Förskott på arv i form av gåva

2018-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Min farmor avled förra året och jag och min syster ärver tillsammans med vår farbror, då vår pappa avled för 13 år sedan.Farfar avled några år innan farmor.Bouppteckningen är redan gjord och vid den så i frågasatt jag om gåvan som farmor gett till min farbror, dvs huset har någon betydelse inför bouppteckningen, men fick svaret att så var inte fallet. Efter att ha läst här och så, så vill jag kolla vad som är rätt egentligen.Farmor gav alltså bort huset hon bodde i, till vår farbror och bodde kvar där tills hon avled.Vi fick aldrig höra om detta utan läste om de i tidningen att hon gett bort det som gåva.Vet inte vad som står i gåvobrevet.
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Förskott på arv Det finns en presumtion i lagen om att det en arvlåtare (din farmor i detta fall) ger bort till sin bröstarvinge under sin livstid ska avräknas som förskott på arv. Reglerna finns i 6 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken. För att bryta denna presumtion krävs det att arvlåtaren skriftligen, i exempelvis gåvobrev eller i testamentet, förtydligar att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. En gåva som ges till en bröstarvinge utan några som helst villkor eller andra omständigheter som pekar mot att det är gåva kommer därför att anses som ett förskott på arv. Bröstarvingar är ett begrepp för avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern har dött. Gåva av fastighet En gåva av en fastighet skiljer sig från en gåva av annan egendom. Detta på grund alla formkrav som finns på överlåtelser av fastigheter. För att en gåva av en fastighet ska vara giltig måste man upprätta en gåvobrev som uppfyller formkrav på fastighetsöverlåtelser som framgår av 4 kap. 29 § jordabalken. Formkraven är att gåvobrevet måste vara skriftligt, undertecknad av både gåvotagaren och gåvogivaren samt innehålla fastighetens beteckning och överlåtelseförklaring. Dessutom ska gåvobrevet bevittnas av två vittnen. För att svara på din fråga. Det är möjligt att huset som din farmor har gett som gåva inte ska räknas som förskott på arv och inte behöver tas med i bouppteckningen, beroende på vad som står i gåvobrevet. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen

Fördelning av arv vid förskott på arv

2018-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är tre barn som skall ärva vår ensamstående far. Ett av barnen fick en del av fars tomt som gåva värderad till 100 000 kr för trettio år sedan, denna gåva skall räknas av arvet. Barnet byggde ett hus som såldes för några år sedan. Hur beräknas denna gåva och arvet den dagen som far dör.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).Enligt 6 kap 1 § ÄB föreligger en presumtion för att gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvingen(avkomling i rakt nedstigande led) är att anse som förskott på arv. Det gäller om inget annat har föreskrivits eller måste ha avsetts med hänsyn till omständigheterna. I ert fall så framgår det att gåvan ska räknas av arvet och alltså är att ses som förskott på arv.Värdering av förskott på arv ska som huvudregel göras med utgångspunkt efter egendomens värde vid mottagandet om inte annat framgår av omständigheterna i det enskilda fallet, 6 kap 3 § ÄB. En sådan omständighet kan vara att den avlidne skrivit i testamente hur gåvan ska värderas. Men som sagt, det är alltså värdet vid gåvans givande och inte vid arvlåtarens död som enligt huvudregeln är utgångspunkten vid avräkningen av ena barnets del av arvet! Gåvotagaren tillgodoräknas alltså en eventuell värdeökning men står även risken för att värdet sjunker på tomten.Arvet kommer alltså delas mellan de tre barnen, där barnet som har fått ett förskott på arv på 100 000 kr kommer få denna summa avräknad från sin arvslott vilket innebär mer pengar för de andra två barnen vid fördelningen av arvet.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Hur ska man rättvist sälja till sina barn?

2018-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är ett gift par som börjat fundera över vår sommarstuga när vi inte orkar med skötseln. Vi har 2 barn gemensamt. En är intresserad. Hur går man tillväga så det blir rättvist. Vi vill inte skänka bort hela värdet utan tänkte ev. en del på varje barn och en del på min make och mig gemensamt. Ska den som vill ha huset köpa ut oss andra? Värderar man huset eller går vi på taxeringsvärdet? Det barnet som inte vill ha huset vill ju ha så mycket som möjligt.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Resultatet av försäljningen kan påverka ett kommande arv, frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).Först ska nämnas att värderingen av huset görs efter marknadsvärdet, men hänsyn ska tas till eventuell skatt. När ni säljer huset kan detta påverka värdet på era tillgångar och i så fall vidare påverka arvet för era barn. Det finns olika alternativ för att lösa ert dilemma.Alternativ 1Ett är att sälja huset till det barnet som vill ha huset. Om ni säljer det till ert barn för marknadspris har ni inte gjort någon förlust, d.v.s. era tillgångar är värda lika mycket som innan. I det fallet har inte arvets storlek förändrats och det andra barnet kommer ärva lika mycket som innan och alltså inte bli påverkad av försäljningen. Om ni säljer det till ett underpris räknas det som förskott på arv och ska räknas av från ett senare arv. Detta går att om man gör klart vid försäljningen att det inte ska anses som förskott på arv. Alternativ 2Ett annat sätt är att ni ger bort en del av huset till vart barn, som du föreslagit i din fråga. Ni kan behålla en egen del eller ge bort hela värdet, det kommer inte påverka förloppet mer än vad det skulle kosta det ena barnet att köpa loss huset från det andra. Om ni ger lika stora delar till barnen kommer detta visserligen påverka era tillgångars värde och då i förläningen ett kommande arv, men efter som att barnen fått lika mycket i förskott genom gåvan blir det ändå inga problem för dem. I detta fallet kan barnet som vill ha huset köpa loss de delar som ägs av er andra, precis som du föreslagit (6 kap 1 § ÄB).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Försäljning till underpris till barn

2018-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi säljer ett fritidshus till ett av våra tre barn för ett lågt pris.Hur påverkar det arvet mellan barnen vid vår bortgång?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäljning till underprisFörsäljning av ett fritidshus till ett underpris kan komma att ses som en gåva. Huruvida det ses som en gåva eller försäljning kommer bero på betalningssumman i förhållande till fritidshusets verkliga värde.Om försäljningen blir att anses som en gåva, finns några arvsrättsliga aspekter att notera.Förskott på arvI 6 kap. 1 § ärvdabalken framgår att vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Era barn räknas i detta fall som bröstarvingar i förhållande till er och en gåva från er till det ena barnet kommer därför anses som förskott på dennes arv från er.I 6 kap. 3 § ärvdabalken framgår att avräkning av förskott ska som utgångspunkt ske efter egendomens värde vid mottagandet. Vad gåvan var värd när denna mottogs är därför det som ska avräknas från förskottstagarens arv.I det fall ni är angelägna om att det inte ska räknas som förskott på arv finns det möjlighet att i gåvobrevet skriva gåvovillkor om att det inte ska räknas som förskott på arv. Om sådant gåvovillkor finns ska gåvan i regel inte räknas som förskott på gåvomottagarens arv.Förstärkta laglottsskyddetI 7 kap. 4 § ärvdabalken regleras det förstärkta laglottsskyddet. Däri framgår att om arvlåtaren i livstiden har bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, ska vad som är stadgat i 2 § och 3 § om testamente gälla om det inte finns särskilda skäl häremot.För att det ska röra sig om en gåva som getts under sådana omständigheter eller på sådana villkor att det till syftet är att likställa med testamente brukar krävas att gåvan getts i syfte att ordna successionen. Detta blir aktuellt när gåvan har getts nära i tid i förhållande till gåvogivarens dödsfalls (det som brukar kallas för gåvor givna på dödsbädden), eller att gåvogivaren har förbehållit sig nyttjanderätt till egendomen. Exempel på det senare är att gåvogivaren ger gåvan men med villkor om att han/hon ska få fortsätta nytta egendomen under sin livstid.Om det förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt kommer som sagt 7 kap. 2 § och 3 § ärvdabalken bli gällande. Dessa bestämmelser handlar om bröstarvinges laglott. I 2 § framgår att bröstarvinge är skyldig att från sin laglott (det som en bröstarvinge alltid har rätt till enligt lag) avräkna vad denna mottagit i förskott på arv. I 3 § anges att bröstarvinge har rätt att påkalla jämkning för att få ut sin laglott. Eftersom den bestämmelsen är tillämplig om det förstärkta laglottsskyddet gör sig gällande, innebär det att en bröstarvinge kan påkalla jämkning i sådan gåva för att få ut sin laglott om gåvan skulle orsaka att laglotten kränks.Vid beräknande av värdet på gåvan är det här, till skillnad från vid förskott på arv, det "verkliga värdet" som används. D.v.s. det värdet som gåvan har då gåvan på grund av bestämmelsen ska återbäras eller beaktas. SammanfattningUnder förutsättning att försäljningen blir att betrakta som en gåva kan det således få arvsrättsliga konsekvenser. Förskott på arv eller det förstärkta laglottsskyddet kan då bli aktuellt och påverka hur arvet fördelas mellan barnen.Vänliga hälsningar,

Kan ens förälder ge bort huset till endast ett syskon?

2018-04-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor har ett landställe i Vallentuna. Jag och min bror har varit där och hjälpt till med tomt mm. Nu när hon blir äldre överlåter hon huset och tomten till min bror. Har jag någon rätt att juridiskt överklaga? Min mor är 76 år. Har även en syster som ej är tillfrågad
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din mor har fri förfogande över sin egna egendom. Detta innebär att hon har rätt att sälja eller ge bort egendom till vem hon vill. Det faktum att hon överlåter, vilket innebär säljer, byter eller ger bort, sitt hus till sin son går inte att juridiskt överklaga. Om det är hennes fria vilja att göra så är det inte klandervärt. Det som ni däremot ska veta är att om hon ger bort det (eller säljer till ett förmånligare pris att en viss del är att betrakta som gåva) så finns en presumtion inom arvsrätten att alla gåvor som ges till sina barn är förskott på arv (6 kap 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att när er mor går bort och hennes kvarlåtenskap (den egendom hon lämnar efter sig) ska fördelas lika på er syskon så kommer värdet av huset räknas bort från din brors andel då man anser att han redan tagit del av arvet. Alla gåvor av väsentligt värde från föräldrar till barn (med undantag av födelsedagspresent och liknande) anses vara förskott av arv om gåvogivaren, i detta fall din mamma, inte angett annat. Sammanfattningsvis: Om din mamma skriver i ett gåvobrev att gåvan inte ska utgöra förskott av arv så är den en laglig gåva från en person till en annan som inte kan överklagas. Om inget skrivs så ses det som förskott av arv och kommer avräknas från din brors andel. Däremot kommer inte han bli återbetalningsskyldig eller liknande om det innebär att du och din syster inte erhåller något arv av samma värde. (6 kap 4 § Ärvdabalken) Enda sättet gåvan går att "kränka", som man säger, d.v.s. ogiltigförklara är om gåvan ges på personens dödsbädd eller är av sådan karaktär att det likställs med ett testamente. På sådant vis kan man hantera det som ett testamente som kränker er laglott och då räknas värdet på gåvan in vid laglottsbestämningen. Däremot gör jag bedömningen av frågan att, i och med att det inte framgår om er mamma är sjuk eller om detta kanske är hennes enda egendom, så finns det inte mycket som talar för att detta är att likställas med ett testamente. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur gör man för att gåvor inte ska räknas som förskott på arv?

2018-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Om man under sin livstid vill ge bort ett flertal gåvor (pengar) vid olika tidpunkter till ett barn, som inte ska räknas som förskott på arv. Måste man skriva ett dokument för varje enskild gåva eller kan man skriva ett generellt papper som säger att samtliga gåvor som jag gett under min livstid och kommande gåvor som jag ger ska räknas som en gåva och inte förskott på arvet?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förskott på arv finns i ärvdabalken 6 kap. Om barnet som du vill ge gåvorna till är ditt eget barn säger huvudregeln att gåvorna ska räknas som förskott på arv. Detta gäller dock inte om du t.ex. sagt eller skrivit att gåvan inte ska räknas som ett förskott eller om det kan sägas framgå av omständigheterna att gåvan inte var menad att räknas som ett förskott (se 1 §). Det ställs alltså inte så höga krav för att huvudregeln inte ska gälla. Detta betyder att du inte måste skriva något dokument för varje enskild gåva eller liknande. I praktiken skulle du kunna skriva i t.ex. ett testamente att alla gåvor som du gett under din livstid till barnet X inte ska räknas som förskott på arv. Det är dock inte nödvändigt att upprätta ett testamente för detta, men om du har planerat att göra det skulle det gå bra att skriva in din vilja där. Du skulle också kunna föreskriva om detta i ett särskilt dokument och då även att gåvor som du kommer att ge barnet i framtiden inte ska räknas som förskott. För att undvika oklarheter vid arvsskiftet skulle jag dock rekommendera att du skriver ett gåvobrev för varje gåva där det framgår att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arv eller att du i ett testamente skriver in att ingen av gåvorna som du gett barnet under din livstid ska räknas som förskott på arv. Du kan välja det sätt som du tror blir tydligast för dina arvingar.Huvudregeln att gåvor ska räknas som förskott på arv gäller över huvud taget inte om barnet inte är ditt eget. I så fall gäller tvärt om att en gåva bara ska räknas som förskott på arv om du angett att den ska göra det (se 1 § andra meningen). Detsamma gäller för gåvor till dina barnbarn om barnets föräldrar (alltså den förälder som är ditt barn) fortfarande lever. Om barnbarnens föräldrar däremot inte lever gäller huvudregeln att gåvan ska räknas som förskott så länge som du inte angett något annat.Hoppas att detta hjälpte dig och att du fått svar på din fråga!Vänligen,

När måste man köpa loss sina syskon?

2018-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa vill sälja sitt hus till mig Vi är 3syskon men bara jag som vill köpa huset Måste jag då lösa ut dom andra två eller?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäljningen av huset kan påverka din pappas tillgångars värde och i så fall vidare påverka storleken på ditt och dina syskons arv, frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Resultatet beror på till vilket pris din pappa säljer huset. Alternativ 1Om din pappa säljer huset till dig för marknadsvärdet har han inte gjort någon förlust, dvs hans tillgångar är värda lika mycket som innan försäljningen. I det fallet har arvets storlek inte förändrats och de andra barnen kommer ärva lika mycket som innan. Det som kan skapa osämja är om det är fler än du som vill köpa huset, men så verkar ju inte vara fallet så det bör inte bli något problem.Alternativ 2Om in pappa istället säljer huset till dig till ett pris under marknadsvärdet kan det anses som ett förskott på arv. Det skulle i så fall lösas genom att du får mindre arv i proportion till vinsten du gjort (skillnaden mellan vad du betalt och marknadsvärdet). Om din pappa vill kan han dock genom att göra det klart och tydligt vid försäljningen att detta inte ska anses som förskott på arv vilket skulle innebära att du och dina syskon igen ärver lika delar. Tänk på att vid värdering av huset måste hänsyn tas till skatt. (6 kap 1 § ÄB).Övriga alternativDet finns fler sätt som detta hade kunnas lösas på, t.ex. att din pappa säljer huset till er alla och att de sedan köper de övriga syskonens delar, men från din fråga verkar alternativen jag givet ovan enklare.SammanfattningOm din pappa säljer huset till dig kommer du alltså inte köpa loss dina syskon, det som istället kan hända är att den vinst du gör (om någon) vid inköpet räknas av från ditt kommande arv.Hoppas du fått svar på din frågaVänligen,

Förskott på arv vid underprisöverlåtelse

2018-04-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar säljer nu sitt hus till min bror (vi är två syskon) för 500 tusen under marknadsvärdet, de vill gärna att det stannar i släkten. De sålde också sitt förra hus under marknadsvärdet till honom för ca: 15 år sen. Jag undrar om de kan göra så och har jag några rättigheter?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom dina föräldrar äger huset, har de också rätt att sälja det till vem de vill. Det finns inga krav på att behandla sina barn lika när det kommer till att göra affärer med dem.Den dag era föräldrar avlider, är det dock annorlunda. I 6 kap 1 § ärvdabalken står att "vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett." Gåva har här getts en ganska vid innebörd, och vid försäljningar av hus till underpris har i flera fall mellanskillnaden mellan priset och marknadsvärdet ansetts utgöra gåva enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Det antas att föräldrar vid sin bortgång vill behandla sina barn lika, och därför är huvudregeln att de gåvor ni båda fått av era föräldrar genom åren ska räknas bort som förskott på arvet (7 kap 2 § ärvdabalken). Din bror ska i så fall räkna av mellanskillnaden mellan priset han betalat och marknadsvärdet vid köpet som förskott på arv. Detsamma ska ni båda göra för de gåvor ni fått genom åren. Observera att detta inte gäller sådant ni fått som är normalt för föräldrar att ge sina barn, till exempel födelsedagspresenter av normalt värde, vardagliga gåvor eller gåvor som är normala för föräldrar att ge sina barn under uppväxten. Denna bedömning är inte så svår, utan du kan säkert själv avgöra vilka gåvor som inte faller in under denna kategori, och det är mycket möjligt att det endast är underprisöverlåtelserna av husen som inte anses utgöra normala gåvor.Notera också att det i 6 kap 1 § ärvdabalken står att en gåva endast ska betraktas som förskott på arv "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett." Dina föräldrar skulle därför kunna föreskriva att underprisöverlåtelsen inte ska betraktas ska förskott på arv, och i det fallet finns det inte mycket du kan göra. Också om det på annat sätt framgår att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv, så ska den inte göra det. I dessa fall behöver din bror inte avräkna gåvorna från det han ska ärva.Med vänlig hälsning