Ärver efterlevande make trots särboende, delad ekonomi och äktenskapsförord?

2019-02-03 i Make
FRÅGA |Min man och jag är särbos, vi har gjort bodelning och har separata ekonomier. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag äger mitt radhus och har skrivit äktenskapsförord att det är mitt. Min man äger betydligt mer, fastigheter och företag, och har äktenskapsförord på dessa tillgångar. Min fråga är vad händer om han går bort? Ärver jag något eller tillfaller allt våra gemensamma barn? Måste vi skriva testamente om jag ska ärva, vi är fortfarande gifta. Tack på förhand.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver dock denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Att makar bor isär, har delade ekonomi och äktenskapsord påverkar inte den efterlevande makens rätt, utan de gemensamma barnens arv kommer ändå tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om din man går bort och efterlämnar dig som efterlevande make samt enbart gemensamma barn så kommer hela din makes kvarlåtenskap tillfalla dig med fri förfoganderätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan gemensamma barn ärva före efterlevande make?

2018-12-16 i Make
FRÅGA |Gift med äktenskapsförord och med enbart gemensamma barn. När jag dör vill jag att mina barn ska ärva mig och att allt de ärver efter mig ska vara mina barns "enskilda egendom". Jag vill dock att min make ska kunna bo kvar i vårt gemensamma hem som nu är min "enskilda egendom". Jag vill alltså undvika att min make ärver allt efter mig med fri förfoganderätt. Hur gör jag då?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Finns det en efterlevande make ärver denne istället med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Det är dock möjligt att genom ett testamente inskränka eller ta bort den efterlevande makens arvsrätt. Genom ett testamente kan du ange att dina barn ska få ut sitt arv direkt vid din bortgång, att deras arv är enskild egendom och att din make inte ska ärva med fri förfoganderätt istället för barnen. I testamentet kan du också ange att din make dock ska ha rätt att med fri förfoganderätt ärva er bostad om du önskar det.Även om det är möjligt att testamentera bort en makes arvsrätt så har den efterlevande maken ett skydd genom prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att efterlevande make alltid har rätt till 4 gånger prisbasbeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar, som denne har kvar efter bodelningen (dvs. giftorättsgods som denne fått på sin lott samt den enskilda egendomen), inte uppgår till 4 prisbasbelopp har maken rätt att utfå egendom ur kvarlåtenskapen till det resterande värdet. Prisbasbeloppsregeln är tvingande vilket innebär att den går före ett testamente i den del testamentet inkräktar på efterlevande makes rätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har avliden makes särkullbarn rätt till del i efterlevande makes egendom?

2019-01-29 i Make
FRÅGA |Hej! Min make och jag har ett gemensamt barn och maken har ett särkullbarn.Jag har besparingar på ca 500.000 kr.varav en större del är mitt morsarv min make har bara en mindre summa sparat och ca. 60.000 i skulder. Bilen värd ca.200.000kr. köpt för mitt morsarv men skriven på maken pga. förmånligare bilförsäkring inga andra tillgångar som hus eller bostadsrätt. Har fått höra att om maken dör först så räknas även mina besparingar in och ska komma makens särkullbarn till del. Är det så? Jag vill inte att särkullbarnet ska få del av mina besparingar och mitt morsarv. Dör jag först så ska väl mina tillgångar delas mellan maken och vår son? Jag har varit lågavlönad och arbetat deltid i många år och mina besparingar har varit min trygghet om jag skulle förlora min man. Kan man skriva testamente tex för att pengarna ska stanna hos mig och trots att det inte handlar om någon förmögenhet.Maken är 66 år och pensionär, jag är 63 år har slutat mitt arbete men har betalt från min arbetsgivare via en försäkring tills jag fyller 65.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om makars egendom samt bodelningar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som sker med din och din makes egendom när den ena går bort. För de fall din make går bort före dig ska först en bodelning ske mellan er innan arvet fördelas. Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman (efter att respektive makes skulderna dragits av från dennes giftorättsgods) och sedan sker en likadelning, vilket innebär att en make med större tillgångar kan behöva överlåta en del av dem till den andre (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Vid bodelning med anledning av dödsfall har du som efterlevande make dock en rätt att jämka bodelningen så att ni behåller ert respektive giftorättsgods (se 12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att det inte kommer ske någon likadelning av din och din makes giftorättsgods utan du behåller din del och dödsboet efter maken erhåller det som din make själv ägde. På detta sätt kan du undgå att behöva dela med dig av dina egna tillgångar till dödsboet efter din make och makens särkullbarn kommer på så sätt inte få del i dina besparingar.Det finns vidare även en möjlighet att genom ett äktenskapsord mellan dig och din make att bestämma att viss egendom är enskild egendom och därmed inte ska ingå i en bodelning mellan er (se 7 kap. 3 § ÄktB). För de fall du går bort före din make och även efterlämnar en gemensam son finns det en huvudregel som anger att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Vidare finns en regel som anger att om arvlåtaren var gift så ärver istället den efterlevande maken före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär därmed att din make ärver hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att din son kommer får ut sitt arv som ett efterarv när din make senare går bort. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Arv efter maka utan barn

2018-11-22 i Make
FRÅGA |Hej Min pappas maka har just avlidit och bouppteckning ska göras. Dom var gifta och hon har inga barn. Blir det min far som ärver allt eller har hennes bröder arvsrätt eller efterarvsrätt? Tänkte när min far dör är det bara jag och mitt syskon som ärver allt då? Kan hennes tidigare äktenskap påverka? Inga papper finns skrivna.Tack för svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det utifrån din fråga har din pappa och hans maka inte några gemensamma barn och makan inte heller några egna särkullbarn. Jag förstår det också som att det inte finns något testamente. Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Arvet efter din pappas makaOm en person som gått bort var gift och bodelning ska genomföras ska det ske innan arvskifte (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Huvudregeln för arvsordningen är att avkomlingarna till arvlåtaren ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en make ärver denne med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen medan särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har vidare rätt att ur kvarlåtenskapen erhålla så pass mycket att dennes totala tillgångar (dvs alla de tillgångar denne har kvar efter bodelningen) uppgår till fyra prisbasbelopp (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Efterlämnar arvlåtaren inte några barn är det arvlåtarens föräldrar som ärver härnäst och om någon av dem likväl är avliden ärver dennes barn istället dvs arvlåtarens syskon (se 2 kap. 2 § ÄB). Eftersom din pappas maka inte hade några barn är det hennes föräldrar som berättigas arv och om de inte finns i livet är det hennes syskon som ärver istället för dem. Detta arvskifte kommer dock äga rum först efter en bodelning mellan makarna. Arvet efter din pappaSom nämnts ovan är huvudregeln att avkomlingar i första hand ärver sina föräldrars kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § ÄB). Det är därmed du och din pappas andra barn som har rätt att ärva all kvarlåtenskap. Även om din pappa nu skulle ingå nytt äktenskap har du och ditt syskon rätt att få ut er arvslott direkt vid hans bortgång i egenskap av särkullbarn, dock med reservation för att den efterlevande maken i sådana fall kan ha rätt till viss kvarlåtenskap enligt prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar