränsar bodelningsavtalet hennes arvsrätt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagar är tillämpliga?I samband med arv efter avliden make blir regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) relevanta. Vad sker vid den ena makens bortgång?Ett äktenskap upplöses antingen vid äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Efter att äktenskapet har upplösts sker vanligtvis en bodelning där makarnas giftorättsgods efter en skuldavräkning ska delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Makarnas giftorättsgods är den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I det här fallet nämns det att det finns ett bodelningsavtal mellan makarna. Genom ett sådan avtal kan makarna bestämma vad som ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta avtal påverkar alltså inte den kvarlevande makens arvsrätt. Efter att en bodelning har genomförts sker ett arvskifte där den avlidne makens kvarlåtenskap som består av dess andel från bodelningen samt dess enskilda egendom fördelas mellan dennes arvingar. Vem ärver den avlidne maken?Eftersom inget testamente verkar finnas sker arvsfördelningen enligt den lagstadgade arvsordningen. När en make avlider har kvarlevande make som huvudregel arvsrätt före barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make ärver då med fri förfoganderätt vilket innebär att den kvarlevande maken får förbruka kapital, avyttra samt ge bort egendomen helt utan redovisningsplikt men hon får inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄktB). Detta eftersom pengarna ska tillfalla den avlidnes efterarvingar vid den efterlevande makens bortgång. Om den avlidne maken har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). SammanfattningFörst kommer en bodelning ske mellan den avlidna maken och den kvarlevande maken, med bodelningsavtalets innehåll i beaktande. Genom att göra det här får man fram hur mycket av makarnas egendom som är den avlidnes kvarlåtenskap respektive den efter­levande makens egendom. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken tillfaller sedan dennes arvingar. I detta fallet har den avlidna maken tre särkullbarn som har rätt att få sitt arv direkt som utgörs av 3/4 av kvarlåtenskapen. Makarnas gemensamma barn är efterarvinge och får ut sitt arv på 1/4 först när den efterlevande maken avlider. Alltså den efterlevande maken övertar viss egendom genom bodelning och en viss del, 1/4, genom arv (med fri förfoganderätt). Värt att tillägga är att eftersom det inte tycks finnas ett testamente till förmån för efterlevande make ärver denne inte någon egendom med full äganderätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan arvspengar utmätas av Kronofogden?

2020-08-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag ska ärva min tant med mina syskon och deras familjer. det blir med pengar. kan kronofogden ta dom ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?I mitt svar kommer jag att redogöra för vilken egendom Kronofogden kan "ta" under en utmätning och därefter om arv kan undantas. Vilken lag reglerar utmätning? När en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning av personens egendom för att betala dess skulder. Regler kring utmätningsförfarandet återfinns i utsökningsbalken (UB). Här anges att egendom får utmätas för betalning av obetald skuld (4 kap 1 § UB). Vilken egendom får Kronofogden utmäta?All egendom kan utmätas om inget annat framgår av lag eller särskild föreskrift (4 kap 2 § UB). En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 §). På så vis omfattas arv av bestämmelsen och Kronofogden kan utmäta ditt arv. Kan arv undantas utmätning?Som tidigare nämnt kan egendom undantas om annat framgår av lag eller särskild föreskrift. Gällande arv kan det undantas utmätning genom ett testamente har skrivits som anger att arvet inte får utmätas. Det här kallas ett överlåtelseförbud och hindrar Kronofogden från att utmäta arvet för arvtagarens skulder (5 kap 5 § UB). SammanfattningKronofogden kan utmäta egendom för att betala en persons skulder så länge egendomen inte är undantagen utmätning. Alltså omfattas även arv. Om din tant har skrivit ett testamente där det står att pengarna inte får utmätas i framtiden kan Kronofogden inte göra en utmätning på dessa. Utifrån din fråga framgår det inte om ett testamente har upprättats som reglerar det här. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar,

Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?

2020-10-26 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad kostar det att upprätta ett testamente? Var förvaras sedan testamentet? Jag är en ensamstående kvinna utan barn. Vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler gäller?Regleringen gällande arv och testamente går att finna i ärvdabalken (ÄB). I ÄB anges bland annat olika krav på hur ett testamente ska vara utformat för att vara juridiskt bindande. Vad kostar det att upprätta ett testamente?För att upprätta ett testamente kan det vara bra att vända sig till en juristbyrå för att försäkra sig om testamentets giltighet. Kostnaden för det här varierar och det blir enklast för dig att kontakta en byrå för att få ett prisförslag. Exempelvis kan du boka tid hos oss på Lawline för ett kostnadsförslag för upprättande av testamente. Var kan ett testamente förvaras?Det finns inga regler kring vart ett testamente ska förvaras. På så vis kan orginalet av testamenthandlingen förvaras precis var som helst. Emellertid kan det vara bra att förvara originaltestamentet på ett säkert ställe hos en oberoende part, t.ex hos en juristbyrå, i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. Det här för att testamentet ska kunna hittas och verkställas efter personens bortgång. Kostnader för förvaring varierar beroende på förvaringsform. Det kan även nämnas att vissa delar ut kopior av testamentet till sina anhöriga för att vara säkra på att testamentets existens klargörs. Med vänliga hälsningar,