Komplettering, sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |Fråga 2. är inte besvarad.Betr. våra önskemål: Kan dom uppfyllas genom att skriva ett nytt testamente?Kostar det 950 kr?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Fråga 2 Sambolagen aktualiseras i det konkreta fallet. Detta innebär att när en sambo går bort, genomförs bodelningen i enlighet med reglerna i sambolagen. Enligt sambolagen (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att efter bodelningen skulle hälften av samboegendomen (bostad och bohag) tillfalla den efterlevande sambon och hälften skulle ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Beträffande eran önskemål om att den efterlevande sambon ska förfoga över bostad och bohag livet ut finns tyvärr inget sätt att garantera detta (eran önskemål skulle inte uppfyllas genom ett nytt testamente). Bröstarvingarna har rätt att få ut deras arvslott och denna rättighet kan inte inskränkas. Dock kan de själva välja att inte få ut deras laglott och inte påkalla jämkning i testamente, vilket skulle innebära att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla testamentagaren, dvs. den efterlevande sambon. Om bröstarvingarna begär ut deras laglott genom att påkalla jämkning i testamente, och om det inte finns andra tillgångar som kan teckna bröstarvingarnas laglott kommer den efterlevande sambon att behöva sälja bostaden och bohaget. Den efterlevande sambon kan även erbjuda att köpa ut bröstarvingarna för att undvika försäljningen av bostaden, dock bestäms fördelningen av kvarlåtenskapen vid bouppteckningen och går inte att bestämma i förväg.Angående kostnaderna för att upprätta ett nytt testamente var vänlig kontakta vår kundtjänst. Med vänliga hälsningar,

Sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |I vårt Testamente står det: "Undertecknade V och R, som "Sammanlever under äktenskapsliknande former" förordar härmed ..... I Testamentet står vidare att "den av oss som överlever den andra SKALL MED FRI FÖRFOGANDERÄTT ÄRVA ALL DEN AVLIDNES KVARLÅTENSKAP".Fråga 1: I Sambolagens §1, står det: "Med sambor avses två personer som "Stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamt hushåll""Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornasgemensamma bostad och bohag". Fråga 2. Har vi "reglerat äganderätten till bohag och bostad med anledning av den enes bortgång"? Vi äger nu halva bostaden var. Vi vill: 1. att sambolagen skall gälla. 2.att den efterlevande skall skall ha "Nyttjanderätt" livet ut. 3. att först då skall bostaden säljas och dess värde då dess skulder avdragits tillfalla våra respektive särkullsbarn /arvingar i efterarv.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När en sambo går bort, genomförs först med begäran av den efterlevande sambon, en bodelning. Enligt sambolagens (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagens 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Efter bodelningen är genomförd ingår hälften av samboegendomen plus annan egendom som den först avlidne sambon ägde, i dennes kvarlåtenskap. Huvudregeln i svensk rätt är att sambor, till skillnad från makar ärver inte varandra. Dock har ni i det konkreta fallet ett testamente som har företräde till den allmänna arvsordningen. Det framgår av frågan att enligt testamentet ska den efterlevande sambon ärva den andra med fri förfoganderätt. Dock inskränker detta bröstarvingarnas rätt till deras laglott. Bröstarvingar (den avlidnes barn) har, oavsett vad som framkommer i testamentet, alltid rätt att få ut halva kvarlåtenskapen som laglott (som sedan ska delas lika mellan alla bröstarvingar) genom att påkalla jämkning i testamente (7 kap. 1 § och 3 § ÄB). Detta innebär att oavsett det upprättade testamentet, när ena sambon går bort, har dennes barn (gemensamma eller särkullbarn) rätt att omedelbart få ut sina laglott. Den andra halvan av kvarlåtenskapen ska sedan enligt testamentet tillfalla den efterlevande sambon med fri förgoganderätt. När även den efterlevande sambon har gått bort, ska denna andel gå tillbaka till den först avlidne sambos barn i enlighet med testamentet. Med Vänliga Hälsningar,