Särkullsbarn fått ut sin arvslott

2010-08-01 i Särkullbarn
FRÅGA |Arvsskifte, fråga, skall särkullbarn "X" ha del av försäljningen av lösöret? Alltså efter att även styvförälder gått bort. X har fått sin arvslott och värdestegring. X har också hämtat sitt efter den biologiska föräldern.
Bo Olsson |Hej, Som jag förstår det så har X fått ut hela sin arvslott efter sin förälder. Detta innebär då att X inte har rätt att ärva någonting efter X:s förälders make/maka gått bort. Vänligen,

Särkullebarn

2010-06-02 i Särkullbarn
FRÅGA |I en bouppteckning är dödsbodelägarna upptagna som "Bror/Syster, Halvsyskon och Särkullbarn efter NN". Är särkullbarn efter NN en korrekt angivelse? Vid giftomålet så hade makan ett barn med sig in i äktenskapet. Båda makarna är nu avlidna.
Carina Persson |Hej! Ja, det är korrekt. Benämningen särkullbarn är de barn som inte är makarnas gemensamma, i detta fall det barn som makan hade med sig in i äktenskapet. Med vänlig hälsning

Särkullebarns rätt till arvlott.

2010-04-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Ni har den 22/12-09 gällande arv till Bröstarvingar. Där säger Ni bla at man aldrig kan avskära en bröstarvinge från sitt arv ? Och där en Bröstarvinge ALLTID har rätt till sin Laglott. Därför blir jag extra tacksam om Ni svarar på detta . 1/ Biologsk pappa avlider. 2/ Han var omgift ,men inga barn i detta äktenskap. 3/ Fyra barn i sitt första äktenskap , som ochså blir kallade till Bouppteckning. Tre av barnen avsäger sig plötsligt sin bef Laglott ? Och skriver papper på detta. 4/ Kvar blir alltså 1 st biologiskt barn som INTE avsäger sig sin Laglott. 5/ Det finns varken Testamente eller Äktenskapsförord. 6/ Änkan säljer deras gemensamma bostad för c:a 1.200.000:- hon fortsätter att sälja deras gemensamma bilar 1 st för 60.000:- + 1 st för 110.000:- Hon fortsätter avvecklar makens alla elektroniksaker för 200.000 tals kronor. Därefter säljer hon makens guldsmycken bla en guldkedja av rent tjock guld värde c:a 150.000:- Trots att en av bröstarvingarna INTE AVSAGT SIG SIN LAGLOTT ..... UTEBLIR ALLT EFTER FADERN,,,,,,, DET KOMMER ABSOLUT INGA PENGAR TILL BRÖSTARVINGEN ? Så för mig uppfattar jag hela den här saken som ett maktmissbruk frän Sveriges Rättsamhälle !
Anna Eriksson |Hej, Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om den kvarvarande bröstarvingen som inte avsagt sig sin arvslott har rätt till denna. Eftersom du säger att det inte finns något testamente så är varje arvinge berättigade till sin arvslott, vilket alltså utgör en fjärdedel av faderns kvarlåtenskap. I vanliga fall tillfaller samtliga tillgångar den efterlevande maken, men då arvingarna inte är bröstarvingar till den efterlevande makan så har man rätt att få ut sitt arv med en gång (såvida man inte avstår från den rätten) se 3 kapitlet 1§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Som särkullebarn har man alltså alltid rätt att utfå sin del av arvet direkt vid arvlåtarens död. Bodelningen omfattar makarnas egendom som läggs ihop och delas i två lika stora delar, efter det att eventuella skulder räknats bort. Den halva som tillfaller den avlidne utgör dennes kvarlåtenskap och det är alltså den delen som tillfaller arvingarna. I detta fall skulle alltså den kvarvarande arvingen, som inte avsagt sig sin arvsrätt till den efterlevande makan, ha rätt att utfå sin del av arvet. Som bröstarvinge och särkullebarn bör man således kräva sin rätt att utfå sin arvslott direkt. Det framgår inte heller av din fråga om det problemet diskuterats i samband med att de andra skrev på pappret men om den efterlevande makan vägrar att lämna ut arvslotten får man helt enkelt vända sig till domstol för att på så sätt kräva sin rätt. Med vänliga hälsningar

Arv, efterarv och testamente

2010-03-05 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan, Jag ska få en summa pengar bundna i aktier, pengarna kommer i framtiden att fortsätta vara bundna i aktier och dessa ska EJ säljas. Vid det tillfälle jag dör vill jag inte att min mans barn ärver av dessa pengar (vi är gifta och har ett gemensamt barn samt har han ett sedan tidigare) utan det ska gå till min make och/eller vårt gemensamma barn. Hur kan jag säkerställa att det andra barnet heller ej vid min makes död ska få ärva av pengarna?
Bo Olsson |Hej, Enligt huvudregeln i ärvdabalken ärver den efterlevande maken egendomen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han har rätt att använda egendomen på alla sätt utom genom testamente. Han skulle alltså kunna använda upp pengarna under sin livstid. Ert gemensamma barn har, vid din makes död, rätt till efterarv efter dig. Vid din makes död ärves således ert gemensamma barn pengarna och egendomen som du lämnat efter dig. Din makes andra barn kan dock få ta del av dessa under din makes livstid eftersom han har rätt att använda pengarna. Ifall du testamenterar egendomen till ert gemensamma barn så kommer din make inte att få del av dessa utan de tillkommer barnet direkt vid din död. Vänligen,

Arvsrätt särkullebarn

2010-06-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Är "särkullbarn" och har fått 25% av hela boet när mamma dog. Styvpappan är nu borta, (de var gifta). Hur mycket jag nu rätt till? Enl. omskrivet testamente av styvpappan har jag fått min arvslott. Har jag rätt till uppräkning av värdet, det rör sig om c:a 15 år.
Frida Larsson |När två personer är gifta och den ena dör och denne har särkullebarn (utomäktenskapliga barn) frångås huvudregeln i 3:1 Ärvdabalken om att maken ska få hela kvarlåtenskapen. Då har särkullebarnet rätt till sin arvslott om det inte är så att särkullebarnet frånsäger sig rätten till arvslotten. Arvslottens storlek beror på hur många barn den avlidne hade. Om han hade 4 barn ska varje barn få 25% var av kvarlåtenskapen. Om så är fallet för dig har du fått det som rätteligen tillhör dig, men jag tolkar din fråga som att du vid din mors bortgång fick 25% av kvarlåtenskapen och frånsade dig rätten till resterande del till förmån för din styvfar. Om du har frånsagt dig rätten till en del av arvet har du rätt till en del av din styvfars kvarlåtenskap. Enligt 3:2 Ärvdabalken ska, om det finns bröstarvingar till den först avlidne maken (vilket du är) hälften av kvarlåtenskapen tillfalla dessa. Om man, såsom i ditt fall, redan fått en del av kvarlåtenskapen ska denna del avräknas från hälftendelningen. Enligt 3:2 Ärvdabalken får inte den efterlevande maken genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Av kvarlåtenskapen ska du således få den del du är berättigad till (beroende på hur många syskon du har). Om kvarlåtenskapen har ökat i värde kan denna ökning tillfalla din styvfar om det går att visa att det beror på dennes förvärsarbete eller tillkommit genom arv, gåva eller testamente (3:4 Ärvdabalken). Annan ökning av värdet kommer att ingå i fördelningen av kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen har minskat väsentligt kan du komma att kompenseras för detta. Du har rätt till din andel av kvarlåtenskapen, och på denna kommer ingen uppräkning att göras. Dock kommer som sagt den värdeökning som skett av egendomen bli del av kvarlåtenskapen som du ska dela på.

Särkullebarns skydd mot efterlevande make.

2010-05-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Undrar hur jag ska skydda mitt arv efter mamma,då hennes make sitter i orubbat bo dvs arvet efter mamma ska skiftats flörst efter hans frånfälle. vänligen Johan öhman
Anna Eriksson |Hej, Jag utgår med hänsyn till hur frågan är formulerad från att Er mors make inte är Er far. Som huvudregel tillfaller avliden makes tillgångar den efterlevande maken, som får fri förfogande rätt över den del som sedan ska tillfalla efterarvingarna (i detta fallet Ni). Barn får alltså normalt inte ut sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit. När det gäller särkullebarn, dvs. barn till endast den ena maken, gäller lite speciella regler då den efterlevande maken inte antas ha samma intresse av att skydda särkullebarnets intressen (genom att disponera arvet på ett för särkullebarnet gynnsamt sätt). I Ärvdabalken 3 kap 1§ + 9§ ges därför barnen till den avlidne maken rätt att kräva ut sin arvslott efter den avlidna föräldern direkt. Dock måste den efterlevande maken i bodelningen erhålla egendom som minst motsvarar 4 basbelopp innan särkullebarn kan få ut sin arvslott (s.k. Basbeloppsskyddet), vilket regleras i Ärvdabalken 3 kap 2§. Har man avstått från sin rätt att utkräva sin rätt omgående har man fortfarande rätt att utfå sin arvslott efter den efterlevande makens död. I Ärvdabalken 3 kap 3§ finns en återbäringsregel som syftar till att skydda efterarvingar från medveten värdeminskning av arvet. För att ha rätt att begära återbäring krävs dock att det rör sig om en väsentlig värdeminskning (mer än 10% av totala värdet enligt förarbetena) samt att ondtrohetsrekvisit är uppfyllt. Anspråk på vederlag föreligger alltså inte på grund av vårdslös eller försumlig förvaltning eller att den efterlevande levt på en oskäligt hög standard. Utöver detta finns det inte så mycket att göra då efterlevande make disponerar egendomen med fri förfoganderätt. Med vänliga hälsningar

Särkullbarns rätt till arv

2010-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA |Hur ska arvet fördelas mellan arvingarna? Har makan rätt av en den? Vad gäller när det finns barn från tidigare äktenskap? Mina pappa gick bort för en månad sen. Han hade barn från första äktenskap (2 särkullbarn) Min mamma och pappa ägde en legenhet 50/50. Jag, min mamma och min syster bor i den legenheten. Vill veta hur mycket dem har rätt att ärva?
Ulrika Lundgren |Hej, hur stor del av arvet vardera efterarvinge har rätt till framgår av 2 samt 3 kap. Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637#K2 och https://lagen.nu/1958:637#K3. Den avlidnes närmaste arvingar är avkomlingarna, det vill säga hans eller hennes barn. Varje barn har rätt att få en lika stor del av arvet. Din pappas kvarlåtenskap skall således fördelas lika på fyra lotter, barnen från det tidigare äktenskapet samt du och din syster har alla har rätt till en lika stor del. Vad som sedan skiljer fördelningen åt är att särkullbarnen har rätt att få ut sina arvsdelar direkt. Din och din systers del kommer däremot först att tillfalla er mamma med fri förfoganderätt och efter det att hon gått bort, att tillfalla er. I vissa situationer väljer dock särkullbarnen att avstå från sin rätt att ta ut sin arvsdel direkt, för att exempelvis trygga efterlevande make. Skulle detta göras har särkullbarnen rätt att ta del av arvet efter er pappa när er mamma gått bort. Med vänliga hälsningar,

Särkullsbarns rätt tills sin laglott

2010-02-25 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över arv till särkullbarn. Jag är gift och har två barn, min man har en dotter sedan tidigare. Detta skulle inte vara ett problem om det inte vore för att barnets mamma inte skulle tveka att ställa till så mycket problem för mig som möjligt om min man skulle gå bort. Hur kan man göra för att undvika detta i största möjliga mån? Vi har inga direkta tillgångar, utan bara vårt hus som vi har c:a två miljoner i lån på. Vi har också en försäkring som innebär att om en av oss avlider så försvinner dennes 50% av lånet. Huset är värt runt två miljoner men är då belånat till halva summan eller mindre. Jag har förstått det så här: Jag skulle ärva hälften, och de tre barnens arvslott innebär 1/6 per person - men om vi skriver testamente så blir deras laglott 1/12 per person, och särkullbarnet får ut resterande 1/12 när jag i min tur går bort. Stämmer detta eller har jag fattat fel? Syftet är ju inte att ta ifrån min styvdotter hennes eventuella arv, utan att hindra att hennes mamma gör sitt bästa att kasta ut hennes yngre syskon från sitt hem. Hur löser man hela situationen på bästa sätt? Tack på förhand!
Bo Olsson |Hej, Det finns lagreglerat i Ärvdabalken (ÄB) 3:1 (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ) att man ärver allt efter sin make vid dennes död. Detta gäller dock inte om den avlidne maken har barn som inte är den efterlevande makens, ett så kallat särkullsbarn. Ett särkullsbarn har alltid rätt att få ut sin laglott vid förälderns död. Laglotten är hälften av arvslotten. Laglotten är, när de är tre syskon, alltid 1/6 av arvslotten. Detta kan man inte göra någonting åt med hjälp av ett testamente. Skulle det finnas ett testamente som inkräktar på laglotten så kan barnet begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. 7:3 ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 ) Enda sättet för att du ska ha rätt till hela arvet efter din make är att särkullbarnet skulle avstå sin rätt till arvet till förmån för dig. Då skulle särkullbarnet ärva sin far när du gått bort, precis som de andra syskonen. Vänligen,