Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?

2020-09-28 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ta över mormors hus när hon dör. Hon har en son men han bryr sig inte alls. Kan jag då ta över hennes hus eller måste hon skriva ett testamente för att jag ska ta över? Eller kan jag bara ta över de och fortsätta ta över lånet på huset?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt i din fråga vad det finns för släktingar i livet förutom du och din mormors son. I mitt svar utgår jag därför från att din mormor har två barn, din mor och sonen. Jag utgår också från att din mor inte är i livet och att du inte har några syskon. Skulle detta inte stämma har jag utformat mitt svar på ett sätt så att du förhoppningsvis kan utläsa vad som gäller ändå. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Enligt den legala arvsordningen kan du inte ta över huset utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftetAtt din mormors son inte bryr sig förändrar inte hans rätt till arv enligt den legala arvsordningen. Han tillhör den första arvsklassen och har tillsammans med dig rätt till din mormors kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). (Är din mor vid livet så är det dock hon, och inte du, som ärver din mormor.)När din mormor går bort så uppstår ett dödsbo som består av hennes tillgångar och skulder (18 kap. 1 § ÄB). Enligt den legala arvsordningen har arvingarna rätt till en viss andel i dödsboet/kvarlåtenskapen och självaste fördelningen av egendomen sker genom arvskiftet. I och med arvskiftet så upphör också dödsboet. Arvskiftet är ett privat avtal mellan de som ska ärva (23 kap. 1 ÄB). Vid arvskiftet finns det alltså en möjlighet för dig att komma överens med din mormors son om vem som ska ta vad i din mormors kvarlåtenskap (23 kap. 3 § ÄB). Om värdet på din andel i kvarlåtenskapen inte motsvarar värdet på huset så kan ni komma överens om att du ska utge ett visst belopp till honom. Det står er också fritt att komma överens om att du övertar huset utan att du kompenserar honom. När ni är klara ska ni upprätta en skriftlig handling över vad ni har kommit överens om. Denna handling ska ni också ska skriva under (23 kap. 4 § ÄB). Finns det inget testamente så kan du med andra ord inte ta över huset och lånet utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftet. Det kan vara en god idé att upprätta ett testamente för att säkerställa din rätt till husetMed ett testamente kan den legala arvsordningen åsidosättas (11 kap. 1 § ÄB). Testamentet kan också, till skillnad från den legala arvsordningen, ge dig rätt till specifik egendom. Om din mormor testamenterar huset till dig så behöver du alltså inte uppnå en överenskommelse med sonen avseende huset. Undantag föreligger dock för det fall sonen skulle påkalla jämkning för att få ut sin laglott och din mormors övriga tillgångar inte kan täcka laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgör hälften av det som sonen skulle ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). Jämkar han inte testamentet inom sex månader så faller hans rätt bort (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).Även om det finns en risk för att sonen påkallar jämkning så utgör testamentet den bästa lösningen för att säkerställa din rätt till huset när din mormor går bort.Viktigt att tänka på är att se till att testamentet uppfyller alla formkrav så att det blir giltigt. Din mormor kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett testamente hos oss här: https://new.lawline.se/products/1Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan barnbarnet ta över huset?

2020-09-26 i Testamente
FRÅGA |Hej, kan jag ta över min mornors hus när hon dör eller måste jag köpa det då? Hon har cirka 50 tusen kvar att betala. Kan jag annars fortsätta betala de när hon dör?Hon har även en son men han bryr sig inte alls.Så min fråga är, kan jag ta över min mornors hus när hon dör?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det din mormor kan göra om hon vill att du ska ta över hennes hus när hon avlider är att skriva ett testamente som anger att du ska ärva hennes hus. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen. Dessa vittnen behöver inte veta innehållet i testamentet men de bör veta att det är ett testamente som upprättas och skriver under handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Viktigt att tillägga är att dessa vittnen måste vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen (10 kap. 4 § ärvdabalken). Viktigt att tänka på att din mormors barn är de första att ärva enligt arvsordningen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Med det sagt har din mormors bröstarvingar, dvs. barn, alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Sammanfattningsvis så kan din mormor testamentera bort huset till dig. Viktigt att tänka på är dock att hennes barn fortfarande har rätt till sin laglott oavsett vad testamentet säger. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA |HejVill att ingen ska ärva det som är mitt vid min bortgång? (oavsett vad jag har ärvt för tillgångar av min sida av min familj eller av min mans sida eller har tillgångar som är lösa)Har inga barn
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort om arvsrättenReglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten består av en viss ordning som följer enligt lagen (2 kap. 1 till 3 § ÄB). Denna arvsordning innebär att om du inte har förordnat om din egendom på annat vis, till exempel genom testamente, kommer kvarlåtenskapen efter din bortgång att fördelas enligt ärvdabalkens ordning och således på det sätt du enligt frågan inte vill att det ska fördelas.Alternativa tolkningar av din frågaI din fråga skriver du att du inte vill att någon ska ärva det som är ditt vid din bortgång. Menar du att du inte vill att någon ska ärva dig överhuvudtaget, eller menar du att du inte vill att någon arvsberättigad släkting ska ärva dig (om sådana finns)? Om frågan är att du inte vill att din egendom ska fördelas alls efter din bortgång, kan jag inte riktigt svara på den. Det närmaste svaret jag kan ge dig angående den frågan skulle vara att du slösar så mycket av egendomen som du kan. Är frågan däremot att du inte vill att någon arvsberättigad person ska ärva dig, förklaras det nedan.Svar på din frågaDu kan förordna om din kvarlåtenskap genom ett testamente där du anger att din yttersta vilja är att ingen ska ärva dig. Ett testamente är som tidigare förklarat ett sätt att frångå arvsordningen enligt lagen. Eftersom att du inte har bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) finns det ingen som kan kräva ut något av kvarlåtenskapen. Ett barn skulle kunna göra det och få ut sin laglott, vilket är halva arvslotten, trots förordnande om annat i testamentet (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Du kan emellertid inte få din kvarlåtenskap att "försvinna/upplösas" eller att kvarlåtenskapen inte fördelas till någon alls, som jag påpekade i stycket ovan. Om du utesluter dina arvingar i testamentet blir Allmänna arvsfonden arvsberättigad på grund av att Allmänna arvsfonden är i princip arvinge (5 kap. 1 § och 16 kap. 2 § ÄB). Du kan även välja att testamentera din kvarlåtenskap till något ändamål som passar dig bättre, till exempel till en särskild organisation, om du finner det lämpligare.I frågan framgår det också att du har varit gift och att din man har gått bort. Tänk på att om det vid din bortgång lever någon arvinge till din man, till exempel föräldrar, syskon eller syskons avkomling (detta gäller även barn men ni har inga barn enligt frågan), ska hälften av ditt bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter din man. Du som efterlevande maka får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla din mans arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Anledningen till detta är att du vid din mans bortgång erhöll hans kvarlåtenskap dels genom arv, dels som giftorättsgods. Huvudregeln är hälftendelning, men annan kvotdel kan följa på grund av exempelvis enskild egendom. Den del som utgör arvet erhöll du med fri förfoganderätt, om inte annat angetts i ett testamente av din man till förmån för dig, till exempel ett förordnande om att du ska erhålla kvarlåtenskapen med full äganderätt. Fri förfoganderätt betyder att du kan förfoga över egendomen som du vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning, men inte genom ett testamente. Om du erhållit din mans kvarlåtenskap genom testamente där det framgår att du ska erhålla kvarlåtenskapen med full äganderätt, får du förfoga över den delen av kvarlåtenskapen även genom testamente, och på så sätt utesluta hans sida (arvsberättigade släktingar). Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Syftar skrivningen av testamentet på att makarna sitter i orubbat bo?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA |Vi har skrivet detta testamente:"Vi undertecknade äkta makar, 3901.... X och 3901 ... Z, båda med adress Gatan 23, Y, förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att all vår kvarlåtenskap vid vår bortgång skall tillfalla våra bröstarvingar att fördelas dem emellan enligt gällande lag.Arv som tillfaller arvinge med anledning av detta testamente och avkastningen härav, skall i äktenskap utgöra arvingens enskilda egendom vari giftorätt ej skall råda. Dessutom skall arvet ej ingå bland egendom som är föremål för delning mellan sambos enligt sambolagen."Min fråga: Gäller trots detta testamente, att efterlevande maka - alltså X eller Z - sitter i "orubbat bo" - och att barnen först ärver efter att båda makarna gått bort?Tack på förhand och med vänlig hälsning
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att ta bort era namn och den angivna staden för att upprätthålla Lawlines krav på att avlägsna personuppgifter. Jag anger makarna som X och Z och staden Y. Er skrivning i testamentetFör att en make ska sitta i orubbat bo måste familjeförhållandena vara sådana att det antingen inte finns några barn, eller att de barn som finns är gemensamma. Jag antar att bröstarvingarna som ni syftar på i testamentet är era gemensamma.I testamentet har ni angett att er kvarlåtenskap ska tillfalla era bröstarvingar vid er bortgång, och kvarlåtenskapen ska fördelas enligt den lag som gäller. Jag anser att ert skrivna testamente ger uttryck för er vilja och det går följaktligen att skriva som ni har gjort. Ett alternativt sätt att uttrycka sig hade kunnat vara: "Efterlevande (eller överlevande) make ska ärva den först avlidne maken och efter båda makarnas bortgång ska all kvarlåtenskap tillfalla våra bröstarvingar…", eller något liknande för att verkligen tydliggöra förordnandet. Ert sätt att uttrycka fördelningen av kvarlåtenskapen tycker jag emellertid, återigen, fungerar bra!Enligt den legala arvsordningen ärver makar varandra före gemensamma barn, vilket betyder att den efterlevande maken sitter i orubbat bo enligt ärvdabalken (ÄB). Barnen ärver er efter er bortgång. Jag förstår dock att ni väljer att skriva ett inbördes testamente eftersom att ni vill skydda era barn från exempelvis eventuell skilsmässa, i form av att arvet och dess avkastning ska utgöra enskild egendom. Att tänka på vid upprättande av testamenteTänk på att testamentet ska upprättas enligt de formkrav som finns (10 kap. ÄB). Det ska upprättas skriftligen med två vittnen som samtidigt ska närvara vid testators underskrift av testamentshandlingen och därefter bevittnas med vittnenas underskrifter. Vittnena ska ha kännedom om att det rör sig om ett testamente men de behöver inte veta vad det står i handlingen (10 kap. 1 § ÄB). Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Full äganderätt och fri förfoganderätt

2020-09-26 i Testamente
FRÅGA |Det står äganderätt är det lika som fulläganderätt i testamentet
Franck Olofsson |HejJag antar att du syftar på begreppen full äganderätt och fri förfoganderätt. Begreppen brukar användas i samband med testamente. Vanligast används begreppen när makar testamenterar varandra. Grundregeln är att makar ärver varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Finns det släktingar med rätt att ärva efter att den efterlevande maken dött så ärver maken med fri foganderätt, det framkommer av Ärvdabalken (3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas nämligen att den efterlevande makan får förfoga över arvet efter den döde makan helt fritt med undantag att denne inte får testamentera bort arvet. I vissa fall kan även en gåva bli problematisk i efterhand (3 kap. 3 § ÄB). Släktingar med rätt att ärva i efterhand är barn, föräldrar samt syskon och alla dess barn, barnbarn osv (3 kap. 2 § ÄB). Om makarna vill att den efterlevande makan ska kunna förfoga över arvet helt och hållet, det vill säga även kunna testamentera egendomen, kan de skriva det i ett testamente där det står att egendomen förordnas med full äganderätt. Om det står äganderätt så menas full äganderätt och inte fri förfoganderätt, om inget annat framkommer av sammanhanget.

Förvaring av testamente

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA |Hej min far gick nyligen bort och hans fru bor kvar i dödsboet. Jag undrar vem som vanligtvis har/förvarar original testamentet? Är det juristen heller frun. Pga Covid har vi bara fått kopior på alla dokument.Mvh MP
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag i Sverige som anger vart man ska förvara ett testamente. Detta innebär att ett testamente kan förvaras vart som helst. Många väljer dock att förvara sitt testamente hos en Juristbyrå eller i ett bankfack. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!

Vår far har testamenterat bort 1/9 var till barnbarnen, vad innebär detta för fördelningen av arvet efter honom?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi är fyra bröstarvingar och 9 barnbarn som skall dela på ett arv efter vår far. Mor dog för några år sedan så hennes del av kvarlåtenskapen delas ju av oss bröstarvingar. Far har dock skrivit i sitt testamente att barnbarnen ska ärva 1/18 var av honom. Vi bröstarvingar har ju vår hälft enligt lag. Om nu barnbarnen ska ärva 1/18 var så räknas väl det på återstående hälft eller?Vad händer i så fall med resterande del?Tacksam för svar
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den del som kommer från er morPrecis som du skriver kommer det som er far ärvde efter er mor att delas upp mellan dig och dina syskon. Detta eftersom den delen ärvdes av er far med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att man fritt får förfoga över egendomen, men däremot inte testamentera bort den. För att förenkla kan vi kalla det som er far ärvde när er mor dog för X. Ni bröstarvingar kommer alltså att först och främst dela lika (1/4 var) på X. Den del som kommer från er farVidare kan vi kalla det som er far ägde när han dog, d.v.s. det som han ägde förutom X, för Y. Detta ägde han med full äganderätt, vilket innebär att egendomen var möjlig att t.ex. testamentera bort. Testamentet gäller då endast Y. Barnbarnen ska enligt testamentet få 1/18 var. Denna del beräknas utifrån hela den del som ursprungligen kommer från er far, alltså den del som jag valt att kalla Y. Det innebär att barnbarnen kommer att få en 1/18 var av Y, vilket sammanlagt utgör hälften av Y. Den andra hälften av Y kommer du och dina syskon att få ¼ var av. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan testamente utesluta syskon från arv?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min morbror gick bort för en vecka sen och hade testamenterat 100% av tillgång och lösöre till sina syskonbarn. Han var ogift och barnlös. Informationen som sen kom fram var att han endast får lov att testamentera 50%, för resterande 50% ska fördelas bland hans syskon.Hur ligger det till med detta? Ärver syskon automatiskt eller är hans testamente legitimt och syskonbarnen "har rätt" till alla 100%?Tack på förhand!
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syskon ärver enligt den legala arvsföljden, alltså den följd som följer enligt ärvdabalken (ÄB), först efter att det inte finns bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) och att en eller båda föräldrarna är avlidna (2 kap. 1 och 2 § ÄB). Om ett syskon är avlidet träder dess avkomlingar in och varje gren tar lika lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Enligt den legala arvsföljden skulle alltså syskonbarn ärva först efter att deras förälder (syskonet) är avlidet. Den legala arvsföljden kan dock undantas genom att förordna om sin kvarlåtenskap i form av testamente. Syftet med ett testamente är att man ska kunna förordna om sin kvarlåtenskap på det sätt man vill, under förutsättning att testamentet upprättas med de formkrav som finns (10 kap. ÄB). Det finns vissa skyddsregler för bröstarvingar, som exempelvis kan begära jämkning och kräva att få ut sin laglott (halva arvslotten) om testatorn väljer att utesluta sina bröstarvingar från testamentet, men för övriga arvingar finns inte ett skydd i den utsträckningen, om ett testamente upprättas. Det finns visserligen skyddsregler för efterarvingar som blir relevant när man är gift och erhåller den avlidne makens kvarlåtenskap och huruvida den egendomen får testamenteras bort. I ditt fall blir detta inte aktuellt och förklaras därför inte. Är du intresserad av de reglerna får du gärna ställa en ny fråga om det! Hur informationen som du nämner i frågan har kommit fram eller vem som har förmedlat den vet jag inte, men svaret på din fråga är alltså att din morbror kan utesluta sina syskon från arvet och testamentera sin kvarlåtenskap till syskonbarnen istället.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,