Hur länge är ett testamente giltigt?

2021-06-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min väninna har tillsammans med sina två syskon ärvt en sjötomt med en del mark tillsammans med några stugor på samma tomt av sina föräldrar. I testamentet, som skrevs för 30 år sedan står det att om någon av syskonen vill köpa ut de andra så ska det göras enligt taxeringsvärdet. Är detta fortfarande giltigt? Nu vill ett av syskonen köpa ut de andra, vilket de också vill men inte till taxeringsvärdet utan marknadsvärdet. Hen som vill köpa vill göra det till taxeringsvärdet men de som vill sälja vill göra det för marknadsvärdet. Måste ett 30 år gammalt testamente följas?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du funderar över hur länge ett testamente är giltigt. Så länge ett giltigt testamente är upprättat, finns det ingen bortre tidsgräns för hur länge testamentet gäller. Testamentet gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som skrivit det (se 10 kap. 5 § Ärvdabalken). För din väninnas skull, innebär det alltså att det är taxeringsvärdet som gäller då det 30 år gamla testamentet måste följas.Skulle din väninna vilja att vi kollar mer på testamentet, rekommenderar jag att boka en tid med en av våra jurister på denna länk. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?

2021-01-18 i Laglott
FRÅGA |HejAngående testamente och särkullbarn.Kan bröstarvinge begära laglott senare (när andra maken avlider) om det står skrivet i testamentet att bägge barnen ska dela på kvarlåtenskapen när båda makarna avlidit, inga invändningar är gjorda vid bouppteckning och underskrift från alla barn och kvarlevande maka är gjort på bouppteckning efter att läst och godkänt testamentet?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar när bröstarvingarna kan begära sin laglott när det finns ett testamente som föreskriver att barnen ska dela på kvarlåtenskapen när båda makarna har avlidit. Det framgår däremot inte om någon av bröstarvingarna är ett s.k. särkullbarn eller ett gemensamt barn. I mitt svar kommer jag därför att utgå från båda. Gemensamma barn ärver efter den sist avlidne maken, det gör däremot inte särkullbarnEn utav äktenskapets rättsverkningar är att makar ärver varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Arvsrätten omfattar hela kvarlåtenskapen från den först avlidne som skulle ha tillfallit de gemensamma barnen, förutsatt att testamentet inte föreskriver något annat. Trots makes arvsrätt har den avlidne makens särkullbarn, alltså ett utomäktenskapligt barn rätt att få ut sin arvslott på en gång, om denne inte väljer att avstå från sin arvslott till förmån för den efterlevande maken. Om särkullbarnet väljer att avstå kommer den rättsligt sätt att behandlas som de gemensamma barnen, dvs när den andre maken avlider kommer särkullbarnet och de gemensamma barnen få ta del av kvarlåtenskapen i ett s.k efterarv från den först avlidne föräldern innan den sist avlidne förälderns kvarlåtenskap fördelas. (3 kap. 2 och 9 §§ ÄB)Testamentet kan "rubba" den legala arvsordningenGenom ett testamente kan man "rubba" den legala arvsordningen och således fördela sin kvarlåtenskap "lite som man vill". Barnen till den avlidne har dock alltid rätt att få ut sin laglott om deras rätt till arv har inskränkts genom testamentet. Laglotten motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten kan därför inte testamenteras bort. För att få ut laglotten måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från då denne fick ta del av testamentet för att inte förlora sin rätt att få ut sitt arv. (7 kap. 3 § ÄB). Begäran om jämkning måste framställas vid den först avlidne makens död. Av det du skriver från testamentet verkar testatorns vilja vara i princip samma som vad lagen föreskriver, dvs att när den sist avlidne maken dör ska bägge barnen dela på kvarlåtenskapen och att de alltså har rätt till hela arvslotten. Om det däremot rör ett särkullbarn kan det indirekt tolkas som att testatorn inte vill att särkullbarnet ska ta del av sin arvslott på en gång utan avstå tills vidare till förmån för den efterlevande maken, vilket kan sägas inskränka särkullbarnets rätt till sin laglott. Särkullbarnet har därför trots testamentet rätt att få ut sin laglott på en gång om den skulle vilja genom att påkalla jämkning av testamentet. Särkullbarnet kan som nämnt också välja att avstå från laglotten till förmån för den efterlevande maken och kommer då behandlas som om den vore ett gemensamt barn. Avståendet kan likställas med att man skjuter upp arvsrätten tills den andre maken avlider. Det finns alltså en viss valfrihet gällande att få ut sitt arv. Viktig att komma ihåg är att begäran om laglott måste framställas vid den först avlidne makens död (alltså särkullbarnets förälder) och inom sex månader från då denne fick ta del av testamentet. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Delar makar på arv som en av makarna ärver?

2021-03-08 i Make
FRÅGA |Delar jag arvet efter min svärmor tillsammans med min make (enda barnet till henne), eller är det bara min make som ärver?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en person har avlidit och inte efterlämnat sig ett testamente, ärvs kvarlåtenskapen enligt den s.k. legala arvsordningen som brukar delas in i första, andra och tredje arvsklassen baserat på släktskap. Tillhörande den första arvsklassen och de som alltså ärver i första hand är den avlidnes barn (2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Om den avlidne inte har något barn, ärver den andra arvsklassen, vilket är den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna inte är vid liv, ärver den avlidnes syskon kvarlåtenskapen alternativt syskonbarnen om ett syskon skulle ha avlidit (2 kap. 2 § ÄB). Den tredje (och sista) arvsklassen är den avlidnes mor-eller farföräldrar som ärver i det fall att det inte finns någon person i den första och andra arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB). Skulle det inte finnas någon arvsberättigad släkting, tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB. Som svar på din fråga, kommer du alltså inte ärva något efter din svärmor eftersom du inte tillhör någon av arvsklasserna. Din make som tillhör första arvsklassen kommer ärva hela din svärmors kvarlåtenskap då han är enda barnet, förutsatt att hon inte har testamenterat bort något. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,