Klander av testamente på grund av psykisk störning

2019-04-30 i Testamente
FRÅGA |Vi har upptäckt att vår förståndshandikappade halvsyster skrivit ett testamente. Hennes mentala ålder var på en 6-8 årings nivå och hade därför en god man. Testamentet ska vi nu bestrida då vi anser att hon inte var kapabel att förstå vad ett testamente är och dess innebörd. Som stöd för vårt bestridande så undrar jag nu följande:1. Kan en förståndshandikappad på en 6-8 års nivå skriva ett testamente?2. När ett testamente skrivs av någon so har en God man, måste inte den Gode mannen då närvara och bistå huvudmannen och kanske tom godkänna testamentet?Tacksam för svar då vi tror att vår halvsyster har blivit lurad att skriva testamentet.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ärvdabalken hindrar inte en person som har en psykisk störning från att upprätta ett testamente.Testamente är en sträng personlig rättshandling och testatorn måste själv företa densamma och kan inte anlita ställföreträdare eller legala representanter även om testatorn skulle själv sakna förmåga att testamentera t.ex. på grund av ålder eller psykisk störning.Detta innebär att en god man inte kan upprätta ett testamente för huvudmannens räkning utan det är huvudmannen själv som har den rätten. Testamentet har en formbunden karaktär och formkraven för hur ett testamente skall utformas framgår av 10 kap 1 § Ärvdabalken.Dock enligt 13 kap 2 § Ärvdabalken gäller inte ett testamente om det har upprättas under påverkan av en psykisk störning. Den psykiska störningen kan vara tillfällig, exempelvis självförvållat rus eller permanent. För att testamentet ska ogiltigförklaras skall testatorn inte bara lida av en psykisk störning men den psykiska störningen måste också ha påverkat innehållet. Om en arvinge anser att ett testamente har upprättas under påverkan av en psykisk störning och gör därför gällande att testamentet är ogiltigt, har denne rätt att väcka en klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet (14 kap. 5 § Ärvdabalken). Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att eran halvsyster har rätt att upprätta ett testamente och det finns inget krav på att god mannen ska närvara eller godkänna upprättandet av testamentet. Dock om ni anser att testamentet har skrivits under påverkan av en psykisk störning och den psykiska störningen har påverkat testamentets innehåll, har ni rätt att väcka en klandertalan 6 månader efter ni har delgivits testamentet. Klandertalan kan enbart väckas efter testators bortgång. Det finns ingen möjlighet för er att påverka testamentets upprättande medans eran halvsyster är vid liv. Med vänliga hälsningar,

Laglott och särkullbarns arvrätt

2018-11-25 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min pappa avled nyligen. Han var gift och båda makarna har två särkullbarn var, inga gemensamma barn. I testamentet var önskan att den som fanns kvar vid den förstas frånfälle skulle erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När sedan den andre går bort ska jag och makans två barn ärva makan. Nu har det varit bouppteckning och jag och mitt syskon (som inte omnämns i testamentet) har godkänt testamentet med förbehåll att vi begärt ut vår laglott. Vilket betyder att vi får 50% av vår fars tillgångar. Min fråga är nu hur blir det när makan går bort?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår att i testamentet var önskan att din pappas kvarlåtenskap skulle gå till maken med fri förfoganderätt efter pappas frånfälle. Dock skriver du också i frågan att du och din syskon har begärt ut eran laglott. Jag utgår därför från att du och din syskon har begärt jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att enbart 50% av din pappas kvarlåtenskap ska erhållas av maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.Efter makan går bort har dennes särkullbarn rätt att begära ut deras laglott, dvs. de har rätt till 50% av makens kvarlåtenskap (7 kap. 1 § Ärvdabalken). De kan begära ut deras laglott genom att kräva jämkning i testamente efter makens bortgång ( 7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50 % av makens kvarlåtenskap plus 50% av din fars kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt, kan fördelas i enlighet med testamentet, dvs. delas lika mellan dig, och makens två särkullbarn. Om makens särkullbarn inte kräver jämkning i testamente kan 100% av makens kvarlåtenskap plus 50% av din pappas kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt delas lika mellan dig och makens särkullbarn. Med vänliga hälsningar,

Rätt att påkalla jämkning i testamente

2019-02-28 i Testamente
FRÅGA |Min biologiske far har testamenterat allt till mej. Jag har 5 halvsyskon. Min far hade dubbelt medborgarskap Australien/Sverige. Mina halvskon har förlikat sej med detta testamente. I efterhand (2år), innan arvskifte gör en av mina avlidnes syskons barn anspråk på sin arvslott. Hur stor andel av arvet kan hon göra anspråk på?Tacksam för snabbt svar.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Hälften av din pappas kvarlåtenskap utgör bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1§ Ärvdabalken). Bröstarvingarnas laglott kan ej inskränkas genom testamente, vilken innebär att bröstarvingar har rätt att påkalla jämkning i testamente för att få ut sina laglott. Med att ni är 6 bröstarvingar och det är ½ del av din fars kvarlåtenskap som utgör laglotten skulle din halvsyskon har rätt till 1/12 del av din fars kvarlåtenskap (och i tur skulle dennes barn har rätt till samma andel om denne hade ett barn). Dock påstår du i frågan att dina halvsyskon har förlikt sig med testamentet. I Ärvdabalkens mening ska arvingar delges testamentet genom överlämnande av testamentshandlingen i bestryktavskrift (14 kap. 1 § Ärvdabalken). Bröstarvingar måste påkalla jämkning i testamente för att få ut sina laglotter inom sex månader från att denne delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3st. Ärvdabalken). Detta innebär att om din avlidne halvsyskon, har delgivits testamentet på det sätt som beskrivs ovan, och inte har påkallat jämkning i testamente inom 6 månader från delgivningen har testamentet blivit gällande trots att det kränker laglotten, dvs. din avlidnes syskons barn inte har rätt att påkalla jämkning i testamente två år efter delgivningen. Med Vänliga Hälsningar,