Beräkning av laglott

2019-01-10 i Laglott
FRÅGA |Hur skall arvet fördelas då min far testamenterat allt till en av barnen?Vi är 3 syskon och min far skrev ett testamente där han testamenterade allt till mig, då jag är medveten om att dom har rätt till sin arvslott så informerade jag mina syskon om detta och sa att dom får begära rätten till sin laglott, vilket dom gjorde.Nu när allt är klart med bouppteckningen så undrar jag hur självaste fördelningen skall ske. Enligt en jurist som jag pratade med sa att fördelningen är att 50% av arvet tillfaller mig sedan skall dom andra 50% fördelas på oss 3 och skulle man skriva in detta i ett arvsskifte så innebär det att mina syskon har rätt till 1/6 av arvet, stämmer detta?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalk (ÄB).Precis som du säger har barn till en testator rätt att påkalla jämkning av ett testamente och därigenom få ut sin laglott (se 7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgörs av hälften av arvslotten (7 kap. 1§ BrB). Eftersom arvslotten för respektive syskon bestod i 1/3 av arvet består därmed respektive syskons laglott nu av 1/6 av arvet. Detta innebär därmed att dina syskon som har påkallat jämkning av testamentet har rätt att få ut vardera 1/6 av arvet och de återstående 4/6 tillfaller dig. Detta går att uttrycka precis som den jurist du har pratat med gjorde, att du får 50 % och sedan ytterligare 1/3 av de återstående 50 %. Det som juristen sagt stämmer därmed. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoptionsbarns arvsrätt

2018-05-09 i Laglott
FRÅGA |Hej jag är adopterad och har sen länge haft svårigheter med min far. Jag har nämligen försökt under väldigt många år att försöka få kontakt med honom. Men han ignorerar mig och vad jag förstår inte vill ha med mig att göra.Men han är rätt gammal också och blir lite fundersam kring arvet. Kan min far, låtsas som att jag inte finns o på det sättet straffa ut mig, genom att göra mig arvlös?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB) och bestämmelserna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). I 4 kap. 8 § FB framgår det att ett barn som adopterats jämställas med biologiska barn till adoptanten i de flesta rättsliga hänseenden och däribland när det kommer till arvsrätten. Detta innebär i sin tur även att barnet inte längre ses som barn till den biologiska föräldern och att arvsrätten till den biologiska föräldern upphör och övergår till adoptanten. Arv tillfaller i första hand arvlåtarens bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ÄB). I händelse av att det finns en efterlevande make kan denne istället med fri förfoganderätt ärva istället för de gemensamma barnen och även i vissa fall ärva före särkullbarn om basbeloppsregeln blir aktuell (se 3 kap. 1 § ÄB). Att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt innebär att barnet blir efterarvinge och därmed utfår sitt arv efter den först avlidna maken när efterlevande make går bort (se 3 kap. 2 § ÄB). Möjligheten att göra sitt barn arvlös finns inte i svensk rätt. En arvlåtare kan visserligen testamentera bort sin egendom och på så sätt inskränka på arvsrätten (se bl.a. 9 kap. 1 § ÄB). Genom att begära jämkning av detta testamente kan barnet dock se till att oavsett få ut sin laglott vilken motsvarar hälften av det arv som denne hade haft rätt till om testamente inte funnits (se 7 kap. 1 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar