Förskott på arv vid penninggåva

2018-05-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vid en försäljning av en lägenhet som mamman äger. Mamman ger bort vinsten till sina 3 st barn som en gåva. Barn nr 1: 100 000Barn nr 2: 150 000Barn nr 3: 150 000Kan man då göra en sån här uppdelning eller kan barn 1 kräva sina 50 000 kr vid en bouppteckning?Hoppas ni förstår vad jag menar.Med vänlig hälsning
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För gåvor som en förälder ger till sina barn finns en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att gåvans värde därmed ska avräknas från barnets arv efter föräldern. För att bryta presumtionen och på så sätt undvika avräkning krävs att det framgår att gåvan inte är avsedd som ett förskott på arv. Detta kan visas genom en viljeförklaring från föräldern i t.ex. ett gåvobrev. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet

2018-05-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som gäller försäljning av fastighet!Jag och min syster har en gammal far som plötsligt bestämt sig för att sälja sitt hela hem till min syster innan han avlider! Jag har på omväg fått reda på att en affär är på gång att genomföras, detta medför att mitt eventuella arv helt försvinner till min syster!Har jag några rättigheter i denna fråga??De säger att de inte vill göra mig lottlös från arv, men som jag ser det så finns inget arv kvar efter försäljning?//Bengt Olof Rudberg
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).Svar på din fråga är att Ja du har rättigheter i ett sådant fall!Fördelning av arv:Först och främst kan vi konstatera att det är den avlidnes barn som ärver i första hand enligt 2 kap 1 § ÄB. Samtliga barn delar då lika på arvet. Alltså ska du och din syster dela på arvet genom att eran vardera arvslott är halva arvet.Är försäljningen en gåva?I begreppet "gåva" innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till din syster. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva. Eftersom jag inte vet något om priset vid försäljningen kan jag inte säga om det är en gåva eller inte.Förskott på arv:Enligt 6 kap 1 § ÄB föreligger en presumtion för att gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvingen(avkomling i rakt nedstigande led) är att anse som förskott på arv. Det gäller om inget annat har föreskrivits eller måste ha avsetts med hänsyn till omständigheterna. Vid beräkning om förskott på arv utgår man från vad gåvan var värd vid gåvotillfället. Avräkningen gör man genom att lägga till värdet i uträkningen för att sedan göra avdrag för denna vid beräkningen av din systers arvslott, 6 kap 5 § ÄB. Tanken med detta är att man vill se till att alla bröstarvingar får lika mycket.Om det är att anse som förskott på arv så ska alltså värdet på gåvan vid gåvotillfället räknas av din systers arvslott och således får du en större del av arvet vid fördelningen av arvet.Förstärkt laglottsskydd:Om det inte skulle anses som ett förskott på arv så har du som bröstarvinge ändå en möjlighet att få ut din laglott, enligt 7 kap 4 § ÄB. Regeln om förstärkt laglott gäller dock bara om gåvan är att jämställa med ett testamente. Det handlar främst om fall där någon gett bort egendom kort tid innan personen avled t.ex. under den sista sjukdomsperioden eller om det i gåvobrevet föreskrivits nyttjanderätt för gåvogivaren fram till hans eller hennes död.Om regeln om förstärkt laglottsskydd är tillämplig, kan den som mottagit gåvan bli återbäringsskyldig till ett belopp som motsvarar bröstarvingarnas laglott. En bröstarvinges laglott är halva dennes arvslott. Vid beräkning av laglotten ska värdet av den egendom som getts bort läggas till kvarlåtenskapen.Om du vill göra gällande den rätten ska du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades enligt 7 kap 4 § andra stycket. Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Betydelse av enskild egendom och förskott på arv

