Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?

2021-07-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vi är gifta och min man har barn men inte jag. Vi äger ett radhus ihop. Jag har lite sparade pengar sedan innan vi gifte oss. Hur kan man göra för att hans barn ska få ärva så lite som möjligt? Gäller både mina pengar och radhuset
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods och enskild egendom När en make avlider ska en bodelning först ske innan arvet ska fördelas. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230). För att göra egendom till enskild egendom krävs t.ex. ett äktenskapsförord, testamente eller att egendomen fåtts i gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda, 7 kap 2 § ÄktB. Det innebär alltså att för att makens barn inte ska vara berättigad till andelar i radhuset vid makens bortgång förutsätts att radhuset är din enskilda egendom och således inte ingår i en framtida bodelningen.Om det är så att du och din make vill att radhuset ska vara din enskilda egendom kan ni skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § 1-3 stycket ÄktB. Vad gäller dina pengar är det lite mer komplicerat. Ett krav för att kunna göra egendom till enskild egendom genom äktenskapsförord är att egendomen är specificerad. Det innebär alltså att om du vill att dina enskilda sparpengar ska vara enskild egendom måste ni i sådant fall skriva vilket konto det rör och hur stort beloppet är på det kontot. Skulle det vara så att du kontinuerligt sätter in pengar på kontot måste ni uppdatera äktenskapsförordet. Därutöver får inte heller dessa pengar sammanblandas med andra pengar som är era gemensamma pengar.Om ni inte upprättar äktenskapsförord Om det är så att maken inte går med på detta finns det inte så många andra sätt att undgå att barnen kommer få rätt till ½ av värdet på ert giftorättsgods, dvs. makens andel. Genom ett testamente kan maken testamentera bort all sin egendom till dig, men makens bröstarvingar kommer i alla fall ha rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Arvslotten är det arv bröstarvingarna hade varit berättigade till om ett sådant testamente inte hade funnits. Hoppas du fått svar på din fråga,med vänliga hälsningar

Vem ärver livförsäkring?

2021-05-25 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo bor tillsammans och har hennes son varannan vecka. Tillfaller hennes livförsäkring barnets pappa eller mig ? För försäkringen ska väll ändå gå till sonen och inte delas ut till mig/fader ? Hur funkar det ?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Livförsäkring och förmånstagareDet korta svaret på din fråga är att det beror om och isåfall vem din sambo har skrivit in som förmånstagare på sin livförsäkring. Den person som hon eventuellt har skrivit in som förmånstagare på livförsäkringen kommer vid hennes dö direkt att få tillgång till livförsäkringen och livförsäkringen kommer således inte att ingå i hennes kvarlåtenskap, 14 kap. 7 § 1 stycket försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL). Om det är så att du är inskriven som förmånstagare och det skulle leda till ett oskäligt resultat för hennes son (bröstarvinge), kan förordnandet jämkas och helt eller delvis tillfalla sonen istället för dig. Vid den eventuella prövningen beaktas omständigheterna vid förordnandet och bröstarvinges ekonomiska förhållanden, 14 kap. 7 § 2 st. FAL. Legala arvsordningen I det fallet att din sambo inte har skrivit in någon särskild förmånstagare i sin livförsäkring kommer beloppet vid hennes död att ingå i hennes dödsbo och fördelas enligt de allmänna reglerna i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Det innebär isåfall att hennes son kommer att ärva hennes kvarlåtenskap om det inte finns något testamente, 2 kap. 1 § ÄB. Det vill säga varken du eller barnets pappa kommer att ärva sambons kvarlåtenskap eftersom sambos inte ärver varandra och inte heller f.d. makar. SammanfattningDet som är avgörande är om din sambo skrivit in någon som förmånstagare till sin livförsäkring. I det fallet kommer den som är förmånstagare som huvudregel att tilldelas beloppet i försäkringen direkt, det vill säga vid sambons död är huvudregeln att förmånstagaren får ut hela beloppet direkt eftersom försäkringen inte kommer ingå i hennes dödsbo. Om sambon inte har skrivit någon särskild förmånstagare, kommer sonen vid sambons död att tilldelas försäkringen enligt den legala arvsordningen (om det inte finns något testamente som säger något annat).Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Har halvsyskon rätt till lika stort arv som helsyskon? Vem förvaltar dödsboet? När bör man kontakta skiftesman?

2021-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej, min mamma dog och bouppteckningen skall göras, jag är närmast anhörig i sverige, har tre halvsyskon, lillebror utomlands och två äldre som bröt kontakten med mamma för 20 år sen, nu dyker de upp och ska ha en del av pengarna.Testamente fanns ej men min fråga är, är det ok av dem att göra så?Sen har min lillebror varit jätteansvarslös m huvudkontot o vill ha ytterligare konstiga utlägg betalda från fondsparkontot som jag verkligen inte vill gå med på, bör jag kontakta en skifteman?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har rätt till arv?Om jag har tolkat det rätt så har du och dina tre halvsyskon samma mamma och det finns ingen make eller liknande med i bilden. Ni fyra barn är då din mammas s.k. bröstarvingar och har rätt till lika stor "lott" vardera av er mammas arv, 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Dvs, det är korrekt att även dina tre halvsyskon ska ha samma del av arvet som du. Förvaltning av dödsboet Dödsboet är en juridisk person och enligt 18 kap 3 § ÄB får boet endast ådra sig skulder för begravning och bouppteckning etc, andra skulder boet ådrar sig är inte gällande förutom om tredje man är i god tro. Dödsbodelägare (dvs. du eller din syskon) kan enligt 18 kap 6 § ÄB bli ersättningsskyldiga för uppsåtligt eller vårdslöst orsakade skador på boets vård eller förvaltning. Om ni dödsbodelägare inte kan komma överens eller sköta boet ordentligt till bouppteckningen kan någon av er dödsbodelägare begära en särskild boutredningsman enl. 19 kap 1 § ÄB. Dvs, det kan vara så att din lillebror kan bli ersättningsskyldig om han t.ex. tagit ut pengar från din mammas konto under dödsboets utredning. Det finns även möjlighet för dig att begära en boutredningsman.Bouppteckning, arvskifte samt skiftesmanEfter att en person har avlidit ska dödsboet först göra en bouppteckning, för att därefter skifta boet, vilket kallas arvskifte. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter, 20 kap 1 § ÄB. Bouppteckningen är listan över tillgångar och skulder som din mamma hade på dödsdagen, 20 kap 4 § ÄB. När bouppteckningen är klar kan arvskiftet ske. Arvskiftet förrättas av er arvingar, 23 kap 1 § ÄB. Det är vid arvskiftet som din mammas kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan er arvingar. På en begäran av en delägare, t.ex. dig själv, ska rätten utse någon att vara skiftesman, 23 kap 5 § ÄB. Arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet. Dvs, det är möjligt för dig, att hos tingsrätten, begära att en skiftesman ska skifta din mammas bo. Om du således tror att ni inte kommer kunna komma överens på ett bra sätt kan det vara en idé att begära en skiftesman, däremot kommer kostnaderna för denne att betalas ur din mammas dödsbo. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Mvh

Rätt för särkullbarn att ta del av egendom från bonusförälder

2021-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan.Min far avled pga covid-19 och han har 4 barn sedan tidigare.Och under tiden Pappa levde så köpte min mamma en stuga som hon själv betala samt står ensam på kontraktet. Nu kräver min bror från min fars sida att hon ska sälja den för att han vill ha ut sitt arv.Ingår verkligen den stugan i arvet för honom då min mor inte är hans mamma, utan vi har bara gemensam pappa.För detta tar kål på min mamma.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning efter make/makas dödDet framgår inte av den fråga ifall din mamma och pappa var gifta, jag kommer utgå från att så är fallet. När ena maken/makan avlider ska en bodelning först göras innan arvet från din far ska fördelas. Det som kommer ingå i bodelningen är din mammas och pappas s.k. giftorättsgods, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). All egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom t.ex. testamente eller äktenskapsförord ingår i bodelningen, 7 kap 1 § och 7 kap 2 § ÄktB. Det innebär för din mammas del att om hon inte har gjort huset till sin enskilda egendom genom t.ex. ett äktenskapsförord, kommer huset att ingå i bodelningen. Det spelar i så fall ingen roll att det är din mamma som betalat stugan och äger stugan. Vid bodelningen får hon däremot dra av eventuella skulder hon har för huset. När bodelningen är klar, ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, 9 kap 1 § ÄktB. Därefter ska din pappas del av giftorättsgodset plus eventuell enskild egendom fördelas mellan dig och dina syskon. Då dina halvsyskon är s.k. särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Du får däremot vänta tills din mammas bortgång (förutsatt att dina föräldrar var gifta). Det som dina syskon kan kräva är alltså deras andel av din pappas arv (¼ var), det innebär att din mamma inte behöver sälja huset utan är skyldig att enbart ge syskonen deras andel av din pappas kvarlåtenskap. Hoppas du fått svar på din fråga annars får du gärna ställa ännu en fråga, med vänliga hälsningar

Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?

2021-04-23 i Laglott
FRÅGA |Ett barn har som huvudregel rätt att få ut 100 % av den avlidne föräldern, detta kallas arvslotten. Om den avlidne föräldern med ett testamente skänker bort delar eller allt av sitt arv så kan barnet begära laglotten. Laglotten är hälften av det barnet skulle fått utan ett testamente, således 50 %.Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om testamenteExakt som du skriver så kan en arvlåtare genom ett testamente, ensidigt åsidosätta den legala arvsordningen. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas i enlighet med testators vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet. Huvudregeln är att testators vilja, ska följas och respekteras i möjligaste mån, 11 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Som du också skriver har en bröstarvinge rätt att begära laglotten om testatorn testamenterat bort sitt arv till någon/några andra. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. För att få ut laglotten måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ÄB. Fri förfoganderätt eller full äganderätt?Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att om man ärver något med fri förfoganderätt får man inte testamentera bort denna egendom. I det scenario som du beskriver, tolkar jag det som att det i testamentet inte står någonting om bröstarvinges rätt till ev. arv/laglott. I det fallet att bröstarvinge då jämkar ett testamente, får denne full äganderätt till laglotten. Det kan ju dock vara så att den efterlevande maken är testamentstagaren. Om då bröstarvingen är makarnas gemensamma barn innebär bröstarvinges jämkning av laglotten inte att denne får ut laglotten direkt utan isåfall får barnet rätt till efterarv efter den efterlevande makens/förälderns död istället. Den efterlevande maken ärver då bröstarvinges laglott med fri förfoganderätt. Efterarvet som bröstarvingen senare får vid den förälders död, ärvs med full äganderätt. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh

Arvingarna har lika rätt vid arvsskifte

2020-09-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min farfar har gått bort.Min pappa är avliden så jag och min syster är bröstarvingar.Min faster lever och är också bröstarvinge.Min fråga är bestämmer min faster allt? Eller har vi lika bestämmande rätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Legala arvsordningenDin faster och din pappa är bröstarvingar, eftersom din pappa är avliden innebär det att du och din syster kommer att träda i hans ställe. Det betyder att din faster enligt den legala arvsordningen får halva arvet och du och din syster får dela lika på den andra halvan av din farfars arv (2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)). Den legala arvsordningen är subsidiär i förhållande till om din farfar lämnat efter sig ett giltigt testamente, isåfall kommer arvet istället att fördelas i enlighet med testamentet (11 kap 1 § ÄB). Jag förutsätter dock att det inte finns något testamente eftersom det inte framkommer av din information.ArvsskiftetDin fråga verkar syfta till om din faster har rätt att fördela din farfars kvarlåtenskap hur hon vill utan er. Arvskiftet av din farfars arv förrättas av dig, din syster och din faster tillsammans. (23 kap 1 § ÄB). Det betyder således att din faster inte bestämmer allt. Du och din syster har rätt till samma lott i varje slag av egendom, fastighet etc. som din faster (23 kap 3 § ÄB).Hoppas du har fått svar på din fråga!