Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?

2021-08-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Vi har saker i ett förråd efter min morfar.Min ena morbror har sagt att han inte gör anspråk på detta.Kan han göra anspråk på detta nu fast han sagt att han inte är intresserad?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga skulle kunna beröra arvsavsägelse alternativt arvsavstående. Arvsavsägelse/arvsavstående innebär att en person som har arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB) eller testamente väljer att i stället avsäga sig rätten till arvet. Skillnaden mellan dessa är att den förstnämnda sker före dess att arvlåtaren gått bort och den sistnämnda sker efter dess att arvlåtaren har gått bort.Rättsverkan av ett giltigt arvsavstående innebär att man ska fördela arvet på samma sätt som om arvingen i fråga (din morbror) avlidit före arvlåtaren (din morfar). Då utgår man från de vanliga reglerna som gäller vid fördelning av arv, vilket skulle innebära att din morbrors barn i stället skulle få ärva morbroderns andel (den han avstod ifrån), se 2 kap. 1 § ÄB.Nu framgår det inte entydigt i din fråga ifall den först- eller sistnämnda situationen föreligger, men jag har tolkat det som att den sistnämnda situationen föreligger. I sådana fall så regleras arvsavstående i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB).Fastän det är fullt möjligt att avstå från arv, så finns det däremot vissa formkrav som måste uppfyllas för att arvsavståendet ska anses vara giltigt. Det måste göras skriftligt, signeras av arvtagaren samt så ska det ske efter arvlåtaren har gått bort. Därefter så ska arvsavståendet ske som senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket, 17 kap. 2 § ÄB.Slutsats:Vid ett arvsavstående så räcker det inte att din morbror har sagt (muntligt) att han gör ett arvsavstående, det krävs som sagt ett skriftligt dokument med signatur som har skett efter arvlåtarens dödsfall men sker innan bouppteckningen registrerats hos Skatteverket. Om det inte har skett ett rättsligt giltigt arvsavstående så kommer alltså din morbror ärva din morfar.Jag skulle rekommendera dig att kontakta din morbror och uppmuntra honom att upprätta ett rättsligt giltigt arvsavstående. Detta förutsätter däremot att arvsavståendet sker innan bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket.Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Hur avsäger jag mig min rätt till arv?

2021-08-03 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mig min arvsrätt eftersom jag inte vill ha någon kontakt med min far. Hur gör jag?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du avsäger dig din rätt till arv efter din far. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsavsägelse och arvsavstående är inte samma sak Precis som du nämner kan en arvinge avsäga sig sin rätt till arv. En arvinge kan även avstå sin rätt till arv, vilket inte är samma sak som att avsäga sig sin rätt till arv. Om du vill läsa mer om just avstående från rätt till arv kan du göra det här. Hur avsäger jag mig min rätt till arv?Arvingen kan avsäga sig sin rätt till arv från arvlåtaren (d.v.s. den som efterlämnar arv) genom att skriftligen godkänna ett av honom eller henne upprättat testamente till förmån för någon annan eller genom att på annat sätt klargöra sitt arvsavstående skriftligen hos arvlåtaren (17 kap. 2 § ÄB). Detta kallas för renuntiativa arvsavtal.Bröstarvingar kan inte avsäga sig sin rätt till laglottDet bör dock observeras att den som är underårig inte får avsäga sig sin rätt till arv (15 kap. 6 § föräldrabalken). Inte heller kan arvlåtarens bröstarvingar avsäga sig sin rätt till laglott, om bröstarvingen inte har fått skäligt vederlag. Arvlåtarens bröstarvingar är hans eller hennes avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare).Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att om arvingen är myndig, kan han eller hon avsäga sig sin rätt till arv från arvlåtaren genom att godkänna ett av honom eller henne upprättat testamente till förmån för någon annan eller genom att på annat sätt klargöra sitt arvsavstående skriftligen hos arvlåtaren. Du är dock din fars bröstarvinge och kan därför inte avsäga dig din rätt till laglott, om du inte har fått skäligt vederlag. Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?

2021-07-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan en efterlevande maka (dödsbodelägare) välja att dela upp arvet till bröstarvingar (endast gemensamma barn finnes) innan sin egen bortgång?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med in fråga!Bröstarvingar ärver sina föräldrar med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken vid den ena makens bortgång, ärver den efterlevande maken med fri förfogande rätt, före bröstarvingarna, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Om du väljer att avstå från din företrädesrätt till bröstarvingarna, ärver de sin bortgångne förälder med lika delar.Om du inte avstår från din företrädesrätt, ärver bröstarvingarna vid din bortgång, först efter den ena föräldern, sedan den andra.Att du ärver med fri förfogande rätt innebär att du har rätt att använda och spendera kvarlåtenskapen efter din framlidne maka, men du kan inte testamentera bort den, eller ge bort den i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken. Om du ger någon av bröstarvingarna en summa pengar, räknas det som förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken, och ska avräknas senare i arvet efter dig.TestamenteOm du vill kan du skriva ett testamente, där du fördelar kvarlåtenskapen efter dig som du vill mellan bröstarvingarna.Som bröstarvinge har de dock laglig rätt till minst hälften av sin arvslott. Det kallas laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningDu kan avstå din företrädesrätt till arvet, då fördelas arvet efter din maka med lika delar till bröstarvingarna. Om du väljer att vänta med arvet till du avlider, kan du testamentera arvet efter dig som du vill, dock kan bröstarvingarna kräva sin rätt till laglotten.Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, eller om du har ytterligare frågor om hur du ska förvalta arvet, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Avstående från arv vid en konkurs