2018-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min pappa äger en sommarstuga och jag är ett utav tre barn, vi är särkullbarn då kvinnan han är gift med inte är vår mamma. De har skrivit äktenskapsförord om att stugan är hans enskilda egendom, men den är också ett arv efter hans pappa. Det verkar dock inte finnas några papper på det arvet, min pappa tror att det eventuellt kan finnas någon gammal dom på det, men vart hittar man sånt? Eller kanske det räcker med att den är enskild egendom genom äktenskapsförord? Sommarstugan står på arrendemark och min pappa står som enda ägare. Vi undrar nu om min pappa kan ge mig sommarstugan i gåva? Han har tröttnat på den och den står och förfaller och jag är det enda barnet som har intresse i den. Eller finns det något annat sätt man kan göra på?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sommarstugan gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord resulterar i att sommarstugan inte ska ingå i någon bodelning mellan din pappa och hans fru (7 kap 2 § p 1 Äktenskapsbalken, ÄktB). En bodelning görs alltid vid skilsmässa eller bortgång där respektive makes andel räknas ut och tillgångar fördelas på lotter (se 11 kap ÄktB). Även om stugan hade ingått i bodelning så hade den ändå som huvudregel hamnat på din pappas lott vid en bodelning eftersom han har äganderätt. Lottläggning är en del av bodelningen där egendom fördelas mellan makarna. Huvudregeln är att vardera make behåller sin egendom vid en lottläggning (11 kap 7 § ÄktB). Sammantaget har din pappas fru ingen rätt till stugan, i första hand för att stugan är din pappas enskilda egendom. Det räcker med att det finns äktenskapsord på detta. Din pappa kan självklart ge sommarstugan till dig i gåva. Det är dock viktigt att ni reglerar ifall ni inte vill att denna gåva ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB). Som biologiskt barn till din pappa är du i arvsrätten att kallas för bröstarvinge (2 kap 1 § ÄB). Gåva till bröstarvinge presumeras alltid vara förskott på arv enligt 6 kap 1 § ÄB om inget annat föreskrivs. Om du inte vill att det ska vara förskott på arv, så måste ni i ett gåvobrev upprätta tydligt att det inte är avsett till det. För mer rådgivning är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Förskott på arv eller marknadsvärde/Köp av hus.

2018-05-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej mina föräldrar ska sälja sitt hus och jag och min sambo vill köpa det. Jag har sex syskon och ingen yrkar på att köpa det. Hur går vi till väga smidigast?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret beror lite på till vilket pris ni tänkte köpa fastigheten/huset för. Som jag förstod din fråga är du och din sambo intresserade av dina föräldrars hus som dina föräldrar önskar sälja. Köpet kan gå till på två sätt:Marknadsmässigt värde (Inte arv).1. Om ni köper huset, enskilt eller gemensamt, för marknadspriset som man skulle kunna ta av vem som helst kommer köpet bli en vanligt överlåtelse. Detta innebär att ärvdalagstiftningen inte kommer att aktualiseras.För att köpa huset krävs det att en viss formalia uppfylls. Om det rör sig om en fastighet (hus och mark) krävs det att man upprättar en skriftlig köpehandling (4 kap. 1§ Jordbalk). Denna köpehandling måste innehålla en överlåtelseförklaring, specifikation av fastigheten avtalet gäller samt angivande av köpeskillingen. Om det rör sig om en bostadsrätt gäller samma sak (6 kap. 4§ Bostadsrättslag). Om någon av dessa tre saker ej står med i köpehandlingen blir förvärvet ogiltigt. Har du och din sambo köpt fastigheten/bostadsrätten för marknadspris gäller även felreglerna enligt 4 kap. 15-20 §§ Jordabalk alternativt köplagens felregler (bostadsrätter hanteras som lös egendom med viss specialreglering). Sammanfattat blir det ett helt vanligt köp utan vidare regler.Icke-marknadsmässigt värde (arv).2. Om du och din sambo köper fastigheten, för ett totalt pris understigande marknadspriset man normalt sett kan få genom en försäljning till annan, kommer mellanskillnaden mellan ert och marknadspriset anses vara gåva. Om detta sker kommer ärvdalagstiftningen att aktualiseras. Enligt 2 kap. 1§ Ärvdabalken är du en bröstarvinge till dina föräldrar. Detta innebär att du har rätt till vis del av den kvarlåtenskap dina föräldrar efterlämnar sig (2 kap. 1§ Ärvdabalk). Om inget annat avtalas genom testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas jämt mellan samtliga bröstarvingar. Om ena föräldern går bort kommer den kvarlevande maken att behålla samtligt arv från den avlidne maken med fri förfoganderätt. Detta innebär att den arvsberättigade får sitt arv efter det att båda föräldrarna avlidit (3 kap. 1§ Ärvdabalk). Undantaget från denna regel är att särkullsbarn får ut sitt arv direkt (3 kap. 1§ 2 meningen Ärvdabalk). Särkullbarn innebär att man endast är bröstarvinge till en av föräldrarna. Om då ens förälder dör och den make som inte är ens förälder får kvarlåtenskapen får särskullsbarnet ut sin del direkt. Förskott på arv:Huvudregeln är som sagt att arvingar får vänta med att få sitt arv tills dess att båda föräldrarna har gått bort. Med undantag för särkullsbarn. Dock finns möjligheter till förskott på arv. Förskott på arv innebär att man får en gåva under förälderns (eller annan arvgivare) livstid som är att se som förskott på arv. Sådana saker kan vara att man förmånligt får köpa en fastighet, kontanter eller annan egendom (6 kap. 1§ Ärvdabalk). Saker som inte ska vara att se som förskott på arv är saker som födelsedagspresenter, underhåll som barn och liknande (6 kap. 2§ Ärvdabalk). Har arvtagare fått förskott på arv ska detta avräknas mot arvtagarens senare arv och om det man fick i förskott överstiger det man är berättigad till när föräldern går bort måste man återge mellanskillnaden (6 kap. 4§ ärvdabalk). Med mellanskillnaden menas den skillnad mellan det arvtagaren mottog i förtid och det som senare skulle vara ens del i arvet. Exempel:A är förälder till B, C och D. A säljer ett hus till B för 1 000 000 kronor. Huset är egentligen värt 1 200 000 kronor. Detta innebär att B får 200 000 kronor av sin förälder A (1200–1000= 200). Eftersom denna transaktion inte ingår i underhåll av barn eller bör vara att se som en "vanlig gåva" räknas med all sannolikhet det förmånliga köpet som förskott på arv. När B,C och D sedan ska få sin del av arvet kommer B:s del minska med 200 000 och fördelas mellan C och D. Om alla skulle ha fått mindre än 200 000 var kan B behöva återge kontanter på ett belopp som täcker mellanskillnaden mellan hans och de andras arvslott.Sammanfattat svar.Svaret beror helt på vilket pris ni tänkte köpa huset för. Om ni betalar marknadsvärdet på huset blir det ett helt vanligt fastighetsköp vilket innebär att din relation till föräldrarna blir irrelevant. Du och din sambo behandlas som vanliga spekulanter. Om ni inte betalar marknadsvärde kan mellanskillnaden mellan ert och marknadsvärdet ses som förskott på arv. Detta innebär att den mellanskillnad som uppkom avräknas mot din senare arvslott. Om mellanskillnaden (förskottet på arvet) är större än din senare arvslott kan du behöva återbära en del av värdet. Om t.ex. mellanskillnaden är 500 000 men den senare arvslotten är 400 000 måste du återbära 100 000 kronor (6 kap. 4§ Ärvdabalk). Oavsett värde måste ni dock skriva köpehandlingarna och följa all formalia enligt antingen 4 kap. 1§ Jordabalkalternativt 6 kap. 4§ Bostadsrättslag. Om du och din sambo önskar vidare hjälp i detta ärende, eller ett helt annat ärende, är ni varmt välkomna att kontakta Lawlines Juristbyrå eller gratis telefontjänster.Vänligen

Vad avgör om det räknas som förskott på arv?

2018-05-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Vem bestämmer om gåvan är förskott på arv?Jag har fått ett hus i gåva av min far , Han har avlidit i dec förra året Nu tycker mina 3 syskon med olika mammor att jag skall betala marknadsvärdet var det var värt år 2011 , samt att dom säger att det är ett förskott på arv ... Är det Rätt? Det klingar dåligt i mina öron. Det finns gåvobrev och allt står på mig . Är det så ska jag betala ? Har jag ingen rätt i mitt arv efter pappa alls , medans dom andra 3 får dela på resten
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Allt som den avlidne ger till sina barn räknas per automatik som förskott på arv (6 kap. 1 § 1 st ÄB). Då ska summan av värdet på gåvorna avräknas mot den arvslott som du har rätt till från din far. Du ska alltså inte betala tillbaka något utan värdet av gåvan ska subtraheras från arvet som du får från din far.Det räknas dock inte som förskott på arv och någon avräkning ska inte ske om något annat har föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste ha ansetts varit avsett att det inte skulle räknas som förskott (6 kap. 1 § 1 st. ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska bröllopsgåva ses som förskott på arv?

2018-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |När jag och min man gifte oss fick vi ett kuvert med 10000 kr i kontanter från min mans mor och far i bröllopspresent. Sedan betalde hans far för middagen för 27000 kr. Detta gjorde han via internetbanken så det finns registrerat digitalt. Hans mor och far är skilda och var även det när vi gifte oss. Tyvärr fick fadern bort nyligen och nu är min man och hans bröder mitt uppe i bouppteckning. Jag har förstått att de 27000 kr kommer dras av från arvet men hur blir det med de 10000 kronorna vi fick som en gemensam gåva från båda föräldrarna?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad säger lagen?Huvudregeln vid arvsrätt är att bröstarvingar, det vill säga barn, ärver. Se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Bröstarvingar ska taga lika lott, alltså få lika stor del av det den avlidne efterlämnar. I det fall bröstarvinge erhållit gåva från förälder under tiden föräldern var vid liv ska denna gåva vid arvsfördelning dock avräknas. Detta beror på att man förutsätter att föräldern vill att alla barn ska erhålla lika mycket. Se 6 kap. 1 § ärvdabalken. Sådan gåva där det är föreskrivet, i t ex. gåvobrev att gåvan ej ska ses som förskott på arv eller där annan omständighet tyder på att gåvan inte ska ses som förskott på arv ska inte avräknas. Inte heller sådan gåva som bröstarvinge fått som sedvanlig gåva ska avräknas. Med sedvanlig gåva menas sådana gåvor man får i t ex. födelsedagspresent, julklapp eller i ert fall bröllopsgåva. En förutsättning är dock att en sådan gåva inte står i missförhållande till vad förälderns ekonomi klarar av. Se 6 kap. 2 § ärvdabalken. Vad innebär detta?Att fadern till din man betalade 27 000 kr för bröllopet bör rimligtvis, precis som du säger, ses som förskott på arv om inte annat har bestämts. Detta värde ska alltså räknas med och göras avdrag för i arvsfördelningen. Summan på 10 000 kr har du och din make erhållit som gåva, det måste alltså anses som att 5000 kr är gåva till din man och 5000 kr är gåva till dig. Så länge inte summan om 5000 kr till din man är en summa som inte din mans faders ekonomi klarade av ska det ses som en sedvanlig gåva och är alltså inget förskott. De 10 000 kr (eller din mans del, 5000 kr) som ni i bröllopspresent erhöll bör alltså inte ses som förskott på arv och det är därför inte heller något ni nu behöver ta med i arvsfördelningen.Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa e ny fråga här på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man fått en gåva av sin förälder innan denne avlider när man också har en syster med skuldsanering

2018-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Lawline.Jag har några frågor och funderingar kring gåva och arvsrätt/ laglott.Jag har fått mina gifta och avlidna biologiska föräldrars fastighet i gåva och i gåvobrevet står inget om att det är förskott på arv eller att det ska betraktas som testamente.Fastigheten ägdes av min mamma så pappa ärvde den i sin tur, strax innan pappa gick bort skrevs gåvobrevet på grund av att jag tidigare inte hade ekonomi att ta över lånet som är långt under taxeringsvärdet.Till saken hör att jag har en biologisk syster som har skulder/skuldsanering och andra skäl varför hon inte skulle ta del av fastigheten.Nu vill hon inte skriva bouppteckningen om inte fastigheten finns med där.Fråga: ska gåvan/fastigheten jämställas med testamente, och isåfall hur stor blir hennes del, blir det hälften av hennes arvslott = laglott 25% , hon pratar om ytterligare 12,5% eller totalt tre åttondelar.Vad händer med hennes eventuella del med tanke på skuldsaneringen?Tack på förhand
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bröstarvinge ärver:Huvudregeln är att bröstarvingar, barn till den avlidne, ska ta lika lott i arvet. Detta innebär att arv som huvudregel ska delas lika mellan dig och din syster. Se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Finns inget annat avtalat, t ex. genom testamente är det också på detta vis arvet ska fördelas.Förskott på arv:Det man som bröstarvinge får från sina föräldrar under tiden föräldrarna fortfarande är vid lev se som förskott på arv och ska sedan avräknas från den del man har rätt att ärva. På detta vis är det så länge inte annat är föreskrivet eller kan antas utifrån omständigheterna. Givetvis omfattas inte sådant som föräldrar betalt för barnets uppehälle. Då du har fått fastigheten utan att det skrivits något eller sagts något om att detta inte ske ses som ett förskott är fastigheten som du fått från din far i gåva just ett förskott. Se 6 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken. Beräkning av förskott på arv:Vid beräkning om förskott på arv utgår man från vad gåvan var värd vid gåvotillfället. Det är alltså fastighetens värde vid den tidpunkt du fick den som ska avräknas. Avräkningen gör man genom att lägga till värdet i uträkningen för att sedan göra avdrag för denna vid beräkningen av ditt arv. Se 6 kap. 5 § ärvdabalken. Tanken med detta är att man vill se till att alla bröstarvingar får lika mycket. Nedan följer ett exempel för att illustrera detta:Fastighetens värde vid gåvotillfället: 1 000 000 krKvarlåtenskap från den avlidne (den tillgångar som finns kvar efter din far): 2 000 000 krArvslotten (bröstarvinges del i arv): (2 000 000 + 1 000 000) / 2 = 1 500 000 krDu: Har redan erhållit 1 000 000 kr och ska därför få 500 000 kr till i arv.Din syster: Ska få hela sin del, det vill säga 1 500 000 kr i arv. Viktigt att tillägga är att du inte är skyldig att återbära det du erhållit i gåva till din syster om din faders kvarlåtenskap inte skulle räcka till för att täcka det värde du fått i gåva. Om din faders kvarlåtenskap är t ex. 200 000 kr kommer din syster erhålla hela denna del. Du blir då alltså utan arv men behöver inte betala någon mellanskillnad till din syster. Se 6 kap. 4 § ärvdabalken. Angående din systers skuldsanering:Då din systers ekonomiska situation kommer att förändras då hon erhåller arv måste hon meddela detta till kronofogden. Ett sådant förhållande kan nämligen ändra beslutet gällande skuldsanering. Stor sannolikhet föreligger att arvet blir utmätt av kronofogden. Du kan läsa mer om skuldsanering på kronofogdens hemsida, här. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är gåvan förskott på arv?

2018-05-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Min far gick bort nyligen. Strax innan sålde han sin lgh och han gav mig En större summa pengar som gåva. Nu undrar jag hur detta påverkar bodelningen med min syster - måste jag ge henne hälften av dessa pengar? Min far avled ju efter det att pengarna överförts till mig.
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag gör antagandet att det endast är du och din syster som är arvtagare efter er far och att det inte finns något testamente upprättat.När en förälder under sin livstid har gett gåvor till sin bröstarvinge råder en presumtion om att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Presumtionen kan brytas om det av exempelvis en gåvohandling framgår att gåvan inte ska vara att anse som förskott på arv.Om gåvan är att anse som förskott på arv innebär det att gåvans värde ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen av arvslotternas storlek (6 kap. 5 § ÄB). Gåvan ska värderas till det värde den hade när den gavs, och alltså inte dess värde när arvlåtaren avlidit (6 kap. 3 § ÄB). Värdet av gåvan dras av från din arvslott men du behöver inte betala tillbaka mer än vad som utgör din arvslott (6 kap. 4 § ÄB).Trots att en gåva inte är att se som förskott på arv kan du bli skyldig att betala din syster om gåvan skulle inkräkta på hennes laglott (som utgör hälften av hennes arvslott, 7 kap. 1 § ÄB). Det är fallet om gåvan är att likställa med testamente, vilket kan vara om gåvan exempelvis givits på arvlåtarens dödsbädd (7 kap. 4 § ÄB). I så fall är du skyldig att betala din syster för den delen av gåvan som inkräktar på hennes laglott om hon väcker talan om detta inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar