Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?

2021-08-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Vi har saker i ett förråd efter min morfar.Min ena morbror har sagt att han inte gör anspråk på detta.Kan han göra anspråk på detta nu fast han sagt att han inte är intresserad?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga skulle kunna beröra arvsavsägelse alternativt arvsavstående. Arvsavsägelse/arvsavstående innebär att en person som har arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB) eller testamente väljer att i stället avsäga sig rätten till arvet. Skillnaden mellan dessa är att den förstnämnda sker före dess att arvlåtaren gått bort och den sistnämnda sker efter dess att arvlåtaren har gått bort.Rättsverkan av ett giltigt arvsavstående innebär att man ska fördela arvet på samma sätt som om arvingen i fråga (din morbror) avlidit före arvlåtaren (din morfar). Då utgår man från de vanliga reglerna som gäller vid fördelning av arv, vilket skulle innebära att din morbrors barn i stället skulle få ärva morbroderns andel (den han avstod ifrån), se 2 kap. 1 § ÄB.Nu framgår det inte entydigt i din fråga ifall den först- eller sistnämnda situationen föreligger, men jag har tolkat det som att den sistnämnda situationen föreligger. I sådana fall så regleras arvsavstående i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB).Fastän det är fullt möjligt att avstå från arv, så finns det däremot vissa formkrav som måste uppfyllas för att arvsavståendet ska anses vara giltigt. Det måste göras skriftligt, signeras av arvtagaren samt så ska det ske efter arvlåtaren har gått bort. Därefter så ska arvsavståendet ske som senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket, 17 kap. 2 § ÄB.Slutsats:Vid ett arvsavstående så räcker det inte att din morbror har sagt (muntligt) att han gör ett arvsavstående, det krävs som sagt ett skriftligt dokument med signatur som har skett efter arvlåtarens dödsfall men sker innan bouppteckningen registrerats hos Skatteverket. Om det inte har skett ett rättsligt giltigt arvsavstående så kommer alltså din morbror ärva din morfar.Jag skulle rekommendera dig att kontakta din morbror och uppmuntra honom att upprätta ett rättsligt giltigt arvsavstående. Detta förutsätter däremot att arvsavståendet sker innan bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket.Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv

2020-12-23 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej Jurist.Min syster och jag blev ej informerade efter vår pappas kvarlåtenskap..han dog för 16 år sedan. Han var gift med annan kvinna än våran mor.Hans kvarlåtenskap övertogs av hans nya fru utan vår vetskap.För ett tag sedan dog hans nya fru och dom har ett atoptivbarn..eftersom hon efterlänade tillsammans med vår far en halv miljon..Min fråga är hur delar man på arvet mellan deras adoptivdotter och mig och min syster.Det finns inget testamente upprättat mellan vår pappa och ej heller Pappas nya fru med deras adoptivdotter.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att du undrar vilka åtgärder du kan vidta för att ärva din bortgångna fader. Svaret regleras i Ärvdabalken (ÄB) som jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.Hur fördelas arvet mellan deras adoptivdotter, dig och din syster?Hur arvet fördelas regleras i 2 kap. ÄB. Däri uppställs en viss prioriteringsordning mellan arvtagare som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. I detta fall så innefattar den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB avkomlingar till den avlidna. Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen jämnt fördelat.Eftersom du och din syster är barn till din avlidna far så kommer alltså ni klassificeras som hans bröstarvingar och ingår alltså i den första arvsklassen. Vad gäller adoptivbarnet så jämställs dessa i alla avseenden som adoptivföräldrarnas biologiska barn. Detta innebär att adoptivbarnet också ingår i den första arvsklassen och ska ärva er fader.Huvudregeln är alltså att alla ni (du, din syster och adoptivbarnet) ska ärva er fader vid hans bortgång. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att både du och din syster var vid er faderns bortgång s k särkullsbarn. Särkullsbarn innebär att arvlåtaren (din bortgångna far) har bröstarvingar som inte är bröstarvingar till dennes make vid bortgången (hans nya fru). Detta skulle innebära att du och din syster enligt 3 kap. 1 § ÄB hade rätt att ta ut arvet direkt efter att er fader avlidit. Det motsatta förhållandet gäller för adoptivbarnet, dvs. att denne inte kan få ut arvet förrän den efterlevande maken (den nya frun; adoptivbarnets andra förälder) har gått bort enligt 3 kap. 1 § ÄB.Du och din syster var alltså berättigade till arvet efter er fader efter hans bortgång för 16 år sedan.Kvarstår rätten till arvet efter 16 år?I vanliga fall så skulle alltså både du och din syster ha rätt till en viss del av arvet efter din bortgångna fader. Däremot så har 16 år gått sedan dess och en fråga av stor vikt är huruvida du och din syster fortfarande har rätt till dessa pengar. Det finns en risk att er rätt till arvet har preskriberats. Detta innebär att både du och din syster förlorar er rätt till er faders kvarlåtenskap enligt 16 kap. 7 § ÄB.Hur lång tid som arvtagare har på sig att göra anspråk på arvet skiljer sig från fall till fall. Men vid en bortgång sker vanligtvis en bouppteckning där det finns en möjlighet att kalla på arvingar som befinner sig på okänd ort. Detta sker genom en anmälan till Skatteverket som sedan kan publicera ett meddelande för arvingarna att träda fram. Om detta har skett så skulle det innebära att arvingen måste göra sin rätt gällande inom fem år från publiceringen enligt 16 kap. 1 § ÄB. Om det inte har publicerats något så gäller istället en preskriptionstid på tio år enligt 16 kap. 4 § ÄB.Oavsett om ett meddelande har publicerats eller inte så har mer än tio år fortlöpt efter er fader gått bort. Detta innebär dessvärre att din och din systers rätt till arvet har preskriberats. Således kommer adoptivbarnet att ärva hela kvarlåtenskapen efter er gemensamma fader.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,