Arv vid dubbla medborgarskap

2021-01-18 i Make
FRÅGA |Min make och jag har varit gifta sedan 1984. Vi har 2 gemensamma barn och min make har 2 barn från tidigare äktenskap. Min make har dubbelt medborgarskap, svenskt och brittiskt. Vi bodde tillsammans i Storbritannien mellan 1982 och 1994 då vi flyttade till Sverige. Alla 4 barnen är födda i Storbritannien. Vi är 69 och 70 år gamla och lever på pension. I Sverige har vi besparingar i mitt namn på c:a 600.000 SEK. I Storbritannien har min make c:a 50.000 pund på ett konto i sitt namn (arv från hans föräldrar). Vad händer om min make dör före mig? Ärver jag honom? Vad ärver hans barn från tidigare äktenskap?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag ifrån att ni båda bor i Sverige för tillfället och kommer att göra det även den dagen ni avlider. Vilken lag tillämpas? När det gäller arv i internationella förhållanden tillämpas EU:s s.k. "successionsförordning". Som utgångspunkt när det gäller arv i internationella förhållanden är det lagen i den stat där personen har sin hemvist, det vill säga Sverige, som man ska tillämpa (art. 21 successionsförordningen). Din man kan dock välja att tillämpa brittisk lagstiftning då han är medborgare där (art. 22 successionsförordningen). Utgångspunkten är dock svensk lagstiftning, vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) tillämpas.När ärver särkullbarnen? Enligt ärvdabalken ärver du som maka din makes kvarlåtenskap med "fri förfoganderätt". Det innebär att du ärver all kvarlåtenskap från din make men att denna sedan fördelas på din makes arvingar när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Du nämner att din man har särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt din man avlider. De kan dock välja att avstå från arvslotten tills dess att även du avlider, och får du ut sitt arv först då (3 kap. 9 § ÄB). Hur mycket ärver särkullbarnen? Förutsatt att all er egendom är giftorättsgods ärver särkullbarnen hälften av er totala egendom, eftersom hälften av er totala egendom är din makes kvarlåtenskap. Din make kan begränsa särkullbarnens rätt att få ut sitt arv genom att skriva ett testamente där han förklarar att han önskar att du ärver hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att särkullbarnen ska få ut sin laglott först då du avlider. Särkullbarnen har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. hälften av det som de hade ärvt om inget testamente fanns) (7 kap. 1 § ÄB). Hoppas detta besvarade dina frågor och att allt löser sig för dig! Önskar du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att ringa oss eller boka tid genom att klicka här. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?

2021-01-13 i Make
FRÅGA |Om man är gift och står som ägare på 50 % på huset , va gäller vid delning om jag eller partner avlider. Tex min partner avlider. Behåller jag min del och hans del delas på mig och hans barn eller delas huset lika / tack
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Regler gällande arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Om den avlidna var gift vid bortgången ska en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) göras innan arvet kan fördelas mellan arvingarna (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att om din partner avlider, så ska först och främst en bodelning göras och i en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all er egendom som inte är enskild, huset ska alltså ingå i bodelningen (7 kap. 1 § ÄktB). Du får då behålla hälften av ert giftorättsgods däribland din hälft av huset, medan den andra hälften av giftorättsgodset blir din partners kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna.Det är i första hand bröstarvingarna, dvs. den avlidnes barn som ärver (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Undantag från detta är om den avlidna var gift, då ärver istället den efterlevande maken före bröstarvingarna, men till detta undantaget finns det ett undantag som säger att särkullbarn kan kräva att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån din fråga tolkar jag det som ni inte har några gemensamma barn, utan att din partner har barn som inte är dina barn, dvs. särkullbarn. Du ärver då din partners kvarlåtenskap, men om hans barn kräver att få ut sin del av arvet, så har de rätt till det. Då skulle du behålla din hälft av huset och din partners hälft skulle delas lika mellan hans barn. Skulle det vara så att ni även har gemensamma barn så kan särkullbarnen kräva att få ut sin del av arvet, men inte de gemensamma barnen. De får istället ut sin del av arvet som efterarv som tillfaller dem efter att du avlidit (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det innebär att du skulle behålla din hälft av huset samt den del av din partens hälft som hade gått till de gemensamma barnen. Den del som särkullbarnen har rätt till behåller du endast om de inte kräver att få ut det direkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ärver efterlevande make även enskild egendom?

2020-12-21 i Make
FRÅGA |Är gift och har ett gemensamt barn. Jag har en förmögenhet som jag fått genom arv och som är min enskilda egendom. Min fråga: Om jag avlider, ärver min maka alla mina tillgångar med fri förfoganderätt, inklusive tillgångar som är min enskilda egendom? Om inte vad gäller? Testamente?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärver efterlevande make även enskild egendom? Att egendomen är enskild påverkar inte efterlevande makes arvsrätt, då även den enskilda egendomen är kvarlåtenskap. Maken kommer alltså att erhålla den enskilda egendomen med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ärvdabalken. Sammanfattning Egendomen, i det här fallet den ärvda förmögenheten, kommer att tillfalla din maka vid din bortgång. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Efterlevande makes rätt till arv

2020-11-28 i Make
FRÅGA |Hej,Har man rätt till arv som efterlevande make om det inte finns några gemensamma barn, men barn från den efterlevande makens sida?
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Efterlevande makes rätt till arv regleras i 3 kap. ärvdabalken (ÄB). Enligt 3:1 ÄB ärver efterlevande make framför de gemensamma barnen men inte framför särkullbarnen. Efterlevande make har dock alltid rätt till fyra prisbasbelopp enligt 3:1 ÄB. Vidare kan efterlevande make ärva i en sådan situation som i frågan om det upprättats ett testamente om arv till den efterlevande make. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline! Vänligen

Bodelning och arvskifte efter dödsfall

2021-01-18 i Make
FRÅGA |Min fru avled i november vi gifte oss 16 jag köpte huset 12. Frågan är ärver hennes dotter halva huset alla lån står på mig har hört att det måste gå 5 år.Mvh Jonas
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!BodelningFörst sker bodelning enligt Äktenskapsbalkens (1987:230) bestämmelser innan arvskiftet. Det är enbart giftorättsgodset (10:1 ÄktB) som ingår i bodelningen och inte er enskilda egendom utan den enskilda egendomen fördelas först vid arvskiftet. Bodelningslotterna är i ditt fall 50 % vardera av det totala giftorättsgodset eftersom jämkningsregeln (12:1 ÄktB) som kan minska varderas lott inte är tillämplig vid dödsfall. ArvskifteUtgångspunkten är att efterlevande make ärver före gemensamma barn med fri förfoganderätt (3:1 Ärvdabalk (1958:637)). Eftersom din fru har en dotter sedan tidigare som inte är ert gemensamma har hon rätt att få ut sin del av arvet direkt. Om din fru inte har skrivit något testamente ärver dottern allt efter din fru. Det du bör göra är att kontrollera om det finns något testamente som stadgar annat än vad lagen föreskriver. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Ärver min make efter mig?

2020-12-27 i Make
FRÅGA |Om jag dör före min man, går min kvarlåtenskap då automatiskt till min man? Jag tänker på pensiondspar t.ex. Vi har inga barn.Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett kort svar på din fråga skulle vara ja, din man skulle automatiskt ärva efter dig! Din fråga behandlas dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och dels i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Bodelning pga dödsfallNär ett äktenskaps upplöses ska en bodelning upprättas (9 kap. 1 § ÄktB). Och äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning är dock inte nödvändig om den efterlevande ska på grund av giftorätt och arvsrätt överta en enda förmögenhetsmassa. Så är fallet när det inte finns vare sig gemensamma barn eller särkullbarn som ska ärva efter den avlidne. Vem tillfaller arvetDet framgår av din fråga att ni inte har någon gemensamma barn. Om du inte heller har särkullbarn så kommer all din kvarlåtenskap automatisk gå över till din man vid dödsfall (3 kap. 1 § ÄB). Om det då skulle finnas någon i den andra arvsklassen som är berättigad till arv efter dig (t.ex. dina föräldrar, syskon och syskonbarn) kommer de ha rätt till efterarv efter din make (3 kap. 2 § ÄB).Vad ingår i kvarlåtenskapen?Det som ingår i kvarlåtenskap är all egendom som finns kvar efter den avlidna. Om det skulle ske en bodelning skulle din make kunna undanta sin pension från bodelningen (10 kap. 3 ÄktB). Det innebär alltså att han erhåller sin egen pension samtidigt som han ärver din pension. Men som sagt tidigare är en bodelning inte nödvändig när den efterlevande ska överta en enda förmögenhetsmassa. Oavsett vilket kommer han ha rätt att ärva dina pensionssparande. Du kan läsa mer om hur det går till i Pensionsmyndighetens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad har den efterlevande maken rätt till arv?

2020-12-16 i Make
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag hade tänkt gifta oss men min sambos förra fru avled och då fick vi höra att barnen har ett modersarv att få ut vilket skulle bli halva arvet. Och så har han också en son i ett tidigare äktenskap vars moder lever Och då undrar jag om han skulle avlida före mig om jag ärver något överhuvudtaget. Tack för svar
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i ärvdabalken (ÄB).Makes rätt till arvVar arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §15 (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Enligt paragrafen ärver den efterlevande make före den gemensamma barnen men inte framför särkullbarn. Särkullbarn har alltså rätt att få ut sin andel direkt.Stora basbeloppsregelnDen efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Den efterlevande maken har, enligt paragrafen, alltid rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp. Basbeloppets storlek regleras i 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken och det ändras varje år. För år 2020 är basbeloppet 47 300 kr. Detta medför att du alltid har rätt till ett belopp som motsvarar 189 200 kr."då undrar jag om han skulle avlida före mig om jag ärver något överhuvudtaget?"Den efterlevande maken kommer att ärva före gemensamma barn, men inte före särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin andel direkt. Särkullbarn kan dock avstå från att få ut sin andel direkt. I så fall kommer de har rätt till efterarv efter den efterlevande maken. Den efterlevande maken är dessutom skyddad enligt basbeloppsregeln. Det innebär att den efterlevande make har alltid rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Vid en situation där den efterlevande maken inte kan erhålla motsvarande fyra basbelopp vid bodelningen, har maken rätt att få ut det resterande från arvslotten. Skulle det inkräktar på särkullbarns andel så kommer de ha efterarv efter den efterlevande maken.Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!Önskar,

Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt

2020-11-19 i Make
FRÅGA |HejMin pappa gick bort 2014. Han hade ett huslån som han ståd själv på. Min mamma står alltså inte med på det. Med då dom var gifta när han gick bort så blir hon ju dödsbodelägare. Nu ska huset säljas och jag undrar om huset säljs med vinst så det blir pengar över efter lånet är löst och vinstskatt är betald. Vem får pengar som är kvar? Har både hört att jag samt mina syskon får dom pengarna att det blir vårat fars arv. Men även hört att mamma får dom då hon är dödsbodelägare. Men hon står inte med som ägare på huset och har inte heller betalat in något på lånet.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan framgår inte vem som är ägare av huset idag, utan enbart att er mamma inte är ägare. Jag kommer inte att ta detta i beaktan när jag besvarar frågan eftersom jag inte vet all bakomliggande fakta. Jag kommer att besvara frågan om vad hon händer när en make går bort och det finns gemensamma barn.Efterlevande makes arvI ärvdabalken (ÄB) finns regler om efterlevande makes arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Din mamma blir efterlevande make om din pappa går bort. Denna regel innebär att din pappas kvarlåtenskap kommer att tillfalla din mamma vid hans bortgång, huset är en del av denna kvarlåtenskap. Det finns dock ett undantag till denna regel och det är om den bortgångne har särkullbarn. Av frågan framgår inte huruvida dina syskon är gemensamma barn eller särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, denna rätt kan dock särkullbarnet välja att avstå till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB).Efterlevande make ärver egendomen med fri förfoganderättEfterlevande make kommer att ärva egendomen med så kallad "fri förfoganderätt". Detta innebär att din mamma har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantaget att hon inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB).Gemensamma bröstarvingar får vänta på sin "tur"Gemensamma barn har en så kallad efterarvsrätt på den levande makens kvarlåtenskap, vilket innebär att du och ditt syskon har rätt att få ut arvet efter er pappa efter att er mamma går bort (3 kap. 2 § ÄB).SammanfattningsvisOm det inte finns något testamente som stadgar annat gäller att er mamma ärver er pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att er mamma ärver huset och har därmed rätt att erhålla vinsten från försäljningen av huset.Med vänlig hälsning,