Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

2020-09-20 i Make
FRÅGA |Hej jag är särkullbarn och desto mer jag läser angående arv desto mer förvirrad blir jag. Min mamma var gift med en man (inte min pappa) nu när Mamma har gått bort så hade jag och mina syskon tänkt låta hennes man bo kvar i "orubbat bo" men som nu har jag förstått så betyder det att han har fri förfoganderätt och kan då i praktiken sälja boendet och alla tillgångar och tex resa upp alla pengar. Stämmer det eller har jag fått det om bakfoten?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om efterlevande makes arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Efterlevande makens arvsrättOm den avlidna är gift vid dennes död, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken med fri förfoganderätt – detta gäller dock inte när man har särkullbarn. Har man särkullbarn så ärver dessa deras förälder direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, som i detta fall för att låta maken sitta kvar i s.k. orubbat bo (3 kap. 9 § ÄB). Vid sådant arvsavstående ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt.Fri förfoganderätt Att ärva med fri förfoganderätt innebär att mottagaren får disponera över egendomen hur denne än önskar, dock med vissa undantag. Det är inte tillåtet att testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del genom gåva vilket är att jämställa med testamente.Detta innebär alltså att den efterlevande maken, som du skriver i din fråga, får sälja egendomen och resa upp alla pengar – det finns alltså en risk att maken spenderar upp hela arvet och att det inte finns någonting kvar att fördela vid dennes död.För att sammanfatta så är det alltså möjligt för den efterlevande maken att spendera upp all den egendom som denne har ärvt med fri förfoganderätt. För att ni ska vara säkra på att få ert arv, så kan ni kräva ut er laglott som utgör hälften av arvslotten – detta innebär i praktiken att ni bara avstår från hälften av ert arv till fördel för den efterlevande maken.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vem kan ärva huset om en maken dör?

2020-08-31 i Make
FRÅGA |Hej. Min man och jag (vi är gifta) funderar på att köpa ett hus. Min man har ett barn men vi har inga gemensamma barn. Om vi skulle köpa ett hus och t.ex. min man dör före mig, vem ärver huset och hur stor andel?Säg att lagfarten är på bådas namn, hans och mitt. Kan jag skriva min del på min syster eftersom jag har inga barn själv? Dvs, om jag dör först vad händer med min del av huset?Vad händer när vi båda dör? Vem får huset?En annan fråga: om jag köper ett hus och jag inte är gift och sedan gifter mig. Får min blivande man en del av huset när jag dör eller om vi skulle skilja oss?Hoppas att ni förstår mina frågor!Tack på förhand!Mvh
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du har ställt flera frågor har jag valt och svara varje fråga enskilt.Vad händer när ens make dör?När ena maken dör så upplöses äktenskapet, 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom bodelning. Denna huvudregeln har ett undantag vilket är om makarna har endast enskild egendom, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen. Ska. makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § Äktb. All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord, 7 kap. 2 § ÄktB. Det som är viktigt att komma ihåg att bodelning sker alltid först så den efterlevande maken kan få ut sin del i bodelningen. Det är just efter bodelningen vi vet vilka egendom som tillhör den döde maken och därefter en arvfördelning kan ske.Din man dör före dig, vem ärver huset och hur stor andel?Huset som ni köper kommer vara er giftorättsgods om ni inte genom ett testamente gör den till enskild egendom. Vilket betyder att du och din make äger halva huset var, vilket resulterar i att du kommer få halva huset efter bodelningen och den andra hälften som tillhör din make kommer gå till din makes arvingar. Huvudregeln inom svensk rätt. Är att avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva i första hand, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make, 3 kap. 1 § ÄB. Denna rätt går före den avlidnes barn som är gemensamma med den efterlevande maken. Detta innebär att om en person som har barn gemensamt med sin make avlider kommer den efterlevande maken ärva före de gemensamma barnen. När sedan även den. Efterlevande maken avlider kommer de gemensamma barnen. Få ut sitt arv efter båda sina föräldrar, 3 kap. 2 § ÄB. Då ni har inga gemensamma barn så gäller inte denna bestämmelsen för er, dock kan denna regeln bli aktuellt om din makes barn väljer att avstå från sin arv och istället ta ut sin arv efter du har gått bort, 3 kap. 9 § ÄB. Sammanfattningsvis kan jag säga att du kommer få halva huset och din makes barn kommer få den andra halvan av huset. Kan du skriva din del på din syster då du inte har några barn? Vad händer med huset om du dör?Som jag nämnde innan har bröstarvingar en rätt att ärva efter sina föräldrar och det kallas för första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. I det fall där den avlidne har inga barn tar arvlåtarens föräldrar häften var av arvet. Är föräldrarna döda delar arvlåtarens syskon på arvet och detta utgör den andra arvsklassen, 2 kap. 2 § ÄB. Om arvlåtaren har inga barn och inga föräldrar som lever och inga syskon eller syskonbarn så träder farföräldrar och morföräldrar in istället som ska dela på arvet lika. Är även dessa ej i liv går arvet till far och morföräldrars barn istället, detta utgör den tredje arvsklassen, 2 kap. 3 § ÄB. Då du har inga barn kommer ditt arv gå till dina föräldrar då de är den andra arvsklassen. Men du kan skriva ett testamente så att din syster ska få ärva allt efter dig, 9 kap. 1 § ÄB. Det som kommer hända är arvet efter dig kommer delas lika mellan dina arvingar men om du vill att din syster ska få allt efter dig så ska du underrätta ett testamente. Vad händer med huset om ni båda dör?Jag tolkar din fråga som att ni båda ska dö samtidigt exempelvis i en olycka. Det som kommer hända då är att en bodelning sker och varje makes del kommer delas mellan deras arvingarna. Halva huset kommer delas mellan dina arvingar och halva huset kommer delas mellan din makes arvingar. Vilket i praktiken kan man antigen sälja huset så att varje arvinge kan få ut sin del eller någon av arvingarna köper ut resterande arvingarna del i huset.Får maken en del i huset om du köper huset innan ni gifter er?Svaret på frågan beror såklart på omständigheterna runt omkring men den förenklade svaret hade vart ja. Huset kommer vara ett giftorättsgods därmed kommer din make få ta en del av det. Men exempelvis om du ärver huset med förbehåll att huset ska vara din enskilda egendom kommer inte din make få en del i huset om ni skiljer er. Det jag skulle rekommendera i det fallet är att ni skriver på ett äktenskapsförord så att huset kan vara din enskilda egendomJag hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning/

Bodelning vid makes död

2020-08-25 i Make
FRÅGA |Hej,Min far är omgift sedan 20 år. De har inga gemensamma barn. Frun har 2 egna barn sedan tidigare. Min far äger villan där vi (hans) barn är uppvuxna. Vad händer när han går bort? Ärver hans nya fru hälften från honom inkl halva villan och vi 3 barn får dela på andra hälften? Inget äktenskapsförord finns.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsskifte sker, se 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Makarnas giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan t.ex. vara enskild om det finns ett äktenskapsförord där det anges att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning mellan makarna, eller om make fått en egendom i gåva med villkor om att gåvan ska vara den makens enskilda egendom. I detta fall är det oklart om din fars villa är hans enskilda egendom eller ej. Att han äger villan gör alltså inte automatiskt att villan är enskild egendom. Eftersom att du inte nämner något om äktenskapsförord eller något som tyder på att villan inte skulle ingå i en bodelning utgör jag från att den ska ingå i en bodelning mellan dem, dvs. att villan utgör giftorättsgods. Efter att eventuella skulder som makarna ådragit sig har dragits av från den makens giftorättsgods ska summan av allt giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna, detta i enlighet med 11 kap. 3 § ÄktB. Om det endast är villan som har något värde är det den som delas lika mellan makarna, alltså mellan din far och hans fru. Din fars del (alltså hälften av villan) utgör din fars kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen efter honom som delas lika mellan hans arvingar (alltså mellan dig och dina syskon). Eftersom att du och dina syskon är barn från er fars tidigare förhållande utgör ni enligt lagen s.k. särkullsbarn. Huvudregeln är att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter den bortgångna föräldern, medan makars gemensamma barn måste vänta tills dess att båda sina föräldrar gått bort för att få ut sitt arv efter den först avlidna föräldern, se 3 kap. 1 § 1 st ÄB.Sammanfattningsvis: Er fars fru erhåller hälften av giftorättsgodsets värde genom bodelningen, medan den andra hälften utgör er fars kvarlåtenskap, dvs. den del som ska delas lika mellan hans arvingar (alltså ni tre syskon). Mvh

Vad gäller för efterlevande make vid arv av en utomlands belägen lägenhet?

2020-08-22 i Make
FRÅGA |God morgon,Jag har följande arvsproblem.Min mor har lägenhet i Spanien & vill sälja den men, eftersom Notarien advokat säger att min avlidna far inte testamenerat sin del till min mor kan hon inte sälja lägenheten,Fe vill först veta vilka regler som gäller i Sverige, eftersom min mor far gifte sig i Sverige & bott där större delen av livet.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din mor äger en lägenhet, vilken är belägen i Spanien, som hon nu har för avsikt att sälja. En jurist i Spanien har såvitt jag förstår meddelat att den planerade försäljningen inte är möjlig att genomföra eftersom din framlidne far inte hade testamenterat sin andel till din mor. Huruvida dina föräldrar var gifta förtäljer inte riktigt din ärendebeskrivning, men jag utgår ifrån att så var fallet. Hur spansk arvsrätt är konstruerad kommer jag emellertid av förklarliga skäl inte att kunna redogöra för. Det nu sagda torde dock inte utgöra något problem eftersom du initialt endast undrar hur de svenska arvsreglerna ser ut på det här området. Den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.Ärvdabalken (ÄB).Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (arvsförordningen).Vidare framstår frågan enligt min mening som tämligen enkel att besvara varför den fortsatta framställningen inte kommer att bli särskilt lång. Jag misstänker för övrigt att du inte heller är intresserad av någon längre rättsutredning utan endast önskar ett kortare adekvat svar på din faktiska fråga.De arvsrättsliga reglerna i det här sammanhanget, vad gäller?Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar kallas bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger rätt till lika stor del i den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Av den information som du har delgett oss går det inte att utläsa om det finns några andra barn med i bilden. Men under förutsättning att du saknar syskon tillfaller alltså hela kvarlåtenskapen efter dina respektive föräldrar dig och ingen annan. Äkta makar ärver dock före gemensamma barn, vilket således innebär att om den avlidne var gift går dennes hela kvarlåtenskap till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar får sedan ärva efter det att båda föräldrarna har avlidit. Med andra ord torde hela den ifrågavarande lägenheten vara din mors och detta oaktat avsaknaden av ett eventuellt testamente.Huvudregeln enligt EU:s arvsförordning stadgar att den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet ska vara lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död (artikel 21.1). Om det vid beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet dock kan fastställas att den avlidne vid sin död hade uppenbart närmare anknytning till en annan stat kan lagstiftningen i den andra staten komma att aktualiseras istället (artikel 21.2). Men utifrån de uppgifter som du har lämnat enligt ovan är det min uppfattning att det är svensk lag som ska tillämpas oavsett vilket lands domstol som i ett senare skede kommer att anses vara behörig att pröva frågan. Om denna mot all förmodan skulle behöva hänskjutas till domstol vill säga. Det finns i vart fall ingenting som tyder på att din far skulle ha haft en "uppenbart närmare anknytning" till Spanien. Centrum för dennes levnadsintressen torde följaktligen har varit Sverige. Om det möjligen finns några spanska undantagsbestämmelser från det nu sagda som skulle kunna göras gällande här låter jag dock vara osagt.Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Äkta makar ärver före gemensamma barn. Din mor äger således rätt till hela din fars kvarlåtenskap. Det inbegriper även den aktuella utomlands belägna lägenheten. Svensk lagstiftning ska tillämpas varför jag menar att ett testamentes eventuella existens i det här sammanhanget är en så kallad nullitet (en icke-fråga).Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?

2020-09-09 i Make
FRÅGA |Bor i ett hus med min man, har varit gifta i 3 år. Har inga gemensamma barn men på varsitt håll. Han hade huset när vi träffades och de är hans, vi har inte skrivit över ngt på mig ännu. Vad jag undrar är vad som gäller om något händer min man, om han skulle avlida ? Vad har jag då att vänta med huset? Undrar också om lösöret hemma? Jag har ju en del saker som betyder mycket för mig? Hur gör jag för att säkra mina privata ägodelar?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer att dela upp din fråga. Först reder jag ut vad som händer med huset, lösöret och dina privata ägodelar. Därefter går jag in på vad du kan göra för att kunna säkra dina privata ägodelar. Jag tolkar det vidare som att ni ännu inte har upprättat ett äktenskapsförord.Relevant lagstiftningFör att utreda vad som kommer att delas mellan dig och din make kommer vi att behöva kika på äktenskapsbalken (förkortat ÄktB). Vidare kommer vi behöva titta i ärvdabalken (förkortat ÄB) för att se vad som kommer att ske med egendomen om din make skulle avlida. Enskild egendom eller giftorättsgods? Till att börja med så är dina privata ägodelar något som utgör lösöre. Detta lösöre är något som i sin tur utgör giftorättsgods. All egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är det som kommer att delas mellan dig och din make vid en bodelning. I motsats till giftorättsgods finns det något som kallas enskild egendom. Den enskilda egendomen undantas från en bodelning och delas därför inte mellan er. För att något ska anses utgöra enskild egendom krävs det att den uppfyller något av de villkor som räknas upp i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Ett exempel på vad som utgör enskild egendom är egendom som någon av makarna har fått genom testamente med villkor på att det ska vara enskilt. Ett annat exempel som kan vara av mer relevans för dig är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Detta går jag närmare in på senare. BodelningSkulle din make avlida, så kommer en bodelning att ske (23 kap. 1 § ÄB). I bodelningen så kommer enbart giftorättsgodset att ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makars gemensamma bostad räknas till giftorättsgodset och huset kommer därför att ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB). Dock kan det vara möjligt att huset är enskild egendom om de uppfyller kraven i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, exempelvis om din make fått bostaden genom testamente eller i gåva med särskilt villkor att det enbart ska vara din makes.Arvsfördelning En bröstarvinge är barn till den avlidne och anses vara den närmaste arvingen (2:1 st. 1 ÄB). I lagen gör man skillnad på gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. Särkullbarn är barn som enbart den ena maken eller makan är förälder till. Era barn från varsitt håll är därför särkullbarn. Till skillnad från gemensamma bröstarvingar så har särkullbarn arvsrätt före make/maka (3:1 st. 1 ÄB). Det innebär att om din man dör så har barnet rätt att få ut sitt arv direkt och giftorättsgodset kommer då att delas lika mellan dig och hans barn. Du skulle således ha rätt till halva huset och din makes barn ha rätt till andra halvan av huset. Det finns dock en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken som gör det möjligt för dig att få hela huset på din lott. Det förutsätter att du är den som bäst behöver bostaden, kan lösa ut särkullbarnet samt att det i övrigt anses som skäligt. Hur gör man för att försäkra sina privata ägodelar?Jag skulle råda er att upprätta ett äktenskapsförord vilket är möjligt även efter det att man ingått ett äktenskap. Genom det kan du och din man bestämma vilken egendom som ni ska ta med, eller inte ta med, i en framtida bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara: 1. Skriftligt2. Daterat och undertecknat av makarna3. Inlämnat för registrering hos skatteverket.Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så rekommenderar jag er att ta hjälp av vår avtalsrobot. Med vänliga hälsningar,

Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

2020-08-30 i Make
FRÅGA |Mina föräldrar skilde sig för 10 år sedan sedan. Min mamma äger ett sommarhus som min pappa valde att inte göra anspråk på när de skilde sig, han lovade muntligen att inte göra det.Nu ska min pappa gifta om sig och jag undrar om det här med sommarhuset. Kommer min pappas nya fru kunna göra anspråk på huset på något sätt? Vad händer om min pappa går bort, ärver hon en del av sommarhuset och kan hon göra anspråk på det?Kan min mamma göra något för att skydda sommarhuset?
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill ha det utrett hur rättsförhållandet ser ut mellan din 1) Pappa 2) Mamma 3) Din fars nya fru. Jag kan direkt konstatera att det inte finns något rättsförhållande mellan din mamma och den nya frun. I normala fall ska det efter skilsmässan inte finnas något rättsförhållande mellan din far och din mor, och det är här vi hittar kruxet med din fråga. Huruvida en officiell bodelning skett mellan dina föräldrar.Enligt äktenskapsbalken 9:1 ska en bodelning ske efter en skilsmässa. Bodelningen ska innehålla, enligt 10:1, giftorättsgods, som enligt 7:1 innefattar all egendom som inte är enskild egendom.Så: Om din mors sommarhus är giftorättsgods och en bodelning inte skett ännu, så finns det fortfarande ett latent anspråk som din far kan göra på bostaden. Självklart kan en manövrera på ett sätt som tillåter mamman kvarhålla sommarhuset, exempelvis genom att man ger något annat av värde. Det av vikt i bodelningen är att vardera part ska inneha 50% av allt giftorättsgods. Din fars nya fru kommer aldrig kunna ärva sommarhuset om det inte är skrivet i ett testamente. Då även om din far,genom bodelning, anskaffar sommarhuset, ärver makar endast varandra om de har gemensamma barn. Sammanfattning:Problemet kokas ner till frågan om bodelning har skett eller inte. Är bodelningen gjord, så finns det inget rättsligt förhållande mellan någon av parterna i dramat.Har en bodelning inte skett, kan din far eller mor utan förbehåll begära en bodelning, där då sommarhuset hade blivit inkluderat (förutsatt att det är giftorättsgods).

Rätt till hus som stod på fars hustru?

2020-08-25 i Make
FRÅGA |Min far var omgifta, hon har inga barn. Huset de bodde i i 20 år står på henne. Har min bror och jag "rätt" till del av det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Under vissa omständigheter kan ni ha rätt till del av huset. Är situationen så att er far eller hans fru har dött så ska en bodelning ske, precis som vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 och 9:1). Förutsatt att huset inte är enskild egendom ska dess värde ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er far och hans fru (ÄktB 10:1 och 11:2). Det betyder inte nödvändigtvis att er far kommer få huset utan den som bäst behöver huset ska få det - är någon död så blir det nästan per automatik den andra (ÄktB 11:8).Efter bodelningen ska arvskifte ske efter den som dött. Är det er far som dött kommer ni ärva honom (ÄB 3:1 och 2:1). Ni har isåfall rätt till huset ifall han fick det i bodelningen. Är det istället hans hustru som dött så kommer han ärva henne (ÄB 3:1). Ni har då inte rätt till huset utan det blir han som har det, oavsett vem som fick det i bodelningen.Det finns undantag och specialfall men eftersom jag inte har den nödvändiga informationen går jag inte in på dessa. Jag hoppas du fått svar på din fråga, självklart är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vem ärver, make eller särkullbarn?

2020-08-12 i Make
FRÅGA |Min mor har blivit änka. Det finns inga gemensamma barn. Den avlidne har en son. inga testamenten eller äktenskapsförord finns. Stämmer det då att min mor äger hälften av boet vilket hon i så fall erhåller vid bodelning och den avlidnes halva oavkortat går till hans son?
Mikael Kihlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid ena makens död ska bodelning genomförasDå din mors make avlidit är deras äktenskap i juridisk mening upplöst och makarnas egendom ska därmed fördelas mellan dem genom en bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i de egendomsförhållande för den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2§ äktenskapsbalken).Observera att din mor har rätt att bestämma att en bodelning inte ska genomföras eller att bodelningen ska begränsas till att endast en viss kvotdel av vardera makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen (12 kap. 2§ äktenskapsbalken).Ärvdabalken reglerar hur arvet ska fördelasAv din fråga framgår det att varken äktenskapsförord eller något testamente existerar. Därför är det ärvdabalkens regler som ska tillämpas i din fråga om vem eller vilka som har rätt till arvet och i hur stor utsträckning den rätten är.Den avlidne makens son som inte är din mors barn är ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn ärver all egendom som den avlidne maken lämnar efter sig (efter att en bodelning genomförts), såvida inte särkullbarnet frånsäger sig denna rätt till förmån för din mor. Din mor har dock rätt till, i egenskap av efterlevande make, minst egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp enligt den nivå som gäller vid tiden för dödsfallet. För att denna rätten ska inträda för din mor krävs det att hennes enskilda egendom samt den egendomen som hon fick efter bodelningen inte redan överstiger fyra prisbasbelopp (3 kap. 1§ ärvdabalken). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.SammanfattningsvisUnder förutsättning att den avlidne makens son inte avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor så gäller följande: Din mor kan ta del av egendom från sin avlidne make genom bodelning men som huvudregel inte genom arv. Arvet, efter att eventuell bodelning genomförts, tillfaller i sin helhet den avlidne makens son. Undantagsvis kan din mor få ta del av arvet om1) den avlidne makens son avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor eller,2) din mor efter en eventuell bodelning inte har egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,