Vem ärver om ens barn går bort?

2021-10-29 i Arvsordning
FRÅGA |Jag hade egen vårdnad om barnen, de är idag vuxna utan egna barn eller är gifta. De har ingen kontakt med sin pappa och vill inte att han ärver dem.Om ett av mina barn går bort, vem ärver då?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om pappan kommer ärva dina barn om något av dem skulle gå bort. Jag kommer i mitt svar att utgå från att det inte finns något testamente.Utgångspunkten i arvsrätten är att det är den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, som ärver (2 kap. 1 § ärvdabalken). Dock ärver maken/makan före bröstarvingarna om den avlidne är gift (3 kap. 1 § ärvdabalken). Har den avlidne inga barn och inte heller är gift så är det istället föräldrarna som ärver hälften var av arvet (2 kap. 2 § ärvdabalken). Om någon av föräldrarna skulle vara död så kommer arvet då gå vidare till den avlidnes syskon, alternativt syskonbarn (2 kap. 2 § ärvdabalken). I det fall varken föräldrar, syskon eller syskonbarn till den avlidne finns så kommer mor- och farföräldrarna ärva, och i sista hand föräldrarnas syskon (2 kap. 3 § ärvdabalken).För att svara på din fråga kommer alltså du och pappan till barnen ärva hälften var av arvet om något av era barn skulle gå bort. Skulle barnen själva vilja ändra på detta så kan de välja att upprätta ett testamente. På så sätt kan de göra pappan arvlös.Skulle ni vilja upprätta ett testamente så kan ni få hjälp med detta av våra duktiga jurister. Ni kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ärver min avlidne makes särkullbarn mig när jag dör?

2021-08-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej, jag undrar.. Efter min makes bortgång så har hans särkullsbarn fått sina laglotter utbetalt. Vi har ett gemensamt barn som enl. Testamente ärver allt efter mig vid mitt frånfälle. Min fråga, har särkullsbarnen rätt till mer arv efter min död?Eller kan jag sätta punkt där? Tacksam för svar.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Utgångspunkten i den svenska arvsordningen är att endast bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn, ärver den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn ärver endast sin förälder och inte sin förälders make eller maka. Enda tillfället då ett särkullbarn kan ärva den andra föräldern är om man skriver in det i testamentet eller om särkullbarnet har avstått arvet till förmån för den andra maken (3 kap. 1 § ÄB). Har särkullbarnen fått ut sina delar av arvet direkt så kan de alltså inte ärva den andra föräldern också.Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver skriva in något mer i testamentet. Särkullbarnen har inte rätt till mer arv efter din död eftersom de inte är dina bröstarvingar. Därför blir det endast ert gemensamma barn som kommer ärva dig efter din död. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påverkar äktenskapsförord arvet?

2021-04-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Om två personer gifter sig och båda har barn i tidigare äktenskap men inga gemensamma barn, vem/vilka ärver vad om tex maken avlider? Och vad gäller om det finns ett äktenskapsförord upprättat vs om det inte finns något?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar nedan utgå från vad som händer om det inte finns ett testamente och att arvet därmed fördelas enligt den legala arvsordningen som framgår av ärvdabalken (ÄB). Sedan kommer jag gå in på vad ett äktenskapsförord har för betydelse för arvet.Vem ärver?Huvudregeln är att arvet fördelas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är barn till den avlidne. Om den avlidne var gift så tillfaller dock arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna under sin livstid, det vill säga har rätt att till exempel sälja eventuell egendom eller använda eventuella pengar. Maken kan dock inte testamentera bort arvet. I praktiken innebär det att arvet tillfaller den efterlevande maken och att bröstarvingarna kommer få ut sin del av arvet när den efterlevande maken dör.Finns det särkullbarn så kan detta påverka arvet. Särkullbarn är barn till den avlidne, men som inte är barn till den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn så har det rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att särkullbarnens del av arvet inte kommer att tillfalla den efterlevande maken. Särkullbarn har dock en möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken. Då tillfaller särkullbarnets del av arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt, på samma sätt som om det finns gemensamma barn. Om särkullbarnet väljer att avsäga sig arvet så kommer de få ut sin del av arvet vid den efterlevande makens död (3 kap. 9 § ÄB).I ditt fall så innebär det att särkullbarnen till maken kommer att ha rätt att få ut sin del av arvet direkt, eller att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande makan. Då kommer särkullbarnen få ut sin del av arvet när makan dör. Makans barn kommer inte att ärva någonting från den avlidne maken eftersom de inte är hans bröstarvingar.Vad gäller om det finns ett äktenskapsförord respektive om det inte finns något?Regler kring äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Ett äktenskapsförord reglerar om egendom i ett äktenskap ska vara enskild eller giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet påverkar fördelningen vid en eventuell bodelning. En bodelning ska som utgångspunkt göras vid en äktenskapsskillnad eller när en make dör (9 kap. 1 § ÄktB, 1 kap. 5 § ÄktB).Vid en makes död ska man alltså göra en bodelning. Om det då finns ett äktenskapsförord så kommer detta påverka vilken egendom som är makarnas enskilda egendom och inte ska ingå i bodelningen. Detta innebär att den ena makens tillgångar kan bli antingen större eller mindre än den andres. Om det finns gemensamma barn så skulle ett äktenskapsförord inte alls påverka utgången av arvet då man först ärver den ena maken vid dennes död och sen den andra maken vid dennes död. I slutändan kommer man ändå ha ärvt lika mycket som om ett äktenskapsförord inte hade funnits eftersom man ärver båda makarna. Om det däremot finns särkullbarn så kan ett äktenskapsförord påverka arvet, beroende på hur mycket tillgångar makarna har. Detta beror på att man endast ärver en av makarna istället för båda och därmed påverkas särkullbarnens arv av storleken av varje makes tillgångar. Alltså, om maken till exempel har mycket enskild egendom, medan makan har mindre enskild egendom så innebär ett äktenskapsförord att särkullbarnen till maken kommer få ett större arv än särkullbarnen till makan. Finns det inget äktenskapsförord så delas makarnas egendom jämnt mellan dem, vilket gör att arvet till vardera makes särkullbarn kommer bli lika stora. Genom ett äktenskapsförord kan man alltså skydda sitt arv från att tillfalla den efterlevande makens särkullbarn, i alla fall om man är den maken med störst tillgångar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver om föräldrarna är gifta och vem ärver om föräldrarna inte är gifta?

2021-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |HejFöräldrar med gemensamt barn, inte sammanboende men med gemensam vårdnad, om ena föräldern avlider, är det då barnet som ärver föräldern och har den kvarlevande föräldern tilgång till den avlidnes förälderns tillgångar som pengar etc
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite otydligt i din fråga om föräldrarna är gifta eller inte. Eftersom det påverkar mitt svar så kommer jag redogöra för vem som ärver både om föräldrarna är gifta och om de inte är gifta. Huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad eller bor ihop har ingen betydelse för arvet, utan det enda som avgör är om de är gifta eller inte. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem ärver om föräldrarna är gifta? Utgångspunkten i svensk rätt är att det är bröstarvingarna, det vill säga barnen, som ärver sin förälder och att makar inte ärver varandra (2 kap. 1 § ÄB). Men när föräldrarna är gifta så ärver maken till den avlidne barnens arv med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den maken får göra i princip vad den vill med arvet, förutom att testamentera bort det. När den kvarlevande maken sedan dör så kommer barnen ärva båda föräldrarnas arv efter den kvarlevande föräldern.Vem ärver om föräldrarna inte är gifta?Om föräldrarna inte är gifta så innebär det att arvet kommer gå direkt till bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Då får den kvarlevande föräldern alltså inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.Sammanfattningsvis får alltså den kvarlevande föräldern tillgång till den avlidne förälderns tillgångar om föräldrarna är gifta genom att denne får ärva barnets arv med fri förfoganderätt. Är föräldrarna inte gifta kommer däremot hela arvet att gå direkt till barnet och den kvarlevande föräldern får inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får särkullbarn ta del av båda föräldrarnas arv?

2021-08-24 i Efterarv
FRÅGA |Hej,Har en kort fråga. Har två gemensamma barn med min hustru. Hon har också en dotter från ett tidigare äktenskap. Om jag dör så kommer alltså min fru att ärva mina pengar (med fri förfoganderätt).Men om hon senare dör kommer då pengarna som jag sparat ihop att delas mellan hennes tre barn eller bara mellan de två gemensamma barnen?Inget testamente finns skrivet.Vänliga hälsningar
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att arvet från dig som din fru innehar med fri förfoganderätt kommer delas upp mellan de två gemensamma barnen. Din frus dotter från ett tidigare äktenskap ärver alltså inte det som du har sparat ihop. Jag kommer nedan att förklara närmare hur arvet fördelas.Hur fördelas arvet?I svensk rätt är det endast bröstarvingar som ärver och inte särkullbarn. Ett särkullbarn ärver endast sin förälder och kan inte ta del sin förälders makes arv såvida det inte finns ett testamente (2 kap. 1 § ärvdabalken).När du dör så ärver dina två barn din kvarlåtenskap eftersom de är dina bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Men precis som du nämner så kommer din fru att få arvet med fri förfoganderätt fram tills hon dör (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dina barn kommer sedan ärva dig efter din frus död. När din fru dör kommer hennes kvarlåtenskap först delas upp i andelen från dig och hennes andel. Andelen som hon har haft med fri förfoganderätt som utgör arvet efter dig kommer delas på hälften mellan de två gemensamma barnen (3 kap. 2 § ärvdabalken). Din frus kvarlåtenskap kommer sedan delas på tre mellan både de två gemensamma barnen och hennes dotter från ett tidigare äktenskap (2 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att de två gemensamma barnen ärver både dig och din fru medan din frus dotter från ett tidigare äktenskap endast ärver din fru. För att förtydliga tar jag ett exempel.ExempelA och B är gifta och har två gemensamma barn (C och D). B har även ett barn sedan ett tidigare äktenskap (E). A och B har båda 600 000 kr var när A dör. A:s arv ska delas på hälften mellan C och D, men eftersom B fortfarande lever får B hela summan på 600 000 kr med fri förfoganderätt. De 600 000 kr som B ärver av A utgör 1/2 av B:s tillgångar.När B dör ska först arvet efter A delas ut. B har alltså nu totalt 1 200 000 kr. Hälften av detta belopp utgör kvarlåtenskapen efter A, det vill säga 600 000 kr. A:s andel ska nu delas på hälften mellan C och D som alltså ärver 300 000 kr var efter A. Sedan delas arvet efter B ut. C, D och E får nu varsin tredjedel av B:s kvarlåtenskap, det vill säga 200 000 kr var.Efter både A och B:s död har alltså C och D ärvt sammanlagt 500 000 kr var (300 000 kr + 200 000 kr) efter båda föräldrarna och E har ärvt 200 000 kr efter B.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?

2021-04-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Vi är 5 syskon, två helsyskon och ett halvsyskon på mammas sida och två halvsyskon på pappans sida. Mamma och pappa är gifta sedan 40 år tillbaka. Om pappan dör, tillfaller alla deras tillgångar mamma eller kommer halvsyskon på pappas sida få rätt till sin del av arvet?När sedan mamman dör, har halvsyskon på pappas sida ändå rätt till arvet?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente som påverkar arvet och därför kommer jag i mitt svar att utgå från den legala arvsordningen, det vill säga vad som framgår av lagen.Den legala arvsordningenUtgångspunkten är arvet delas lika mellan den avlidnas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är den avlidnes barn. Men om den avlidne var gift så ska arvet istället tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att maken har rätt att förfoga över tillgångarna under sin livstid, men kan inte testamentera bort tillgångarna. Detta innebär att barnens arv kommer tillfalla den efterlevande maken, men att de får ut sin del av arvet efter den första föräldern när den andra föräldern dör. Om det finns särkullbarn till den avlidne så har de dock rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn är barn till den avlidne men som inte är barn till den efterlevande maken. Särkullbarnen har även rätt att välja att deras del av arvet tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. I så fall får särkullbarnen ut sin del av arvet när den efterlevande maken dör (3 kap. 9 § ÄB).Hur fördelas arvet i ditt fall?När pappan dör så kommer arvet att delas lika mellan de två helsyskonen och halvsyskonen på pappans sida. Helsyskonen kommer dock inte att få ut sitt arv direkt. Det kommer istället tillfalla mamman med fri förfoganderätt. Halvsyskonen på pappans sida har rätt att få ut arvet direkt, men kan också välja att låta deras del av arvet tillfalla mamman med fri förfoganderätt. Helsyskonen kommer då att få ut sin del av arvet från pappan efter mammans död. Detta gäller även för halvsyskonen om de skulle välja att avstå sitt arv till förmån för mamman. Halvsyskonet på mammans sida kommer inte ärva någonting vid pappans död.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,