Kan föräldrar ge gåvor till ett av sina barn utan att det ses som förskott på arv?

2020-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan ett föräldrapar med 2 bröstarvingar under sin livstid ge det ena barnet stora gåvor Utan att det betraktas som förskott på arv?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Gåva som förskott på arvUtgångspunkten är att gåvor till bröstarvingar som arvlåtaren ger bort under sin livstid ska anses som förskott på arv, om inte annat är föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är möjligt för en förälder att ge en gåva till en bröstarvinge och genom ett gåvobrev föreskriva att gåvan inte ska anses vara ett förskott på arv.Förstärkt laglottsskyddHuvudregeln inom svensk arvsrätt är att arv ska delas lika mellan bröstarvingar. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som inskränker laglotten kan jämkas av bröstarvingen (7 kap. 3 § ÄB).Det finns även något som kallas förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 § ÄB). Detta innebär att om arvlåtaren under sin livstid har gett bort egendom genom gåva under sådana omständigheter att det är att likställa med testamente kan även detta jämkas och gåvan kan behöva återbäras, om givandet inskränker bröstarvingens rätt till laglott. Sådana omständigheter kan föreligga till exempel om arvlåtaren på sin dödsbädd ger bort egendom på så sätt att det kan likställas med testamente, för att sätta arvsordningen ur spel. Denna regel kan tillämpas även på gåvor till andra bröstarvingar, om det föreligger sådana omständigheter som krävs.Om en bröstarvinge vill göra gällande sin rätt mot en gåvotagare ska talan väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avlutades.SlutsatsDet är alltså möjligt för en förälder att ge en gåva till en bröstarvinge som inte ska anses vara förskott på arv, men det krävs att det föreskrivits i till exempel ett gåvobrev. Eftersom jag inte känner till mer om situationen kan jag tyvärr inte svara på om det förstärkta laglottsskyddet skulle kunna aktualiseras. Om du vill ha ett mer specifikt svar är du såklart välkommen att ställa en ny fråga med fler detaljer!Jag hoppas detta kan hjälpa dig! Mvh,

Kan man föreskriva i testamente att en gåva inte ska vara förskott på arv?

2019-12-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Min far och hans fru har ett äkta testamente där det står att inga gåvor ska vara förskott på arv . Innbär det att om någon ger tex 100 000 kr till ett av barnen (särkullebarn) så ska det ej räknas med i arvet om någon går bort?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska ses som förskott på arv om inget annat är föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Enligt praxis finns inga formkrav för hur en vilja att en gåva inte ska vara förskott på arv ska uttryckas. Det räcker att det tydligt framgår att arvlåtaren inte menar att gåvan ska avräknas på arvet. Detta kan framgå till exempel genom ett testamente. Om det tydligt framgår att avsikten med en gåva inte är att det ska vara förskott på arv ska gåvan alltså inte räknas av från det framtida arvet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ska förskott på arv till ett av mina barn ligga till grund för beräkningen av laglotten?

2019-12-24 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag och min maka har två barn och två barnbarn.Ponera att vi har en förmögenhet på ca 9 millioner.Om vi ger en av våra barn en gåva som utgör ett fritidshus värderat till ca 2,5 millioner och där gåvobrevet föreskriver att gåvan skall ej betraktas som förskott på arv. Vi ger dessutom våra två barnbarn en million vardera i gåva under vår levnad och testamenterar två millioner till andra ändamål.Vår fråga är om gåvan av fritidshuset till ett av våra barn och gåvorna till barnbarnen skall ligga till grund för beräkningen av laglotten för våra barn?Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Förskott på arvEn gåva till en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv om inget annat är föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Förskott på arv ska avräknas då resten av arvet efter den avlidne ska fördelas. Om mottagaren av gåvan är en annan arvinge än en bröstarvinge ska en gåva avräknas endast om det föreskrivits eller om det kan antas vara syftet då gåvan gavs. När man beräknar arvslotterna ska värdet av eventuella förskott på arv återföras (6 kap. 5 § ÄB). Ett fiktivt belopp motsvarande gåvans värde vid gåvotillfället ska alltså räknas med i boet. Om en arvinge mottagit ett förskott som överstiger arvslotten vid denna beräkning är hen inte skyldig att återbära gåvan, så länge det inte var överenskommet vid givandet (6 kap. 4 § ÄB). Bröstarvinges rätt till laglottPrecis som du verkar ha koll på har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Då en person avlider ska dennes bröstarvingar dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av denna arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är, vid beräkningen av laglotten, skyldig att räkna av vad hen har fått i förskott på arv (7 kap. 2 § ÄB). Det kan vara bra att komma ihåg att bröstarvingars rätt till laglott går före eventuella testamenten (7 kap. 3 § ÄB).Vilka är bröstarvingar?Det är den avlidnes barn som är bröstarvingar. Om en bröstarvinge är avliden träder dennes barn i dennes ställe. Detta i enlighet med en princip som kallas istadarätten. Det innebär att barnbarn kan vara bröstarvingar, om deras förälder är avliden. Om den ursprunglige bröstarvingen är i livet är barnbarn inte bröstarvingar. Din frågaSvaret på din fråga är alltså att förskott på arv till bröstarvinge ska avräknas vid beräkningen av laglotten så länge det inte är föreskrivet att gåvan inte ska vara förskott på arv. Däremot är en gåva till barnbarn inte att se som förskott på arv så länge barnbarnets förälder, alltså arvlåtarens barn, är i livet. Detta eftersom barnbarn inte är arvingar så länge föräldern är i livet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,