När utgör en gåva ett förskott på arv?

2021-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mans mamma vill ge honom 100000kr. Han har en bror som inte kommer få pengar av henne. Kommer detta kunna påverka arvet?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som gäller arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Gåvor som förskott på arvGåvor som ges till bröstarvinge då arvlåtaren är vid liv presumeras vara ett förskott på arv och gåvans värde räknas bort vid arvskifte (6 kap. 1 § ÄB). Din man är att beakta som bröstarvinge varför en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv föreligger. Gåvor som anses vara förskott på arv ska avräknas och dess värde läggs till i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ÄB). Presumtionen kan brytas om arvlåtaren avger en tydlig viljeförklaring om att gåvan inte är ett förskott på arv, det kan exempelvis framgå som en klausul i gåvobrevet. Viljeförklaringen behöver dock inte ha någon specifik form eller framgå på ett specifikt ställe. Det kan även räcka att viljan framgår av omständigheterna. Ur bevishänseende kan det dock vara bra att arvlåtarens vilja framgår någonstans där det tydligt kan avläsas. Detta gäller i ditt fall Presumtionen enligt lag är att gåvan påverkar arvet och ses som ett förskott på arv. Däremot kan presumtionen brytas genom en tydlig viljeförklaring från arvlåtaren, din mans mamma. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Förtida uttag på arv

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!En dement kvinna som har skrivit testamente till fyra arvingar innan hon blev sjuk. Hon bor på ett .dement boende. De fyra arvingarna undrar om man kan få förtida uttag
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta om arvingarna kan få ut arv innan personen som de ska ta arv från har avlidit. När man besvarar frågor om arvsrätt använder man sig av ärvdabalken, ÄB.ArvMan ärver om man är ex bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB) eller om man enligt testamente får rätt till en viss del av kvarlåtenskapen (9 kap. 2 § ÄB).När det gäller arv så erhåller man det när arvlåtaren har avlidit (1 kap. 1 § ÄB). Gåvor och liknande kan i vissa fall räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om den avlidna, i detta fall kvinnan, har gett sina bröstarvingar gåvor under sin livstid så ska de ses som förskott på arv. UttagMan kan inte ta sig rätten att ta ut pengar från ett arv i förtid då arv bygger på att arvlåtaren har avlidit. Det är heller inget alternativ att göra det om man har tillgång till den dementa kvinnans pengar för det är inte arvingarnas pengar än.Enda möjligheten är att den dementa kvinnan genom egen vilja ger arvingarna pengar. Det är möjligt men kan ifrågasättas på olika sätt om det är möjligt. Då hon är dement och bor på ett boende kan det skapa frågor gällande utnyttjande av en person i utsatt situation.SammanfattningEnda möjligheten att få ut pengar är om kvinnan själv, och då av helt fri vilja och utan påtryckningar, väljer att ge arvingarna pengar. Annars får man vänta med att få ut arvet tills hon har avlidit.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Förskott på arv

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan! Detta gäller min sambos pappa som ska ge oss mark/en tomt. Han vill ge det som ett förskott på arvet. Hur fungerar det då han kommer ge det till min sambo och vi inte är gifta? Underlättar det om vi är gifta eller hur fungerar det? Även min sambos bror kommer få mark/tomt. Vänligen!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer med arvet när ni inte är gifta. Om din sambo får tomten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din sambos fars död, enligt 6:1 Ärvdabalken. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. I detta fall är det tydligt att din sambos pappa vill att gåvan ska vara ett förskott på arv. Jag uppfattar det som att du vill veta vad som händer med arvet vid en eventuell bodelning. Vid en bodelning är det enbart samboegendomen som ska ingå, dvs ert bostad och bohag enligt 3§ Sambolagen, om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag framkommer i 5 och 6§§ Sambolagen och utgör den permanenta bostaden och möbler m.m. som används i det gemensamma hemmet. Tomten som din sambo ärver i förskott kan komma att bli del i bodelningen om det utgör en del av er permanenta bostad och om det inte finns föreskrift om att det ska utgöra enskild egendom. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad händer med arvsfördelning om vissa bröstarvingar tagit ut pengar från dödsboet?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina yngre syskon hade hand om vår pappas ekonomi och tog ut stora summor pengar från hans bankkonto veckorna innan han dog, kan jag kräva att de ska redovisa vad pengarna användes till, och kommer det att synas i bouppteckningen?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är i första arvsklassen att ärva efter en avliden person, är dennes bröstvingar dvs ni syskon. Om dina syskon har tagit ut pengar innan er pappa avled så ska det, om det är större summor, räknas som förskott på deras arv om inget annat avtalats, 6:1 1 st ärvdabalken. Exempel: Om din pappa har 3 barn (A,B,C) och ett av dina syskon (B) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 100 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på den summan dvs 100 000/3. Har dock B tagit ut pengar i förväg ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 150 000 att dela på dvs 150 000/3. Ni syskon ska vardera få 50 000. Eftersom B redan själv tagit ut ett förskott på 50 000 får hon/han inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er syskon, utan hon/han har redan fått sitt arv. Efter er pappas död kommer det upprättas en bouppteckning som ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder, där ska uppgifter om eventuellt förskott anges om dödsbodelägare begär det, och det är även uppgifter som ska bekräftas under ed, 20:5 3 st och 20:6 ÄB. Skriv inte på en bouppteckning innan ni utrett frågan då du kan inte kan klandra påskriven bouppteckningen utan då får det göras tilläggsbouppteckning. Det ställer dock vissa krav för det ska vara genomförbart 20:10 ÄB. Vad du enklast kan göra är att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter har begåtts (om det inte framkommit att dina syskon tagit ut pengar i förskott) måste du klandra skiftet inom 4 veckor från det att du blir delgivningen skifteshandlingen., 17:8 ÄktBJag skulle ge dig rådet att beroende på hur din relation med dina syskon ser ut, att först vända dig till dem och påtala att det som tagits ut i förhand och är stora summor och detta kommer därför att räknas som förskott på arvet och sen ta det därefter beroende på deras inställning efter de fått informationen.Hoppas detta var svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

2021-01-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och mina två syskon (B, C) har hamnat i tvist om ett arvskifte efter vår far (A). Jag är särkullbarn. B och C har samma far som mig. Deras mor är gift med vår bortgångne far.A har tidigare gett B två fastigheter (B1, B2) och C en fastighet (C1).B1 står det i gåvobrevet att det är en gåva från A och hans fru.B2 finns det ett köpekontrakt där B och hennes man har "köpt" fastigheten av A för 1 kr. C1 står det att fastigheten är en gåva.I inget av gåvobreven står det att dessa ska vara undantagna förskott på arv. Gällande B1 och C1 antar jag att dessa ska ses som giftorättsgods då de var gifta när A gav bort dessa. Samtliga dokument är undertecknade av A:s fru.En fördelning hade då kanske sett ut såhär: Giftorättsgodset var 1 000 000 kr vid dödsfallet. B1 värderades till 300 000 och C1 till 200 000 kr. Giftorättsgodset blir då 1 500 000 kr. 750 000 kr blir kvarlåtenskapen som vi tre syskon delar på. Jag får 250 000, B får ingenting och C får 50 000 kr då de redan fått motsvarande värde i fastigheterna.1. Är sättet att räkna ovan korrekt?2. Är det värdet på fastigheterna vid gåvotillfället eller vid dödsfallet som ska räknas?3. Hur ser ni på fastigheten B2. Kan det räknas som en försäljning trots att det var för 1 kr? Och hur gör man när det är en försäljning/gåva till både B och hennes man?4. Kan mina syskon överklaga detta och hävda att han muntligen sagt att fastigheterna inte skulle ses som förskott på arv, trots att inget står i gåvobrev eller testamente?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv återfinns främst i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag hänvisar främst. Först kommer jag gå igenom gåvorna översiktligt, och sedan besvara dina frågor i den ordningen du ställt dem. Till att börja med kan konstateras att om inget annat är föreskrivet så ska gåvor till bröstarvingar anses som förskott på arv. B1 och C1 är alltså förskott på arv. Dessa ska då avräknas från arvet (6 kap. 1 § ÄB). Värdet av gåvor ska beräknas då det mottas. Det innebär att B2 också ska räknas som gåva även om det finns ett köpekontrakt (6 kap. 3 § ÄB). Fråga 1 Jag förutsätter att det inte finns något äktenskapsförord och allt därmed är giftorättsgods. Arvslotten räknas ut genom att ta kvarlåtenskapen och lägga till förskottet för att sedan dividera med antalet arvingar (6 kap. 5 § ÄB). I ditt exempel har du inte räknat med B2, vilket du ska göra. I övrigt är uträkningen korrekt (förutsatt att allt ska anses som giftorättsgods). Den som fått förskott kan aldrig bli återbäringsskyldig, vilket innebär att B inte behöver betala tillbaka det han fått "för mycket" (6 kap. 4 § ÄB). Fråga 2 Det är värdet vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Fråga 3 Det är ändå att anse som en gåva motsvarande marknadsvärdet (och inte taxeringsvärdet). Min tolkning av situationen är att din far syftat till att berika B genom gåvan, trots att den gjorts till båda makarna. Hela fastighetens värde bör således anses som förskott på arv. Fråga 4 När det gäller bröstarvingar är presumtionen att det ska vara förskott. I lagtexten står det dock "om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det innebär att det alltid finns ett tolkningsutrymme om det inte finns något skriftligt. Man får alltid se till arvlåtarens vilja. Det innebär att dina syskon kan hävda att er far muntligen har sagt att de inte ska anse som förskott på arv, men i och med presumtionen när det gäller bröstarvingar är de dina syskon som då måste bevisa detta (6 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du har fått tillfredsställande svar på samtliga frågor samt att er situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning eller hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Frågan gällde endast MITT kontoutdrag. Jag är dödsbodelägare o den andra vill kolla vad jag kan ha fått av dödsboet före dödstillfället.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!För att tydliggöra uppstår dödsboet efter att den avlidnes dödsfall, inte innan.Kontoutdrag är personliga, vilket innebär att det endast är du som kontohavare som kan begära ett kontoutdrag från ditt konto. Ifall det finns fullmakt inlagd på kontot, det vill säga om du givit fullmakt till någon annan, har fullmaktshavaren också rätt till kontoutdrag om inget annat sägs. Jag uppfattar det som att ingen fullmakt har givits till någon och därför har ingen rätt att se vad har på kontot eller vad du fått innan dödsfallet.Är det större belopp som du fått före dödstillfället kan detta bli föremål för förskott på arv. Det kan leda till att du vid arvsskiftet ärver en mindre summa jämfört med dem andra arvtagarna. Dock beror det som sagt hur stora summorna är.Om ni inte kan komma överens är ett tips att anlita en boutredningsman som sköter dödsboet och ser till att alla får rätt andel. Du kan begära om att få en boutredningsman tillsatt hos tingsrätten i staden där den avlidne bodde (se ärvdabalken 19 kap. 1 §). Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Önskar dig ett gott nytt år!Med vänlig hälsning,

Vem kan klandra förskott på arv?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en undran angående min man som känner sig orättvist behandlad.Min man har endast ett syskon. De båda brödrarna skulle ärva sin morbrors gård för en billigare peng pågrund av att morbrodern inte fick gårdens ekonomi att gå runt. Morbroderns föräldrar är avlidna. Pojkarnas mamma som är enda syskonet till morbrodern var med på att hennes söner skulle få köpa gårde. Gården blev värderad till ca. 8 miljoner. När det väl var dags att skriva över gården till syskonen, ångrade sig morbrodern och ville istället prova driva gården själv några år till.Efter ca. 1 år får min man reda på att hans bror köpt gården bakom ryggen på honom.Han gav ca.3 miljoner för gården.Kan det verkligen få gå till så här, bakom ryggen på min man?Vänliga hälsningar Marika
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Så länge morbrodern inte har egna barn, är brödernas mamma den enda arvingen. Din man och hans bror är inte arvsberättigade i detta förhållandet, utan de ärver efter sin mamma så länge inte morbrodern skrivit ett testamente. Morbrodern har som utgångspunkt alltid rätt att göra vad han vill med sina tillgångar, brödernas mamma hade även om hon inte samtyckt till att hennes söner skulle få köpa gården, haft svårt att klandra detta beslut både före och efter morbroderns död då han har rätt att förfoga över sina tillgångar så som han önskar och hon inte är en bröstarvinge till honom. Det hade funnits en bättre utgångspunkt att klandra denna typ av överlåtelse som indirekt blir en gåva, om din man hade varit bröstarvinge. Om det t.ex. hade varit brödernas pappa istället för morbror, hade din man kunnat väcka talan om att hans bror fått köpa gården för ett så billigt pris i jämförelse med det egentliga marknadsvärdet så att det skulle räknas som gåva, och därmed förskott på arvet. Hade detta varit fallet skulle förskottet avräknas på broderns andel av det kvarstående arvet, 6:1 ärvdabalken. Men i situationen som du angett nu ser jag det svårt att angripa försäljningen rättsligt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en gåva vara förskott på arv och vad händer med ett gemensamt lån när ena parten avlider?

2020-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Om min mamma väljer att ge mig gåvor av arvet innan hon dör räknas det inte som att jag fått ut delar av arvrätten?Vi har även ett gemensamt lån på min bostadsrätt kommer den att ingå i arvet? Eller behandlas det separat och är endast oss emellan (mamma och mig)
Sara Djogic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och vad det innebär för dig.Lagen som är aktuell för att besvara frågan vad gäller gåvorna är ärvdabalken (ÄB). Vidare kommer jag använda mig av skuldebrevslagen (SkbrL) för att besvara frågan avseende det gemensamma lånet på bostadsrätten.Utgångspunkten är att gåvan ska räknas som ett förskott på arv När föräldrar under sin livstid ger en gåva till en bröstarvinge (t.ex barn) är utgångspunkten att detta utgör förskott på arv 6 kap. 1 § första stycket ÄB. Med andra ord föreligger inget krav på att en förälder ska ha gjort en anmärkning i testamentet för att gåvan ska ses som förskott på arv.Att en gåva utgör förskott på arv innebär att den ska räknas av på gåvotagarens arv i samband med ett framtida arvskifte 7 kap. 2 § ÄB. Avräkningen av förskottet ska ske efter egendomens värde vid mottagandet 6 kap. 3 § ÄB. Om arvingen har mottagit en gåva som är värd mer än vad han eller hon annars skulle fått som arvslott, behöver denne inte återbetala någon del av överskottet 7 kap. 4 § första stycket ÄB.Situationer då gåvan inte ses som förskott på arvAndra omständigheter kan däremot tala för att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Detta gäller om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett 6 kap. 1 § första stycket ÄB. Din mor kan alltså, antingen i samband med gåvan eller senare, uttryckligen ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Den typen av viljeförklaring kräver ingen särskild form. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Vid större gåvor är det dock vanligt att man anger vad som ska gälla i ett gåvobrev. Vissa gåvor undantas helt och hållet från att räknas som förskott på arv 6 kap. 2 § andra stycket ÄB. Detta gäller så kallade "sedvanliga" gåvor, exempelvis julklappar av ett lägre värde. Det finns alltså ingen exakt gräns för när en gåva är av ringa värde för att inte betraktas som ett förskott på arv.Huvudregeln för gemensamma lån är solidariskt betalningsansvarVad gäller det gemensamma lånet på bostadsrätten är utgångspunkten att det inte går att ärva den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Barn kommer därför aldrig ärva skulder från sina föräldrar. Vid gemensamma lån ser dock situationen annorlunda ut där parterna är solidariskt betalningsansvariga 1 kap. 2 § första stycket SkbrL. I ditt fall skulle det innebära att banken kan kräva dig på hela summan trots att din mor också står som låntagare. Genom en så kallad regressfordran kan dock den som betalat annans skuld återkräva vad han betalt från rätt betalningsskyldig och därmed reglera sina inbördes förhållande 1 kap. 2 § andra stycket SkbrL.I praktiken fungerar det vanligtvis så att banken kräver dödsboet på hela lånebeloppet förutsatt att det finns tillräckligt med pengar. Därefter blir den efterlevande skyldig dödsboet halva den summan. Din situationHuvudregeln är att gåvorna som din mor ger dig kommer vara ett förskott på arv i ett framtida arvsskifte. Gåvans värde kommer därmed läggas till kvarlåtenskapen när arvslottens storlek ska bestämmas. Din andel kommer sedan att minskas med det du fått i förskott. Om din mor inte vill att gåvorna ska utgöra ett förskott på arv rekommenderar jag att hon upprättar ett gåvobrev där hon formulerar sin avsikt med gåvorna. Alternativt att hon uttryckligen anger detta i ett testamente.Vad gäller det gemensamma lånet finns två möjliga scenarion. Antingen kräver banken dig på hela lånebeloppet eller så vänder sig banken direkt till dödsboet och utkräver betalning. I det första fallet har du då möjlighet att vända dig till dödsboet för att kräva ut din motfordran.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,