Testamente till förmån för ett av två barn

2019-09-06 i Testamente
FRÅGA |Begränsa efterarv.Min hustru och jag har två gemensamma barn/X+Y/. Inget äktenskapsförord. Inget testamente.I det fall jag avlider före min hustru vill jag att ett av barnen, X, endast skall få ut sin laglott vid efterarvet efter mig, då min hustru går bort. Och att Y skall ha reduceringen.Hur kan jag ordna detta?Tack på förhand.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB).Vem har rätt att ärva efter dig?De som i första hand har rätt att ärva är dina bröstarvingar, alltså dina barn (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Dock har även en efterlevande make arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före gemensamma barn, och de gemensamma barnen får då så kallad efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de gemensamma barnen har rätt att få ut arvet efter båda sina föräldrar då båda avlidit. Om du skulle avlida nu skulle alltså dina två barn ha rätt till hälften var av din kvarlåtenskap. Dock kommer din hustrus rätt gå före, och dina barn kommer få efterarvsrätt och få ut arvet efter dig då även hon avlider. När även hon avlider kommer då först hälften av hennes kvarlåtenskap tillfalla dina efterarvingar med hälften var. Efter det kommer den andra hälften fördelas som arvet efter henne. Du kan förordna om din kvarlåtenskap genom testamenteDen som fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det finns flera formkrav för upprättande av testamente. Bland annat ska det vara skriftligt och undertecknas av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Du är fri att förordna din kvarlåtenskap hur du vill genom testamente, under förutsättning att dina barns laglott inte inskränks (7 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du skriva att då du avlider ska din hustru ärva allt med fri förfoganderätt, och att då hon avlider ska det hon fått efter dig fördelas mellan era barn (12 kap. 1 § ÄB). Detta är ett förordnande om så kallad sekundosuccession. Då kan du skriva att ditt ena barn ska få 75% av din kvarlåtenskap, och det andra barnet 25%. Detta eftersom barnens respektive arvslott är 50%, och laglotten som de alltid har rätt till därmed är 25%. Om du känner att du behöver hjälp med upprättandet av testamente är du välkommen att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Inbördes testamente mellan sambor

2019-07-17 i Testamente
FRÅGA |Jag har två barn och min sambo har ett. Går det att göra dem till likvärdiga bröstarvingar. alltså att de får en tredjedel var av vår gemensamt anskaffade fastighet?Finns det möjlighet att skriva något som gör att den ena sambon får bo kvar i orubbat bo vid den andres frånfälle?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du och din sambo inte är gifta är det era barn som i egenskap av bröstarvingar ärver om någon av er skulle avlida (2 kap. 1 § ÄB). Då din sambo endast har ett barn är det barnets arvslott hela din sambos kvarlåtenskap då hen avlider. Då du som har två barn avlider är vardera av dina barns arvslott hälften av din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket innebär hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din sambos barn kommer alltså alltid ha rätt till att få ut hälften av vad hen lämnar efter sig då hen avlider och dina barn kommer alltid ha rätt till att dela lika på hälften av vad du lämnar efter dig. Det du och din sambo kan göra är att upprätta ett inbördes testamente. Detta är ett testamente mellan er två som ni skriver tillsammans. I detta kan ni skriva att vid den ena sambons frånfälle ska den andra sambon bo kvar i orubbat bo, och barnen får därmed vänta på sina arv tills ni båda avlidit. Angående fastigheten går det även bra att skriva i testamentet att då ni båda avlidit ska era tre barn dela lika på denna. Detta är inget problem så länge ingen av era barns laglotter inskränks. Om något av barnens laglotter skulle inskränkas av ert testamente måste barnet i fråga påkalla jämkning av testamentet eftersom det annars kommer bli giltigt ändå (7 kap. 3 § ÄB). Det finns ett formkrav som måste vara uppfyllt för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska bevittnas av två vittnen och även skrivas under (10 kap. 1 § ÄB). Det bör även tydligt framgå i testamentet vad er vilja är. Detta för att det inte ska leda till några oklarheter. Om ni vill ha hjälp att upprätta testamentet för att vara säkra på att det blir helt rätt är ni välkomna att höra av er till Lawlines jurister. Det kan ni göra här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man skriva ett testamente till förmån för sina barn?

2019-07-29 i Testamente
FRÅGA |Jag och min man (vi är gifta) har två gemensamma barn och min man har två barn från ett tidigare förhållande. Jag undrar om jag kan testamentera de tillgångar som jag har placerade i fonder (dvs inte hälften av våra gemensamma tillgångar utan en mindre del) till våra gemensamma barn så att den delen tillfaller dem om jag dör före min man?Om jag inte kan göra detta så förstår jag att min man ärver mig om jag dör först.Hur fördelas tillgångarna mellan de 4 barnen då han avlider?Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt vill du testamentera dina egna tillgångar till dina och din mans gemensamma barn för att dina barn ska ärva dem direkt då du dör och att din man inte ska ärva dem. Kan man skriva ett testamente till förmån för sina barn?Då du dör kommer en bodelning göras mellan din man och ditt dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Det som tillfaller dig i bodelningen är arvet efter dig. Så länge du lever är du fri att upprätta ett testamente för att avgöra vem som ska få denna egendom (9 kap. 1 § ÄB). Det stämmer som du skriver att din man skulle ärva efter dig om du inte har något testamente (3 kap. 1 § ÄB). Detta trots att ni har gemensamma barn vilka egentligen är dina bröstarvingar och ska få allt efter dig (2 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt för efterlevande make går inte före ett testamente, utan det är det som står i testamentet som gäller isåfall. Det finns tillfällen då ett testamente inte får full verkan. Ett är då en bröstarvinge klandrar testamentet då denne inte fått ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten innebär hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta har bröstarvingar alltid rätt till. Ett annat tillfälle som inskränker ett testamente är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Du kan alltså upprätta ett testamente för att bestämma vad som händer med dina tillgångar då du dör. Eftersom du vill att ditt testamente är till förmån för dina barn kommer det ju inte inskränka deras laglott och är därför inget problem. Så länge din man efter bodelningen har tillgångar värda minst fyra prisbasbelopp är det inte heller något problem.Hur fördelas tillgångarna mellan era barn då ni båda avlidit?Då jag tolkar din fråga som att du inte vill testamentera all din egendom utan enbart en del av den kan fördelningen mellan de fyra barnen då ni båda avlidit se lite olika ut beroende på hur mycket det är du vill testamentera till dina barn. Ett testamente ska alltid tolkas utifrån vad som var testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Jag utgår ifrån att din avsikt med ett testamente är att du enbart vill tillförsäkra dina barn den egendom direkt då du dör, och att de sedan ska få resten av sina arvslotter kommer din då din man dör. Då kommer din man ärva den egendom du inte testamenterat om med fri förfoganderätt och dina barn kommer få s.k. efterarvsrätt när din man dör (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att så stor del av din makes totala tillgångar (det han fått i bodelningen + det han ärver efter dig) som arvet efter dig utgör ska dina barn sedan få ut då din make dör, innan arvet efter honom fördelas. Att din man ärver med fri förfoganderätt innebär att han får använda egendomen hur han vill, men han kan inte testamentera bort den. Ett exempel: Din man har fått ut 100kr i bodelningen och arvet efter dig är 100kr. Du har skrivit ett testamente som säger att dina barn ska ha 25kr var direkt när du dör. Då blir det 50kr över som din man kommer ärva med fri förfoganderätt. Dessa har dina barn efterarvsrätt till. 50kr av de totala 150kr din man har är 1/3. Alltså har dina barn rätt att när din man dör få ut 1/3 av det som finns kvar efter honom innan arvet fördelas. När sedan arvet efter din man ska fördelas är det hans bröstarvingar som ska dela lika på det (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din man har fyra barn ska dessa fyra få vars en lika stor del. Detta innebär att era gemensamma barn får ta del av både arvet efter dig och arvet efter din man, medan hans barn enbart får del av arvet efter honom. Hur ska du göra för att upprätta ett testamente?Regler om hur ett testamente ska upprättas och vad det finns för formkrav finns i 10 kap. ärvdabalken. Det ska bl.a. vara skriftligt och bevittnat. Det går bra att själv skriva ett testamente utan hjälp. Det är dock viktigt att det blir rätt för att det inte ska uppstå några oklarheter. Om du känner att du vill ha hjälp av en expert på området är du välkommen att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan du göra på Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,