Bostadsrätten bör gå till din mor

2018-05-21 i Make
FRÅGA |Hej Min far har precis gått bort och han är fortfarande gift med min mor men de har separerat men är inte skilda. Min mor har två barn/ mina halv syskon sedan tidigare.När hon flyttade fick han ensammast ägande över sin bostadsrätt.Vad händer nu vid bodelningen med bostadsrätten delas den lika mellan mig och min mor?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall din mor och far var gifta vid hans död ska bodelning ske eftersom äktenskapet är avslutat. All egendom de äger (som inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord) ska delas mellan din mor och din fars dödsbo. Den egendom som finns i dödsboet ska sedan ärvas.Fast att din far stod som ensam ägare på bostadsrätten lär den tas med i bodelningen eftersom inget talar för att den är enskild egendom. Eftersom dina föräldrar formellt sett fortfarande var gifta vid din fars bortgång har hon rätt att ärva honom som efterlevande make. Hon ska då ärva allt och vid hennes bortgång får du ärva av henne det som hon ärvde av din far (efterarv). Resten av din mors egendom delas mellan dig och dina halvsyskon.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Hur stor andel ärver jag efter min mans bortgång?

2018-04-26 i Make
FRÅGA |Min man har avlidit. Han har en son från ett tidigare äktenskap. Vi har 2 gemensamma barn. Jag äger 50% av huset. Mina frågor är: Ärver jag hälften av min mans del?Ärver våra gemensamma barn och särkullebarnet då resterande (1/4) del?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller vid arv finner du i Ärvdabalken. Jag förutsätter av din fråga att det inte finns något testamente inblandat och att ni två var gifta. Din man hade alltså tre barn - A, B och C. A är din mans son från det tidigare äktenskapet, medans B och C är era gemensamma barn.A, B och C är din mans bröstarvingar och de har rätten att dela på hans kvarlåtenskap. De har en laglott om 1/3 var av kvarlåtenskapen (se 2 kap 1 § ärvdabalken).Eftersom du och din man var gifta så ska den först avlidna makens (det vill säga, din man) kvarlåtenskap som utgångspunkt tillfalla den efterlevande maken (det vill säga, dig) innan kvarlåtenskapen går till bröstarvingarna (se 3 kap 1 § Ärvdabalken). Detta gäller däremot inte särkullsbarn (det vill säga A, din mans son från ett tidigare äktenskap). A har en rätt att välja om han/hon vill få ut sitt arv efter sin avlidna förälder direkt vid dennes bortgång, eller om de vill avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Skulle A välja att avstå kommer A:s del av kvarlåtenskapen gå till dig (som efterlevande make) och kommer då få vänta med att få ut sitt arv tills du har gått bort (se 3 kap 9 § Ärvdabalken).Era gemensamma barn, B och C, ärver alltså 2/3 av din mans kvarlåtenskap. Detta kommer däremot att tillfalla dig till en början eftersom ni var gifta, medans resterande del (1/3) tillfaller A.Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Kan gemensamma barn kräva ut arv av efterlevande make?

2018-04-21 i Make
FRÅGA |Om makar inte skrivit testamente, kan gemensamma barn kräva ut arv efter den enes död?Eller kan den andra sitta kvar i orubbat bo?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett par är gifta och har gemensamma barn blir 3 kap. 1 § ärvdabalken aktuell. Den föreskriver efterlevande makes förstärkta arvsrätt och innebär att efterlevande make kommer ärva allt efter den avlidne. Det innebär således att gemensamma barn inte har rätt att kräva ut arv efter den först avlidne föräldern. Däremot om de skulle vara särkullsbarn har barnen rätt att kräva ut sitt arv efter sin avlidne förälder, men det är inte aktuellt i detta fall.Man ska vara medveten om att även om den efterlevande maken ärver allt ska en bodelning enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken göras där allt giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset läggs samman och sedan hälftendelas där den ena delen får den efterlevande maken med fulläganderätt medan delen från den avlidne ärvs med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att det finns begränsningar till vad efterlevande make får göra med egendomen. T.ex. har efterlevande make inte rätt att testamentera bort den delen av arvet eftersom den sedan ska gå till de gemensamma barnen. Det är däremot tillåtet att konsumera upp arvet. Slutsatsen är att de gemensamma barnen inte har rätt att kräva ut arvet.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag på bästa sätt behålla så mycket som möjligt från min makes arv?

2018-04-16 i Make
FRÅGA |Är gift, vi har 3 gemensamma barn och min man har 2 särkullebarn. Vi bor i hyreslgh. så där är det väl inga problem om min make går bort före mig (han är 15 år äldre än jag) men vi har 2 bilar och båda står på maken, har detta ngn betydelse? Ena bilen en vanlig bruksbil så inget större värde men den andra är en veteranbil med uppskattat värde på 300 000kr. Vi har väl ca 100 000kr var på våra resp. bankkonton.Hur funkar det om maken avlider före mig? Räknas allt ihop bilarna, våra tillgångar på banken + lösöret i hemmet? Till saken hör att jag har en mkt liten inkomst/pension ca 100 000kr/år och mycket av pengarna jag har på mitt konto är ett arv efter min farmor. Tycker det vore orättvist om hans barn (som han dessutom inte har ngn kontakt med) ska också få ta del av detta! Hur gör vi på bästa sätt för att jag ska få behålla så mkt som möjligt för att helt enkelt klara mig själv efter makens bortgång?Tacksam för svar!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga i tre delar. Jag kommer att börja med att beskriva bodelningen och vilken egendom som ska ingå. Jag kommer sedan besvara hur arvet fördelas enligt lag för att till sist besvara hur du kan få behålla så mycket som möjligt från arvet. Vilken egendom ska ingå i bodelningen?För bodelning inom äktenskap är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.När ett äktenskap upplöses ska bodelning genomföras (9:1 ÄktB). Äktenskap kan exempelvis upplösas genom ena makens död (1:5 ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vad som är enskild egendom framgår av 7:2 ÄktB. Såvida inget av er egendom har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord är det som huvudregel att betrakta som giftorättsgods. Tillgångarna på banken och lösöret i hemmet är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om de inte gjorts enskilda genom äktenskapsförord. Även bilarna är giftorättsgods om de inte har föreskrivits att vara enskild egendom. Bilarna, lösöret och banktillgångarna kommer att ingå i bodelningen. Vid bodelning pga. makes död ska en rätt till pension undantas från bodelningen (10:3 2 stycket ÄktB). Din pension kan alltså komma att undantas. Era tillgångar räknas samman efter avdrag för skulder och delas sedan lika mellan er (11:3 ÄktB). Din makes del i bodelningen är hans kvarlåtenskap, hans arv.Hur fördelas arvet enligt lagen?Vad gäller arvet är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Arv ska i första hand fördelas på arvlåtarens bröstarvingar, dvs hens barn (2:1 ÄB). Som make har du rätt till din makes kvarlåtenskap före dina egna barn. Din makes särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet innan du ärver resterande del med fri förfoganderätt (3:1 ÄB). Du som make har dock alltid rätt att få ut minst fyra prisbasbelopp, vilket år 2018 motsvarar 180.000 kr oavsett särkullbarnens arvsrätt. Som make ärver du era gemensamma barns arv med fri förfoganderätt, vilket innebär att de inte har rätt till arv från fadern, utan de får efterarv från dig istället (3:2 ÄB). Hur gör vi på bästa sätt för att jag ska få behålla så mycket som möjligt för att helt enkelt klara mig själv efter makens bortgång?För att du som make ska få behålla så mycket som möjligt av din makes kvarlåtenskap bör ni skriva testamente. Genom testamente kan din make testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig och vice versa. Alla barn kommer dock alltid som minimum ha rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillkommit dem genom lag. Eftersom din make har fem barn skulle hans arv enligt lag ge barnen 1/5 var. Laglotten blir hälften av det, dvs. 1/10 för varje barn. (7:1 ÄB). Detta går inte att testamentera bort. Din makes särkullbarn kommer ha rätt till 1/10 vardera som arv efter sin far. Era gemensamma barn kommer ha vardera 1/10 efterarvsrätt i arvet från dig. Resterande del skulle du få ärva genom din makes testamente. Med vänliga hälsningar

Efterlevande makes rätt till bostadsrätten

2018-05-13 i Make
FRÅGA |Hejsan! Vi är gifta sen 2015 och frun flyttade in i min bostadsrätt som jag köpt och äger. Om jag går bort vad händer då? Vi har barn på olika håll. Vad bör vi göra? Mvh
Paula Zackrisson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som jag har uppfattat er fråga, så undrar ni över möjligheterna för efterlevande make att få bo kvar i bostadsrätten som hon inte äger för de fall hon inte går bort först.Vad händer med egendomen vid första makens död?När ett äktenskap upplöses, genom ena makens död ska en bodelning ske innan arvskifte förrättas, se 9 kap 1§ Äktenskapsbalk (ÄktB) och 23 kap 1§ Ärvdabalk (ÄB). Detta innebär att giftorätten kommer realiseras, som vanligtvis ger den efterlevande maken rätt att överta hälften av makarnas tillgångar på grund av sin giftorätt, 11 kap 3§ ÄktB. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1§ ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2§ ÄktB. Ni kan därför genom att upprätta ett äktenskapsförord komma överens om vad som ska ingå i framtida bodelning och inte, 7 kap 3§ ÄktB. Allt giftorättsgods kommer sedan att fördelas lika er emellan, se 11 kap 3§ ÄktB. Skulle bostadsrätten vara enskild egendom kommer den därför inte ingå i bodelning och istället tillfalla bröstarvingarna till den först avlidne. Är bostadsrätten giftorättsgods, kommer hälften av bostadsrätten att tillfalla efterlevande i make efter bodelning och den andra tillfaller särkullbarnen i arv. Begreppet gemensam bostad förutsätter inte att ni äger bostadsrätten tillsammans, det avgörande är istället om den är avsedd för gemensamt bruk och huvudsakligen används för detta ändamål, se 7 kap 4§ ÄktB. Den efterlevande makes rätt till det gemensamma hemmet skyddas dock av en bestämmelse i 11 kap 8§ ÄktB som innebär att den efterlevande maken kan få "hela" bostadsrätten på sin lott i bodelning, mot avräkning för beloppet, helt oberoende av vem av makarna som har ägt bostadsrätten. Bestämmelsen gäller även om bostadsrätten är enskild egendom. Detta förutsätter att efterlevande är den som "bäst behöver bostaden". Av bestämmelsen kan därför efterlevande make få möjlighet att få bo kvar i bostadsrätten. Fördelning av kvarlåtenskapen efter den första avlidneFörst efter en bodelning gjorts kommer arvskifte att genomföras. Enligt huvudregel ärver efterlevande make före gemensamma barn, den efterlevande maken saknar därför arvsrätt om det bara finns särkullbarn, se 3 kap 1§ ÄB. Bröstarvingarna, det vill säga avkomlingarna till den först avlidne kommer därför ha rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1§ ÄB. Särkullbarnen kommer i så fall erhålla hela kvarlåtenskapen från sin far om det saknas gemensamma barn och så även bostadsrätten för de fall den utgör enskild egendom. Särkullbarn kan dock avstå sitt arv från den döda till förmån för den efterlevande maken och få rätt till efterarv när den efterlevande maken i sin tur går bort, se 3 kap 9§ ÄB. Detta innebär att den efterlevande maken kan ha möjlighet att få bo kvar i bostadsrätten, eftersom hon då kommer att att ärva den avlidnes kvarlåtenskap och särkullbarnets del av arvet med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att man kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamente bort den, se 3 kap 2§ ÄB. Särkullbarnens efterarvsrätt innebär rätt till en viss kvotdel av efterlevande makes hela förmögenhetsmassa. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel(den del som ärvs med fri förfoganderätt) av den efterlevande makes totala förmögenhetsmassa vid dennes bortgång.Detta förutsätter givetvis att särkullbarnen själva väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Det stadgar vidare i 3 kap 5§ ÄB att vaddera makes arvingar har rätt att som arv få ut de som tillhörde arvlåtarna under äktenskapet, vilket innebär att bostadsrätten kommer tillfalla efterarvingarna till den först avlidne om de skulle avstå från sitt arv, även om värdet av bostadsrätten då är högre än kvotdelen de har rätt till. Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamenteEn annan möjlighet, för de fall ni vill försäkra er den efterlevandes makes ställning i kvarlåtenskapen är att upprätta ett testamente. Genom testamente kan ni bestämma för hur kvarlåtenskapens ska fördelas, exempelvis att efterlevande make ska ärva bostadsrätten. Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1§ ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som ni genom testamenteras kan förfoga över. Laglott är en värdemässig rätt till viss del av kvarlåtenskapen, bröstarvingarna kan därför inte begära att få viss bestämd egendom, såsom bostadsrätten.För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3§ ÄB. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, vilket innebär att särkullbarnen kommer att ärva hela kvarlåtenskapen såvida ni inte har gemensamma barn, se 2 kap. ÄB Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni vända er till vår avtalstjänst som ni hittar här. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas av giftorättsgods vid arv?

2018-04-23 i Make
FRÅGA |Hej mitt fråga är följande.Jag och min man har träffats 2011, Sex månader senare flyttade han i min lägenhet. 2013 flyttade vi i en villa där han har betalat alting eftersom min ekonomi var inte så bra men har hjälpt med renovering i form av arbete eftersom min undersköterska lön är inte så stor. Jag behåll lägenheten för min son som är 28 saknar lägenhet. Båda har barn från tidigare äktenskap. För 2 år sedan har vi gift oss och inte skrivit äktenskapförord, För ett år sedan har jag fått obotlig cancer. Jag är fortfarande inte skriven med adressen i vårt hus idag eftersom jag har hyreslägenhet där min son och hans tjej bor och dem betalar hyra. Jag undrar om det går så illa att jag går bort hur blir det? Får mina barn något? Hur blir det om vi skulle skilja oss? Tacksam för svar.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).Om du går bort eller om ni skiljer kommer det ske en bodelning. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord kommer värdet av husen (och alla era andra tillgångar) att delas lika mellan er (9 kap 1 § Äktb). Du kommer lite förenklat sagt få halva värdet av bostäderna i en bodelning. I händelse du går bort kommer all din egendom ingå i ditt dödsbo, bland detta är det du fått i bodelningen inräknat. I utsträckningen av samma förenkling som tidigare kommer ditt barn att ärva halva huset.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arv av enskild egendom mellan makar

2018-04-19 i Make
FRÅGA |Min man har fått ta över ett sommarhus från sina numer avlidna föräldrar. Huset gavs till honom som enskild gåva inband en sista föräldern avled. Vi disponerar nu huset tillsammans, men jag står för alla kostnader eftersom maken inte har någon inkomst.För egen del kommer jag framöver få ärva en andel av en relativt värdefull storstadslägenhet. Föräldrarna har testamenterat allt som enskild egendom.Fråga1. Om min make dör vad händer då med sommarhuset( hans enskilda egendom). Vi har 2 gemensamma barn. Jag har förstått att jag kan disponera bostaden, men om ekonomin skulle bli ansträngd framöver har jag då även rätt att sälja sommarhuset och använda pengarna.2. Om jag avlider, vad händer då med arvet från mina föräldrar( vi är 4 syskon). Tillfaller 1/4 av arvet/ lägenheten min make ändå? Och om jag går bort före mina föräldrar: tillfaller den enskilda gåvan min man då eller våra gemensamma barn? Hur ska vi göra så att vi i första hand ärver varandra framöver?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni endast har gemensamma barn kommer ni ärva varandra den dag någon av er dör (3 kap. 1 § ÄB). Det saknar därför betydelse att ni har fått gåvor som enskild egendom. Att det är enskild egendom har betydelse om ni skulle skilja er eller om ni skulle ha barn som inte är gemensamma.Fråga 1Du kommer ärva bostaden med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär bara att du inte har möjlighet att testamentera bort bostaden (3 kap. 2 § ÄB). I övrigt kan du fritt disponera bostaden, exempelvis sälja denna och använda pengarna.Fråga 2Om dina föräldrar avlider före dig kommer du ärva andelen så som det föreskrivs i testamentet. Om du sen avlider före din make kommer han ärva denna andel. Som jag skrev ovan så saknar det betydelse att det är så kallad enskild egendom i denna situation.Om du avlider före dina föräldrar ärver din man inte storstadslägenheten eftersom du inte äger denna än, eftersom du inte har ärvt den ännu. Vad som sedan händer när dina föräldrar avlider beror på hur testamentet är utformat. Troligtvis är det då dina barn som ärver "din" andel av storstadslägenheten när dina föräldrar avlider. Detta kan du och din make inte påverka eftersom det är upp till dina föräldrar hur de vill fördela sitt arv. SammanfattningEftersom ni bara har gemensamma barn kommer du och din make ärva varandra om någon av er dör. Det saknar betydelse att egendomen är enskild. Ni behöver inte skriva något särskilt för att få detta att hända. Det ni har ärvt av varandra har ni med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att ni inte kan testamentera bort den egendomen. I övrigt kan ni disponera egendomen fritt, exempelvis sälja den och använda pengarna.Mvh

Efterlevande make ärver oberoende av enskild egendom

2018-04-12 i Make
FRÅGA |Innan vi gifte oss 1976 upprättade vi ett äktenskapsord, detta på grund av att maken hade ett företag tillsammans med en kompanjon. Detta gäller inte längre.Dock står det, att det han äger är hans enskilda egendom. Allt står skrivet på honom, huset ett torp etc.Vad händer om han skulle avlida, ärver jag då efter honom?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förutsätter att du och din man fortfarande är gifta. Äktenskapsförord påverkar bara fördelningen av egendom då ett äktenskap tar slut. Då kan viss egendom läggas åt sidan som enskild egendom genom ett äktenskapsförord.Ifall din make avlider medan ni fortfarande är gifta ska en bodelning ske mellan er eftersom äktenskapet då är slut. I den kommer den enskilda egendomen läggas åt sidan och resten fördelas lika mellan dig och din makes dödsbo. Efter bodelningen kommer du att ärva allt efter din make, just eftersom ni är gifta. Ifall din make har barn med någon annan än dig (särkullbarn) har dock dessa barn rätt att få ut sitt arv direkt efter hans död, om de vill. Huvudregeln är dock att du som efterlevande make ärver allt efter din make.När du avlider kommer arvet efter dig tilldelas dina arvingar. Den andel av din egendom som du ärver efter din make ska vid din död tilldelas din makes arvingar som efterarv. Ifall du och din make har gemensamma barn vid din död blir detta inget problem eftersom era barn då kommer ärva både dig och deras far.Slutsatsen du kan dra av mitt svar är att det faktum att din make har enskild egendom inte har någon påverkan på din arvsrätt efter din make. Dock påverkar det utfallet av bodelningen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,