2021-07-06 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Min pappa har gått i personlig konkurs, nu är han dödsbodelägare efter min farmor. Kan han överlåta sin arvsföljd till förmån för mig?
Eles Karahalilovic |Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Kortfattat tolkar jag det som att du undrar om din pappa kan avstå arvet så att det går till dig istället för att riskeras att tas i anspråk av hans borgenärer till betalning av hans skulder.Innebörden av att avstå sitt arv samt hur en konkurs kan påverka utfalletEn person som är arvsberättigad har möjligheten att avstå från sitt arv. Detta innebär att man låter arvet trilla vidare ner i arvsklassen, vilket leder till att arvtagarens egna bröstarvingar (barn) blir de som tar del av arvet istället. Bröstarvingen träder dessutom också in i rollen som dödsbodelägare ifall dennes förälder nu avstår sitt arv.Denna möjlighet är dock inte helt utan hinder. En särskild situation är just hur ett avstående från ett arv står sig mot den nu avstående arvtagarens borgenärer dvs de som denne är skyldig pengar till, ifall den avstående har gått i konkurs. Ett avstående från ett arv räknas nämligen som en civilrättslig gåva till bröstarvingen som eventuellt kommer träda i den avstående arvtagarens ställe. Betydelsen av detta i en konkurs blir att en sådan civilrättslig gåva kan återvinnas, ifall detta avstående från arv på något sätt påverkar någon borgenär ofördelaktigt (4:6 § KL). Att ett avstående från ett arv faktiskt är till nackdel för en borgenär är ofta sannolikt, då arvets värde annars hade kunnat användas för att delvis/helt betala av skulder. Följden av en återvinning är att rättshandlingen återgår dvs kommer mottagaren av den civilrättsliga gåvan behöva återlämna den till gåvogivarens konkursbo (4:14 § KL).Viktigt att påpeka är att borgenärernas möjlighet att återvinna beror på när arvtagaren avstod arvet. Ett avstående från arv som görs innan arvlåtaren avlidit, dvs ett avstående från ett framtida arv, kan en borgenär inte göra anspråk på eftersom en sådan form av avstående anses vara alltför personligt. Handlar det dock om ett avstående från ett arv som sker efter att arvlåtaren avlidit, saknas hinder för borgenären att göra anspråk och kan då återvinna.Din pappa kan avstå sitt arv till förmån för dig, men arvsbeloppet kommer framgångsrikt kunna krävas tillbaka av hans borgenärer om de bestämmer sig för att föra en talan om återvinningI ditt fall innebär det att du kan motta det eventuella arvet som en civilrättslig gåva, men var beredd på en talan om återvinning kan komma att föras, då detta är pengar som din pappas borgenärer eventuellt går miste om som skulle kunna användas för att betala av hans skulder. Detta anspråket går att få igenom då det eventuella avståendet från arvet kommer ske en tidpunkt efter din farmors (arvlåtarens) bortgång. Alltså är det förmodligen bättre för er båda att din pappa inte gör något avstående från arvet, då det riskerar vara olönt. Hoppas det var svaret på din fråga !

Överlåtelse av arv

2021-08-15 i Arvsavstående
FRÅGA |Min Mamma är väldigt gammal. Hon bor i en villa, som säljs vid hennes död. Vi är flera syskon som ärver, men jag räknar med att vi kan få minst 1 miljon vardera. Min fru och jag har gemensam ekonomi. Vi har fyra vuxna gemensamma barn. Jag vill ge barnen 1/4- del vardera av mitt arv efter Mamma. Vi har god ekonomi, men min fru vill inte att barnen skall få något förrän dom ärver oss, när vi är döda. Kan min fru hindra att jag ger mitt arv vidare till våra barn?
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du kan överlåta ditt arv till dina barn även fast din fru motsätter sig detta. Regler om arv finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Jag utgår från att det inte finns något testamente och att arvet därmed fördelas i enlighet med ärvdabalkens regler. Det framgår av frågan att din mamma, som kommer vara arvlåtaren, har flera barn. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn och arvet ska fördelas lika mellan dessa (2 kap. 1 § 1-2 st. ÄB). Du har rätt att överlåta arvet Rätten att överlåta arv finns inte reglerad i lagen, men har fastställts genom rättspraxis. En dödsbodelägare, det vill säga en arvinge, har rätt att överlåta sitt arv till vem eller vilka som helst. Detta görs genom att en överlåtelsehandling, undertecknad av överlåtaren, lämnas in till Skatteverket. Mer om det kan du läsa här: Överlåtelse av arv | Rättslig vägledning | Skatteverket I det här fallet är det enbart du och dina syskon som är arvingar/dödsbodelägare. Att du och din fru har gemensam ekonomi förändrar inte den saken. Det som skulle kunna göra att din fru har rätt till en del av arvet är om arvet tillfaller dig, om du behåller det och om ni därefter skiljer er och behöver göra en bodelning där giftorättsgodset ska fördelas (7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken), men detta är givetvis inte aktuellt i ditt fall. Du har således rätt att förfoga över din del av arvet på det sätt du önskar. Din fru kan inte med lagligt stöd hindra dig från att ge ditt arv till era barn. Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Skydda arv från utmätning?

2021-07-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Undrar följande om jag har en skuld hos kronofogden: Om min far avlider, kan jag då avsäga mig min arvslott vid dödsbodelningen och istället låta min son få pengarna, eller går kronofogden direkt in och tar pengarna?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan mycket riktigt avstå från arvet för att förhindra att kronofogden utmäter egendomen. En risk med det är dock att arvsavståendet kan komma att betraktas som en gåva till din son vilken kan gå åter genom återvinning i det fall du skulle försättas i en personlig konkurs (4 kap. 6 § konkurslagen).Värt att notera är att du inte kan påverka vem som ska ärva i ditt ställe utan det bestäms av den legala arvsordningen. Din son står på tur men har du exempelvis flera barn delar de lika på arvet (2 kap. 1 § ärvdabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man göra ett arvsavstående till förmån för ett av flera barnbarn?

2021-07-11 i Arvsavstående
FRÅGA |kan man göra arvsavstående till förmån för ett barnbarn utav 6stycken. därmed hoppa över ett led och gynna en av 6 st?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en bröstarvinge avstår från sitt arv kommer arvet istället fördelas som om bröstarvingen dött och bröstarvingens barn kommer då ärva istället för bröstarvingen själv (2 kap 1 § ärvdabalken). Om man gör ett arvsavstående kommer alla bröstarvingens barn ärva och inte bara ett av dem. Det innebär att inte bara ett av barnen kan få ut arvet genom att bröstarvingen avstår från sitt arv, utan alla barn kommer ärva lika mycket (2 kap 1 § andra stycket ärvdabalken). Eftersom din fråga rör arvsavstående till förmån för ett barnbarn tolkar jag din fråga som att alla barnbarn har samma förälder, dvs att det är föräldern som är bröstarvinge som ska göra arvsavståendet. Är så fallet kan man alltså inte bara avstå från den del av arvet som ska tillfalla ett barn.Den möjlighet jag ser för bröstarvingen att se till att bara ett av barnen får arvet är om bröstarvingen tar emot arvet och sedan ger bort en del av arvet till barnet genom gåva. Det ska dock noteras att gåvan kan angripas enligt reglerna om förskott på arv efter bröstarvingens död. Hoppas du har fått svar på din fråga. I annat fall kan du återkomma med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Avsäga arv till förmån för min dotter?

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv från mina föräldrar till min dotter.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga så som att du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter och hur du ska gå tillväga.Före eller efter dina föräldrars bortgång?FöreOm du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter kan det göras både före och efter dina föräldrars bortgång. Om det görs efter föräldrarnas bortgång kan det göras antingen före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före dem avlider innebär det att när din dem avlider så träder din dotter i ditt ställe och blir då arvtagare. I en sådan situation är arvet skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, exempelvis om du genomgår en konkurs vid tiden för dödsfallet.Värt att notera här är dock att du inte kan bestämma vem som ska ärva i ditt ställe utan det bestäms av den legala arvsordningen. Det innebär att om du exempelvis är gift träder din partner i ditt ställe (3 kap. 1 § ärvdabalken), är du inte det blir det din dotter som träder i ditt ställe (2 kap. 1 § ärvdabalken). Har du flera barn delar de lika på arvet. Efter Om du avstår arvet efter dina föräldrars bortgång kan det göras antingen före bouppteckningen eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet. Görs det före bouppteckningen betyder det att din dotter blir dödsbodelägare istället för dig och att hon kommer att kallas till bouppteckningen. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer din dotter att få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter bortgång utgör det även civilrättsligt en gåva och det får då inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du exempelvis genomgår en konkurs kan arvsavståendet återkallas.Hur du ska gå tillvägaVäljer du att avstå från arvet innan arvlåtarens död innebär det juridiskt en arvsavsägelse. Detta görs skriftligen. Av handlingen måste det framgå att arvsavsägelsen inte ska gälla mot din dotter, annars gäller det även gentemot henne (17 kap. 2 § ärvdabalken).Väljer du att avstå från arvet efter arvlåtarens död, gör du ett arvsavstående. Det här görs i samband med bouppteckningen i en bilaga till Skatteverket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar