Fördelning av arv vid efterlevande makes bortgång

2018-10-30 i Efterarv
FRÅGA |Man avled och efterlämnade maka och 1 gemensamt barn samt 2 särkullbarn ett efter makan och ett efter maken. Särkullbarnet efter maken gjorde ett arvsavstående i bouppteckningen efter den avlidne maken. Makan satt kvar i orubbat bo. Nu är makan avliden. Hur fördelas kvarlåtenskapen?Testamenten finns ej. Ej heller enskild egendom.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln vid arv är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver denna med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Den förste avlidnes särkullbarn har däremot rätt att direkt få ut sitt arv men kan också precis som i detta fall avstå till förmån för den efterlevande maken (se 3 kap. 9 § ÄB). Att särkullbarnet avstår sin arvslott till förmån för den efterlevande maken innebär att särkullbarnet precis som det gemensamma barnet istället få ut ett efterarv när också den efterlevande maken gått bort. När arvskifte ska hållas efter den efterlevande maken ska först efterarv delas ut. Arvingarna som har rätt till efterarv ska i regel dela på hälften av den efterlevande makens bo dvs den hälft som utgör arv från den först avlidne maken (se 3 kap. 2 § ÄB). Om efterlevande makes bo överstiger det värde det hade vid den först avlidne makens bortgång och ökningen beror på arv, gåvor, testamente eller förvärvsarbete ska den ökningen avräknas från boet innan hälftdelningen görs (se 3 kap. 4 § ÄB). Även efterlevande makes eventuella enskilda egendom ska avräknas från boet innan delning. Efterarvingarna ska därmed ha rätt till samma andel som de skulle haft om arvskifte efter den först avlidne maken skett direkt vid dennes bortgång. I detta fall har både den först avlidne makens särkullbarn och det gemensamma barnet rätt till efterarv och ska därmed ha varsin fjärdedel av värdet i den efterlevande makens bo. När efterarv har skiftats ut ska den kvarvarande delen av efterlevande makens bo delas mellan dennes arvingar dvs dennes särkullbarn och det gemensamma barnet. Slutfördelningen torde därmed bli så att ¼ tillfaller förste avlidnes särkullbarn ¼ tillfaller efterlevande makes särkullbarn och resterande ½ tillfaller det gemensamma barnet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Särkullbarns rätt till efterarv

2018-07-05 i Efterarv
FRÅGA |Hej min undran är kan jag få ut mitt mors arv , det har gått 14 år nu och mina två halv syskon säger att jag inte får ett (skit ) när min far går bort ej biologisk far finns inga papper skrivna , vet jag ej ärver han men mitt mors arv kan jag få det o hur ska jag gå tillväga tack för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte om din mor och far var gifta men jag har i mitt svar utgått ifrån att de var det och att han därmed ärvt hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vid hennes bortgång. När en person går bort och efterlämnar make, gemensamma barn och särkullbarn har särkullbarn i regel rätt att få ut sin arvslott direkt medan den efterlevande maken ärver istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken och istället få ut ett efterarv när efterlevande maken går bort (se 3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarn som ska utfå efterarv är likt övriga arvingar dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och ska kallas till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB, och på så sätt kunna ta vara på sin arvsrätt. Om kallelse inte skulle ske finns möjligheten att begära tilläggsbouppteckning vilket innebär att bouppteckningen görs om på nytt, 20 kap. 10 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar