Preskription av rätten till arv

2021-11-30 i Testamente
FRÅGA |Vad händer, är processen, om en universell testamentstagare inte svarar eller inte går att få tag i gällande godkännande av testamente/bouppteckning? Finns det någon tidsfrist i det fall den universella testamentstagaren inte svarar eller inte går att få tag i, och genom att inte svara inom tidsfristen godkänt testamentet/bouppteckningen? Eller finns det ingen tidsfrist och ärendet pågår till dess den universella testamentstagaren svarat/godkänt eller lämnat in klagan?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fundering som att du undrar vad som händer i det fall att en arvtagare inte går att få tag på. Delgivning och klander av testamente Enligt 14:4 ärvdabalken (ÄB) ska ett testamente delges arvtagare genom exempelvis överlämnande, om denne inte redan godkänt testamentet. Den som önskar att göra testamentet ogillt ska inom 6 månader från delgivning väcka klandertalan därom (14:5 ÄB). Fristen från delgivning är således 6 månader, därefter har rätten till klandertalan gått förlorad. Preskription I 16:1 ÄB framgår att om en arvtagare vistas på okänd ort (och därför inte kan delges testamentet) ska detta anmälas till Skatteverket av den som har dödsboet i sin vård. Skatteverket ska därefter kungöra att arv tillfallit den bortavarande arvtagaren. I kungörelsen ska namnet på personen framgå.Denne har därefter 5 år på sig att göra sin rätt till arvet gällande, räknat från den dag då kungörelsen var införd i tidningen.SlutsatsI det fall att en arvtagare befinner sig på okänd ort och därför inte går att få tag på ska Skatteverket kontaktas. Skatteverket kommer därefter utan dröjsmål publicera en kungörelse. Från och med den dag då kungörelsen är införd i tidningen har personen 5 år på sig att göra sin rätt gällande, annars går rätten till arvet förlorad. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Villkora sommarstuga i testamente

2021-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan vi genom testamente säkra att ett sommarhus kommer att vara kvar i släkten.Vi har en dotter som har barn och en son som är barnlös men har en sambo.Kan vi testamentera huset som enskild egendom till våra barn och villkora att när vår son går bort ska hans del av huset gå till syskonbarnen? Detta för att inte få för många ägare till huset så att det inte går att ha kvar.
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga. Ni undrar alltså huruvida ni kan villkora sommarhuset så att det blir enskild egendom för era barn samt så att det senare ska tillfalla era barnbarn. Ärvdabalken Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente kan villkoras och enligt 11:1 ÄB ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja. Således är det er vilja som ska genomsyra tolkningen av testamentet. Jag ser således inte några hinder för att sommarhuset ska göras till enskild egendom för era barn. Om det dock skulle vara så att er son skulle få barn blir dessa hans bröstarvingar och då ska deras arvslotter (7:1 ÄB) kunna tillgodoses innan syskonbarnen kan få ärva. Formkrav och giltighet Som ni säkert har koll på ska testamentet upprättas skriftligen och med två vittnen (10:1 ÄB) för att vara giltigt (13:1 ÄB). Det kan vara bra att rådgöra med en jurist så att er vilja speglas på ett bra sätt i testamentet och inga viktiga detaljer utelämnas. Sammanfattning Det står mer eller mindre var och en fritt att villkora gåvor och arv. Dock ska formkraven för testamentet såklart iakttas och samtliga bröstarvingars arvslotter ska kunna tillgodoses. I övrigt ser jag inga hinder för att villkora arvet på det sätt som ni beskrivit och ert testamente ska tolkas i enlighet med er vilja om att sommarhuset ska vara kvar i släkten.Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,