Vad händer med ett osignerat testamente?

2021-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA |HejMina föräldrar gav bort en gård,skog och tillhörande mark till min syster och hennes pojkvän,via gåvobrev.Dom fick hälften var.Detta gjordes innan deras bortgång.Ett enplanshus byggdes för att mina föräldrar skulle flytta dit när min syster och hennes pojkvän tog över gården.Detta hus skulle bli mitt att sälja när mamma och pappa gick bort.Men testamentet på detta var inte signerat.Gården är värd ca 4 miljoner.Min syster och hennes pojkvän har erbjudit mig 150000.Finns det nåt jag kan göra?Med vänlig hälsning X
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta vad du kan göra gällande huset som skulle testamenteras till dig. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Ett testamente som inte är signerat För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa krav är uppfyllda. Ett av kraven är just att testatorn (dina föräldrar) måste underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inte uppfyller alla krav så räknas testamentet som ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att testamentet inte är giltigt och du kan således inte göra något för att ärva huset själv.Gåvan som givits din syster och hennes pojkvänDu skriver även att din syster och hennes pojkvän har fått en gård, skog och tillhörande mark i gåva via ett gåvobrev. Gåvor som en arvlåtare ger till sin bröstarvinge presumerad utgöra förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall är din syster bröstarvinge och dina föräldrar arvlåtare. Detta innebär att gåvan som dina föräldrar har givit din syster ska betraktas som ett förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om arvlåtaren anger att gåvan inte ska vara förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev. Presumtionen kan även brytas om det finns andra omständigheter som talar för att arvlåtarens avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Detta innebär att om inte dina föräldrar har skrivit att gården, skogen och tillhörande marken inte ska utgöra förskott på arv i gåvobrevet så kommer gåvan att betraktas som förskott på arv. Vad händer om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv?Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv innebär det att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ÄB). Om det skulle vara så att gåvans värde överstiger det belopp som arvingen skulle fått i arv om gåvan aldrig delades ut från början så kan inte arvingen bli återbetalningsskyldiga för det överstigande beloppet (6 kap. 4 § ÄB). Detta kan illustreras med ett exempel:Om dina föräldrar har tillgångar värda 5 miljoner och din syster har erhållit tillgångar värda 4 miljoner så kommer dessa 4 miljoner att adderas så att de sammanlagt beräknas inneha tillgångar värda 9 miljoner. Du och din syster (om ni är de enda syskonen) har rätt till hälften var, dvs. 4,5 miljoner. Din syster som redan erhållit 4 miljoner kommer därmed endast få en halv miljon till. Sammanfattningsvis betyder det att gåvan din syster har fått ska betraktas som ett förskott på arv om inte det finns något som tyder på att dina föräldrars avsikt var att det inte skulle vara det. Detta innebär att gåvans belopp ska avräknas från hennes andel av arvet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Hur genomför man ett arvsskifte om en dödsbodelägare inte kan nås?

2021-04-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur genomför man ett arvsskifte, om en av två dödsbodelägare ej går att nå. min bror deltog för övrigt inte heller i upprättandet av dödsboet efter min mor, då senast kända adressen "studsade" tillbaka, och han svarar inte i telefon så han svarade inte på kallelsen. Han saknar uppenbarligen en fast adress, och verkar inte längre äga en mobiltelefon, åtminstone ingen som jag har numret till. Jag lyckades få tag på honom i samband med mammas död och jag kunde då meddela dag och tid för begravningen, men han kom inte heller på den.Nu handlar det inte om några pengar direkt, dryga 11 000:- som finns kvar i boet. Men hur gör jag ett arvsskifte, om jag inte ens kan nå min bror för att underteckna dokument?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni ska genomföra ett arvskifte när en av dödsbodelägarna inte kan nås för att kunna skriva på arvskiftet. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Precis som du har förstått ska en arvskifteshandling undertecknas av samtliga dödsbodelägare för att den ska anses vara giltig (23 kap. 4 § ÄB). Eftersom din bror inte kan nås är detta inte möjligt.Anmälan till SkatteverketNär en arvinge vistas på okänd ort ska den som förvaltar dödsboet anmäla detta till Skatteverket (16 kap. 1 § ÄB). Då ska Skatteverket kungöra i Post- och Inrikes Tidningar att arv efter den döde tillfallit den bortovarande och att hen ska göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen. Din bror har därefter fem år på sig att ta emot arvet, gör han inte det så preskriberas rätten vilket innebär att övriga arvingar istället får ta del av arvet. Skatteverket ska dessutom förordna en god man som ska bevaka din brors rätt under bouppteckningen (11 kap. 3 § föräldrabalken). Den gode mannen ska därefter ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Jag tolkar det som att ni redan gjort en bouppteckning och att en god man därmed redan utsetts. Detta innebär att den gode mannen får godkänna arvskiftet åt din bror efter att hen fått överförmyndarens samtycke. TvångsskifteDet du också kan göra är att du kan ansöka om tvångsskifte hos tingsrätten (23 kap. 5 § ÄB). Då utser rätten en skiftesman/boutredningsman som tvångsskiftar dödsboets tillgångar, vilket inte kräver underskrift av samtliga dödsbodelägare. Fördelen med en sådan lösning är just att dödsboet får ett avslut, samt att det är en kvalificerad och skicklig jurist eller advokat som genomför arvskiftet. Nackdelen är dock att det kan kosta mycket att anlita en skiftesman/boutredningsman samt att tvångsskifte används i situationer då dödsbodelägare inte kan komma överens.SammanfattningDu kan sammanfattningsvis välja mellan att antingen vänta på att den goda mannen godkänner arvskiftet (efter godkännande av överförmyndaren) eller att du själv ansöker om tvångsskifte hos tingsrätten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning och hjälp med arvskiftet kan du ta kontakt med någon av våra erfarna jurister här. Har du ytterligare funderingar är du också varmt välkommen att ställa dem här igen!Med vänliga hälsningar,

Kravbrev som är riktade mot avliden person

2021-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hejsan min svärfar dog och så kom det en med kravbrev på honom hur ser man på det
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din svärfar har fått kravbrev riktade mot sig på grund av skulder och att han nu är avliden. Skulder som en person har försvinner inte när personen dör utan följer med som en skuld som dödsboet har. Ett dödsbo är den juridiska person som uppstår när en person dör och de som ingår i dödsboet (dödsbodelägarna) är de personer som har omedelbar rätt till dödsboets arv. Dödsbodelägarna ska tillsammans förvalta den avlidnes egendom samt företräda dödsboet gentemot tredje man vilket framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken. När en person avlider ska en bouppteckning upprättas där den avlidnes tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ärvdabalken). En person som har en skuld till din svärfar kan därmed rikta kravbrev till dödsboet och dödsboet blir därmed skyldig att betala skulderna. Innan arvingarna får ta del av arvet ska skulderna betalas av med de tillgångar som finns i dödsboet (21 kap. 4 § ärvdabalken). Sammanfattningsvis är kravbrev riktade mot din svärfar (dödsboet) gällande och måste betalas innan tillgångarna kan delas ut till arvingarna.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver när en förälder har gift om sig?

2021-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur är det när det gäller om en förälder gifter om sig? Min pappa har gift om sig och min lillebror har tagit över gården efter honom och jag och min storebror har fått pengar för det. Men till frågan sakerna alltså lösöret hur är det med det? Lösöret som är från pappas sida från början ärver vi barn det eller går det till hans nya fru om pappa dör först?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta vem som ärver din pappas egendom om han går bort före sin nuvarande fru. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Lagarna innehåller regler om arv, testamente och äktenskap. Du och dina syskon har arvsrätt efter er pappaOm det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Du och dina syskon är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att ni har arvsrätt efter er pappa (ÄB 2 kap. 1 §). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet. Om din pappa är gift när han avlider är det hans make som ärver egendomen först (ÄB 3 kap. 1 §). Ett undantag från detta är dock om din pappa efterlämnar så kallade särkullbarn, det vill säga barn som bara din pappa är förälder till. Jag tolkar det som att du och dina syskon bara är barn till er pappa och inte hans nuvarande fru. Detta innebär att ni är särkullbarn och har därmed rätt att få ut er arvslott från er avlidna pappa direkt (ÄB 3 kap. 1 §). Det är därmed ni som kommer att ärva er pappas kvarlåtenskap. Bodelning ska förrättas innan ett arvskifte skerViktigt att notera är dock att när en make dör ska en bodelning förrättas innan arvet efter denne fördelas (ÄktB 9 kap. 1 § och ÄB 23 kap. 1 §). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dom (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §) och enskild egendom är i sin tur egendom som inte faller in under punkterna i ÄktB 7 kap. 2 §, d.v.s. egendom som inte gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som inte givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. SammanfattningDetta innebär att din pappas kvarlåtenskap som inte är enskilt kommer att fördelas mellan honom och hans fru innan ni kan få ut ert arv. Det som tillkommer din pappa efter en bodelning kommer därmed att fördelas lika mellan dig och dina syskon. Med vänliga hälsningar,