Ärver jag min barnlösa moster?

2019-02-23 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag min mors halvsyster som jag alltid kallat min moster. Mamma och hon hade samma pappa. Vid morfars bortgång stod i testamente att alla 4 systrarna skulle ärva honom och hans fru som biologiska barn. Det gjordes. Mors äldsta syster 95 år avled i lördags och nu undrar jag om jag är arvsberättigad?? En syster är barnlös liksom den nu bortgångna. En syster har 2 barn och min mor 1 barn.Vad gäller för mig enl lagen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Utifrån din fråga förstår jag det som att din nu bortgångna moster varken efterlämnar barn, make eller förälder i livet och det är också detta jag utgått från i svaret nedan.Huvudregeln vid arv är att barnen ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren var gift och efterlämnar en efterlevande make ärver denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (3 kap. 1 § ÄB). Efterlämnar arvlåten varken barn eller efterlevande make är det arvlåtarens föräldrar som istället ärver (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om även arvlåtarens föräldrar gått bort ärver föräldrarnas barn istället, dvs arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). Om något syskon gått bort ärver dennes barn istället för sin förälder. Varje syskon till arvlåtaren ärver efter den eller de föräldrar som syskonet har gemensam med arvlåtaren, arvlåtarens helsyskon ärver därmed båda föräldrarna och halvsyskonen ärver efter den förälder som syskonet har gemensam med arvlåtaren. Detta innebär t.ex. för din mamma att hon enbart tar del i det arv som annars hade tillfallit hon och hennes avlidna systers gemensamma pappa, medan ett syskon som har båda föräldrarna gemensamma med arvlåtaren tar del i arv efter båda två.För dig innebär detta att du är arvsberättigad endast om din mamma inte lever, då kommer du som ensamt barn till henne istället ärva hela hennes del i arvet efter din moster. Förutsatt att din moster varken efterlämnar barn, efterlevande make eller föräldrar, ska arvet delas lika mellan din mosters 3 syskon. Detta medför att din mammas del i arvet motsvarar en tredjedel av din bortgångna systers kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ärver biologiska syskon varandra trots adoption?

2018-10-25 i Arvsordning
FRÅGA |Min far är död sedan många år. Hans son (min halvbror) adopterades av en annan man. Jag har inga barn. Ärver min halvbror mig?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din biologiska halvbror ärver dig trots att han nu har adopterats av en annan man än er gemensamma biologiska pappa. Att din biologiska halvbror blivit adopterad av en annan pappa än sin biologiska innebär att den arvsrätt som halvbrodern tidigare haft genom sitt biologiska släktskap inte längre finns kvar. Genom adoptionen har halvbrodern nu istället rätt till arv från adoptivpappan och hans släktingar. Halvbrodern behandlas därmed arvsrättsligt precis som om att han vore biologiskt barn till sin adoptivpappa (se 4 kap. 21 § Föräldrabalken). Din biologiska halvbror har, till följd av adoptionen, ingen rätt att ärva dig om inte du själv väljer att testamentera del av din kvarlåtenskap till honom. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka ärver mormor?

2018-08-21 i Arvsordning
FRÅGA |Mormor gick precis bort. Morfar finns kvar.De hade ett gemensamt barn min moster. Mormor hade ett barn sedan tidigare min mamma. Morfar adopterade aldrig mamma. Mamma gick bort förra året. Hon hade mig och min bror. Hur ser arvsrätten ut i detta fall?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din mormors arv ska fördelas mellan de efterlevande. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att den avlidnes barn ärver kvarlåtenskapen. Om något av barnen också gått bort ärver i sin tur dennes barn istället (se 2 kap. 1 § ÄB). Undantaget är ifall arvlåtaren är gift och efterlämnar en efterlevande make. I dessa situationer ärver maken med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen medan den avlidnes särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ÄB). För er situation torde detta innebära att du och din bror har rätt att få ut er mammas arv efter er mormor direkt. Er moster får däremot, förutsatt att morföräldrarna var gifta, vänta tills även morfar gått bort och då istället få ut ett efterarv. Allt detta förutsätter att det inte finns något testamente som anger att fördelningen ska se ut på något annat sätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärva svärföräldrar

2018-06-16 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Mamman till min brors son kan ärva efter min Mamma när hon går bort? Varken min bror eller brorson lever.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).När en person går bort ska dennes kvarlåtenskap tillfalla dennes avkomlingar (se 2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det i första hand är barnen som ärver sina föräldrar. Om någon av arvlåtarens barn likväl gått bort är det dennes egna barn, dvs. arvlåtarens barnbarn, som ärver istället. I 3 kap. ÄB finns undantagsregler gällande makars rätt att ärva varandra med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen och i vissa fall även före särkullbarnen. Detta innebär att din mammas eventuellt efterlevande make kan ha rätt till arvet efter henne före hennes barn. Makarnas arvsrätt medför inte att makar har rätt att ärva istället för en avliden make eller för deras barn. Utan ett testamente är din brorsons mamma därför, oavsett om hon var gift med din bror eller inte, inte berättigad arv efter din mamma. Arvet fördelas istället mellan dig och de övriga arvingarna. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arv efter son utan egna barn

2019-01-29 i Arvsordning
FRÅGA |jag har en vuxen ensamstående son utan egna barn . Hans far och jag har aldrig levt tillsammans . Om vår son skulle dö före oss , ärver vi vår son ? Men ärver hans far ,vår sons del efter mig sen om jag dör före honom? Jag lever ensam men har ett barn till. Vill inte att min sons far ska ärva mig .
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Som jag förstår din fråga undrar du dels över vem/vilka som ärver din son samt om din sons far på något sätt skulle kunna ärva del ur din kvarlåtenskap om du går bort före honom.Huvudregeln är att barnen ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtarens barn gått bort ärver dennes barn (dvs arvlåtarens barnbarn) istället (se 2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har arvlåtaren inga avkomlingar är det istället arvlåtarens föräldrar som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av arvlåtarens föräldrar gått bort innan arvlåtaren är det den avlidne förälderns barn (arvlåtarens syskon) som ärver istället (2 kap. 2 § andra och tredje styckena ÄB). Eftersom din son inte har några barn innebär detta att du och sonens far är de som ärver honom. När det gäller arvet efter dig blir huvudregeln aktuell. Dina barn är de som har rätt att ärva dig. Om något utav barnen gått bort dessförinnan och efterlämnar egna barn ärver dessa istället. Om något av dina barn gått bort före dig men inte har egna barn kommer hela arvet tillfalla det barn som finns kvar i livet. Din sons far har därmed inte rätt att ärva dig istället för er son om sonen gått bort före dig. Om din son går bort efter dig och fadern sedan finns i livet när er son går bort har fadern rätt att ärva hälften av sonens kvarlåtenskap och kan därigenom eventuellt få en del av det som tidigare utgjort sonens arv efter dig. Den andra hälften av sonens kvarlåtenskap tillfaller sonens syskon (din andre son) som ärver istället för dig. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är du och sonens far som ärver sonen (om han går bort utan att efterlämna barn) samt att fadern inte har någon rätt att ärva dig istället för er son.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ärver syskon och syskonbarn?

2018-09-12 i Arvsordning
FRÅGA |En person har gått bort. Denne person har tre helsyskon. Två av dessa är i livet, den tredje har gått bort. Detta tredje bortgångna syskon har ett barn i livet, alltså ett syskonbarn. Som jag har förstått det ärver syskonbarnet sin förälders del, det bortgångna syskonet, och får därmed lika stor del av arvet som helsyskonen. Stämmer detta?Den avlidne personen har utöver sina två helsyskon och syskonbarnet, även ett halvsyskon på moderns sida. Detta halvsyskon finns inte längre kvar i livet. Men lämnade efter sig tre barn. Frågan är hur dessa tre halvsyskonbarn ärver?Alternativ 1: Syskon och syskonbarn ärver lika. I detta fall skulle de två helsyskonen samt helsyskonbarnet ärva varsin fjärdedel. Den sista fjärdedelen skulle sedan de tre halvsyskonbarnen dela lika på. (Detta skulle betyda att de ärver 1/3 av 1/4 var, vilket är en 1/12 av hela arvet.)Alternativ 2: Syskon ärver sin förälders del. Fadern ärver då hälften. De två helsyskonen och helsyskonbarnet delar då lika på faderns del, en tredjedel var. Modern ärver den andra hälften. Denna delas då lika mellan hennes fyra barn. De två helsyskonen och helsyskonbarnet får då en fjärdedel var av moderns del. Den sista fjärdedelen av moderns del skulle sedan de tre halvsyskonbarnen få dela lika på. (Detta skulle betyda att de ärver 1/3 av 1/4 av 1/2 var, vilket är en 1/24 av hela arvet.)Är något av dessa alternativ riktiga, eller är det något jag har missat?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att arvlåtarens avkomlingar i första hand är de som ärver kvarlåtenskapen (se 2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några avkomlingar är det arvlåtarens föräldrar som ärver hälften var (se 2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en förälder har avlidit träder dennes barn, dvs arvlåtarens syskon, in istället. I ett avlidet syskons ställe träder dennes avkomlingar in (se 2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). Som jag uppfattar det utifrån din fråga har arvlåtaren varken några avkomlingar eller föräldrar kvar i livet. I livet finns däremot 2 helsyskon, ett syskonbarn till ett avlidet helsyskon och tre syskonbarn till ett avlidet halvsyskon på moderns sida. Detta innebär att det arv som skulle ha tillfallit arvlåtarens pappa fördelas lika (1/3 vardera) mellan de två helsyskonen samt syskonbarnet till det avlidna helsyskonet. Arvet som skulle tillfallit arvlåtarens mamma fördelas mellan de två helsyskonen, syskonbarnet till det avlidna helsyskonet och de tre syskonbarnen till det avlidna halvsyskonet. Fördelningen mellan dessa ser ut så att helsyskonen och syskonbarnet efter helsyskonet ärver 1 / 4 vardera av mammans del medan de tre syskonbarnen efter halvsyskonet delar på den 1/ 4 som det avlidna halvsyskonet skulle ärvt. Det andra alternativet som du lade fram i din fråga är alltså det rätta. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har jag rätt till del i ärvd familjegård som min kusin ska sälja?

2018-07-24 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappas far dog för ca 20 åtsidan, hans bror fick då ta över familjehemmet. Min pappa o hans 5 andra syskon fick varsin klocka. Senare skrevs gården över på hand brors barn och han har nu gått bort, har jag som arvinge då någon rätt att få ta del av gården som nu ska säljas? Gården innehöll mest mark på hela Gotland.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan ha rätt att ärva del i den gård som din nu avlidne farbror ärvt av din farfar och sedan skrivit över på sitt barn. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).När en person går bort är det i första hand dennes bröstarvingar som ärver (se 2 kap. 1 § ÄB). Endast om det inte finns någon bröstarvinge ärver arvlåtarens föräldrar och efter dem syskon samt slutligen syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB). Eftersom din farbror ärvde familjehemmet innebär detta att hans barn i första hand hade rätt att ärva gården då din farbror gått bort. Eftersom gården dock redan skrivits över på hans barn har din möjliga arvsrätt utsläckts redan i och med överlåtelsen då kusiner inte ärver varandra. Utan något testamente som berättigar dig del i gården torde du därmed inte ha rätt att få ut något vid försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärva svärförälder

2018-05-19 i Arvsordning
FRÅGA |En bror till mig har avlidet som var gift i det förhållandet finns inga gemensamma barn, min bror har två barn sedan tidigare, våran gemensamma mor har en fastighet som en dag skall säljas, min fråga är ärver min brors barn våran gemensamma mammas tillgångar eller tillfaller arvet hans nuvarande hustru?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som kommer ärva istället för din avlidne bror när er gemensamma mor går bort. Det nämns vidare ingenting om att testamente skulle finnas och jag har därför utgått ifrån att det inte finns. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB ärver arvlåtarens avkomlingar i första hand. Om någon av arvlåtarens barn likväl är avlidet ska dennes egna barn, d.v.s. arvlåtarens barnbarn, ärva istället. Undantaget från detta är reglerna i 3 kap. ÄB om makars arvsrätt vilka kan aktualiseras då arvlåtaren är gift. Eftersom arvlåtaren i detta fall är er gemensamma mor innebär det att det är hennes eventuella efterlevande make som genom reglerna i 3 kap. ÄB kan ha rätt till arv före hennes avkomlingar. Din brors efterlevande maka kommer därmed inte ha rätt till arv efter er mor utan det är din brors barn som ärver hans del. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar