Vad kan man göra om man är oense om vad som ska ingå i bouppteckningen?

2020-10-25 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Min pappa avled nyligen. Han och hans fru äger en fastighet utomlands som står i hennes namn. I bouppteckningen togs denna fastigheten upp. Inget testamente finns. Dom har ett gemensamt barn, finns två särkullbarn. Alla papper har skickats till Skatteverket och strax innan bouppteckningen godkändes så hade hon lämnat in papper med en komplettering om att få behålla hela sin giftorättsgods. Betyder det att jag inte får min arvslott?Vad är nästa steg egentligen? Har kontakter en jurist men förstår inte riktigt utan får bara info om att jag ska kontakta tingsrätten för att bli tilldelad en boutredningsman. Känner mig vilsen i vad jag ska göra, så tacksam för svar
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det inte är helt utrett vilken egendom som ska ingå i dödsboet, som sedan ska delas upp mellan arvingarna och efterlevande make. Jag tolkar det också som att du är ett särkullbarn, alltså att din pappas fru inte är din mamma. Eftersom det är fråga om arv så är det reglerna i ärvdabalken (ÄB) jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.. ArvslottenDet enda som kan påverka att du inte längre har rätt att få ut hela din arvslott är om det finns ett testamente. Eftersom det av din fråga framgår att det inte finns något testamente så har du som arvinge och särkullbarn rätt till din arvslott (2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § första stycket ÄB). Din arvslotts storlek kan däremot förändras beroende på hur stor kvarlåtenskapen efter din pappa är, så om din pappas fru anser att hon har rätt att behålla sitt giftorättsgods och detta stämmer, så kan detta påverka storleken på din arvslott.. Dödsbodelägare i din pappas dödsbo - boutredningen Både du (som arvinge) och din pappas fru är delägare i din pappas dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Som dödsbodelägare är det ni som ska utreda vilken egendom, vilka tillgångar och vilka skulder som finns i dödsboet. Av frågan framgår det att ni inte verkar vara helt överens om vilken egendom som ska ingå i din pappas dödsbo. Därför kan det, precis som juristen du varit i kontakt med har sagt, vara en bra idé att låta en boutredningsman stå för utredningen av dödsboet. Boutredningsmannen ska utreda vilken egendom som ska ingå i dödsboet, exempelvis genom att göra en bouppteckning (19 kap. 11 § ÄB). Som dödsbodelägare kan du alltså ansöka till tingsrätten om en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Ansökan ska göras till den tingsrätt där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året. På hemsidan för Sveriges domstolar finns mer information om vad en sådan ansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska bifogas. Observera att en boutredningsman har rätt att få ersättning från dödsboet för tjänsten hen utför. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet att betala boutredningsmannen så får den som ansökt om boutredningsman stå för ersättningen (19 kap. 19 § andra stycket ÄB). Observera även att man måste betala en ansökningsavgift på 900 kr för att göra en ansökan till domstol..Jag hoppas att svaret gett lite klarhet i situationen, och förtydligat vad en boutredningsman gör och hur en sådan kan hjälpa till i den här situationen. Om du fortfarande har någon fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten

2020-10-17 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Min make och jag köpte och ägde en lägenhet med 50% vardera. Han dog 5 augusti 2003.Efter hans död äger jag 100%. Nu vill styrelsen i min bostadsrätt att jag ska visa dokument på när jag blev 100 % ägare. Inget testamente fanns och inga särkullbarn.Min fråga: Är dödsdatumet det datum, som jag blev ägare till 100 %?Om inte, när övergår ägandet efter dödsfallet?Vilka dokument behövs, som styrker, när jag blev 100% ägare? Dödsbevis?Tacksam för svar
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte riktigt varför de vill att du ska styrka ägandet så lång tid efter din mans död. Det verkar konstigt. Jag kommer dock här bara beröra frågan om när äganderätten övergick till dig.Bestämmelser om arv och dödsbo finns i Ärvdabalken (ÄB).I samband med arv och dödsbo upprättas dels en bouppteckning (20 kap. 1 § ÄB), dels förrättas ett arvskifte (23 kap. ÄB).Idag är regelverket som följer: Om man är gifta och det inte finns några särkullbarn eller testamente är man ensam dödsbodelägare i din den döde makens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Då någon är ensam dödsbodelägare behövs det inte göras något arvskifte, det räcker med bouppteckning. Ägandet av bostadsrätten övergår då till den efterlevande maken den dag bouppteckningen registrerades på Skatteverket. Jag har ingen anledning att tro att det var annorlunda år 2003. Du kan alltså uppvisa bouppteckningshandlingarna för föreningen.Hoppas du fick svar på din fråga.

Särkullbarns rätt till arv

2020-09-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Vore tacksam om ni kunde hjälpa min bror och mig som är särkullsbarn i frågan vad som händer, vår pappa gick bort Juni 2019.Vi inväntar fortfarande på ett slut gällande bouppdelningen.Vi har fått genom eget initiativ fått fram bouppteckningen från skatteverket.Det finns en "typ" som jobbar åt Funera som ska hjälpa oss men han svarar inte på våra frågor.
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Särkullbarns arvsrätt:Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Jag tolkar din fråga som att både du och din bror är särkullbarn och att er far har avlidit för ett år sen och att er far var gift med någon när han avled. Ni som särkullbarn har rätt att få ut ert arv genast efter att er far har avlidit (ÄB 3 kap. 1 §). Ett särkullbarn kan även avstå från sitt arv för att sedan få arvet när förälderns make har avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Sammanfattningsvis så har ni som särkullbarn rätt till ert arv efter att bodelningen har ägt rum. Bodelning:Jag utgår som sagt från att er far var gift och att en bodelning således ska ske för att makarnas tillgångar ska fördelas. Det finns ingen uttrycklig lagregel om att hur länge en bodelning ska ta, då det kan variera väldigt mycket från fall till fall. Jag rekommenderar att ni fortsätter att försöka ta kontakt med er kontaktperson och om han inte fortsättningsvis svarar på era frågor så bör ni kontakta någon annan på samma byrån. Sammanfattning: Ett särkullbarn har rätt att få sitt arv när föräldern har avlidit. En bodelning ska ske så snabbt som möjligt, men det finns ingen maxgräns för hur länge en bodelning får ta. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vad är rimligt arvode för en boutredningsman?

2020-09-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Är det rimligt att en advokat håller på med en bouppteckning i månader och ska ha 103.000 kr i betalt?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att kortfattat gå igenom vad som gäller angående bouppteckning. Därefter kommer jag att försöka besvara hur mycket en boutredningsman ska få i arvode för utförd bouppteckning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller angående bouppteckning? När en person dör ska de efterlevande förvalta dödsboet och göra en bouppteckning. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp. Om dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna ska dödsbodelägarna vara överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Ibland går inte detta, exempelvis om dödsboet är väldigt omfattande eller om dödsbodelägarna har svårt att komma överens. I sådana fall kan en boutredningsman ansvara för boutredningen, och jag antar att frågan berör en sådan situation.Hur mycket ska en boutredningsman få betalt för att ha gjort bouppteckningen? Boutredningsmannen har rätt att ta ut en skälig ersättning för sitt arbete ur dödsboets tillgångar. Om tillgångarna inte täcker kostnaderna ska den eller de som ansökt om boutredningsman betala det som återstår, se 19 kap 19 § 2 st Ärvdabalken (här). Det framgår inte i lagtexten vad skäligt arvode innebär, så det är svårt att säga generellt hur mycket en boutredningsman ska få betalt. Detta avgörs från situation till situation. Vad som dock ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som detta tagit samt den skicklighet som arbetet genomförts. 103.000 kronor är en stor summa pengar, men eftersom det inte framgår hur omfattande boutredningen var eller hur mycket advokaten har jobbat är det svårt att svara på om det är en rimlig ersättning. Vad du kan göra nu Det är tingsrätten som utser en boutredningsman, så en möjlighet är att du kontaktar tingsrätten och frågar om de anser att detta är en rimlig ersättning för boutredningsmannens arbete. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad händer med en bostad när dödsboets tillgångar inte räcker för att betala skulderna?

2020-10-24 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om en ensam person äger en bostadsrätt värderad högre än lånet på bostaden vad händer med skulden vid dödsfall, måste bostaden säljas av dödsboet om skulden inte kan täckas av de totala tillgångarna i dödsboet?
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om en bostadsrätt med lån måste säljas när en bostadsrättshavare avlider och inte har andra tillgångar i boet för att täcka bostadslånen.Skulder och tillgångar i ett dödsboNär en person avlider bildas ett dödsbo som tar över alla skulder och tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. En bouppteckning görs senast tre månader från dödsfallet där tillgångar och skulder sammanställs enligt 20 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Skulderna ska så långt de räcker täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Är skulderna större än tillgångarna kommer skulderna avskrivas eftersom skulder som huvudregel inte går i arv. Det innebär att om ett dödsbo har tagit över en bostad efter en avliden och det inte finns andra tillgångar i boet för att täcka skulderna måste bostaden säljas för att täcka bostadslånet.Ansöka om att överta lånDäremot kan arvingar ansöka om att överta lånen på bostaden för att kunna behålla bostaden. Det krävs då att banken som lånat ut pengarna går med på att lånen skrivs över på arvingen som ansöker om det. Kan lånet skrivas över innebär det att dödsboet inte längre har några skulder som behöver täckas och därmed krävs det inte att bostaden säljs.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vilka ska kallas till bouppteckningen?

2020-10-02 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min mammas moster har avlidit. Hon var ej gift och hade inga barn. Testamente finns. Hon har en helsyster i livet (hon är dock dement och har en god man). Sedan hade hon ett flertal halvsyskon på båda föräldrarnas sida varav ingen är i livet. Vilka måste kallas till bouppteckning? Halvsyskons barn och barnbarn?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en person avlider ska en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make, maka eller efterlevande sambo, dödsbodelägare (arvingar och universella testamentstagare) och eventuella efterarvingar ska kallas till förrättningen (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Vilka är arvingarna som ska kallas?Enligt den legala arvsordningen är i första hand den avlidnes bröstarvingar arvsberättigade. Om den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet till vad som kallas för den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, hel- och halvsyskon, och syskons avkomlingar (2 kap. 2 § ÄB). Det innebär att de arvingar som ska kallas till förrättningen är de arvingarna som släktmässigt stod närmast den avlidne. Det innebär att om ett halvsyskon är i livet kallas denna och inte halvsyskonets avkomlingar. Om ett halvsyskon istället är avlidet ska halvsyskonets närmsta avkomlingar kallas istället, de träder i sin förälders ställe. Det innebär att den avlidnes helsyskon ska kallas samt halvsyskonens barn och barnbarn för det fall de står i närmast släktskap till den avlidne. Den andra arvsklassen är öppen vilket innebär att det inte finns någon begränsning för hur långt arvsrätten sträcker sig nedåt bland avkomlingarna. Som ovan nämnt så stannar dock arvsrätten hos den närmsta släktingen, så om ett halvsyskon är i livet kallas inte dennes avkomlingar. Även universella testamentstagare ska kallas till bouppteckningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man se om någon har fått ett arv?

2020-09-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Kan man se om en person fått ut något arv efter en förälder som dog 1972.
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. En bouppteckning ska upprättas för varje dödsbo. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes alla tillgångar och skulder vid dödsdagen (ÄB 20 kap. 4 §). I en bouppteckning så ska det även framgå vilka som är dödsbodelägare och arvingar. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och efter det så ska den ges in till Skatteverket för registrering inom en månad. Om det finns ett testamente så ska den bifogas till bouppteckningen (ÄB 20 kap. 5 §). Bouppteckningar som har upprättats efter den 1 juli 2001 ska förvaras hos Skatteverket och dessa kan begäras ut, då en bouppteckning är en offentlig handling. Jag är dock inte säker över hur situationen är i ditt fall, då dödsfallet har skett så länge sedan. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket med din fråga, vilket du kan göra här. Sammanfattning: Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket och då det är en offentlig handling så kan du begära ut dem. I ditt fall handlar det om ett dödsfall som skett nästan 50 år sedan och av denna orsak så rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket för att få ett mer specifikt svar på din fråga.

Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?

2020-09-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vad är kostnaden för bouppteckning o arvskifte? Av juridiskt utbildad respektive lekman. För en normal utredning av lösöre och villa.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det lätt kan bli fel om någon utan juridisk utbildning gör bouppteckningen och arvsskiftet skulle jag rekommendera att ni låter kunniga, erfarna jurister utföra uppdraget. Blir det fel kan processen bli utdragen genom att Skatteverket begär kompletteringar och det hela kan bli ännu mer kostsamt än juristernas arvoden samt dessutom få konsekvenser för flera generationer.Vad gäller prissättningen arbetar jurister efter en timtaxa. Jag rekommenderar att ta kontakt med fler jurister för att fråga vad de skulle ta för samma tjänst. Annars kan du även boka ett möte med en av våra jurister på byrån som kan ta hand om arvsskiften och har erfarenhet gällande upprättande av bouppteckningar. Vänligen,